HD ZOP TERSA 220x120Kogeneracijsko postrojenje Tersa 2017. Postrojenje za proizvodnju električne energije i topline iz krute biomase kao što je drvna sječka te drvni ostaci iz proizvodnje, granje, skupljeni drvni ostaci s šumskog tla su sirovina za postrojenje. Postrojenje generira otpadnu toplinsku energiju koja se usmjerava u sustav sušenja drvne građe tijekom godine.

  HD GLAVNI ZOLJAN 220x120Pelet kotlovnica Zoljan 2017, predmet projekta je izrada tehničkog rješenja grijanja pomoću peleta uz mogućnost paralelnog rada s postojećim kotlom na drva prema potrebi. Nova pelet kotlovnica će značajno olakšati rad sa sustavom jer je dosadašnja kotlovnica pogonjena potpuno drvnim cjepanicama.

  HD DOM KOZICE 220x120Lovački dom Kozice 2017, predmet projekta je izrada tehničkog rješenja grijanja zgrade pomoću biomase odnosno peleta koji bi se automatski dozirali u sustav preko akumulacijskih spremnika smještenih u kotlovnici. Izgrađuje se nova pelet kotlovnica opremljena akumulacijskim sustavom tople vode za potrebu napajanja radijatorske mreže.

  HD ŽABNO HIDRO 220x120Željeznički kolodvor Žabno 2017, projektom je obrađena izgradnja i opremanje tehničkom opremom nove prijemne zgrade kolodvora Žabno. Sustav grijanja je baziran na primjeni zemnog plina, dok je hlađenje osigurano primjenom multi split klima jedinica. Hidrotehničke instalacije vodovod, hidranti, odvodnja.

  HD VRTIC MIKANOVCI 220x120Vrtić Stari Mikanovci 2017, integralni projekt energetske obnove s ciljem smanjenja potrošnje toplinske i električne energije te smanjenja emisije CO2 zgrade i pratećih sustava. Projektom je obrađena obnova ovojnice zgrade, zamjena sustava rasvjete te nadogradnja pripreme PTV sa drain back toplinskim pretvornicima.

  HD DOM ILOK 220x120Starački dom Ilok 2017, projektom je obrađeno tehničko rješenje grijanja paviljona staračkog doma pomoću plinskog bojlera i podnog grijanja te hlađenje klima jedinicom. Hidrotehničke instalacije su spojene na centralni sustav cijelog kompleksa odvodnje i vodovoda. Paviljon je u klasi A+ zgrada s visokom toplinskom izolacijom i drvenom gradnjom.

  HD STEPINCA STROJARSKI 220X120Stepinca 8 višestambena, 2017 Mlaco d.o.o. projekt rekonstrukcije i nadogradnje postojeće višestambene zgrade s ciljem povećanja broja stanova nakon provedene energetske obnove zgrade. Predviđeni su klasični sustavi grijanja pomoću zemnog plina te hlađenja split klima uređajem.

  HD HGK 220x120HGK solarna studija 2017, je tehnički elaborat izrađen na temu primjene Sunčeve energije u proizvodnom procesu generiranja tehnološke pare tijekom cijele godine s ciljem smanjivanja troškova energenata. Sunčeva energija će se koristiti za predgrijanje svježe tehnološke vode koja ulazi u sustav pripreme pare.

  HD HIDRO NEXUS 220x120Nexus d.o.o. Cerna reciklažno dvorište 2017, opseg projekta je izrada tehničkog rješenja odvodnje manipulativnih površina u krugu proizvodnog pogona tvrtke s ciljem sakupljanja i obrade vode u separatoru masti i ulja prije ispuštanja u vodotok. Ujedno obrađeno je rješenje skladištenja otpada koji se generira radom tvrkte.

  HD RECIKLAZNO BIZOVAC 220x120Reciklažno dvorište Bizovac 2018 je projekt izgradnje sabirnog dvorišta za komunalni otpad lokalne zajednice u kojem se sortira i sakuplja klasični otpad te posebne vrste opasnog otpada za okoliš. Obrađen je tehnički elaborat zaštite od požara za otpadni materijal različite razine požarne opasnosti te različite razine potencijalne opasnosti.

  HD SKLADISTE DURAD 220x120Skladište žitarica Sv. Đurađ 2017. se koristi za privremeno skladištenje žitarica poslije žetve. Tehničkim elaboratom zaštite od požara obrađene su potencijalne opasnosti vezane u zapaljenje uskladištenog materijala uz oslobađanje potencijalne sitne prašine žitarica kod pretovara uz analizu potencijale opanosti od eksplozije i požara smjese zraka i prašine žitarica.

  HD VRTIC VODICE 220x120A+ Vrtić Vodice 2016, Projektom je odabrano tehničko rješenje grijanja i hlađenja prostora koje je bazirano na obnovljivim izvorima energije, zračnih dizalica topline te sunčanih toplinskih pretvornika. Rekuperacijski sustav dodatno podiže stupanj ugode prostora uz dovođenje svježeg zraka. Hidrotehničke instalacije otpadnih voda zgrade te vodovoda. 

  HD CJEVOVOD HRT 220x120HRT Zagreb 2016, Za potrebe grijanja i hlađenja Doma HRT-a u Zagrebu izrađen je izvedbeni projekt rekonstrukcije podzemnog cjevovoda objekata B-10 i B-20. Postojeći cjevovod je položen prije više od 30 godina i neprekidno je u eksploataciji. Rok eksploatacije je istekao i potrebno ga je zamijeniti novim.

  DVORAC OPEKA 220X120A+ Dvorac Opeka Marčan 2016, predmet projekta je integracija obnovljivih izvora energije te modernih tehnoloških rješenja sa zaštićenom zgradom na temelju koncepta integralnog pristupa projektiranju kroz stručni tim više projektanata uz poštivanje odredbi norme ISO 50001 sustava upravljanja energijom.

  HD TRIBINA 220x120A+ Tribina Belišće 2016, je sportska građevina s periodičnom uporabom prostorija te velikom potrebom za sanitarnom vodom. Projektom je obrađen visokotemperaturni sustav zračnih dizalica topline s tri funkcije grijanja prostora, hlađenja pojedinih prostorija i pripreme PTV tijekom cijele godine.

  HD POSTA PULA 220x120Hrvatska pošta Pula 2016, je konceptualni projekt povezivanja modernih tehnoloških rješenja grijanja i hlađenja sa zgradom koja je zaštićena kao kulturno dobro. Visoka ograničenja zaštite zgrade je moguće zadovoljiti VRV sustavom koji traži minimalne prostorne zahvate kod smještaja jedinica.

  HD IVAN STARK 220x120Centar Ivan Štark Osijek 2016 je javna zgrade posebne namjene dnevne brige oko djece s posebnim potrebama. Sukladno potrebama projektiran je sustav grijanja koji će onemogućiti bilo koji oblik ozljeda djece u slučaju pada na ogrijevna tijela. Sustav hlađenja je integriran u stropove i zaštićen od dodira.

  HD POZAR TEHNOLOSKI 220x120Tehnološki centar Vukovar 2016, izrada projektnog rješenja za izgradnju proizvodno tehnološkog centra za poticanje razvoja poduzetništva u gradu Vukovaru. Elaboratom je obrađena zaštita od požara zgrade i evakuacije korisnika u slučaju pojave opasnosti za život i zdravlje. Zgrada ima definirano odvojeni uredski blok i proizvodne pogone.

  HD HALA VOJNIC E 220x120Industrooprema Sesvete 2016, Projekt integracije obnovljivih izvora energije u poslovno-skladišnoj zgradi s ciljem grijanja i hlađenja prostora. Sustav je proširen fotonaponskom instalacijom koja napaja zračne dizalice topline električnom energijom dok višak odlazi u mrežu. Zračne dizalice su integrirane i zaštićene u zgradi od padalina i oštećenja.

  DZODom zdravlja Opatija 2016 je projekt izgradnje zdravstvenog kompleksa. Klimatski uvjeti dozvoljavaju primjenu reverzibilnih dizalica topline kojima se može pouzdano grijati i kod najnižih temperatura vanjskog zraka. Za grijanje i hlađenje prostora odabrane su VRV zračne dizalice topline te stropne kasete.

  HD JOZINOVIC 220x120Zgrada Jozinović Đakovo 2016 je poslovno-stambena s lokalom u prizemlju, uredima na prvom katu te stanovima na ostalim etažama. Predviđeno je klasično tehničko rješenje plinskog grijanja i hlađenja etažnim sustavima za svaku cjelinu u neovisnom modelu mjerenja potrošnje energije. Predviđena je podna mreža grijanja s kondenzacijskim bojlerima.

  HD SCHILLER A 220x120Schiller A Tribunj 2016 je apartmanska zgrada smještena u primorskoj klimi. Projektom su obrađene ukupne strojarske hidrotehničke i termotehničke instalacije zgrade. Predviđen je toplinski sunčani sustav za pokrivanje potreba za toplom vodom te prateća dizalica topline za dogrijavanje sustava prema potrebi potrošnje.

  HD SKOJO 220x120Apartmanska zgrada Škojo, Sevid 2016 je smještena na mikrolokaciji koja nema priključak na javnu mrežu vodovoda i odvodnje te na zahtjevnom zemljištu za postavljanje hidrotehničkih instalacija no projektom je dano tehničko rješenje koje osigurava dobavu svježe vode te obradu otpadnih voda primjenom separatora i upojnih bunara.

  HD GRAČANI STROJ 220x120Pasivna kuća Gračani 2016, A+ energetska klasa odnosno razina pasivnih kuća primjenom visoke razine toplinske izolacije u kombinaciji s aktivnim sustavom rekuperacije i ventilacije zraka. Za grijanje i hlađenje je odabran sustav zračne dizalice topline s podnim grijanjem i lokalnim hlađenjem te drain back sustav kolektora za pripremu PTV.

  HD KUCA OLIB 220x120Pasivna kuća Olib 2016, Projektom je obrađen koncept instalacija grijanja, hlađenja i rekuperacije koji je primjenjiv u Primorskoj Hrvatskoj za razinu A+ kuća. Hidrotehničke instalacije obuhvaćaju sakupljanje kišnice, bioobradu otpadne vode i dobivanje sive vode za zalijevanje površina te posebne spremnike za svježu vodu.

  HD PLIN BIZOVAC 220x120Plinovod Bizovac 2016 predstavlja nadogradnju i proširenje postojeće plinske mreže u ulici Cvjetna, Bizovac. Uz plinovod vrši se zamjena i vodovodne mreže zbog povećanja potrebnih kapaciteta. Plinovod se izvodi od PEHD cjevovoda za plinske srednjetlačne instalacije sa zaštitnim cijevima u križanju s ostalim postojećim instalacijama.

  HD KAMP BIZOVAC 220x120Kamp Bizovac 2016, Nastavno na termalni kompleks Bizovac planira se izgraditi kamp za smještaj gostiju u bungalove, paviljone i mobilne kamp kućice. Prateći prostor je centralni sanitarni čvor i recepcija za prijem gostiju. Sustav zaštite od požara se bazira na primjeni hidrantske mreže, pristupnih puteva i PP aparata.

  VRTIC BIZOVAC 220x120Vrtić Bizovac 2016, Postojeća zgrada vrtića Bizovac je smještena na kčbr 374/4, ko Bizovac. Nalazi se u sklopu obrazovnog kompleksa osnovne škole Bizovac. Projektom se obrađuje rekonstrukcija potkrovlja u novu funkcionalnu cjelinu te izrada mjera zaštite od požara i planova evakuacije djece u slučaju požara.

  HD KANISEK 220x120Starački dom Ernestinovo 2016, pokazuje se potreba za izgradnjom novih staračih domova zbog porasta udjela starog stanovništa u populaciji shodno potrebama se planira izgradnja novog doma. Elaboratom su obrađene mjere zaštite od požara zgrade te mjere osiguranja evakuacije starijih korisnika u slučaju požara.

  FORKUSEVCI 220X120Mjesni dom Forkuševci 2016, Predmet projekta je rekonstrukcija društvenog doma na kč.br. 282/1, 283 k.o.Forkuševci. Objekt obuhvaćen zahvatom je dio postojeće cjeline koju osim navedenog društvenog doma čini i trgovački objekt. Novi objekt biti će zadržan u istim gabaritima dok je elaboratom obrađena zaštita od požara i evakuacija.

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive