HD PAKRAC 220x120Poduzetnički inkubator Pakrac 2015, projekt rekonstrukcije plinske kotlovnice novom tehnologijom kondenzacijskih plinskih kotlova s ciljem smanjivanja računa za grijanje. Predviđena je rekonstrukcija ukupne opreme kotlovnice te ubacivanje sanacijskog dimnjaka u postojeći otvor dimnjaka.

  TURBINA 220x120Projekt riječne turbine 2014 obuhvaća analizu mogućnosti izgradnje plutajuće elektrane na rijeci Dunav. Proizvedena električna energija bi se koristila za smanjivanje potrošnje električne energije pogona. Električna energija se koristi za pogon velikog broja crpki pumpnih postrojenja te filterskih jedinica.

  OPTIJA 220x120Ljetna pozornica Opatija 2014. Grad je naručio provedbu natječaja za idejno rješenje natkrivanja Ljetne pozornice. Od više pristiglih rješenja, Grad Opatija opredijelio se za rješenje koje je najprimjerenije. Projekt je moderno tehničko rješenje čelične metalne konstrukcije na koju bi se vezali zastori koji bi prekrivali pozornicu.

  BABINA GREDA 220x120Zgrada Općine Babina Greda 2014 biti će oblikovana na načelima suvremenog oblikovanja građevina javne namjene. Zgrada je projektirana na način da su primjenjena suvremena tehnološka rješenja obodnih konstrukcija, te je predviđeno, u energetskom smislu, postizanje razreda A s primjenom obnovljivih izvora energije i modernih rješenja.

  escoAPN ESCO, 2014.. Nakon četiri godine izmjena zakona, pravilnika i uredbi stvorena je osnova za razvitak ESCO usluge u Republici Hrvatskoj. Tvrtka sudjeluje u multidisciplinarnim timovima koji su razvili osnove energetskih proračuna obnove zgrada s postizanjem maksimalnih učinaka ušteda energije.

  HD LAGERMAX LUKA NOVO 220X120Lagermax Luka 2014, Idejni projekt strojarskih instalacija grijanja i hlađenja logističko distributivne zgrade. Zbog karaktera zgrade postoje ograničenja u provođenju plinskih instalacija kroz skladište. Predviđena je posebna plinska kotlovnica za grijanje upravnog dijela zgrade te posebni rashladnik vode.

  HOTEL HENOX 220x120Hotel Henox Rakovica 2014, Predmet idejnog projekta je izrada tehničkog rješenja instalacija hotelske zgrade smještene u hladnoj planinskoj klimi. Sustav akumulacije i obrade kišnice za potrebe hotela. Sustav grijanja biomasom, solarnim kolektorima i hlađenjem dizalicom topline dok je mreža grijanja i hlađenja zgrade predviđena konvektorima.

  VUKUSIC 220X120Niskoenergetska kuća JV 2014, projektom se obrađuju instalacije koje će kući osigurati znatnu energetsku neovisnost kuće s mogućnosti odvajanja kuće s javne mreže: sakupljanje kišnice, biološka obrada vode, zračne dizalice topline, fotonaponski sustav, solarni kolektori i rekuperacija zraka koje stvaraju složenu tehnološku cjelinu međusobno povezanu.

  MLACO 220X120Višestambena zgrada Cesarca, Đakovo 2014. Predmet projekta je izrada tehničkog rješenja grijanja i hlađenja stanova koji se izgrađuju na zadnjoj etaži postojeće višestambene zgrade. Na zgradi se istovremeno provodi i energetska obnova.

  VESPER K3 220x120Vesper K3 Rogoznica 2014, je projekt izgradnje apartmanske zgrade na čest.zem. 423/18 k.o. Rogoznica. Predmet projekta su hidrotehničke instalacije zgrade vodovod i mreža odvodnje. Sustav grijanja i hlađenja je osiguran primjenom split i multi split klima jedinica.

  HVAR 220x120Apartmanska zgrada Dolac 2014, projekt klasičnih hidrotehničkih instalacija zgrade sa sustavom biološke obrade otpadne vode. Predviđene termotehničke instalacije koriste multisplit klima jedinice te solrni sustav za pripremu PTV.

  ERNESTINOVO 220x120Vrtić Ernestinovo 2014, Za potrebe investitora izrađen je projekt za zahvat u prostoru izgradnja dječjeg vrtića. Na građevnoj čestici (k.č. br.266, k.o.Ernestinovo) do 1991. god. postojale su poslovne i pomoćne zgrade Ministarstva unutarnjih poslova.

  TC RETFALA 220x120Trgovački centar Retfala Osijek 2014, Objekt je smješten na parceli u Osijeku, raskrižje Strossmayerove i Kolodvorske ulice k.č.br. 309 i dio k.č.br. 393/1 k.o. Osijek. Predmet projekta je rekonstrukcija unutrašnjeg uređenja trgovine i prilagodba važećim pravilnicima sukladno smještaju tehničke opreme.

  HD TC BJELOVAR H6 220x120Trgovački centar Bjelovar 2014, Namjena građevine je poslovna trgovačka građevina. Prodaja mješovite (neprehrambene) robe . U sklopu građevine osim trgovačkih sadržaja na manjoj površini predviđa se i prostor za smještaj ugostiteljskog sadržaja ( lokal br 1 94,19 m2 kafić).

  NemetinBioplinsko postrojenje Nemetin 2014 će se izgraditi u zelenoj zoni grada Osijeka te će postrojenje kao energent koristiti ukupni komunalni otpad grada Osijeka, a sastojati će se od tri digestora i dvije kogeneracijske jedinice instalirane električne snage 680 kW.

  PARNA 220x120Parna kotlovnica 2014 je dio tehnološkog pogona PPK Valpovo pri čemu se tehnološka para koristi u pogonu proizvodnje stočne hrane za pokretanje strojeva te kao primjesa hrani. Velike količine toplinske energije se dobivaju izgaranjem zemnog plina.

  PELET SILOS - SHEMA 220-120Osječko-baranjska županija, Pelet kotlovnice 2014.Svjetski je trend prelazak sa klasičnih goriva na obnovljive izvore energije. Obnovljivim izvorima energije (OIE) smatraju se izvori energije koji su sačuvani u prirodi i obnavljaju se u cijelosti ili djelomično:

  RAGUZ 220x120Sušara kamilice Semeljci 2014, Predmet projekta je izrada tehnološkog rješenja industrijskog sušenja kamilice i sličnog bilja za potrebe daljnje prodaje prerađivačkoj industriji. U sušarama je moguće sušenje srodnog bilja te raznih vrsta sjemenki i žitarica.

  HD HISTRIAMALL AMG 220x120Histriamall Poreč 2013 je projekt izgradnje trgovačkog centra u Istri. Obzirom na položaj zgrade u umjerenoj klimi odabran je sustav grijanja i hlađenja pomoću zračnih dizalica topline. Predviđena je centralna rekuperacija zraka s dobavom svježeg zraka u građevinu.

  DEGENIJA 220x120Kuća Degenija 2013 je projektirana kao dvojna kuća s potpuno odvojenim i neovisnim instalacijama. Kuća je smještena u planinskoj klimi Like, a primjenjene su zračne nordic dizalice topline za grijanje kuće. Priprema PTV je pomoću solarnog sustava.

  HLEVCI 220x120Hlevci niskoenergetska kuća 2013 je konceptualni idejni projekt smještaja pasivne građevine u planinsku klimu Like s izrazito niskim zimskim temperaturama. Položajem su građevine orijentirane prema jugu i visokoj razini insolacije.

  KUCA B 220x120Zagreb, niskoenergetska kuća DB 2013. Parcela je locirana u sjeverozapadnom dijelu Zagreba - pored Zelene magistrale. Teren je u relativno blagom nagibu prema jugu. Kuća je smještena longitudinalno u smjeru zapad-istok, kako bi se maksimalno iskoristila južna orjentacija i pogled na grad.

  FOI220120Arhitektonski natječaj FOI "zelene zgrade" Fakulteta u Varaždinu. Arhitektura je promišljana kako bi se ostvarili interni prirodni tokovi zraka, zaštitilo od Sunca ljeti i  maksimalno iskoristila Sunčeva energija zimi.

  0Zagreb, niskoenergetska kuća DD 2013 je projektirana da se postigne optimum investicije i energetskih ušteda. Optimizacija investicije se može provoditi u više smjerova: usporedba cijene energenata, izgradnje sustava grijanja, izgradnje zgrade i to sve u odnosu na energetsku klasu zgrade.

  0Krapina, plus energetska kuća GD 2013 u velikom udjelu energetskih potreba grijanja i hlađenja koristi obnovljive izvore energije od podzemne energije pa do direktno dozračene Sunčeve energije. Zgrada je povezana na lokalnu mrežu dok istovremeno postoji mogućnost odvajanja zgrade od mreže.

  0Mali Iž, sunčana kuća AG 2013. po obliku se ne razlikuje puno od okolnih kuća, ali prema konceptu instalacija koristi sustav akumulacije Sunčeve energije u vodi, ledenoj vodi i ledu. Koncept koristi podzemni spremnik u kojem se nalazi izmjenjivač glikol-voda spojen sa dizalicom topline.

  GACINA 220x120Zgrada MG Primošten 2013 je projekt rekonstrukcije postojeće građevine u poslovno-stambenu zgradu sa četiri poslovne i četiri stambene jedinice. Instalacije su bazirane na primjeni obnovljivih izvora energije grijanju PTV Sunčevom energijom i fotonaponom.

  0SE Hrastović 1 je sunčana elektrana koju je tvrtka Hrastović inženjering d.o.o. izgradila za svoje potrebe da bi se analizirala i optimizirala tehnologija izgradnje fotonaponskih instalacija u svakom elementu konstrukcije. Tehničke spoznaje o radu sustava će se implementirati u nove projekte tvrtke.

  0Ocjenjivački sud u sastavu Gordana Golik te članovi Filip Despot, Sonja Tadej, Nada Podnar i Silvije Novak, na osnovu pristiglih zahtjeva za sudjelovanjem u natječaju odabrao je 5 autora/timova koji su bili pozvani raditi na idejnim rješenjima stanice ELEN mobilE

  HD GLJIVARNIK 220x120Gljivarnik Donji Miholjac 2012, Projektom je obrađeno tehničko rješenje osiguranja mikroklimatskih uvjeta za proizvodnju gljiva tijekom cijele godine. Sustav prisilne ventilacije boksova, sustav hlađenja i grijanja tople vode za potrebu klima komora. Plinska kotlovnica za generiranje tople vode i plinska parna kotlovnica.

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive