Kanaan D. Miholjac 2018

  HD ZOP KANNAN 220x120Hala Kanaan Donji Miholjac 2018., predmet projektnog zadatka je izrada tehničkog rješenja zaštite od požara javne zgrade koja koristi klasične sustave vezane na javne instalacije. Elaboratom su optimizirane mjere zaštite od požara s minimalnom investicijom uz istovremeno poštivanje svih tehničkih uvjeta evakuacije u slučaju opasnosti.


  Opis lokacije građevine
  Projektna dokumentacija obuhvaća rekonstrukciju gospodarske zgrade – dogradnja skladišta krumpira i nadstrešnice, na k.č.br. 1119/6, k.o. Donji Miholjac. Postojeća građevna čestica, k.č.br. 1119/6, k.o. Donji Miholjac ukupne je površne 14 242,00 m2. Katastarska čestica nalazi se u izgrađenom građevinskom području naselja- gospodarska namjena- proizvodna- I1- pretežito industrijska. Prema razvrstavaju građevina u skupine glede zahtjevnosti mjera zaštite od požara građevina pripada u II.Skupinu - A2.2.

  Opis građevine i okolnih građevina
  Šire područje oko predmetne lokacije izgrađeno je industrijskim zgradama. Na k.č.br. 1119/6, k.o. Donji Miholjac, predviđa se rekonstrukcija gospodarske zgrade- dogradnja skladišta krumpira i nadstrešnice. Zgrada je slobodnostojeća, sastoji se od jedne etaže, prizemlja. Tlocrtna dimenzija rekonstrukcije zgrade iznosi 60,60 m x 40,70 m. Bruto površina rekonstrukcije gospodarske zgrade GBP= 1672,77 m2.

  Veličina, površina građevine
  Na predmetnoj građevinskoj čestici planira se rekonstrukcija gospodarske zgrade- dogradnja skladišta krumpira i nadstrešnice. Postojeća zgrada, zajedno s dogradnjom, u naravi će činiti jednu funkcionalnu cjelinu.

  Oblikovanje građevine
  Prostor rekonstrukcije gospodarske zgrade je projektiran sukladno namjeni, te uz upotrebu prikladnih materijala formira cjelinu primjerenu zadanoj lokaciji i planiranom sadržaju.
  Zgrada je samostojeća, razvedenog tlocrtnog oblika, sa kosim krovištem. Pristup dograđenom dijelu građevine omogućen je sa sjeverozapadne strane, te se na istoj nalazi i ulaz u zgradu. Postojeći glavni ulaz u postojeću zgradu je s jugozapadne strane. Nosivi konstruktivni sustav skladišta i nadstrešnice biti će izrađen od predgotovljenih AB elemenata. Vertikalni nosivi elementi su AB stupovi koji su postavljene u AB temeljne stope. Horizontalni nosivi elementi se sastoje od glavnih i sekundarnih prednapetih AB nosača. Pokrov objekata je termo izolacijskim PU krovnim panelom, dok se skladište oblaže zidnim termo izolacijskim PU panelima. Podkonstrukcija zidnih panela će biti čelična.

  UREĐENJE GRAĐEVNE ČESTICE
  Predmetna čestica sa svojom sjeveroistočnom stranom graniči sa česticom 1119/4. Iz razloga što dogradnja gospodarske zgrade prelazi na ovu česticu, od te čestice će se odcijepiti dio površine 1845 m2 i pripojiti čestici 1119/6. Čestica 1119/4 također svojom jugoistočnom stranom izlazi izvan granice građevinskog područja (I1), pa će se sa te strane utvrditi nova granica građevinske čestice i to po linije granice građevinskog područja. Dio čestice 1119/4 površine 598 m2 koji je izvan građevinskog područja će se odcjepiti čestici 4341/1 na jugoistočnoj strani. Novo formiranje čestica će se provesti Geodetskim projektom. Čestica kao takva (novo formirana 1119/6) udovoljavat će odredbama Prostornog plana uređenja Grada Donjeg Miholjca.

  HORTIKULTURNO UREĐENJE
  Količina zelenila i travnate površine će zadovoljiti uvjete prema Prostornom planu.

  Vrsta i opis namjene građevine
  Planira se rekonstrukcija gospodarske zgrade – dogradnja skladišta krumpira i nadstrešnice. Namjena građevine je skladištenje krumpira, dok je namjena natkrivenog prostora prijem i manipulacija krumpirom. Ispod natkrivenog prostora se nalazi i spremište alata, koje je smješteno na stupovima i fert pločom. Spremište alata je otvoreno, ispod spremišta je slobodan prostor za manipulaciju. U natkrivenom prostoru između postojeće zgrade i novoprojektiranog skladišta se ništa ne skladišti.

  Način i uvjeti priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu
  Na česticu k.č.br. 1119/6, k.o. Donji Miholjac postoje kolni prilazi sa sjeverozapadne i jugozapadne strane parcele. Prostorni parametri površine za operativni rad vatrogasnih vozila iznose 5,5 x 11,0 m. Površina za operativni rad vatrogasnog vozila predviđena je uz zgradu, s sjeverozapadne strane vrtića. Površina za operativni rad vatrogasne tehnike izvedena je u jednoj ravnini, horizontalnog ili minimalnog nagiba. Razmak površine za operativni rad vatrogasnih vozila, od vanjskog zida građevine manje od dozvoljenih maksimalnih 12,0 metara. Intervencijski ulazi za vatrogasne i druge spasilačke ekipe u samu građevinu mogući su kroz sve ulaze - izlaze za evakuaciju koji se nalaze u razini pristupnih površina. Pri tome se koriste oni ulazi koji omogućavaju unošenje potrebnih tehničkih sredstava i opreme za gašenje požara, odnosno oni kroz koje nije u tijeku evakuacija.

  Postojeća građevina je priključena na:
  - javne prometnice (postojeći kolni i pješački prilazi)
  - javnu elektro-energetsku mrežu
  - javnu vodovodnu mrežu
  - javnu kanalizacijsku mrežu
  Predviđenom rekonstrukcijom zadržavaju se postojeći priključci na svu komunalnu infrastrukturu.

  ELEKTROINSTALACIJE :
  Projektom će biti obuhvaćeno tehničko rješenje elektrotehničkih instalacija dograđenog dijela.

  INSTALACIJE HIDRANTSKE MREŽE:
  Projektom će biti obuhvaćeno tehničko rješenje unutarnje hidrantske mreže. U postojećoj zgradi postoji unutarnja i vanjska hidrantska mreža. Projektom se predviđa proširenje unutarnje hidrantske mreže s jednim unutarnjim hidrantom. Nema planiranog proširenja vodoopskrbne mreže za konzumnu vodu. Planira se proširenje postojeće vanjske hidrantske mreže. Oborinske vode sa krovnih ploha prikupiti će se vertikalnim i horizontalnim olucima, te će ispustiti na predmetnoj čestici.

  Očekivana zaposjednutost osobama
  U dograđenom dijelu zgrade predviđene su 2 osobe. U cijelom tehnološkom procesu, odnosno zajedno s postojećom zgradom predviđeno je max. 8 osoba. Građevine nije predviđena za korištenje osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

  Očekivani sustav za upravljanje
  Nije planirana ugradnja sustava za upravljanje i nadziranje tehnološkog procesa.

  Očekivanu vrstu, količine i smještaj zapaljivih tekućina
  Nije planirano skladištenje niti upotreba zapaljivih tekućina.

  Očekivana vrsta izvora mogućeg zapaljenja
  Nema izvora mogućeg zapaljenja.

  Očekivanu vrstu, količine i svojstva eksplozivnih smjesa
  Ne očekuje se stvaranje eksplozivnih smjesa.

  Podatke o zatečenim svojstvima glede zaštite od požara
  Postojeće građevina zaštitu od požara postigla je primjenom primjerenog konstruktivnog sistema i ugrađenih materijala, aparatima za početno gašenje požara, unutarnjom hidrantskom mrežom za gašenje požara, vanjskim hidrantom, sustavom za dojavu požara, te osiguranim vatrogasnim pristupom za rad vatrogasnog vozila.

  Podatke o zaštićenom spomeničkom svojstvu
  Zgrada nije zaštićena kao kulturno dobro tako da ne postoje ograničenja.

  Podatke o zatečenim svojstvima glede pristupačnosti građevine
  Na česticu k.č.br. 1119/6, k.o. Donji Miholjac postoje kolni prilazi sa sjeverozapadne i jugozapadne strane parcele.
  Na predmetnoj čestici je moguće formirati površinu za operativan rad za vatrogasna vozila dimenzija minimalno 5,5 x 11,0 m, a da udaljenost od zgrade ne bude veća od 12,0 m.

  Tehnološki postupak
  Građevina je pretežito namijenjena za skladištenje svježeg krumpira. Predviđeno je da se kamionom krumpir dovozi do zapadnog platoa u kojem su prijemni koševi sa strojem za kalibriranje sa kojega se transportnom trakom krumpir transportira do mjesta deponiranja u skladištu. U skladištu su podovi izvedeni tako da se krumpir smješta na rešetkast pod kroz koji se pomoću instaliranih ventilatora na sjevernom i južnom zidu i okomitih pregrada (koje sa zidom tvore kanale) upuhuje zrak zbog ventiliranja uskladištenog krumpira.

  Elaborat zaštite od požara
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

   

  HD ZOP KANNAN 750 1

  HD ZOP KANNAN 750 2

  HD ZOP KANNAN 750 3

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive