Regeneracija Zabok 2006

  HD REGENERACIJA 220x120Regeneracija Zabok 2006, projektom je obuhvaćena obnova i zamjena dotrajalih instalacija grijanja, hlađenja i ventilacije uredskih te pogonskih prostorija kao i pratećih tehnoloških instalacija komprimiranog zraka te uljnog gospodarstva. Plinska instalacija je provedena do novih plinskih kotlova za dogrijavanje radnog prostora.


  TOPLOVODNA INSTALACIJA
  Prostor hale grije se pomoću zračnih grijača koji su smješteni na istočnom i zapadnom zidu hale, te je na svakoj strani predviđeno šest zračnih grijača (kalorifera). Na vod grijača spojen je i grijač klima komore od 38kW, a ukupna toplinska snaga za liniju grijača je 658kW koja se spaja na postojeću kotlovnicu. Dodatni sustav grijanja u hali 8 je instalacija grijanja pomočnih prostorija za osoblje, a snaga instalacije je 18,2kW.

  - Izvor topline:
  -kao izvor topline koristi se postojeća kotlovnica, potrebno je odvojiti 658kW snage za halu 8
  -izbor topline za grijanje pomočnih prostorija je kotlovnica s plinskim kotlom snage 42kW

  - Topla voda iz kotlovnice se koristi za:
  -centralno radijatorsko grijanje, ventilokonvektorsko grijanje
  -grijač voda-zrak klima komore 38kW

  - Radni temperaturni režim:
  -radni režim cirkulacijske vode za radijatorsko grijanje 90/70 °C nije opasan za čovjeka

  - Cijevna mreža:
  -cjevovodi su projektirani na maksimalnu brzinu vode od 1m/s što osigurava i male padove tlaka instalacije
  -cijevna mreža centralnog grijanja se izvodi kao dvocijevna, čeličnim cijevima položenim po zidovima
  -temperaturna kompenzacija cijevne mreže se obavlja samokompenzacijom te na dužim vodovima kompenzacijom diletacijom na U elementima
  -na pojednim mjestima se nalaze čvrste točke koje sprečavaju nekontrolirane temperaturne dilatacije cjevovoda
  -na mjestima prolaska cijevi kroz zidove i stropove postavljaju se zaštitne čelične proturne cijevi koje sprečavaju pucanje zida i žbuke oko provrta
  -atestirani zavarivači
  -čelične cijevi atestirane i pričvršćene na siguran način

  - Toplinski ponori:
  -dimenzije svakog pojedinog radijatora su dane na odgovarajućoj dispoziciji
  -radijatorska tijela su člankaste izvedbe
  -termostatski ventili održavaju zadanu temperaturu prostorije
  -zračni grijači unutar hale se reguliraju preko naponske sklopke

  - Spajanje radijatora:
  -svako radijatorsko tijelo spojeno je na mrežu pomoću ventila i zapornog navijka,a to omogućuje da se u slučaju kvara radijator može isključiti iz mreže grijanja i popraviti bez prestanka grijanja
  -radijatorska tijela se postavljaju na zidove pomoću brzomontažnih konzola odnosno na nožice ako se radijator postavlja slobodno u prostoru

  -Odzračivanje sistema centralnog grijanja
  -obavlja se pomoću čepova za odzračivanje, koje sadrži svako ogrijevno tijelo i automatskog odzračnog ventila smještenog na najvišoj točci glavnog razvoda
  -na pojednim mjestima su postavljeni odzračni lonci, prema nacrtu

  -Hidrauličko uravnoteženje mreže
  -dodatno se na svakom radijatoru vrši regulacija preko navijka i ventila
  -nakon izvođenja radova izvođač je obvezan izvršiti hidrauličko uravnotežavanje instalacije centralnog grijanja i izdati uvjerenje
  -puštanje instalacije u pogon i održavanje iste od strane ovlaštenog servisera

  PLINSKA INSTALACIJA
  Prirodni plin se koristi za potrebe dva plamenika ukupne snage 420kW u pogonu termovate te za potrebe plinskog kotla snage 42kW unutar hale 8. Na sjevernoj fasadi hale 8 smještena je redukcijska stanica koja propušta 55m3/h zemnog plina. Tlak plina u dovodnom srednjetlačnom cjevovodu je 3bar pretlaka.
  -Potrebna količina plina: 55 m3/h
  -Položaj PRS-e:
  -redukcijska stanica se spaja na postojeći razvodni plinovod
  -cijeli objekat se može isključiti iz plinske mreže putem zaporne plinske slavine koja se nalazi u PRS-i
  -PRS-a je građena iz slijedećih elemenata:
  -zaporne plinske kuglaste slavine NO80, PN16, DIN 2999
  -plinski srednjetlačni regulator tlaka 233-12-4-72 DN50 PN16; pul=3 bar ; piz=22 mbar
  -smještaj opreme u PRS-i vidljiv je na dispoziciji i shemi plinske instalacije

  -Plinska instalacija, cjevovodi iza glavnog zapornog ventila:
  -korisnik je dužan održavati plinsku instalaciju, cjevovode, u ispravnom stanju
  -nakon PRS-e čelična cijev za plin se vodi po zgradi i izvode se odvojci za svako plinsko trošilo
  -na mjestu prolaza plinskog cjevovoda kroz zidove, strop ili pod postavlja se proturna cijev
  -spajanje bešavnih čeličnih cijevi cjevovoda i drugih čeličnih elemenata plinovoda predviđeno je autogenim zavarivanjem bez navojnih spojeva
  -bešavne čelične cijevi, cijevni lukovi i prelazni komad plinskog priključka spajaju se elektrolučnim ili autogenim zavarivanjem u skladu s pravilima struke, a radove na zavarivanju mogu vršiti samo atestirani varioci za plinske cijevi, u skladu s HRN.
  -Unutarnja plinska instalacija nakon provedenog ispitivanja se odmašćuje, suši i čisti do metalnog sjaja , a nakon toga se premazuje s dva sloja temeljne boje i sa završnim slojem žute boje RAL 1021 prema DIN 2403

  -Plinska armatura:
  -navojno se spajaju armaturni elementi, kuglaste slavine i elastične cijevi za spoj plamenika
  -svi navojni spojevi moraju biti izvedeni izvan zida
  -kao brtveno sredstvo služi traka za brtvljenje izrađena prema DIN 30680 (Paraliq PM 35 Vlies ili nešto slično)

  -Plinska trošila:
  -plinski kondenzacijski kotao snage 42kW sa standradnom sigurnosnom i upravljačkom opremom, sigurnosni ventil, granični termostat, ekspanzijska posuda, cirkulacijska pumpa, osjetnici
  -2 plinska plamenika snage 210kW za potrebe pogona temorvate
  -neposredno ispred plinskih trošila se postavlja zaporna plinska kuglasta slavina

  -Dovod zraka za izgaranje 4m3 prostorije/kW snage aparata:
  -dovod zraka za izgaranje plina u plinskom kotlu kroz rešetku na vratima kotlovnice, plinski kotao s prisilnom cirkulacijom plinova
  -dovod zraka za izgaranje plinskih plamenika iz prostora hale

  -Odvod dimnih plinova:
  -odvod dimnih plinova od plinskog kotla preko dimnjaka od nehrđajućeg čelika

  -Ugrađeni materijali:
  Ugrađeni materijali moraju biti kvalitetni i ispravni. Svi elementi, oprema i cijevi moraju odgovarati zahtjevima i standardima koji su navedeni u specifikaciji materijala. Kvaliteta materijala dokazuje se odgovarajućim certifikatima koje izvođač radova mora imati tokom izvođenja radova na gradilištu, a nakon završetka radova istu mora predočiti komisiji na tehničkom pregledu objekta.

  VENTILACIJA UREDSKIH I POMOĆNIH PROSTORIJA:
  Projektom je predviđeno ventiliranje pomočnih prostorija, ureda i sanitarnih prostora. Projektirane su količine zraka os minimalno 50 m3/hčovjek za uredske prostorij dok su sanitarni prostori projektirani sa 6 i/h izmjena zraka volumena prostorije na sat, a prostor za pušenje je projektiran sa 10 i/h. Svježi zrak se uzima preko protukišne žaluzije smještene na istočnom zidu hale, a otpadni se izbacuje putem krovnog ventilatora. Predviđena su i dva zidna ventilatora smještena u muškom i ženskom sanitarnom čvoru u sjevernu-zapadnom uglu hale.
  -klima komora
  -predviđena je klima komora proKLIMA tip KU3-LU25S
  -prostorije su projektirane s 2600 m3/h dobavnog/odsisnog zraka
  -klima komora je građena od žaluzije, filtera, vodenog grijača, ventilatora

  -ventilatori:
  -ukupna količina dobavnog/odsisnog zraka iznosi qv=2600m3/h
  -odabran je krovni ventilator Helios VDD 315/4 sa zaštitom motora MD Helios i regulatorom, starterom RDS 2 Helios te s nepovratnom žaluzijom
  -u slučaju požara, prema elektroprojektu, doći će do prekidanja glavne sklopke i s time će doći do prestanka rada ventilatora
  -dva zidna ventilatora u sanitarnom čvoru ECA 11E Helios
  -protupožarne zaklopke
  -PPZ – K90 425x425x600 M220-s
  -PPZ – K90 625x625x600 M220-s
  -u slučaju požara dim osjetnik će signalizirati požar, prema elektroprojektu, doći će do prekidanja glavne sklopke i s time će doći do zatvaranja PPZ
  -elektroormar, ddc regulacija
  -upravlja s klima komorom i odsisnim krovnim ventilatorom te s dvije PP zaklopke
  -klima komora i odsisni ventilator su spregnuti u radu
  -rad elemenata u polju prema shemi automatske regulacije

  -kanalna mreža:
  -brzine strujanja zraka u kanalima i cijevima su manje od 6 m/s te su stoga i mali šumovi prolaska zraka kroz kanale
  -kanali za transport zraka izrađeni od pocinčanog čeličnog lima, ugrađeni pod stropom, prema dispoziciji, građeni prema DIN 24190
  -sa prirubnicama brtvljenim trajnoelastičnim kitom na rubovima,sa samoljepljivom trakom za brtvljenje između prirubnica
  -spajanje matičnim vijcima i pričvrsnicama kod većih mjera, zavješenje Z-držačem ili prema detalju zavješenja i navojnim profilom M8 DIN 975.
  -zavješenje kanala i cijevi čeličnim pocinčanim profilima
  -debljina stijenke kanala prema proračunima

  -odsisni elementi:
  -odsisne rešetke OAV 2 K 75x425 Klimaoprema, rešetka s elementom za regulaciju i usmjeravanje struje zraka

  -istrujni elementi:
  -dobavne rešetke OAV 2 K 75x425 Klimaoprema, rešetka s elementom za regulaciju i usmjeravanje struje zraka

  -hidrauličko uravnoteženje mreže:
  -količinska regulacija se vrši preko prigušne ručne klapne na svakoj grani te preko prigušnih klapni,regulacijskih elemenata i krilaca na svakom istrujnom elementu
  -nakon izvođenja radova izvođač je obvezan izvršiti hidrauličko uravnotežavanje instalacije ventilacije tako da se postigne ravnomjerno strujanje zraka u prostoru prema dispoziciji
  -puštanje instalacije, uređaja u pogon i održavanje istih od strane ovlaštenog servisera

  Arhitektonski projekt
  Ana Alar, dipl.ing.arh

  Elektrotehnički projekt
  Željka Hitrec, dipl.ing.el.

  Strojarski Projekt
  Antun Mali, dipl.ing.stroj.
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj. (suradnik)

   

  HD REGENERACIJA 750 1

  HD REGENERACIJA 750 2

  HD REGENERACIJA 750 3

  HD REGENERACIJA 750 4

  HD REGENERACIJA 750 5

  HD REGENERACIJA 750 6

  HD REGENERACIJA 750 7

  HD REGENERACIJA 750 8

  HD REGENERACIJA 750 9

  HD REGENERACIJA 750 10

  HD REGENERACIJA 750 11

  HD REGENERACIJA 750 12

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive