A/A+ stanovi B. Manastir 2019

  HD STANOVI BM 220X120 NOVOA/A+ stanovi Beli Manastir 2019., je izvedeni projekt s primjenjenim konceptom poboljšane toplinske izolacije zgrade čime je postignut niskoenergetski razred A/A+ klase zgrade što će za posljedicu imati malu potrošnju energije grijanja i hlađenja tijekom godine. Stanovi su minimalistički jer ih grad daje u korištenje prema potrebi.  Sustav grijanja zgrade je baziran na primjeni zemnog plina kao energenta te kondenzacijskih bojlera za grijanje stana i pripremu potrošne tople vode PTV. Sve instalacije su projektirane sakrivene u obloge podova, zidova i toplinske izolacije s ciljem da se smanji na minimum vizualni utjecaj instalacija na zgradu. Slojevi materijala hodnika i podova svih etaža planirani su detaljno da se kroz iste mogu provesti sve projektirane instalacije.


  TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE

  PLINSKI PRIKLJUČAK
  Plinski priključak potrebno je izraditi prema energetskim uvjetima distributera plina i ovom projektu. Izvođenje radova na priključnom plinovodu može se povjeriti samo specijaliziranoj tvrtki koja posjeduje posebnu opremu i ateste za zavarivanje plinskih vodova pod tlakom. Prije početka radova potrebno je distributeru plina prijaviti početak radova na instalaciji. Priključni plinovod definirati prema stvarnom stanju na lokaciji probnim iskopima. Od priključnog plinovoda vodi se po prilaznom putu plinovod u podzemnom kanalu na dubini od 1,00-1,20 m, sa svih strana se oblaže pijeskom. Nakon polaganja pijeska potrebno je postaviti traku za detektiranje priključka i traku „POZOR PLIN“. U vanjskom ormariću se ugrađuje kuglasta slavina prije ulaska instalacije u zgradu. Cjelokupna instalacija nemjerenog plina izraditi će se vidljivo izvan zida iz čeličnih cijevi prema DIN 2440. Instalacija će se učvrstiti na zid ili strop odgovarajućim obujmicama, odnosno ovjesnicama.

  IZVOR TOPLINE – PLINSKI BOJLER
  Centralni uređaj za pripremu ogrjevne vode radi u režimu max 80/60oC, a prema proračunima gubitaka i odabiru ogrijevnih tijela odabran je slijedeći uređaj za zagrijavanje. Aparat ima komoru za izgaranje i pomoću dimovoda plinovi se odvode izvan prostorije građevine odnosno u atmosferu. Ulaz svježeg zraka za izgaranje dovodi se kroz odgovarajući zrakovod te rešetke. Aparat je potrebno montirati prema uputama koje uz svaki aparat daje proizvođač. Aparat je kompaktna izvedba uređaja koji sadrži atmosferski plamenik, priključni ormarić, cirkulacionu pumpu i ostale uređaje potrebne za siguran rad. Aparat se spaja na instalaciju izmjenične struje 220V/50Hz, vodovod i na instalaciju zemnog plina.

  PUNJENJE SUSTAVA VODOM
  Cijeli sustav centralnog grijanja mora biti napunjen vodom kvalitete prema HRN M.E2011 - tablica 4. Sistem je potrebno odzračiti kako bi voda mogla normalno cirkulirati sistemom. Voda se nadopunjava preko ventila plinskog bojlera prema potrebi jednom godišnje prije sezone grijanja.

  ODABIR RADIJATORSKIH TIJELA
  Kao ogrjevna tijela u pojedinim prostorijama odabrani su ventilski radijatori. Radijatori su opremljeni slavinom za punjenje i pražnjenje, odzračnim pipcem i prigušnicom. Radijatori na sebi imaju termostatske ventile s termostatskim glavama za regulaciju temperature po prostorima. Svaki radijator se preko ventila može odvojiti od mreže bez potrebe za pražnjenjem cijele mreže. Šumovi i žuborenja koji se mogu javiti tijekom rada isključivo su uzrok prisutnosti zraka u sistemu pa je dobro povremeno nadzirati pritisak i vršiti ispuštanje zraka iz sistema kako bi se omogućio optimalan rad radijatora. U vrijeme kada sistem grijanja nije duže u upotrebi (van sezone grijanja) ne zatvarati ventile na bateriji jer može zbog dilatacijskih procesa doći do neželjenih posljedica (puknuća članaka u bateriji). Sama konstrukcija omogućava optimalno udaljavanje radijatora od zida ili poda. U gornjoj glavčini radijatora nalazi se ugradbeni ventil koji zahvaljujući svojoj konstrukciji omogućava balansiranje sustava i vrlo preciznu ručnu ili automatsku regulaciju protoka vode kroz radijator. Automatska regulacija postiže se ugradnjom termostatske glave na ugradbeni ventil .

  TOPLINSKI ZIMSKI GUBITCI
  Proračun gubitaka topline izrađen je prema HRN EN 12 831 i detaljan proračun se nalazi u arhivi projektanta, a u nastavku je dana kratka rekapitulacija proračuna. Koeficijenti prolaza topline određeni su na osnovu fizikalnog proračuna građevine i kao takvi se koriste u proračunu gubitaka topline. Standard 12831 donesen je 2003. godine. Sadrži proračunski dio obvezan za sve zemlje te nacionalni dodatak za svaku zemlju. Nacionalni dodatak sadrži standardne karakteristične veličine odnosno sve podatke potrebne za proračun, u skladu s uvjetima značajnim za određenu zemlju, te se izdaje kao aneks na standard. Standard EN 12831 propisuje dva postupka proračuna jednostavni i podrobni. Jednostavni postupak proračuna vrijedi samo za određene slučajeve odnosno objekte, a to su objekti s najviše tri stambene jedinice te nepropušnošću ovojnice objekta do 3 h-1. Toplinsko opterećenje se računa na temelju gubitaka transmisijom i gubitaka ventilacijom.

  ODSISNA VENTILACIJA
  Ovim sustavom ventilacije vrši se odsisavanje zraka iz prostorija bez prozora ili prostorija s povećanim oslobađenjem vlage ili prema potrebi. Ventilatori su opremljeni nepovratnim klapnama koje onemogućuju povratni tok zraka ili nekontrolirano strujanje u prostoriju tijekom zimskog perioda. Regulacija rada ventilatora se vrši pomoću povezivanja s rasvjetom te termičke zaštite elektromotora tijekom rada.


  HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE

  PRIKLJUČAK VODOVODA
  Zgrada će se opskrbljivati vodom preko javnog vodovoda. Sve fazonske komade i armature unutar vodomjernog okna je potrebno ugraditi za NP 16. Cijevi priključka vodovoda će se polagati u rov na sloj pijeska debljine 10cm te sukladno uvjetima na dubinu od -120 cm. Poslije uspješne tlačne probe, cijevi se zatrpavaju pijeskom do 30 cm iznad tjemena cijevi, a potom materijalom iz iskopa.

  CIJEVNI RAZVOD
  Cjevovodi unutrašnje instalacije se izvode od PPR cijevi spajanih termičkim zavarivanjem. Podzemni cjevovodi se postavljaju na minimalnoj dubini od -80 cm ispod razine tla te ispod granice smrzavanja. Cijevni razvod se vodi prvenstveno po zidovima, a gdje nije moguće po podu u estrihu. Da se smanji nekontrolirano širenje toplih cijevi potrebno je čvrsto ugraditi cjevovode. Odzračivanje vodovodne mreže vrši se preko ispusnih slavina te su slavine i najviše točke instalacije vodovoda. Vodovi tople vode se izoliraju s 6 mm cijevne toplinske izolacije. Ispred svakog sanitarnog čvora postavlja se ventil radi mogućnosti popravka i zatvaranja protoka vode. Svi ventili moraju biti na lako pristupačnim mjestima.

  INSTALACIJA ODVODNJE
  Projektiran je razdjelni sustav odvodnje odnosno razdvajanje otpadnih voda sanitarnih i oborinskih kao priprema za rekonstrukciju javne mreže odvodnje na odvojeni sustav posebno oborinske i posebno fekalne odvodnje. Otpadne fekalne vode se vode putem cjevovodne mreže u javni kolektor koji je postavljen cestom uz parcelu zgradu. Čiste oborinske otpadne vode kišnice će se upustiti u mrežu oborinske odvodnje zgrade te će se na kraju povezati na mrežu mješovite odvodnje grada do izgradnje zasebnog oborinskog kolektora.

  SANITARNA ODVODNJA
  Odvod svih fekalnih otpadnih voda iz sanitarnih čvorova se u konačnici spaja na kontrolno okno te javni kolektor. Cijevi fekalne odvodnje raspoložive su u promjeru od DN 32 do DN 160, sa standardiziranom duljinom prema DIN 19531. Cijevi i spojni dijelovi unutrašnje odvodnje sive su boje prema RAL 7037 i isporučuju se sa ugrađenim brtvama. Uz brtvu, cijevi imaju i oblikovani naglavak zbog čega je spajanje brzo i jednostavno, a sustav je dugotrajno vodonepropusan. Sam čin ugradnje cijevi i spojnih dijelova je jako jednostavan i brz zahvaljujući naglavcima. Zbog lakšeg spajanja preporučljiva je upotraba sapuna za montažu (VINISAP), a sami spojevi trebaju biti čisti i uredni. Kod spajanja uvijek treba obratiti pažnju da su cijevi i spojni dijelovi postavljeni ravno, da spajanje nije previše plitko, ali ni previše duboko, što garantira čvrstoću i vodonepropusnost spoja. Prilikom skraćivanja cijevi, vrh cijevi treba uvijek obrusiti da se postigne kut od cca. 15° što olakšava daljnje spajanje. Skraćivanje spojnih dijelova se ne preporučuje, jer može dovesti do lošeg i krivog spoja. Cijevi fekalne odvodnje se polažu u padu 1-3%.

  OBORINSKA ODVODNJA
  Oborinska odvodnja je projektirana PVC cijevima, limenim olucima te limenim vertikalama koje se spajaju na okna uz zgradu. Pad cijevi odvodnje projektiran je na 0,33-1,5%. Sva okna projektirana su kao plastična kružna okna ili lijevana betonska koja se u konačnici spajaju na odvodnu mrežu te na mješovitu odvodnju grada do izgradnje posebnog oborinskog kolektora. Raspoložive su cijevi u promjerima od DN 110 do DN 500 sa standardiziranim duljinama proizvodnje prema DIN 8062. Cijevi i spojni dijelovi vanjske odvodnje su crveno - smeđe boje prema RAL 8023 i isporučuju se sa ugrađenim brtvama, koje zajedno s naglavkom omogućuju brzo i jednostavno spajanje. Izrađuju se od tvrdog PVC - a, kojeg karakterizira visoka mehanička otpornost na kiseline te mnoge organske i anorganske supstance. Također je otporan i na abraziju (trošenje) sa visokom otpornošću na starenje i vanjske utjecaje. Mala težina cijevi i velika mehanička čvrstoća olakšavaju transport, manipulaciju i montažu.

  SEPARATOR MASTI I ULJA 2. STUPNJA
  Za potrebu odvodnje te separacije ulja i masti predviđen je separator koji može primiti protok zauljenih voda te u sebi akumulirati lake tekućine na bazi ulja i masti. Prije korištenja separator se mora napuniti vodom. Obvezatni su kod objekata i površina gdje otpadna voda dolazi u kontakt sa onečišćenjima izazvanim motornim uljima,mastima i ostalim naftnim derivatima, kao što su parkirališta, automehaničarske radionice, autopraonice i sl. Pročišćavanje se vrši kombinacijom gravitacijskog taloženja (sedimentacije), sustavom preljeva i filtracije s koalescentnim filterom. Separatori su opremljeni sekundarnim otvorom za kontrolu izlazne vode, te sigurnosnim zatvaračem kojim se blokira izlaz vode u slučaju prepunjenosti separatora uljem.

  ODVODNJA KROVA PLUVIA
  Pomoću vodolovnih grla s podtlakom Pluvia i robusnih i mnogostranih kanalizacijskih cijevi PE-HD s Geberitom se mogu realizirati ekonomični kompletni sustavi za odvodnju kišnice kojima se na siguran način odvode i velike količine vode. Hidraulički su optimirane na taj način da im je priključna vrijednost praktički udvostručena u odnosu na uobičajene sustave s istim dimenzijama cijevi. Sigurnosni preljevni sustavi Geberit nude dodatnu sigurnost u ekstremnim vremenskim uvjetima. Odvodnja sa velikih krovnih površina postaje sve važnija u modernim stambenim, industrijskim, poslovnim zgradama i višekatnicama, a u mnogim je zemljama predmet nacionalnih regulacija i standarda. Česte i obilne količine oborina zahtijevaju veće mjere pri projektiranju i implementaciji kanalizacijskih i odvodnih sustava kako bi se čak i velike količine vode mogle odvesti sigurno.

  HIDRAULIČKI PRORAČUN OBORINSKE ODVODNJE
  Oborine su svi oblici sublimirane ili kondenzirane vodene pare, koji se na površini Zemlje pojavljuju u tekućem i čvrstom stanju. Mogu se formirati neposredno na tlu Zemlje, kao horizontalne oborine ili vertikalno u oblacima. Pri mjerenju oborina za određeno razdoblje prati se visina kiše (u [mm] vodenog stupca) i visina snijega izražena kao ekvivalent vode (također u [mm]). Kiša predstavlja mjerodavni tip oborina jer sudjeluju u procesu otjecanja neposredno po dolasku na tlo, dok snijeg predstavlja vodenu zalihu koja postepeno ulazi u hidrološki sustav kada temperatura pada iznad [0°C].

  INTENZITET OBORINA
  Dimenzioniranje objekata odvodnje oborinskih voda sa prirodnih (travnjaci, livade, zemljišta) ili urbanih (asfalti, beton, krovišta) površina, predpostavlja poznavanje oborinskih karakteristika odgovarajućeg slivnog područja. Za manje slivne površine kao što su kolnici prometnica, parkirališta, manipulativni otvoreni tvornički prostori, posebno je važno poznavanje mjerodavnih, kratkotrajnih oborina jakog intenziteta, trajanja 10 min do 60 min u funkciji vjerojatnosti pojave takve kiše.

   

  Arhitektonski projekt
  Predrag Rechner, dipl.ing.arh.

  Građevinski projekt - projekt konstrukcije
  Mario Vitez, dipl.ing.građ.

  Građevinski projekt - projekt prometnih površina
  Marko Orkić, dipl.ing.građ.

  Strojarski projekt - projekt termotehnike
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Strojarski projekt - projekt hidrotehnike
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Elektrotehnički projekt
  Samir Popadić, dipl.ing.el.

   

  HD RECHNER STANOVI 750 1

  HD RECHNER STANOVI 750 2

  HD RECHNER STANOVI 750 3

  HD RECHNER STANOVI 750 4

  HD RECHNER STANOVI 750 5

   

  HD A STANOVI 750 1

  HD A STANOVI 750 2

  HD A STANOVI 750 3

  HD A STANOVI 750 4

  HD A STANOVI 750 6

  HD A STANOVI 750 7

  HD A STANOVI 750 8

  HD A STANOVI 750 9

   

  HD SOCIJALNI STANOVI 750 1

  HD SOCIJALNI STANOVI 750 2

  HD SOCIJALNI STANOVI 750 3

  HD SOCIJALNI STANOVI 750 4

  HD HIDRO STANOVI 750 1

  HD HIDRO STANOVI 750 2

  HD SOCIJALNI STANOVI 750 7

  HD SOCIJALNI STANOVI 750 8

  HD SOCIJALNI STANOVI 750 9

  HD SOCIJALNI STANOVI 750 10

  HD SOCIJALNI STANOVI 750 11

  HD SOCIJALNI STANOVI 750 12

  HD SOCIJALNI STANOVI 750 13

  HD SOCIJALNI STANOVI 750 14

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive