A stanovi B. Manastir 2017

  HD A STANOVI 220x120A klasa stanova Beli Manastir 2017., je integralni projekt u kojem je obrađena visoka izolacija zgrade čime je postignut niskoenergetski razred A klase zgrade što će za posljedicu imati malu potrošnju energije grijanja i hlađenja tijekom godine. Stanovi su minimalistički jer ih grad daje u korištenje prema potrebi.


  Sustav grijanja zgrade je baziran na primjeni zemnog plina kao energenta te kondenzacijskih plinskih bojlera za grijanje i pripremu PTV. Sve instalacije su projektirane sakrivene u obloge podova, zidova i toplinske izolacije s ciljem da se smanji na minimum vizualni utjecaj instalacija na zgradu.

  PLINSKI PRIKLJUČAK
  Plinski priključak potrebno je izraditi prema energetskim uvjetima distributera plina i ovom projektu. Izvođenje radova na priključnom plinovodu može se povjeriti samo specijaliziranoj tvrtki koja posjeduje posebnu opremu i ateste za zavarivanje plinskih vodova pod tlakom. Prije početka radova potrebno je distributeru plina prijaviti početak radova na instalaciji. Priključni plinovod definirati prema stvarnom stanju na lokaciji probnim iskopima. Od priključnog plinovoda vodi se po prilaznom putu plinovod u podzemnom kanalu na dubini od 1,00-1,20 m, sa svih strana se oblaže pijeskom. Nakon polaganja pijeska potrebno je postaviti traku za detektiranje priključka i traku „POZOR PLIN“. U vanjskom ormariću se ugrađuje kuglasta slavina prije ulaska instalacije u zgradu. Cjelokupna instalacija nemjerenog plina izraditi će se vidljivo izvan zida iz čeličnih cijevi prema DIN 2440. Instalacija će se učvrstiti na zid ili strop odgovarajućim obujmicama, odnosno ovjesnicama.

  CJEVOVODI INSTALACIJE
  Za projektiranu plinsku instalaciju treba upotrijebiti ispravan i kvalitetan materijal i to: čelične cijevi prema DIN 2440, kvaliteta Č. 0206. Sve cijevi, armaturu i spojnice prije ugradnje u cjevovod treba iznutra očistiti od svih nečistoća. Međusobno se cijevi moraju spajati autogenim zavarivanjem dok se plinomjeri, plinska trošila i armatura priključuju odgovarajućim spojnicama s navojem. Spojevi cjevnim navojem smiju se izvoditi isključivo izvan zida. Kod navojnih spojeva kao brtveni materijal koristi se specijalna traka za brtvljenje plinskih instalacija kao SYNTHESOL traka. Cijevi predviđene za ličenje treba na vanjskim površinama očistiti od svih nečistoća, a samo ličenje izvesti u tri sloja i to: osnovni premaz temeljnom bojom i dva sloja uljane boje za plinsku instalaciju.

  ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA
  Antikorozivne premaze potrebno je izvesti prema uputama proizvođača. Nanošenje premaza ne preporuča se ako je temperatura okoline niža od 5°C ili viša od 40°C, a relativna vlažnost zraka je više od 80%. Prije nanošenja antikorozivnog premaza, potrebno je cjevovode očistiti mehanički, tj. rotacionim čeličnim četkama i pjeskarenjem. Sustav zaštite na bazi modificiranih alkidnih smola najčešće se primjenjuje za zaštitu metalnih površina u atmosferskim uvjetima.
  - Sa 2 1/2 ili St 3 prema STD SIS 05 59 00,
  - 2 x alkidni temeljni premaz, debljina suhog filma 30-40 mikron
  - 2 x alkidni pokrivni premaz, debljina suhog filma 35 mikron
  - primjena: za sve čelične konstrukcije, opremu i cjevovode u normalnim atmosferskim uvjetima

  IZBOR PLINSKOG BROJILA
  Na osnovu maksimalnog protoka plina izabrano je plinsko brojilo s dijafragmom i mjerenje prirodnog plina ACTARIS G4 minimalnog protoka 0,25 m3/h i maksimalnog protoka plina 6 m3/h. Plinomjer ima grešku mjerenja majnu od ± 1 % te maksimalni pad tlaka od 0,6 mbar. Mjerenje se vrši pomoću rotirajuće plastične dijafragme. Plinomjer mora biti umjeren i plombiran te mora imati atestirani sustav temperaturne korekcije protoka plina.

  TEHNIČKA OGRANIČENJA

  Plinski bojler:
  - korisna visina od zadnjeg priključka min 2,0-3,0 m
  - spoj na odvod kondenzata na dnu dimnjaka

  Pričuvni dimnjak:
  - korisna visina min 3,0 m
  - postavlja se min 33 cm iznad plinskog dimnjaka
  - ne predviđa se odvod kondenzata
  - priključak uređaja 1,5 m od poda

  Ventilacijski kanal:
  - postavlja se min 33 cm ispod plinskog dimnjaka
  - revizija na dnu dimnjaka
  - revizija u tavanu
  - revizija na ravnom krovu iznad visine 1,5 m
  - ne predviđa se odvod kondenzata

  Opis dimnjaka prema Tehničkom propisu za dimnjake NN 03/2007
  -Proračun dimnjaka izvršen je u skladu s normom HRN EN 13384-1
  -Prilikom montaže svih dimovoda potrebno je pridržavati se uputa proizvođača
  -Prije puštanja trošila u rad potrebno je dobiti odgovarajuće ateste od dimnjačara
  -Vratašca za čišćenje se postavljaju prema shemi dimnjaka
  -Na dnu dimnjaka se postavlja dio za odvod kondenzata i spaja se direktno u kanalizaciju bez neutralizacije
  -Zahtjevane karakteristike dimnih plinova, svi udjeli su volumetrijski: >9%CO2, <5%O2

  IZVOR TOPLINE – PLINSKI BOJLER
  Centralni uređaj za pripremu ogrjevne vode radi u režimu 80/60oC, a prema proračunima gubitaka i odabiru ogrijevnih tijela odabran je slijedeći uređaj za zagrijavanje. Dan je samo primjer plinskog bojlera te se može ugraditi bilo koji atestirani bojler iste snage te sličnih karakteristika:

  VAILLANT ecoTEC pro VUW INT 116/5-3 A
  Turbo kondenzacijski kombi uređaj
  Snaga grijanja 5,7-11,6 kW za 80/60°C
  Snaga sanitarna 23 kW
  modulacija snage 20-100%
  zemni plin pt=20mbar, qv=2,5 m3/h
  UNP pt=30mbar, qm=1,8 kg/h
  dimenzije dxšxv 34x44x72 cm
  masa uređaja 33 kg
  naponska 230V/50Hz, 140W, IPX4D
  plinski priključak 15 mm
  priključak grijanja 22 mm
  priključak sanitarni G 3/4"
  kondenzat 19 mm
  zrakodimovod 60/100 mm
  protok dimnih pl. 1,80 - 11,1 g/s
  temperatura di.pl. 40 - 70 °C
  Daljinsko upravljanje multiMATIC VRC 700
  * sustav grijanja prostorija
  * priprema tople sanitarne vode
  * vremensko upravljanje
  * regulator u dnevnom boravku

  Aparat ima atmosfersku komoru za izgaranje i pomoću dimovoda plinovi se odvode izvan prostorije građevine odnosno u atmosferu. Ulaz svježeg zraka za izgaranje dovodi se kroz odgovarajući zrakovod te rešetke. Aparat je potrebno montirati prema uputama koje uz svaki aparat daje proizvođač. Aparat je kompaktna izvedba uređaja koji sadrži atmosferski plamenik, priključni ormarić, cirkulacionu pumpu i ostale uređaje potrebne za siguran rad. Aparat se spaja na instalaciju izmjenične struje 220V/50Hz, vodovod i na instalaciju zemnog plina.

  ZAŠTITNI SIGURNOSNI VENTIL
  Kod zatvorenog sustava grijanja obavezna je ugradnja atestiranog sigurnosnog ventila s tlakom otvaranja do max. 3 bar-a i ekspanzijske posude zatvorenog tipa. Sigurnosni ventil i ekspanzijska posuda moraju biti ugrađeni prema pravilima struke te ne smije biti nikakvog zapornog elementa između sigurnosnog ventila odnosno ekspanzijske posude i kotla.

  PUNJENJE SUSTAVA VODOM
  Cijeli sustav centralnog grijanja mora biti napunjen vodom kvalitete prema HRN M.E2011 - tablica 4. Sistem je potrebno odzračiti kako bi voda mogla normalno cirkulirati sistemom. Voda se nadopunjava preko ventila plinskog bojlera prema potrebi jednom godišnje prije sezone grijanja.

  CIJEVNI RAZVOD
  Instalacija se izvodi plastičnim cijevima PEX/AL/PEX koje su namjenjene za vođenje tople vode te su predizolirane s 11-14 mm poliuretanske izolacije. Potrebno je izvesti kompenzacijske lire, klizne i čvrste točke prema crtežima i pravilima struke. Distribucijski cjevovodi se dimenzioniraju prema maksimalnom padu tlaka od 120 Pa te su dimenzionirani za radni režim odnosno protok vode kod promjene temperature od 5-15°C. Odzračivanje cijevne mreže i kompletnog sustava ostvaruje se preko odzračnih pipaca montiranih na uređajima, automatskih odzračnih lončića i ručnim odzračnim loncima na najvišim dijelovima instalacije.

  ODABIR RADIJATORSKIH TIJELA
  Kao ogrjevna tijela u pojedinim prostorijama odabrani su ventilski radijatori. Radijatori su opremljeni slavinom za punjenje i pražnjenje, odzračnim pipcem i prigušnicom. Radijatori na sebi imaju termostatske ventile s termostatskim glavama za regulaciju temperature po prostorima. Svaki radijator se preko ventila može odvojiti od mreže bez potrebe za pražnjenjem cijele mreže. Šumovi i žuborenja koji se mogu javiti tijekom rada isključivo su uzrok prisutnosti zraka u sistemu pa je dobro povremeno nadzirati pritisak i vršiti ispuštanje zraka iz sistema kako bi se omogućio optimalan rad radijatora. U vrijeme kada sistem grijanja nije duže u upotrebi (van sezone grijanja) ne zatvarati ventile na bateriji jer može zbog dilatacijskih procesa doći do neželjenih posljedica (puknuća članaka u bateriji). Sama konstrukcija omogućava optimalno udaljavanje radijatora od zida ili poda. U gornjoj glavčini radijatora nalazi se ugradbeni ventil koji zahvaljujući svojoj konstrukciji omogućava balansiranje sustava i vrlo preciznu ručnu ili automatsku regulaciju protoka vode kroz radijator. Automatska regulacija postiže se ugradnjom termostatske glave na ugradbeni ventil .

  TOPLINSKI ZIMSKI GUBITCI
  Proračun gubitaka topline izrađen je prema HRN EN 12 831 i detaljan proračun se nalazi u arhivi projektanta, a u nastavku je dana kratka rekapitulacija proračuna. Koeficijenti prolaza topline određeni su na osnovu fizikalnog proračuna građevine i kao takvi se koriste u proračunu gubitaka topline. Standard 12831 donesen je 2003. godine. Sadrži proračunski dio obvezan za sve zemlje te nacionalni dodatak za svaku zemlju. Nacionalni dodatak sadrži standardne karakteristične veličine odnosno sve podatke potrebne za proračun, u skladu s uvjetima značajnim za određenu zemlju, te se izdaje kao aneks na standard. Standard EN 12831 propisuje dva postupka proračuna jednostavni i podrobni. Jednostavni postupak proračuna vrijedi samo za određene slučajeve odnosno objekte, a to su objekti s najviše tri stambene jedinice te nepropušnošću ovojnice objekta do 3 h-1. Toplinsko opterećenje se računa na temelju gubitaka transmisijom i gubitaka ventilacijom.

  ODSISNA VENTILACIJA
  Ovim sustavom ventilacije vrši se odsisavanje zraka iz prostorija bez prozora ili prostorija s povećanim oslobađenjem vlage ili prema potrebi. Ventilatori su opremljeni nepovratnim klapnama koje onemogućuju povratni tok zraka ili nekontrolirano strujanje u prostoriju tijekom zimskog perioda. Regulacija rada ventilatora se vrši pomoću povezivanja s rasvjetom te termičke zaštite elektromotora tijekom rada. Klasični ventilatori za odsis emitiraju sve vibracije prema okolini, dok SILENT ventilatori, zahvaljujući konstrukciji motora na anti-vibracijsko postolje "silent block" koje sprječava prenošenje bilo kakvih vibracija, upijaju te vibracije i smanjuju prenošenje buke. Zahvaljujući tom i postižu buku od 26.5dB i s razlogom nose naziv najtiših ventilatora za odsis kupaonica. Kada ventilator nije u funkciji nepovratna zaklopka sprječava ulaz zraka u prostor te također izlaz toplog zraka iz prostora. Kad je ventilator u funkciji zaklopka se otvara i dozvoljava prolaz zraka.

  ODRŽAVANJE UREĐAJA I OPREME
  Projektirani vijek uporabe je minimalno 25 godina za projektirane strojarske instalacije uz pravilno održavanje instalacija. Za održavanje i servisiranje sustava dopušteno je ugrađivati samo građevne i druge proizvode koji ispunjavaju uvjete određene projektom u skladu s kojim je sustav izveden, odnosno koji imaju povoljnija svojstva. Za održavanje sustava dopušteno je rabiti samo one građevne i druge proizvode za koje su ispunjeni propisani uvjeti i za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu. Održavanjem sustava u zgradi ili na koji drugi način ne smiju se ugroziti tehnička svojstva sustava određena projektom niti utjecati na ostala tehnička svojstva zgrade.

  Strojarski projekt
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Elektrotehnički projekt
  Samir Popadić, dipl.ing.el.

  Arhitektonski projekt
  Predrag Rechner, dipl.ing.arh.

   

  HD A STANOVI 750 1

  HD A STANOVI 750 2

  HD A STANOVI 750 3

  HD A STANOVI 750 4

  HD A STANOVI 750 6

  HD A STANOVI 750 7

  HD A STANOVI 750 8

  HD A STANOVI 750 9

   

  HD SOCIJALNI STANOVI 750 1

  HD SOCIJALNI STANOVI 750 2

  HD SOCIJALNI STANOVI 750 3

  HD SOCIJALNI STANOVI 750 4

  HD HIDRO STANOVI 750 1

  HD HIDRO STANOVI 750 2

  HD SOCIJALNI STANOVI 750 7

  HD SOCIJALNI STANOVI 750 8

  HD SOCIJALNI STANOVI 750 9

  HD SOCIJALNI STANOVI 750 10

  HD SOCIJALNI STANOVI 750 11

  HD SOCIJALNI STANOVI 750 12

  HD SOCIJALNI STANOVI 750 13

  HD SOCIJALNI STANOVI 750 14

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive