TC Bjelovar 2014

HD TC BJELOVAR H6 220x120Trgovački centar Bjelovar 2014, Namjena građevine je poslovna trgovačka građevina. Prodaja mješovite (neprehrambene) robe . U sklopu građevine osim trgovačkih sadržaja na manjoj površini predviđa se i prostor za smještaj ugostiteljskog sadržaja ( lokal br 1 94,19 m2 kafić).

Izgradnjom trgovačkog centra investitor želi osigurati kvalitetniju opskrbu građana Bjelovara i okolice roboma iz asortimana trgovačkog centra. U sklopu centrase predviđa izgradnja 8 lokala (trgovaćkih ili ugostiteljskih sadržaja) brutto površine od 94,19 m2 do 1113,18m2 ukupne bruto tlocrtne površine 4577,00m2. Eventualna promjena površine po jedinih lokala prema zahtjevima najmoprimaca moči će se izvršiti samo u okvirima dimenzija i brutto površine građevine koje su definirane ovim glavnim projektom. Trgovački centar je prizemna građevina bruto površine p=4503,40 m2


Predviđena je izgradnja 8 lokala , te zajedničkih prostora i sanitarija za kupce koji su neophodni za funkcioniranje trgovačkih sadržaja . Svaki lokal je zaseban požarni sektor. Pregradni zidoviizmeđu lokala različitih korisnika izvesti će se kao požarni zidovi debljine 17,5 cm koji se sastoje od metalne konstrukcije 100 mm te dvostrane obloge od po 3 sloja vatrootpornih gipskartonskih ploča . uz požarne zidove se na spoju sa krovnom konstrukcijom obostrano izvode protupožarne konzole.Vatrootpornost pregradnih konstrukcija između različitih korisnika je F 60 min. Pregradni zidovi unutar lokala jednog najmoprimca izvesti će se od gipskartonskih ploča na metalnoj podkonstrukciji. Završna obrada zidova prema namjeni prostorije poludisperzija ili keramičke pločice.

Ulazna vrata u trgovinu su dimenzija 160/210 cm dvokrilna klizna. Vrata na ulazu u prostore za prijem robe su dimenzija 100/ 200 cm. jednokrilna zaokretna od aluminijskih elemenata. Tehnička rješenja pristupačnosti građevini, u svrhu osiguranja uvjeta upotrebe pomagala odnosno obaveznih elemenata pristupačnosti građevini osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, osigurano je sukladno važećim propisima.

ISKAZ POVRŠINA I VOLUMENA
Površina građevinske čestice iznosi ..... P = 11.824,00 m2.
Bruto površina građevine iznosi 4503,40m2
Izgrađenost ..... 4503,40 / 11.824,00 = 38,0 %
Koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,38.
Prilazne prometne površine i staze zauzimaju 6014,72 m2; (51%) dok zelene površine zauzimaju 1305,88 m2, tj 11 % ukupne površine.
Brutto obujam građevine iznosi 27.314,77 m3

Oblikovanje građevine i konstrukcija
Građevina je projektirana kao nosivi skeletni sustav koji se sastoji od predgotovljenih armiranobetonskih stupova i adhezijsko prednapregnutih krovnih greda (rožnjače, grede, rubne grede, glavni „T“ nosači). Temeljne konstrukcije su temelji samci međusobno povezani ukrutnim temeljnim gredama. Temeljne stope izvode se kao monolitne konstrukcije, a čašice temelja samaca su montažne kao i temeljne grede. Svi nosivi skeletni sustavi međusobno su povezani tako da preuzimaju kako vertikalno tako i horizontalno opterećenje. Osnovna konstrukcija se izvodi dimenzija, kvalitete betona i čelika prema statičkom proračunu.

Podkonstrukcija fasadnim termoizolacijskim panelima, izvodi se kao čelična. Čelična konstrukcija se oslanja na betonsku konstrukciju stupova i greda preko anker ploča u betonskim elementima. Svi spojevi sa betonskom konstrukcijom i međusobni spojevi čelične konstrukcije izvedeni su kao vijčani i vareni. Čelična konstukcija se temelji na armirano betonske temeljne trake preko čeličnih anker ploča. Cjelokupna čelična konstrukcija antikorozivno se štiti temeljnim i pokrovnim protupožarnim premazom.

Betonski elementi projektirani su sa zaštitnim slojevima armature da zadovolje otpornost F60. Čelični elementi su premazani protupožarnim premazom te je time zadovoljena zaštita F60. Primjenom vatrodojave smanjuje se ukupna otpornost konstrukcije za 30 minuta.

Nosiva konstrukcija građevine sastoji se od :
- nosive armirano betonske montažne konstrukcije
- temeljne konstrukcije

Elementi konstrukcije su sekundarni "T" nosači, glavni „I“ nosači raspona 17,33m i 22,00m te stupovi 60/60 i 50/50 cm. Opterećenje se sa sekundarnih nosača prenosi na glavne nosače, čiji je osni razmak cca10,00 m. Sve se izvodi od betona razreda tlačne čvrstoće C25/30 (MB 30) i armira sa šipkama i mrežama B 500B (RA 400/500 2 i MAR 500/560).
-Temeljenje građevine predviđa se izvesti na AB temeljnim stopama koje se izvode sa čašicom za montažu stupova.

Fasade
Fasade su predviđene za izvedbu od panela izrađenih od mineralne vune debljine 120mm sa dvostranom oblogom bojanog čeličnog lima. Koeficijent prolaza topline U=0,32W/ m2 K.

Krovni pokrov
Predviđen je za izvedbu od :
čeličnog trapeznog lima T 85/280 debljine 0,88mm , RAL u podgledu 9002,
Parna brana PE folija 0,2mm.
Toplinska izolacija od kamene vune tip DDP 150kg/m2, debljine 15cm.
Hidroizolacija od PVC trake debljine 1,5mm za mehaničko fiksiranje, svjetlo sive boje, kao Flagon,Sikaplan,Mapeplan

Prozori , vrata i ustakljene fasadne stijene
Prozori i vanjske ustakljene stijene se izvode od ALU profila sa ugrađenim termičkim mostom.

Stijena se izrađuju od plastificiranih aluminijskih profila s prekinutim termičkim mostom, tip kao SCHUECO INTERNATIONAL, vertikale na osnom razmaku cca 200cm horizontala na visini 220cm ukupna visjna stijene 310cm donja polja ustakljuju se IZO LAMISTAL 3+3+12+LAMISTAL 3+3.dok se gornja poljaustakljuju IZO staklom dimenzija 4+16+4 mm koje je izrađeno od THERMOPLUS i OPTIFLOAT stakla tako da koeficijent prolaza topline iznosi 1,60 W/m2K, u stijenu se ugrađuje 8 automatskih kliznih ustakljenih vrata. U svemu prema šemama bravarije.

Strojarski projekt hidrotehnike
Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

Elaborat zaštite od požara
Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

Elaborat zaštite na radu
Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

Elektrotehnički projekt
Berislav Tatarin, dipl.ing.el.

Arhitektonski projekt
Zdravko Aranđelović, dipl.ing.arh. 

HD TC BJELOVAR H1

HD TC BJELOVAR H2

HD TC BJELOVAR H3

HD TC BJELOVAR H4

HD TC BJELOVAR H5

O nama

Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

Kontakt info

HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
Kralja Tomislava 82.
31417 Piškorevci
Hrvatska

E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
Fax: 031-815-006
Mobitel: 099-221-6503
© HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive