HD MARIJANOVIC VODICE 220x120Zgrada Marijanović, Vodice 2012. je zgrada s više apartmana smještena u turističkoj zoni i namjenjena je za iznajmljivanje. Predviđeno je klasično tehničko rješenje grijanja pomoću lož ulja i podnog grijanja, dok je hlađenje osigurano primjenom split klima jedinica za svaki apartman. 

  HD MARKOVIC ZGRADA 220x120Zgrada Marković Vodice 2012, projektom je obrađena instalacija solarnih kolektora za grijanje tople sanitarne vode. Instalacija odvodnje proširena je bioseparatorom za obradu otpadne fekalne vode koja se nakon obrade ispušta u upojni bunar oko kojeg je propusni krški teren.

  HD VESPER K1 220x120Vesper K1, Rogoznica 2012 je zgrada s više apartmana namjenjena za iznajmljivanje tijekom turističke sezone. Predmet projekta su hidrotehničke instalacije odvodnje sa spojem na javni kolektor te oborinske vode koje se usmjeruju u upojni bunar. Spojena je na javnu vodovodnu mrežu.

  HD GRUBISIN 220x120Grubišin sjever Tribunj 2012, projektnim rješenjem obrađene su hidrotehničke instalacije apartmanske zgrade. Vodovodna instalacija je priključena na javnu mrežu vodovoda s pojedinačnim brojilom svakog apartmana. Bio separator se koristi za obradu otpadne vode prije upuštanja u upojni bunar.

  NK PETLOVAC 220X120Stadion NK Petlovac 2012, projektnim rješenjem predviđena je rekonstrukcija sustava grijanja tople potrošne vode uvođenjem novog toplinskog podsustava solarnih kolektora i spremnika tople vode koji se dodatno grije pomoću kotla na biomasu baziranog na pirolitičkoj tehnologiji izgaranja drvne mase.

  HD PUNITOVCI 220x120Tribina Punitovci 2012, projektom je obrađen spoj sportske građevine na javnu plinsku mrežu tako da se osigura napajanje sustava grijanja zemnim plinom. Topla sanitarna voda se priprema pomoću protočnih plinskih bojlera. Mreža grijanja su radijatori podno grijanje.

  HD JOSIPOVAC 220x120Dom Josipovac 2012, je javna zgrada multifunkcionalne namjene, a predmet projekta je izrada rješenja grijanja i hlađenja pomoću klasičnih instalacija plinskog grijanja, radijatora te podnog grijanja dvorane. Predviđeno je hlađenje pomoću multi split klima jedinica.

  HD DOM KORITINA 220x120Dom Koritna 2012, projektnim rješenjem predviđena je uporaba zemnog plina za grijanje prostora pomoću plinskog bojlera pri čemu se plin koristi i za potrebe kuhinje. Hlađenje je osigurano primjenom multi split klima jedinca. Prisilnom ventilacijom osigurava se izmjena zraka u dvorani.

  HD PUNITOVCI DOM 220x120Dom Punitovci 2012, je javna zgrada koja se povremeno koristi za potrebe društvenih okupljanja lokalne zajednice. Projektom je obrađeno klasično rješenje spoja na plinsku mrežu te grijanja pomoću plinskog bojlera i radijatora. Hlađenje je osigurano primjenom multi split klima jednica. 

  HD FARMA POLJODAR 220x120Farma Poljodar 2012, projektnim rješenjem predviđena je uporaba plinske tehnologije za grijanje uzgojnog pogona pomoću lokalnih plinskih bojlera te podne mreže rastera grijanja. Prisilnom ventilacijom osigurana je higijenska izmjena zraka tijekom cijele godine primjenom odsisnih krovnih ventilatora daljinski upravljanih.

  HD RESTORAN TORCIDA 220x120Restoran Torcida, Vrpolje 2012, Elaboratom zaštite od požara odbrađena je problematika požarne zaštite zgrade i ukupne opreme od izbijanja i širenja požara. Potencijalni izvor požara je instalacija UNP-a i pripadajući spremnik.

  HD DOM KESINCI 220x120Dom Kešinci 2012, tehničkim rješenjem predviđena je izgradnja plinske instalacije za potrebe grijanja zgrade plinskim infra grijalicama te za potrebe kuhinje. Hlađenje prostorija predviđeno je primjenom multi split klima s nekoliko unutrašnjih jedinica. Prisilnom ventilacijom odvodi se zrak iz centralne dvorane.

  HD JURIC STAN 220x120Zgrada Ivana Pavla II Đakovo 2012, projektom su obrađene termotehničke instalacije stana dogradnje potkrovlja. Predviđeno je etažno grijanje pomoću plinskog bojlera s radijatorima smještenim u prostorijama te uporaba split klima jednice za hlađenje. Ventilacija sanitarija i prostorija bez prozora je prisilna.

  HD GORJANI 220X120Kulturno-turistički centar Gorjani 2011, je projekt rekonstrukcije postojeće zgrade starog mlina u selu Gorjani pored Đakova u novu funkcionalnu cjelinu s više korisnika. Projektiran je sustav grijanja pomoću UNP-a i mreže radijatora u prostoru.

  1
  Kuća Petrlić, Ivankovo S/Z 2011. - sunčana pasivna kuća koja je koncipirana na ideji održive pasivne arhitekture te su prilikom projektiranja predviđeni materijali koji se nalaze u okolici. Drvo je nosivi konstrukcijski element te je od drveta izrađen cijeli skelet građevine dok je ispuna zidova slama.  

  HD ZGRADA LAUDATIO 220x120
  Laudatio Našice 2011. Zahtjevi za smanjivanjem potrošnje energenata mijenjaju i tržište nekretnina koje se sve više okreće zgradama koje imaju u svojoj strukturi termotehničke elemente čija je svrha primjene ukupna godišnja redukcija energetskih potreba. Zgrada je obložena debljinom toplinske izolacije 20 cm što ju izdvaja od klasične gradnje.

  HD SUMARIJA VOCIN 220x120Upravna zgrada šumarije Voćin 2011 je prizemna poslovno uredska zgrada namjenjena za potrebe lokalne šumarije. Shodno vrsti poslovanja tvrtke projektiran je sustav grijanja pomoću biomase te pirolitičkog kotla. Sustav hlađenja je osiguran primjenom rashladnika.

  HD VISKOVCI 220x120Tribina Forkuševci 2011, projektnim rješenjem osigurano je grijanje sportskih prostorija NK Perkovci pomoću zemnog plina. Odabrane su plinske peći za grijanje prostorija te plinski bojleri za grijanje PTV. Korištenje prostorija je periodično i povremeno ovisno o potrebama.

  1Solarna kuća Mandarić, Đakovo 2011. Na klasičnoj obiteljskoj kući s razinom izolacije koja ju svrstava u niskoenergetske zgrade, izgrađen je sustav za pripremu sanitarne vode te pomoć u grijanju baziran na Sunčevoj energiji. Solarni kolektori su spojeni na integralni sustav kamina na biomasu s vodenim izmjenjivačem te dodatnog plinskog bojlera.

  HD KUNA OSIJEK 220x120Kuna Osijek 2011, projektnim rješenjem obrađena je uporaba podzemne vode za potrebe hlađenja zgrade tijekom ljetnog razdoblja pomoću stropne cijevne mreže te izmjenjivača. Definiran je sustav filtracije bunarske vode prije ulaska u izmjenjivač voda-voda.

  HD KAPUSTA 220x120Kapusta Šibenik 2011, je višestambena zgrada za koju je izrađen projekt hidrotehničkih instalacija spoja na javnu vodovodnu mrežu te sustava razdjelne odvodnje. Zbog nagiba terena odabran je crpni sustav transporta otpadnih voda u javni kolektor.

  HD GRUBISIN 220x120Grubišin jug Tribunj 2011, predmet projekta je izrada tehničkog rješenja hidrotehničkih instalacija vodovoda i odvodnje zgrade. Odvodnja je predviđena uporabom bioseparatora i upojnih bunara u krškom terenu jer ne postoji javna mreža odvodnje.

  HD KINO 220x120Dom Kulture Đakovo 2011, predmet projekta je izrada plana evakuacije i spašavanja zgrade za potrebe usaglašenja s novim pravilnicima o zaštiti i korištenju javnih prostora uz analizu mogućih scenarija opasnosti te zaštita korisnika od mogućih ozljeda.

  OPCINA SEMELJCI 220x120Plinovod Semeljci 2011, Projektom je obrađen preliminarni proračun moguće maksimalne potrošnje plina na lokaciji industrijske zone Semeljci. Proračun je vezan prvenstveno uz podatke koji su dostupni od tvrtki koje namjeravaju na tom području izgraditi postrojenja te koristiti zemni plin. 

  0SE Hrastović 1 2011. je sunčana elektrana koju je tvrtka Hrastović inženjering d.o.o. izgradila za svoje potrebe da bi se analizirala i optimizirala tehnologija izgradnje fotonaponskih instalacija u svakom elementu konstrukcije. Tehničke spoznaje o radu sustava će se implementirati u nove projekte tvrtke.

  ura 220x120-novo
  A+ Niskoenergetska višestambena zgrada DDC Zagreb 2010. je projektirana da ima što nižu energetsku klasu na razini klase B. Osnovni uvjet je primjena obnovljivih izvora energije uz ograničenje potrošnje primarne energije. Zgrada je poslovno-stambene namjene s podzemnom garažom.

  0A+ Villa Vanda Vukovar 2010. plus energetska zgrada Arhitektonski zgrada odstupa od izgleda okolnih zgrada, a koncepcijski se također razlikuje po instalacijama. Osnova tehnologije koja se primjenjuje oslanja se na korištenje Sunčeve energije kao energenta.

  0Primošten, pasivno naselje Dolos 2010. - Projektom je obrađivana koncepcija izgradnje naselja pasivnih kuća u relativnoj toploj klimi južne Dalmacije koja je bogata Sunčevim zračenjem. Obzirom na blage klimatske uvjete pasivnost zgrade se postiže s puno manje izolacije nego u kontinentalnoj Hrvatskoj.

  1
  Niskoenergetska urbana vila Penavić, Zagreb 2010. se po strukturi zgrade i energetskom pristupu nalazi između klasičnih urbanih vila koje su se izgrađivale po obroncima Medvednice zadnjih desetljeća i energetskih zgrada koje primjenjuju obnovljive izvore energije kroz primarni energetski sustav. 

  HD VERONIKA 220x120Mljekara Veronika 2010, je strojarsko-tehnološki projekt opremanja proizvodnog pogona za preradu mlijeka u više vrsta mliječnih proizvoda. Zgrada traži održavanje mikroklimatskih uvjeta tijekom cijele godine, hlađenje proizvodnog procesa te hlađenje skladišnih prostora.

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive