Tvrđava Sl.Brod 2018

  HD TVRĐAVA SL BROD 220x120Tvrđava Slavonski Brod 2018. je infrastrukturni projekt izgradnje novih javnih instalacija u zoni obuhvata zaštićene urbane cjeline s ciljem pripreme zahvata u prostoru za daljne faze obnove i rekonstrukcije zaštićenih građevina. Sve predviđene instalacije su sakrivene i integrirane u postojeći prostor bez narušavanja originalnog koncepta građevine.


  Strojarskim projektom obrađene su slijedeće instalacije

  Termotehnika:
  - distribucijska instalacija zemnog plina

  Hidrotehnika:
  - distribucijska instalacija oborinske i sanitarne odvodnje
  - distribucijska instalacija vodovodne i hidrantske mreže

  PRIKLJUČAK VODOVODA
  Građevina će se opskrbljivati vodom preko javnog vodovoda putem novog priključnog voda DN125 (5") d160x14,6 SDR11 NP16. Postojeći priključak na javni vodovod se blindira jer prelazi preko drvenog mosta koji će biti zaštićen. Predviđa se izgradnja novog priključnog uličnog voda kojim će se građevina spojiti na javnu mrežu vode jer postojeći ne zadovoljava potrebama. Novi ulični vod će se dimenzionirati za potrebu vanjskog hidranta, unutrašnjih hidranata te unutrašnjih trošila zgrada. Sve fazonske komade i armature unutar vodomjernog okna je potrebno ugraditi za NP 16. Cijevi priključka vodovoda će se polagati u rov na sloj pijeska debljine 10cm te sukladno uvjetima na dubinu od min -80 do -120 cm. Poslije uspješne tlačne probe, cijevi se zatrpavaju pijeskom do 20 cm iznad tjemena cijevi, a potom materijalom iz iskopa.

  VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA
  * Vanjska protupožarna hidrantska mreža predviđena je s teleskopskim podzemnim protupožarnih hidrantima
  * Kada je procjenom ugroženosti od požara predviđeno da vanjska hidrantska mreža služi za neposredno gašenje požara, na udaljenosti ne većoj od 10 m od svakog hidranta vanjske hidrantske mreže za gašenje požara mora se nalaziti ormarić s vatrogasnim cijevima potrebne dužine, mlaznicama i ostalim potrebnim vatrogasnim armaturama (prijelaznice, razdjelnice) koje će omogućiti efikasno gašenje požara. čl. 14 NN 8/06
  * Udaljenost bilo koje vanjske točke građevine i najbližeg hidranta neće biti veća od 80m, niti manja od 5m, u skladu s čl. 15 NN 8/06
  * Udaljenosti između dva susjedna vanjska hidranata neće biti veće od 150 m, u skladu s čl. 16 NN 8/06
  * Za propisani minimalni protok i trajanje, najmanji tlak na izlazu iz bilo kojeg nadzemnog ili podzemnog hidranta ne smije biti manji od 2.5 [bara].
  * Pri navedenom tlaku i trajanju, za zaštitu naseljenih mjesta vanjskom hidrantskom mrežom za gašenje požara, potrebno je osigurati protok od najmanje 10 [l/s].
  * Za zaštitu građevine vanjskom hidrantskom mrežom za gašenje požara potrebno je osigurati najmanje protok , ovisno o specifičnom požarnom opterećenju i tlocrtnoj površini objekta koji se štiti, čije su vrijednosti prikazane u tablici, a u trajanju od najmanje 2 [h].

  UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA
  Svi prostori predmetne građevine biti će pokriveni unutarnjom hidrantskom mrežom, a kako je to detaljnije prikazano na priloženim nacrtima. Točna pozicija hidranata vidljiva je u sklopu projekta hidrotehnike. Tlak vode na najnepovoljnijem mjestu u građevini mora biti veći od 2,5 bar-a. Zidni hidranti moraju biti izvedeni tako da omoguće sigurno te efikasno rukovanje i uporabu. Zidni hidranti izvedeni prema normi moraju biti smješteni u hidrantske ormariće zajedno s pripadajućom opremom. Zidni hidranti moraju biti obojani crvenom bojom na kojoj se nalazi oznaka iz koje je jasno vidljivo da se u ormariću nalazi oprema hidrantske mreže za gašenje požara. Za gašenje požara izvedena je u objektu koji se štiti, a završava s vatrogasnom cijevi, spojnicama i mlaznicom. Na najnepovoljnijem mjestu svakog požarnog sektora unutarnja hidrantska mreža za gašenje požara mora imati najmanje protok vode od 25 l/min (0,42 l/s), ovisno o specifičnom požarnom opterećenju prema tablici, a u trajanju od minimum 60 min. Najmanji tlak na mlaznici kod propisanog minimalnog protoka i trajanja, također kao i kod vanjske hidrantske mreže, ne smije biti manji od 2,5 bara.

  INSTALACIJA ODVODNJE
  Projektom je predviđen razdvojeni sustav odvodnje odnosno zasebno vođenje otpadnih voda sanitarnih i oborinskih u sustav javne odvodnje. Otpadne fekalne vode se vode putem cjevovodne mreže do revizijskih okana te dalje u javni kolektor. Čiste oborinske otpadne vode kišnice će se upustiti u mrežu oborinske odvodnje te će se na kraju provesti do akumulacijskog bazena oko tvrđave. Postojeći priključak zgrade na javnu mrežu se blindira je ne zadovoljava potrebom te prolazi na mjestu novog drvenog mosta. Ukupna nova instalacija odvodnje će se spojiti preko novog cjevovoda na okno u Borovskoj ulici. Predviđen je plastični cjevovod oborinske odvodnje PVC300x9,2 klasa SN4 te sličan plastični cjevovod sanitarne odvodnje PVC250x7,3 klasa SN4.

  SANITARNA ODVODNJA
  Odvod svih sanitarnih otpadnih voda iz sanitarnih čvorova se u konačnici spaja na kontrolno okno te javni kolektor. Cijevi sanitarne odvodnje raspoložive su u promjeru od DN 32 do DN 160, sa standardiziranom duljinom prema DIN 19531. Cijevi i spojni dijelovi unutrašnje odvodnje sive su boje prema RAL 7037 i isporučuju se sa ugrađenim brtvama. Uz brtvu, cijevi imaju i oblikovani naglavak zbog čega je spajanje brzo i jednostavno, a sustav je dugotrajno vodonepropusan. Sam čin ugradnje cijevi i spojnih dijelova je jako jednostavan i brz zahvaljujući naglavcima. Zbog lakšeg spajanja preporučljiva je upotraba sapuna za montažu, a sami spojevi trebaju biti čisti i uredni. Kod spajanja uvijek treba obratiti pažnju da su cijevi i spojni dijelovi postavljeni ravno, da spajanje nije previše plitko, ali ni previše duboko, što garantira čvrstoću i vodonepropusnost spoja. Prilikom skraćivanja cijevi, vrh cijevi treba uvijek obrusiti da se postigne kut od cca. 15° što olakšava daljnje spajanje. Skraćivanje spojnih dijelova se ne preporučuje, jer može dovesti do lošeg i krivog spoja. Cijevi fekalne odvodnje se polažu u padu 1-3%.

  OBORINSKA ODVODNJA
  Oborinska odvodnja je projektirana PVC cijevima, limenim olucima te oborinskim vertikalama koje se spajaju na okna uz području obuhvata. Pad cijevi odvodnje projektiran je na 0,33-1,5%. Sva okna projektirana su kao plastična kružna okna ili lijevana betonska koja se u konačnici spajaju na odvodnu mrežu. Ukupna mreža odvodnje se provodi do zajedničkih okana oborinske odvodnje te se u konačnici upušta u prihvatni bazen oko tvrđave dok se višak upušta u javni kolektor sanitarne odvodnje. Predviđen je plastični cjevovod oborinske odvodnje PVC300x9,2 klasa SN4 te sličan plastični cjevovod sanitarne odvodnje PVC250x7,3 klasa SN4.

  PLINSKI PRIKLJUČAK
  Plinski priključak DN80 (3") d90x8,2 SDR11 NP16 potrebno je izraditi prema energetskim uvjetima distributera plina i ovom projektu. Izvođenje radova na priključnom plinovodu može se povjeriti samo specijaliziranoj tvrtki koja posjeduje posebnu opremu i ateste za zavarivanje plinskih vodova pod tlakom. Prije početka radova potrebno je distributeru plina prijaviti početak radova na instalaciji. Priključni plinovod definirati prema stvarnom stanju na lokaciji probnim iskopima. Od priključnog plinovoda vodi se po prilaznom putu plinovod u podzemnom kanalu na dubini od 1,00-1,20 m, sa svih strana se oblaže pijeskom. Nakon polaganja pijeska potrebno je postaviti traku za detektiranje priključka i traku „POZOR PLIN“.Zaštitni pojas plinskog priključka je minimalna udaljenost od drugih instalacija da se onemogući oštećenje plinske instalacije. Zaštitni pojas je dodatno označen na nacrtima šrafurom. Plinski cjevovod se vodi kroz zaštitni sloj pijeska iznad kojeg je zemljani nasip te slojevi prilaznog puta. Na mjestima križanja s drugim instalacijama postavlja se zaštitna proturna cijev oko plinske cijevi u dužini 1+1 m.

  Arhitektonski projekt
  Josip Kovač, dipl.ing.arh.

  Građevinski projekt
  Marko Orkić, dipl.ing.građ.

  Elektrotehnički projekt
  Branka Šter, dipl.ing.el.

  Strojarski projekt - termotehnika
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Strojarski projekt - hidrotehnika
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Elaborat zaštite od požara
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Elaborat zaštite na radu
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

   

  HD TVRĐAVA SL BROD 750 10

   

  HD TVRĐAVA SL BROD 750 1

  HD TVRĐAVA SL BROD 750 2

  HD TVRĐAVA SL BROD 750 3

  HD TVRĐAVA SL BROD 750 4

  HD TVRĐAVA SL BROD 750 5

  HD TVRĐAVA SL BROD 750 6

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive