A+ Centar Trokut Šibenik 2017

  AB Prostor Trokut 220x120A+ Centar Trokut Šibenik 2017 izvedbeni projekt, je poslovna uredska zgrada koja je zamišljena kao centar za nove tehnologije te okupljanje mladih dionika poslovnog tržišta. Sukladno namjeni zgrade projektom je predviđen moderan sustav grijanja i hlađenja pomoću zračnih dizalica topline, sustav ventilacije i rekuperacije zraka sa solarnim sustavom.
   

  Strojarskim projektom obrađene su slijedeće instalacije


  Termotehnika:
  - primjena obnovljivih izvora energije
  - zračna dizalica topline za grijanje i hlađenje
  - sunčani toplinski pretvornici povezani sa sustavom grijanja i pripreme PTV
  - centralna rekuperacija i ventilacija zraka
  - podni dekorativni ventilokonvektori

  Hidrotehnika:
  - oborinska i sanitarna odvodnja
  - vodovodna i hidrantska mreža
  - sakupljanje kišnice i primjena u wc kotlićima
  - navodnjavanje zelenih površina kišnicom

  Transport:
  - putničko dizalo

   

  USPOREDBA CIJENE ENERGENATA

  Cijene energenata se mijenjaju ovisno o stanju na tržištu te se primjenom pojedinih tehnoloških rješenja i pravilnim odabirom energenta može dugoročno značajno uštedjeti. U tablicama je napravljena usporedba troška upotrebe određenog energenta ovisno o potrebnoj količini energije koja se mora dovesti u sustav u zavisnosti nekoliko faktora: učinkovitost uređaja, ogrijevna vrijednost te cijena energenta. Analiza je napravljena na nominalnom iznosu od 10.000 kWh godišnje energije za grijanje pri čemu treba imati na umu da su dizalice topline uređaji koji mogu grijati i hladiti tijekom cijele godine. Kompaktna dizalica topline ima opciju i dogrijavanja sanitarne vode odnosno to je uređaj 3 u 1 dok za usporedbu klasični sustavi kao što su kotlovi na pelete, plin ili UNP imaju samo mogućnost grijanja zgrade i grijanja sanitarne vode te je potrebno ugraditi dodatni rashladnik vode. Kod zračnih dizalica topline faktor učinkovitosti opada sa smanjivanjem temperature vanjskog zraka, ali je od svih kompresorskih tehnologija zračna dizalica topline najpovoljnija po cijeni. Ekonomskom analizom se dolazi do podatka da je zračna dizalica topline konkurentna do temperatura u rangu između -10 i -15°C te se ispod te temperature može koristiti drugi sustav grijanja.

  IZVOR ENERGIJE ZRAČNA DIZALICA TOPLINE
  Klimatski uvjeti koji vladaju u Hrvatskoj, omogućavaju primjenu reverzibilnih dizalica topline sa svrhom grijanja i hlađenja, kojima se može pouzdano grijati i kod najnižih temperatura vanjskog zraka koje se mogu pojaviti na mikrolokaciji. Za grijanje i hlađenje prostora odabrane su tzv. reverzibilne dizalice topline koje mogu prebacivati režim rada iz grijanja u hlađenje i obrnuto prema potrebi.

  U instalaciji je predviđena uporaba
  * zračna dizalica topline
  * postavljena na postolju
  * s odvodom kondenzata
  * u zoni malog prolaska korisnika zgrade
  * sa smjerom ispuha otpadnog zraka u zonu niskog prolaska
  * primarna uporaba za hlađenje i grijanje

  Osnovni energent zgrade je energija okoliša koja se primjenom transformacijskih tehnologija pretvara u traženi energetski oblik. Električna energija iz mreže se koristi za pokretanje dizalice topline koja istovremeno crpi energiju koja se akumulirala u okolišu. Uređaji se koriste u kombinaciji s vanjskim zrakom, geotermalnim sondama, zemnim kolektorima ili površinskim vodama kao izvorima topline. Akumulirana Sunčeva energija u zraku, vodama ili tlu se koristi kao izvor energije za grijanje zgrada. Dizalica topline potom pretvara dva ulazna oblika energija u korisni oblik toplinske energije koja se akumulira u sustavu. Dizalice topline pretvaraju električnu energiju u toplinsku ili rashladnu energiju te pri tome imaju faktor sustava SPF u rangu 2,5 - 5,5 ovisno o vrsti dizalice topline koje imaju faktor dizalice COP 4,5 - 5,5. U režimu hlađenja energija se iz zgrade prebacuje pomoću dizalice topline u zrak, vodu ili tlo. Osnovni princip rada dizalice topline je da iz elektro-energetske mreže uzme 1 kW električne energije te iz okoliša 2-4 kW obnovljive akumulirane energije dok se u zgradu ubacuje zbroj tih energija ili 3-5 kW toplinske energije.

  Dizalice topline su uređaji koji svoj rad baziraju na kompresorskom ciklusu u kojem se određenom mediju oduzima ili predaje toplina. Naziv dizalica u sebi nosi korijen transporta odnosno podizanja energetskog nivoa određenog medija što je u ovom slučaju voda grijanja. Proces toplinskih izmjena uključuje u sebi vanjski zrak te vodu grijanja zgrade. Ovisno o lokaciji zgrade odabire se koji će izvor energije biti najprikladniji za tražene uvjete primjene. Primjenom prirodnih energetskih izvora zgrada se povezuju s okolišem te se tijekom zime vrši izmjena energije u smjeru okoliša prema zgradi dok je tijekom ljeta energetski tok suprotan od zgrade prema okolišu. Za pravilan rad sustava presudan je dualni tok energije i regeneracija toplinskog izvora tijekom godine. Energija se crpi pomoću dizalica topline iz zemlje, vode ili zraka. Kao stabilan energetski izvor se smatra zemlja i podzemna voda koja tijekom godine ima stabilnu temperaturu između 14-16°C. Temperatura zraka tijekom godine oscilira te je zrak idealan energetski izvor u sredinama s blagom primorskom klimom. Dizalice topline kao izvor energije koriste energiju vode, zraka ili zemlje odnosno tri prirodna energetska elementa koji do sada nisu korišteni u masovnoj primjeni za grijanje i hlađenje zgrada. Sunčeva energija se akumulira u biomasi te se izgaranjem odnosno vatrom energija Sunca pretvara u primjenjivu toplinsku energiju. Također se akumulira kao unutrašnja potencijalna energija koja se manifestira kroz promjenu u temperaturi vode, zraka te zemlje.

  Predviđen je centralizirani sustav koji tijekom cijele godine održava tražene mikroklimatske uvjete. Zračna dizalica topline ima u područjima umjerene geoklime srednji godišnji faktor učinkovitosti iznad SPF 3,5 dok sam faktor uređaja postiže vrijednost COP 5,5. U odnosu na grijanje pomoću plinskog sustava odnosno zemnog plina ostvaruju se uštede 30-40% ovisno o geoklimi lokacije zgrade. U odnosu na grijanje pomoću zemnog plina ostvaruje se smanjenje i u emisiji ugljičnog-dioksida CO2 za 50% što je dovoljan razlog primjene ovih sustava. Nominalna radna temperatura je oko +5°C vanjskog zraka dok kod temperatura vanjskog zraka od -10°C jedinica gubi 10-15% snage, a sam uređaj ima mogućnost rada do -25°C uz pravilno dimenzioniranje. U odnosu na klasične dualne sustave grijanja i hlađenja ostvaruje se i ušteda na potrebnom prostoru jer jedinica u sebi ima integrirano grijanje i hlađenje te se olakšava i održavanje sustava.

  Tok energije kroz sustav:
  - zrak prolazi kroz pločasti izmjenjivač, isparivač
  - istovremeno s druge strane pločastog izmjenjivača prolazi radni kompresorski medij koji hladi prostor i oduzima toplinu
  - radni medij isparava u pločastom izmjenjivaču, isparivaču
  - kompresor usisava ispareni radni medij
  - kompresor se napaja električnom energijom u odnosu 1 kW električne = 3-4 kW topline energije
  - para radnog medija se komprimira na višu temperaturu i tlak te se para istovremeno ubrizgava u kondenzator
  - kondenzator je drugi pločasti izmjenjivač
  - sa druge strane pločastog kondenzatora nalazi se medij grijanja
  - voda se zagrijava i preuzima na sebe toplinu radnog medija u kondenzatoru i pri tome hladi radni medij
  - dizalica topline transportira energiju iz okoliša na vodu sustava grijanja pomoću prijenosnog radnog kompresorskog medija
  - nakon što je izvršena predaja topline ohlađeni radni medij dolazi do ekspanzijskog ventila
  - ekspanzijski ventil prigušuje radnu tvar na niži tlak te se istovremeno vrši i smanjivanje temperature radnog medija
  - pothlađeni radni medij ponovno ulazi u prvi izmjenjivač ili isparivač te se zatvara krug radne tvari

  Zračna dizalica zrak/voda se može koristiti kao izvor topline, osnovni nedostatak je zaleđivanje vanjske jedinice i gubitak na učinkovitosti kod niskih temperatura te je potrebno tijekom hladnijih dana koristiti dogrijavanje preko dodatnog izvora topline daljinskog toplovoda, plinskog bojlera, kotla na biomasu i pelete ili električnog grijača. Po početnoj investiciji zračne dizalice su najpovoljnije, ali imaju i najmanju učinkovitost i najviše energije će trošiti za grijanja i hlađenje građevine. Kod zračnih dizalica topline dolazi do velikog pada instalirane snage kod niskih temperatura te kod temperatura od -15°C zračna dizalica izgubi preko 50% nominalne snage koja se daje za +5°C. Te bi za snagu grijanja od 25 kW kod -15°C i kontinentalnu klimu bilo potrebno instalirati duplo veću zračnu dizalicu od nominalno potrebne odnosno oko 40-50kW nominalne snage koju ona može dati pri temperaturi zraka od +5°C. Zračne dizalice dio snage dodatno gube na odleđivanje same jedinice te je za tu razliku gubitka vremena grijanja također potrebno instalirati dodatno oko 20% nominalne snage.

  CIJEVNI RAZVOD
  Instalacija se izvodi plastičnim cijevima PEX/AL/PEX koje su namjenjene za vođenje tople vode te su predizolirane s 11-14 mm poliuretanske izolacije. Potrebno je izvesti kompenzacijske lire, klizne i čvrste točke prema crtežima i pravilima struke. Distribucijski cjevovodi se dimenzioniraju prema maksimalnom padu tlaka od 120 Pa te su dimenzionirani za radni režim odnosno protok vode kod promjene temperature od 5-15°C. Odzračivanje cijevne mreže i kompletnog sustava ostvaruje se preko odzračnih pipaca montiranih na uređajima, automatskih odzračnih lončića i ručnim odzračnim loncima na najvišim dijelovima instalacije.

  ODABIR VENTILOKONVEKTORSKIH JEDINICA
  Jedinice za grijanje i hlađenje prostorija su ventilokonvektori. Sustav grijanja je odabran u režimu 45/40°C dok je režim hlađenja 7/12°C. Svaki VK je spojen na sustav odvoda kondenzata te sifona koja smanjuje mogućnost prijenosa mirisa kroz sustav odvodnje. U svakoj sobi je postavljen jedan zidni regulator koji upravlja radom VK ovisno o sobnoj temperaturi, programiranju i režimu rada hlađenja ili grijanja.

  REKUPERACIJA ZRAKA GRAĐEVINE
  Rekuperatori su uređaji koji se ugrađuju u niskoenergetske i pasivne građevine te im je osnovni cilj smanjivanje ventilacijskih gubitaka građevine pomoću integriranih pločastih izmjenjivača topline zrak-zrak. Jedinice imaju integrirani sustav filtracije zraka u kojem se iz zraka odvajaju čestice peludi, prašine, pore plijesni te se sustavom osigurava higijenski ispravan zrak. Sustavi su idealni za primjenu u kućama u kojima žive astmatičari jer je moguće osigurati higijenski ispravan zrak tijekom cijele godine. Osnovni element uređaja je saćasti izmjenjivač kroz koji prolaze dvije struje zraka te se preko stijenki izmjenjivača vrši izmjena topline. Topli otpadni zrak dolazi iz građevine te prelazi preko izmjenjivača, predaje toplinu te se potom izbacuje u okoliš. Na drugom ulazu je svježi zrak koji je tijekom zime hladan, prolazi preko izmjenjivača, prima toplinu na sebe te se zagrijava, a tako zagrijan ubacuje se u građevinu. Sličan je princip rada i tijekom ljeta kada se topli okolišnji zrak hladi povratnim unutrašnjim zrakom. Potrebno je koristiti sustav ventilacije jer je građevina gotovo hermetički zatvorene te ima jako malu infiltraciju prirodnog zraka na razini od 0,3 do max 0,6 i/h pa da se osigura higijenska izmjena zraka ugrađuju se ventilacijski sustavi. Korištenjem ventilacijskih sustava podiže se kvaliteta života u građevini jer se stalno dovodi svježi zrak te se na taj način izbjegava pojava ustajalog i vlažnog zraka, smanjuje se mogućnost pojave gljivica i plijesni unutar same građevine. Sustav također smanjuje ventilacijske gubitke građevine jer korišteni rekuperator ima mogućnost povrata i do 90% energije iz otpadnog zraka

  TEHNIČKI UVJETI ISPUNJENJA
  Projektnim rješenjem zadovoljiti će se svi tehnički uvjeti propisani Javnim natječajem radi sufinanciranja projekata povećanja energetske učinkovitosti u postojećim nestambenim zgradama te projekata građenja novih niskoenergetskih nestambenih zgrada

  Izradom projektne dokumentacije primjenjivati će se slijedeća tehnička ograničenja:

  Sustav grijanja prostora:
  - dizalica topline zrak-voda s COP >= 3,2
  - planirana dizalica topline na režimu A7/W45 ima COP 3,64
  - dizalica topline klase A prema Eurovent Energy Efficiency
  - rezervni toplinski sustav je druga jedinica

  Sustav grijanja PTV:
  - dizalica topline zrak-voda s COP >= 3,2
  - planirana dizalica topline na režimu A7/W45 ima COP 3,64
  - dizalica topline klase A prema Eurovent Energy Efficiency
  - rezervni toplinski sustav je druga jedinica

  Sustav hlađenja prostora:
  - dizalica topline zrak-voda s EER >= 3,1
  - planirana dizalica topline na režimu A35/W7 ima EER 3,35
  - dizalica topline klase A prema Eurovent Energy Efficiency

  Sustav prozračivanja:
  - dizalica topline zrak-zrak s COP >= 3,6 i EER>=3,2
  - planirana dizalica topline na režimu A7/W45 ima COP 3,64
  - planirana dizalica topline na režimu A35/W7 ima EER 3,35
  - dizalica topline klase A prema Eurovent Energy Efficiency
  - planirani rekuperator ima učinkovitost 80-90%


  Strojarski projekt - termotehnika
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Strojarski projekt - hidrotehnika
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Strojarski projekt - dizalo
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Elektrotehnički projekt
  Živko Škevin, dipl.ing.el.

  Arhitektonski projekt
  Nastja Alfier, dipl.ing.arh.

   

  HOLIWORK Odličan hrvatski projekt za mlade poslovne ljude u Gradu Šibeniku

  Nedavno su u Urbanom centru Šibenik predstavljeni inovativni hrvatski projekti ‘Holiwork’ i ‘Trokut’. Republika Hrvatska će inovativnim konceptom postati konkurentnija u svijetu. Želja je privući brojne mlade milenijalce kojima će upravo Grad Šibenik postati nezaobilazna točka u kreiranju novih ideja, startup-ova te novih poslova. Svrha projekta Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut je razvoj moderne infrastrukture za pružanje novih i kvalitetnijih usluga u svrhu poticanja, rasta i razvoja malih i srednjih poduzeća te stvaranja novih radnih mjesta na području Šibensko – kninske županije. Milenijalaci su mladi u svojim dvadesetim i tridesetim godinama. Poslovni ljudi koji izlaze iz uobičajenog modela poslovanja, traže neke nove modele, avanture, okruženje u kojem će razvijati svoje poslove, ali pritom i uživati u lijepim stvarima života, kakve Grad Šibenik ima za ponuditi. Upravo na tragu tog, analitička agencija Behave, psihologa Borisa Šurije, provela je istraživanje koje je dovelo do kreiranja projekta Holiwork, za koje se nakon Republike Hrvatske, nadaju da će postati pravi svjetski hit. Holiwork cilja milenijalce koji u ambijentu odmora žele graditi svoje proizvode ili firmu. “Holiwork cilja na ‘work hard enjoy hard’ mlade profesionalce koji obožavaju to što rade, ali koji uz posao traže i druge užitke. To su ljudi koji biraju gradove prema kafićima, na kavu nose laptop, a radno vrijeme ne poznaju. To su ljudi kojima se strast za životom i strast za poslom miješaju i za njih smo stvorili Holiwork. Hrvatska, ima nevjerojatnu obalu i nevjerojatne ljude. Međutim, turistima prodajemo obalu, a ljudi nam odlaze u inozemstvo. Svrha Holiworka je da drugi nevjerojatni ljudi iz drugih zemalja dolaze u Šibenik raditi i uživati, za vrijeme i van sezone. To bi moglo imati pozitivan poticaj za razvoj cijele regije”, rekao je autor projekta, Boris Šurija. Grad Šibenik centrom Trokut, koji su prijavili na natječaj Razvoj poslovne infrastrukture u domeni Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (HAMAG-BICRO), nudi novi suvremeno opremljen HUB mladim ljudima iz cijelog svijeta. Oni će imati prilike doći i upoznati grad i okolicu, u njemu boraviti neko vrijeme, slobodno raditi te koristiti resurse koje im stavljaju na raspolaganje te u isto vrijeme dati i doprinos samoj zajednici. HUB će se graditi na prostoru Mandaline, a prostire se na dvije etaže ukupne površine 2084 m2, bit će najsuvremenije opremljen. U samom centru predviđeno je 28 funkcionalnih jedinica, fleksibilni prostori, Fab lab radionice, uredi, kabine i drugo. Glavni projekt izradio je Arhitektonski biro Prostor iz Grada Šibenika. Pod uvjetom da EU odobri sredstva, početak radova predviđen je za 2018. godinu. Predstavljanju je prisustvovao gradonačelnik Željko Burić koji je iskoristio priliku naglasiti važnost ovog projekta za sam Grad. “Grad Šibenik uz nove tehnologije dobiva i ovaj novi prostor u koji će se smjestiti jedna nova generacija digitalnih nomada i poduzetnika. Ovdje imaju svoj dom i ured u kojem mogu doći ljudi sa svih strana svijeta, razvijati svoje proizvode i ideje. Ovo je idealan spoj za rad i uživanje, a u gradu dobivamo kombinaciju posla i turizma, razvijamo gospodarstvo Grada Šibenika. Ovo je izvrsna prilika i za mlade, dobit će priliku usvojiti znanja i steći iskustva koja će im koristiti u daljnjem poslu”, rekao je Matija Bumbak, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj u Gradu Šibeniku.
  www.nacional.hr 

   

  I dalje vam nije jasno što je zapravo projekt Trokut?

  Svi koji žele postati samostalni poduzetnici, a nemaju prostor za razviti svoju ideju, mladi koje zanima tehnologija te oni koji se u Šibeniku žele odmarati i raditi, naći će svoje mjesto u centru Trokut koji će uskoro niknuti u Mandalini. Grad Šibenik nedavno je za projekt dobio 20 milijuna kuna iz EU fondova, a Ivana Bujas Rupić iz gradskog Odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, inače financijska menadžerica projekta, pojasnila nam je sve o projektu vrijednom ukupno 27 milijuna kuna.

  - Centar Trokut cilja na tri skupine ljudi. Prvi su poduzetnici koji žele razvijati svoje startupove (tvrtke ili organizacije), a za to nemaju mogućnosti, zatim djeca i mladi koji žele razvijati svoje informatičke vještine i isprobavati najnovije tehnološke trendove te timovi koji žele razvijati svoje projekte i istovremeno se odmarati, takozvani Holliwork. Projekt je zamišljen ponajprije da unaprijedi kompletno stanje tehnologija i poduzetništva na području Šibenika – pojašnjava Bujas Rupić.

  Dakle, ako vam je dosadio vaš posao ili jednostavno više ne želite raditi za druge i želite se osamostaliti, centar Trokut vam je na raspolaganju.
  - Vi se samo morate prijaviti i doći u centar Trokut gdje će vas čekati vaše radno mjesto. Na raspolaganju vam je kompjuter, internet, takozvana 'fab lab' radionica opremljena opremom vrijednom preko dva milijuna kuna gdje ćete moći naći svu opremu koja vam treba za pokretanje posla. Uz to, u centru ćemo imati mentore koji će korisnike obučavati. Mentori neće biti zaposlenici centra već će biti angažirani na pojedinačnim projektima – doznajemo od Ivane Bujas Rupić.

  Dakle, ako želite osnovati svoju tvrtku i treba vam računovođa da vam da savjet, u centru Trokut će angažirati mentora koji ima svoj knjigovodstveni servis koji će biti plaćen da vas educira i usmjerava.
  - Ako ste, recimo, osmislili neku novu inovaciju i treba vam netko da to patentirate, mi ćemo imati ugovor s mentorom koji će vas provesti kroz korake kako nešto patentirati – objašnjava.

  Budući da u Šibeniku, ali i općenito u Hrvatskoj još uvijek ima jako puno ljudi koji radije rade za druge i ne usude se pokrenut vlastiti posao, pokretači projekta Trokut iz Odjela za gospodarstvo poduzetništvo i razvoj Grada Šibenika na čelu s Matijom Bumbakom koji je voditelj projekta, shvatili su da poduzetnički duh treba usaditi mladima u što ranijoj dobi.
  - Zato smo još prije tri godine u Urbanom centru počeli s radionicama za djecu i tinejdžere. Nije ideja usavršiti tu djecu u izradi web stranice, nego usaditi poduzetničku svijest i ideju da nije najbolja stvar na svijetu zaposliti se kod nekoga i ostati na istom radnom mjestu do mirovine. Zato su nam druga ciljna skupina djeca i mladi kojih ćemo programima i dalje educirati – priča Bujas Rupić.

  Zato će u naredne tri godine, dok se centar gradi, uspostaviti kontakt s osnovnim i srednjim školama te fakultetima i informirati sve nastavnike i ravnatelje o mogućnostima koje će pružati centar Trokut.
  - Ideja je da u naše fab lab radionice budu učlanjeni svi mladi kao u knjižnicu pa će, kao što u knjižnici dižu knjige i čitaju, u centru Trokut raditi na određenim uređajima i biti izloženi suvremenoj tehnologiji. Danas su sva djeca na sve moguće načine izložena sportu, u vrtićima i školama imaju prostore na kojima se mogu baviti sportom, a za mozak takve stvari ne postoje. U tom smislu želimo pružiti svojevrsno igralište za razvijanje mozga jer postoji određeni dio mladih koji sebe ne vidi u sportu, a nemaju se gdje izraziti – ističe.

  Konačno, treća ciljana skupina su timovi koje će šibensko sunce i more inspirirati da projekte razvijaju još učinkovitije.
  - Shvatili smo da u Šibeniku imamo veliku prednost pred inkubatorima i akceleratorima na sjeveru Hrvatske, a to su sunce i more. Kada neka veća firma iz područja tehnologije koja može raditi dislocirano, želi odvesti svoj tim na more gdje će se istovremeno odmarati i raditi, to mogu u ovom prostoru. Sva znanja koja s njima dolaze utjecat će na ljude koji već koriste naš prostor. Dakle ideja je da se u centru Trokut ljudi povezuju i ostvaruju kontakte koji će im pomoći u daljnjem poslovanju – ispričala nam je Ivana Bujas Rupić. Sljedećih mjesec dana za centar će biti pripremana javna nabava koja će biti objavljena u listopadu. Optimistični scenarij je da građevinski radovi krenu u siječnju sljedeće godine, a centar bi vrata trebao otvoriti 1. lipnja 2020. godine.
  m.sibenik.in

   

  HD TROKUT 750 1

  HD TROKUT 750 2

  HD TROKUT 750 3

  HD TROKUT 750 4

  HD TROKUT 750 5

  HD TROKUT 750 6

  HD TROKUT 750 7

  HD TROKUT 750 8

  HD TROKUT 750 9

   

  HD STARTUP 750 1

  HD STARTUP 750 2

  HD STARTUP 750 3

  HD STARTUP 750 4

  HD STARTUP 750 5

  HD STARTUP 750 6

  HD STARTUP 750 7

  HD STARTUP 750 8

  HD STARTUP 750 9

  HD STARTUP 750 10

  HD STARTUP 750 11

  HD STARTUP 750 12

  HD STARTUP 750 13

  HD STARTUP 750 14

  HD STARTUP 750 15

  HD STARTUP 750 16

  HD STARTUP 750 17

  HD STARTUP 750 18

  HD STARTUP 750 19

  HD STARTUP 750 20

  HD STARTUP 750 21

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive