Višestambena Kastav 2018

  HD ZOP KASTAV 220x120Višestambena zgrada Kastav 2018., predmet projektnog zadatka je izrada tehničkog rješenja zaštite od požara višestambene zgrade koja koristi klasične sustave vezane na javne instalacije. Elaboratom su optimizirane mjere zaštite od požara s minimalnom investicijom uz istovremeno poštivanje svih tehničkih uvjeta evakuacije u slučaju opasnosti.


  Opis lokacije građevine
  - Projektna dokumentacija obuhvaća izgradnju višestambene zgrade. Čestica se nalazi u stambenoj zoni te su najbliže zgrade udaljene dovoljno od zgrade da se osigura požarna sigurnost.
  - Prema razvrstavaju građevina u skupine glede zahtjevnosti mjera zaštite od požara građevina pripada u II.Skupinu.

  Opis građevine i okolnih građevina
  - Šire područje oko predmetne lokacije izgrađeno je stambenim zgradama.
  - Zgrada je slobodnostojeća.

  Veličina, površina građevine
  - Na predmetnoj građevinskoj čestici planira se izgradnja višestambene zgrade.
  - Parametri za gradnju zgrade definirani su na temelju Prostornog plana uređenja grada Rijeke te je potrebno primjenjivati sve odredbe vezane uz zaštitu od požara tijekom projektiranja.

  Oblikovanje građevine
  - Prostor je projektiran sukladno namjeni, te uz upotrebu prikladnih materijala formira cjelinu primjerenu zadanoj lokaciji i planiranom sadržaju.
  - Zgrada je samostojeća, pravokutnog oblika, sa višestrešnim krovištem.
  - Nosiva konstrukcija je kombinacija bloka i AB elemenata dok je kroviše prekriveno klasičnim crijepom.
  - Građevna čestica je postojeća, uređena, zadržava svoj oblik.
  - Količina zelenila i travnate površine se zadržava, te ista zadovoljava prema Prostonom planu.

  Vrsta i opis namjene građevine
  - Vrsta zgrade je samostojeća višestambena s neovisnim stambenim jedinicama na etažama.

  Način i uvjeti priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu
  - Pristup na parcelu je omogućen s postojećih prilaznih cesta.
  - Na čestici se predviđa uređenje parkirališta za smještaj osobnih vozila.
  - Osiguran je vatrogasni prilaz za gašenje u slučaju požara sa sjevera.
  - Površine za operativni rad vozila, kao i sami pristupi u pogledu dimenzija, udaljenosti od građevine, te nosivosti udovoljavaju propisanim uvjetima za vatrogasne pristupe, odnosno koje su u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03), imaju konstrukciju nosivosti minimalno 100kN osovinskog pritiska, te imaju potrebne radijuse za zaokretanje, kako je i vidljivo iz grafičkog priloga.
  - Prostorni parametri površine za operativni rad vatrogasnih vozila iznose 5,5 x 11,0 m i smješteni su na internoj prometnici. Sve površine za operativni rad vatrogasne tehnike su izvedene u jednoj ravnini, horizontalnog ili minimalnog nagiba. Smještene su sa dvije strane građevine.
  - Razmak površine za operativni rad vatrogasnih vozila, od vanjskih zidova građevina u svim točkama je manja od dozvoljenih maksimalnih 12,0 metara.
  - Intervencijski ulazi za vatrogasne i druge spasilačke ekipe u samu građevinu mogući su kroz sve ulaze - izlaze za evakuaciju koji se nalaze u razini pristupnih površina. Pri tome se koriste oni ulazi koji omogućavaju unošenje potrebnih tehničkih sredstava i opreme za gašenje požara, odnosno oni kroz koje nije u tijeku evakuacija.

  Stambena zgrada će biti priključena na
  - javne prometnice (postojeći kolni prilazi)
  - javnu elektro-energetsku mrežu
  - javnu vodovodnu mrežu
  - javnu kanalizacijsku mrežu
  - oborinska odvodnja se izljeva u okolne zelene površine, a s postojećih manipulativnih površina, kanalicama se odvodi u postojeći separator ulja, zatim u uličnu oborinsku kanalizaciju
  - etažno grijanje pomoću zemnog plina

  ELEKTROINSTALACIJE :
  - Projektom će biti obuhvaćeno tehničko rješenje elektrotehničkih instalacija u stambenoj zgradi.
  - Instalacija zaštite od djelovanja munje.

  Očekivana zaposjednutost osobama
  Sveukupno je očekivano korištenje prostora u zasebnim stanovima:
  suteren 3 stana 9 osoba
  3 stana 9 osoba
  prizemlje 5 stana 18 osoba
  5 stana 18 osoba
  prvi kat 6 stana 18 osoba
  6 stana 18 osoba
  drugi kat 6 stana 18 osoba
  6 stana 18 osoba
  treći kat 6 stana 18 osoba
  6 stana 18 osoba
  ukupno 52 stana 162 osoba +- 10%
  Pretpostavljeno je 150-180 osoba koje se mogu istovremeno naći u prostoru zgrade.

  Građevina je projektirana za korištenje osobama s invaliditetom u dijelu suterena obzirom na građevinske prepreke i stubišta koja su projektirana.

  Očekivani sustav za upravljanje
  Nije planirana ugradnja sustava za upravljanje i nadziranje tehnološkog procesa.

  Očekivanu vrstu, količine i smještaj zapaljivih tekućina
  Nije planirano skladištenje niti upotreba zapaljivih tekućina.

  Očekivana vrsta izvora mogućeg zapaljenja
  Obzirom na karakter zgrade predviđa se uporaba zemnog plina koji je značajniji izvor mogućeg zapaljenja jer je osnovni energent koji se koristi za grijanje.

  Kod određivanja lokacije za komunalni otpad uzmu u obzir rezultati istraživanja gorenja baja za smeće objavljeni u CFPA EUROPE, vodič br. 7, 2011 F, u kojem su analizirani slučajevi 600 litarskih kanti. Jedna kanta – RHR (Rate of heat release) od 2MW, 3 baje 6MW. Ustanovljeno je da je minimalna horizontalna udaljenost građevine 4 m za jednu kantu od 600 l, za grupu 3 kante je 6 m, a za više kanti min 8 m. Ako se sigurna udaljenost ne može postići potrebno je kante za smeće postaviti u sigurnu strukturu karakteristika EI30 – EI120 (prema 2000/367/EU).

  Očekivanu vrstu, količine i svojstva eksplozivnih smjesa
  Obzirom na karakter zgrade predviđa se uporaba zemnog plina kao mogućeg izvora zapaljenja jer je osnovni energent koji se koristi za sustav grijanja. U slučaju istjecanja plina iz instalacije moguće je da dođe do generiranja explozivne smjere. Zemni plin ima u sebi odorante koje je moguće osjetom mirisa otkriti tako da bi sami korisnici mogli prirodnim prozračivanjem prostora ukloniti mogućnost eksplozija stanova.

  Podatke o zatečenim svojstvima glede zaštite od požara
  Postojeće građevine na susjednim parcelama imaju odgovarajuće osiguranu zaštitu od požara koju su postigle primjenom primjerenog konstruktivnog sistema i ugrađenih materijala, aparatima za početno gašenje požara, osiguranim vatrogasnim prilazima za vatrogasno vozilo i vanjskom hidrantskom mrežom u uličnom koridoru.

  Podatke o zaštićenom spomeničkom svojstvu
  Zgrada nije zaštićena kao kulturno dobro tako da ne postoje ograničenja.

  Podatke o zatečenim svojstvima glede pristupačnosti građevine
  Postoji osiguran pristup zgradama pristupnom cestom koja je dovoljne širine za prolazak vatrogasnog vozila.

  Pristupačnost građevinama je omogućena postojećim kolnim prilazom i postojećim manipulativnim površinama koje su uređene okolo postojeće izgradnje na način da zadovoljavaju i potrebe planirane izgradnje skladišta. Omogućen je prilaz vozilima do svih objekata na parceli. Na istim površinama je moguće formirati površine operativan rad za vatrogasna vozila dimenzija minimalno 5,5 x 11 m.

  Elaborat zaštite od požara
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

   

   

  HD ZOP KASTAV 750 1

  HD ZOP KASTAV 750 2

  HD ZOP KASTAV 750 3

  HD ZOP KASTAV 750 4

  HD ZOP KASTAV 750 5

  HD ZOP KASTAV 750 6

  HD ZOP KASTAV 750 7

  HD ZOP KASTAV 750 8

  HD ZOP KASTAV 750 9

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive