A+ Pelet Katančića 2016

  HD OS VALPOVO 220x120A+ OŠ Matije Petra Katančića, Valpovo 2016. Projekt integralne obnove zgrade s obnovom ovojnice zgrade, rekonstrukcijom elektroinstalacija te centralne kotlovnice u pelet sustav. Nakon obnove očekuje se višestruko smanjenje potrebne ukupne energije za grijanje zgrade i elektro sustave sa značajnim smanjenjem emisije CO2 zgrade.
   

  Predmet projekta je zamjena energenta sustava grijanja sa postojećeg energetna lož ulja na biomasu odnosno pelet sustav. Planirana je izgradnja nove pelet kotlovnice unutar prostora postojeće kotlovnice. Akumulacija peleta će se obaviti pomoću samostojećeg silosa postavljenog pored kotlovnice i povezanog pužnim transporterom s kotlom. Pelet sustav je visokoautomatizirana kotlovnica koja traži povremen nadzor ispravnosti rada kotlovnice.

  Analizom potrošnje lož ulja u grijanim sezonama dolazi se do količine lož ulja od 60.500 lit/god. U kotlovnici je ugrađen kotao Centrometal snage 530 + 320 kW. Kotao je čelični te se naziru tragovi progorenje čelika odnosno da se kotao neće moći još dugo koristiti. Pretpostavljamo da kotao nema učinkovitost veću od 75%, s velikim je toplinskim gubitcima i puno se energije izgubi kroz dimne plinove.

  Bilancom fizike zgrade se dobije pretpostavljena količina toplinske energije 573.717 kWh/god koju zgrada potroši što daje trošak grijanja oko 219.940 kn/god. Dobiveni financijski iznos bi dodatno trebalo usporediti sa iznosima na računima jer su korištene proračunske vrijednosti potrošnje energije zgrada. Ujedno sustav grijanja ima godišnju emisiju CO2 u iznosu od oko 229 tona/god što je dobra osnova za nominiranje instalacije prema Fondu za zaštitu okoliša radi smanjivanja emisije CO2. Korištena je u procjeni cijena lož ulja od 3,41 kn/lit (ožujak 2016.). Prije 2-3 godine cijena lož ulja je bila znatno veća oko 6,50 kn/lit tako da se kod lož ulja može primjetiti velika oscilacija u cijeni energenta i nestabilnost tržišta proizvodnje i distribucije nafte.

  Pelet sustav je moguće izgraditi u podrumu građevine u prostoru postojeće kotlovnice bez znatnijih građevinskih zahvata. Pelet se može skladištiti u samostojećem čeličnom spremniku postavljenom na betonskim temeljima pored kotlovnice. Osnovni problem je mogućnost zavlaživanja peleta tako da se spremište peleta mora izvesti kao zatvorena čelična posuda koja se preko tlačnih cijevi spaja na cisternu kojom se spremnik peleta puni. U donjem dijelu spremnika se postavlja pužni transporter za ubacivanje peleta u predspremnik peleta. Spremnik je konusan u donjem dijelu da se osigura tok peleta prema pužu. Pelet mora imati vlažnost max 10% da kotao može ispravno izgarati!

  Predspremnik peleta se postavlja u prostoriju s kotlom i veže se dodatnim pužnim transporterom s pelet plamenikom. Pelet kotao radi s visokim stupnjem automatizacije te traži minimalni angažman domara zgrade. Kotao se spaja s ciklonom koji odvaja čestice prašine iz dimnih plinova koji se potom vode u postojeći dimnjak. Potrebno je svakih nekoliko tjedana očistiti spremnike pepela te deponirati pepeo u posebne spremnike prije odvoženja na deponij. Ujedno se pepeo može koristiti za prihranu okolnih zelenih površina kao dobro biološko gnojivo.

  Financijskom analizom dobiva se cijena pogona pelet sustava oko 56.918 kn/god odnosno postiže se godišnja ušteda na grijanju oko 163.022 kn/god. Prednost peleta je puno lakši rad postrojenja u odnosu na sječku te je potreban manji angažman radne snage domara zbog manjeg generiranja pepela u radu pelet kotlova.

  Sječka kao energent ima veliku mogućnost primjene jer tvrtka Hrvatske šume raspolaže s kapacitetima koji mogu osigurati proizvodnju i skladištenje sječke. Da bi kotlovi ispravno radili max vlažnost sječke može biti 35-45% stoga je potrebno sječku osušiti pravovremeno. Sječka se isto ne smije navlažiti jer se tako smanjuje učinkovitost kotla, dolazi do povećanja generiranja pepela i čađe u kotlu te se smanjuje životni vijek kotla.

  Sječka traži posebno konstruirana skladišta i transportni sustav stoga smatramo da je vjerojatno nemoguće ili jako teško izgraditi spremište sječke u postojećoj podrumskoj prostoriji. Prostorija je vlažna i jedini otvor za unos sječke je malih dimenzija da bi se mogao osigurati učinkovit i jednostavan transport sječke kamionima i kiperima. Ujedno postoji velika opasnost od vlaženja sječke preko temelja koji konstantno vlaže.

  Predlaže se izgradnja nove kotlovnice s posebnim spremištem sječke. Potrebno je ishoditi građevinsku dozvolu za prenamjenu prostorija u kotlovnicu. Potrebno je u potpunosti obnoviti ili izgraditi zgrade, dovesti sve potrebne instalacije vodovoda, odvodnje i elektro instalacije. Potrebno je izgraditi dimnjak dovoljne visine da ne utječe na obližnje zgrade dimnim zagađenjem tijekom rada kotlova. Dimnjak mora nadvisiti okolne zgrade.

  Analizom bilance potrošnje energije zgrade dolazi se do procjene da će troškovi grijanja godišnje biti oko 23.898 kn/god. Čime se dobije godišnja ušteda sustava grijanja od oko 196.042 kn/god. No sječka je kao energent teško primjenjiva u predmetnoj kotlovnici pa se predlaže izgradnja pelet sustava kao jednostavnije tehničko rješenje.

  Cilj projekta je izvršiti zamjenu ogrijevnog energenta lož ulja koje se trenutačno koristi za grijanje s ekološkim energentom peletom odnosno biomasom. Lož ulje se skladišti u čeličnom spremniku te se pomoću cijevnog razvoda dovodi do uljnog plamenika i toplovodnog kotla snage 530+320 kW. Primjenom tehničkog rješenja centralne automatizirane pelet kotlovnice smanjila bi se emisija CO2.

  Svjetski je trend prelazak sa klasičnih goriva (loživo ulje, plin, ugljen) na obnovljive izvore energije. Obnovljivim izvorima energije (OIE) smatraju se izvori energije koji su sačuvani u prirodi i obnavljaju se u cijelosti ili djelomično: Sunčeva energija,biomasa (cijepano drvo, drveni peleti, drvena sječka,...), biogorivo, bioplin, energija vodotoka, vjetra, geotermalna energija, energija valova, energija plime i oseke, energija plina iz deponija ili postrojenja za preradu otpadnih voda. Poticanje korištenja OIE je strateški cilj Europske unije, jer je u skladu sa strategijom održivog razvoja i omogućava ostvarenje ciljeva Kyoto protokola u smislu smanjenja emisije stakleničkih plinova i zaštite okoliša.

  Ukupni pozitivni planirani učinci primjene biomase su:
  * Ekološka prednost biomase, u odnosu na fosilna goriva, je njena obnovljivost i pristupačnost. Opterećenje atmosfere CO2 pri korištenju biomase kao goriva je gotovo zanemarivo.
  * Gospodarske prednosti biomase iz šumarstva, drvne industrije i poljoprivrede su smanjenje uvoza fosilnih energenata i sigurnosti opskrbe energijom, što je jedan od strateških problema svake zemlje.
  * Socijalne prednosti korištenja biomase mogućnost su otvaranja većeg broja novih radnih mjesta, što pridonosi razvoju ruralnog gospodarstva, a to je imperativ hrvatske gospodarske i socijalne politike.
  * Cijena biomase biti će uvijek manja nego cijena fosilnih goriva te se cijena može kontrolirati povećanim uzgojem biomase za sustave grijanja.

  PREDNOSTI PELETA
  * kompaktnost peleta je vidljiva i prilikom transporta gdje se pojavljuje tek oko 0,5% drvne prašine.
  * prešaju se iz čiste, nekontaminirane drvne piljevine, bez ikakvih kemijski vezivih sredstava sa visokom toplinskom koncentracijom od oko 5 kWh/kg ili 18 MJ/kg.
  * imaju vrlo nizak sadržaj vlage (ispod 10%) što omogućava vrlo visoku učinkovitost sagorijevanja.
  * najbrže rastući sektor biogoriva
  * Peleti su CO2-neutralni. Peleti spadaju u obnovljive izvore energije i kod izgaranja pelet ne proizvodi stakleničke plinove kao izvor topline, te se smatra jednim od rijetkih apsolutno prirodnih, sigurnih i zdravih energenata. Kao i ostala drvna biomasa, peleti znatno manje onečišćuju zrak i okoliš jer imaju manje od dozvoljenih graničnih vrijednosti emisija CO, NOx i prašine.
  * cijena peleta već je godinama stabilna i neovisna o godišnjem dobu ili vremenskim uvjetima, dok su cijene tradicionalnih vrsta energenata vrlo hirovite i najčešće teško predvidive običnim građanima
  * trenutno grijanje na pelete daleko isplativije od prirodnog plina, lož ulja, grijanja na struju ili ukapljenog naftnog plina, a razlika u cijeni s vremenom će samo rasti!
  * gledano s potrošačkog aspekta, automatika sagorijevanja u pećima i kotlovima pelete stavlja u isti rang s loživim uljem ili plinom, s time da su i 40% jeftiniji. Peći se automatski pale ili gase, postižu i održavaju temperaturu koja im se zada i imaju automatsko doziranje, što im daje prednost pred grijanjem na drva ili drvene brikete.
  * ekološki i praktičan oblik grijanja stambenog prostora i tople vode.
  * ovisno o potrebama i željama kupca prelaskom na pelet početna investicija moguće je isplativa u razdoblju od samo 5 do 10 godina, a nerijetko i puno prije.
  * moguće ih je u kombiniranim pećima ložiti i s ogrjevnim drvom
  * visoki sadržaj energije, jednostavni za transport i skladištenje
  * način rada podešava se putem digitalnih komandnih ploča koje se u pravilu nalaze u sklopu kućišta kotla, a paljenje peleta te gašenje (kada se postigne zadana temperatura) u cijelosti je automatizirano, što uz komfor pridonosi i značajnim uštedama u usporedbi s loženjem drvenim cjepanicama.
  * posebna prednost peleta sastoji se u smanjenoj potrebi skladištenja u odnosu na drvo.

  NEDOSTATCI PELETA
  * jedina mana peleta je pepeo, no na čitavu tonu prikupi se samo pet kilograma ili 0,5 % mase
  * kod peći na pelete jedina obveza jednom tjedno očistiti pepeo, sve ostalo je automatizirano!

  Strojarski projekt
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Elektrotehnički projekt
  Zlatko Galić, dipl.ing.el.

  Arhitektonski projekt
  Domagoj Ivanović, mag.ing.arh.

  HD OS VALPOVO POZAR 1

  HD OS VALPOVO POZAR 2

  HD OS VALPOVO POZAR 3

  HD OS VALPOVO POZAR 4

  HD OS VALPOVO POZAR 5

  HD OS VALPOVO POZAR 6

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive