Vrtić Našice 2015

  NASICE 220x120Vrtić Našice 2015 je niskoenergetska zgrada klase A s projektiranom visokom razinom energetske učinkovitosti. Građevina se integrira sa slobodnom energijom okoliša koja će se u visokom udjelu koristiti za pokrivanje energetskih potreba tehničkih sustava. Moderne instalacije će se koristiti i za podučavanje djece problemima zaštite okoliša.
   

  Projektom se definira izgradnja i uređenje zgrade i okoliša dječjeg vrtića "Urbarija" u Našicama uključujući uređenje javne šetnice i parkirališnih prostora te pristupnih staza neposredno uz parcelu dječjeg vrtića. Uže područje je urbano naselje novije gradnje u kojem prevladava individualna stambena izgradnja unutar kojeg je u DPU-om Urbarija predviđena višestambena izgradnja i povećanje naselja za ~1000 stanovnika.


  1. ETAPA - izgradnja zgrade i uređenje okoliša dječjeg vrtića – Lokacija budućeg vrtića „Urbarija", predviđena Prostornim planom uređenja grada Našica je katastarska čestica broj 896/4 u ulici Zlatka Balokovića bb, u sjeveroistočnom dijelu grada. Nalazi se unutar obuhvata Prostornog plana uređenja Grada Našice (Službeni glasnik Grada Našice 11/06, 2/10) i nalazi se unutar građevinskog područja naselja, u dijelu namijenjenom za izgradnju građevina javnog sadržaja.

  Čestica predviđena za izgradnju novog dječjeg vrtića veličine je cca 4760 m2 i gotovo kvadratnog oblika, a položajno u odnosu na strane svijeta smještena je tako da joj dijagonale prolaze u smjeru istok- zapad i sjever – jug. S istočne strane graniči sa parcelom buduće pješačke prometnice – spojne šetnice (k.č.br. 903/1) koja je također predmet ovog idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja te se predviđa njezino uređenje u drugoj etapi gradnje.

  2. ETAPA - uređenje spojne šetnice – Buduća šetnica povezivat će Ulicu Zlatka Balokovića s Ulicom Antuna Mihanovića i novim naseljem višestambene izgradnje. Čestica predviđena za uređenje šetnice (k.č.br. 903/1) površine je cca 705m2 te izduženog oblika (dužina šetnice iznosi cca 115m). Na sjevernom i južnom kraju šetnice nužno je provesti parcelaciju čestice šetnice za dio koji će zauzimati novoformirana čestica iz etape 3 ovog projekta kako bi se uspostavio kontinuitet pločnika uz cestu.

  3. ETAPA - uređenje parkirališnih mjesta i pristupnih staza uz parcelu vrtića - Uz parcelu dječjeg vrtića predviđeno je uređenje 13 parkirališnih mjesta za osobna vozila u sklopu profila ceste u trećoj etapi izgradnje. Nužno je provesti parcelaciju čestice ceste (k.č.br. 901/1) i zelenog pojasa (k.č.br. 896/5) u jednu česticu na način da se čestica zelenog pojasa pripoji čestici ceste te tako tvori cjelovitu javnu površinu kako bi se izgradio i pločnik u duljini granice parcele vrtića (k.č.bt.896/4).

  Lokacija budućeg vrtića „Urbarija", predviđena Prostornim planom uređenja grada Našica je katastarska čestica broj 896/4 u ulici Zlatka Balokovića bb, u sjeveroistočnom dijelu grada. Nalazi se unutar obuhvata Prostornog plana uređenja Grada Našice (Službeni glasnik Grada Našice 11/06, 2/10) i nalazi se unutar građevinskog područja naselja, u dijelu namijenjenom za izgradnju građevina javnog sadržaja. Parcela graniči sa izgrađenim parcelama Osnovne škole i Centra za socijalnu skrb (k.č.br. 896/3) te sa zapadne strane sa parcelom predviđenom za javni objekt (k.č.br. 896/1.).


  KONCEPCIJA ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKOG RJEŠENJA
  U objektima dječjih vrtića sa jaslicama dominantnu funkciju u prostornom i funkcionalnom smislu čine vrtićke i jasličke smještajne grupe (prostorije dnevnih boravaka djece sa pripadajućim garderobama i sanitarijama).

  Projektnim zadatkom tražena, a pravilima struke, kako pedagoške, tako i arhitektonske, potvrđena orijentacija i položaj ovih grupa u odnosu na strane svijeta je jug sa otklonima na jugoistok i jugozapad.

  Upravo ova odrednica, kao i kvadratičan oblik parcele bile su glavni generator ovakvog idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zgrade i njezinog smještaja u prostoru. Zgrada je smještena u sjevernoj zoni parcele te je formirana s 3 volumena – polivalentnom dvoranom, vrtićkim jedinicama s upravom te jasličkim jedinicama s gospodarskim traktom.

  Južni dio parcele predviđen je za vanjske prostore vrtića, igrališta i zelenilo na koje gledaju vrtićke i jasličke smještajne grupe.

  Zgrada vrtića sastoji se od 3 vrtićke i 2 jasličke jedinice. Kako je projektnim zadatkom traženo, izvedeno je razdvajanje funkcija vrtića i jaslica. 3 vrtićke grupe smještene su u jedan blok, a 2 grupe jaslica smještene su u drugi blok zgrade formirajući dvorište s terasama za boravak i igru djece na otvorenom.

  Koncepcijsku odluku o smještaju dobnih grupa upotpunjava i potreba za osunčanjem prostorija u tim grupama gdje je povoljniji smještaj jasličkih grupa na jugoistok kako bi djeca mlađe dobi imala ranojutarnje i blago istočno osunčanje svojih prostora i terasa.

  Ovakvom orijentacijom i smještajem vrtićkih i jasličkih grupa, omogućena je daljnja pozitivna koncepcija nadogradnje ostalih funkcija vrtića u smislu da je gospodarski trakt smješten uz ulicu Zlatka Balokovića i tako dobio najbolji i najkraći pristup servisnim vozilima te orijentaciju kuhinjskog bloka na sjever. Nadalje, polivalentna dvorana svoje je mjesto našla također na sjeveroistočnoj poziciji na parceli uz glavni ulaz u zgradu, stvarajući treći volumen uz volumene jaslica i vrtića, što je vrlo dobar smještaj u pogledu korištenja dvorane za događaje kada prisustvuju vanjski gosti i roditelji.

  Ovako koncipiran tlocrt zgrade omogućio je smještanje glavnog ulaza i predvrta zgrade na sjeveroistočnu stranu , odnosno omogućio glavni pristup zgradi sa buduće pješačke prometnice – šetnice između parcela škole i vrtića , a čije projektiranje i izvedba trebaju biti dijelom druge etape ukupnog projekta izgradnje zgrade vrtića „Urbarija"


  DISPOZICIJA FUNKCIJA I SADRŽAJA
  Zgrada vrtića projektirana je kao prizemnica gdje su svi radni i tehnički prostori, osnovni prostori vrtića i jaslica, uprava vrtića te polivalentna dvorana smješteni u 3 bloka povezana s transparentnim ulaznim hallom i natkrivenim atrijem radi dodatnog osvjetljenja i ugodnijeg ambijenta prostora. Gospodarski trakt smješten je u sjeveroistočni dio zgrade te je tako povezan s Ulicom Zlatka Balokovića najkraćim pristupom preko gospodarskog dvorišta.

  Svi prostori riješeni su bez denivelacijskih razlika unutar objekta, a pristup objektu riješen je pomoću rampa i pristupnih stepenica s obzirom da je zgrada vrtića uzdignuta u odnosu na okolni teren za 0.60m.

  Ukupna visina objekta iznosi 6.60m od kote uređenog terena na mjestu polivalentne dvorane te 5.70m od kote uređenog terena na mjestu krila vrtićkih i jasličkih jedinica.

  U sjeverozapadnom krilu, uz servisne prostore smješten je prostor za pripremu obroka koji je predviđen kao centralna kuhinja koja će opskrbljivati postojeći vrtić te novoprojektirani u kojem se nalazi. Prostor za pripremu obroka projektiran je sukladno propisima i pravilima za institucionalne kuhinje.


  OBLIKOVANJE
  Zgrada vrtića oblikovana je kao spoj tri volumena različite obrade, karaktera i namjene. Smještena je na sjeveroistočni rub parcele formirajući s jedinicama dnevnih boravaka vrtića i jaslica krila koja okružuju dvorište.

  Prisutan je i nagib terena od jugozapada prema sjeveroistoku parcele odnosno prema Ulici Zlatka Balokovića i to cca 1,5 m tako da se na određenim razmacima i na različitim visinama smještaju vanjske terase s gumenom podlogom i spravama za igru djece, vanjskim tribinama za predstave te školu na otvorenom.

  Dnevni boravci vrtićkih i jasličkih grupa kao površinom dominantni prostori zgrade definiraju jugoistočnu i jugozapadnu fasadu zgrade uz prostranu, djelomično natkrivenu, terasu. Ustakljeni su velikim staklenim ekranima na kojima nadstrešnica terase sa stupovljem čini ugodnu sliku igre svjetla i sjene. Dnevni boravci jaslica i vrtića ostakljeni su fiksnim stijenama prema hodnicima zgrade kako bi primili dodatno osvjetljenje zbog dubine prostora dok su hodnici osvijetljeni zenitalnim nadsvjetlom.

  Terase vrtića djelomično su natkrivene armirano betonskim pločama na stupovima, a djelomično su natkrivene aluminijskim lamelama koje su okomite na staklene stijene te tako propuštaju dio svjetlosti u dnevne boravke.

  Ulazni hall povezuje tri volumena u cjelinu s maksimalno ustakljenim plohama, te sa prostranim ulaznim platoom i predvrtom čini prozračnu ulaznu cjelinu u zgradu. Uz ulaz dominira i kubus polivalentne dvorane s mozaičnom kolorističkom obradom pročelja. Funkcionalno osvjetljenje i prozračivanje halla vrši se preko prostranog atrija smještenog u središnjem traktu zgrade.


  ENERGETSKA UČINKOVITOST I UŠTEDA ENERGIJE
  Obzirom na sve pozitivne zakonske odrednice i direktive iz područja energetske učinkovitosti i uštede energije i ova zgrada projektirat će se kao nisko energetska zgrada energetskog „A" razreda.

  Ovo znači da će sva projektna rješenja uključiti ugradnju materijala pogodnih za izvođenje kvalitetnih izolacijskih slojeva, kako kod izvedbe termoizolacije ovojnice zgrade tako i izolacije podova i stropova, odnosno krovova zgrade.

  Svi otvori na pročeljima izvest će se u aluminijskoj bravariji sa profilima visokih energetskih svojstava te ostakljenjem staklom niske energetske vodljivosti.

  Sve instalacije unutar objekta projektirat će se na način da udovolje najvišim energetskim standardima (LED električna rasvjeta, dizalica topline u strojarskom dijelu instalacija i sl.)

  Unutar grupe gospodarskih prostora predviđen je i tehnički prostor za smještaj servera, vatrodojave te ostalih tehničkih instalacija koji mora biti projektiran kao posebni požarni sektor.

  Velike plohe ravnih krovova iskoristit će se u svrhu montaže solarnih panela za zagrijavanje vode, kao i solarnih fotonaponskih panela za proizvodnju električne energije.

  Predviđa se i ekonomično postupanje kod upotrebe vode, na način da će voda sa krovnih ploha zgrade biti skupljana u podzemni rezervoar (bazen za oborinske vode) i koristit će se za zalijevanje i održavanje zelenih površina te za pranje parkinga i prometnica.

  Objekt vrtića bit će priključen na svu postojeću komunalnu i prometnu infrastrukturu (sustav kanalizacije, vodovoda, elektroenergetski priključak) te je prilikom razrade projekta potrebno isprojektirati sve potrebne priključke.

  Vodoopskrba lokacije riješit će se priključkom na postojeći javni sustav prema uvjetima javnog isporučitelja usluge javne vodoopskrbe. Priključenje građevine na ulični vodovod izvest će se na sjeverozapadnoj strani Ulice Z. Balokovića, a priključak kanalizacije izvest će se u dnu kontrolnog okna postojećeg priključka kanalizacije sukladno danim uvjetima javnopravnih tijela.


  Strojarski projekt
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Elektrotehnički projekt
  Darko Angebrandt, dipl.ing.el.

  Arhitektonski projekt
  Bogdan Paulik, dipl.ing.arh.

  3D vizualizacija
  Marija Krajnović, mag.ing.arh.

   

  HD NASICE VRTIC 1

  HD NASICE VRTIC 2

  HD NASICE VRTIC 3

  HD NASICE VRTIC 4

  HD NASICE VRTIC 5

  HD NASICE VRTIC 6

  HD NASICE VRTIC 7

  HD NASICE VRTIC 8

  HD NASICE VRTIC 9

  HD NASICE VRTIC 10

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive