Nexus Cerna 2017

  HD HIDRO NEXUS 220x120Nexus d.o.o. Cerna reciklažno dvorište 2017, opseg projekta je izrada tehničkog rješenja odvodnje manipulativnih površina u krugu proizvodnog pogona tvrtke s ciljem sakupljanja i obrade vode u separatoru masti i ulja prije ispuštanja u vodotok. Ujedno obrađeno je rješenje skladištenja otpada koji se generira radom tvrkte.


  Projektiran je razdjelni sistem kanalizacije odnosno razdvajanje otpadnih voda sanitarnih i oborinskih da se smanji opterećenje na javni kolektor. Otpadne fekalne vode se vode putem cjevovodne mreže u sabirnu jamu no planira s izgradnja javnog kolektora koji bi bio postavljen cestom uz parcelu zgradu. Čiste oborinske otpadne vode kišnice će se upustiti u mrežu oborinske odvodnje zgrade te će se na kraju upustiti u separator ulja nakon ćega se voda ispušta u rijeku Bosut. Zapadna strana krova se ispušta u postojeću taložnicu.

  OBORINSKA ODVODNJA
  Oborinska odvodnja je projektirana PVC cijevima, limenim olucima te limenim vertikalama koje se spajaju na okna uz zgradu. Pad cijevi odvodnje projektiran je na 0,33-1,5%. Sva okna projektirana su kao plastična kružna okna ili lijevana betonska koja se u konačnici spajaju na odvodnu mrežu te se na kraju upušta u separator ulja te na kraju se ispušta voda u Bosut. Raspoložive su cijevi u promjerima od DN 110 do DN 500 sa standardiziranim duljinama proizvodnje prema DIN 8062. Cijevi i spojni dijelovi vanjske odvodnje su crveno - smeđe boje prema RAL 8023 i isporučuju se sa ugrađenim brtvama, koje zajedno s naglavkom omogućuju brzo i jednostavno spajanje. Izrađuju se od tvrdog PVC - a, kojeg karakterizira visoka mehanička otpornost na kiseline te mnoge organske i anorganske supstance. Također je otporan i na abraziju (trošenje) sa visokom otpornošću na starenje i vanjske utjecaje. Mala težina cijevi i velika mehanička čvrstoća olakšavaju transport, manipulaciju i montažu. Tehnološki razvoj u polju plastičnih materijala omogućio je proizvodnju širokog asortimana spojki i posebnih dijelova koji omogućavaju izvođenje svih kombinacija vezanih za ugradnju PVC cijevi u sustav odvodnje. Za ispravno postavljanje PVC cijevi nužna je jednolikost podloge, odnosno uvijek treba paziti da ispod cijevi nema praznina i da je ispuna između cijevi i stijenke rova jednolika i sabijena. Prilikom rukovanja na gradilištu, a osobito pri ugradnji treba izbjeći povlačenje cijevi po tlu u protivnom kamenje i drugi oštri predmeti mogu uzrokovati nepopravljiva oštećenja. Samo spajanje se odvija na principu suhog spoja putem naglavka i brtve čime se postiže apsolutna vodonepropusnost, jednostavnost i brzina ugradnje. Prilikom skraćivanja cijevi vrh cijevi trebamo uvijek fino obrusiti da postignemo kut cca 30° što olakšava daljnje spajanje.

  PLASTIČNA REVIZIJSKA OKNA
  Kompletan sustav za odvodnju otpadnih voda, čiji su sastavni dio i okna (revizijska, prekidna, slivnici,...) nazivnog promjera su DN 600, DN 800 i DN 1000. Prednosti plastičnih (polipropilenskih) okana su u odnosu na okna iz drugih materijala (prvenstveno betona i armiranog betona) sadržane u:

  - velikoj čvrstoći
  - velikoj otpornosti na napukline i habanje
  - visokoj uporabnoj temperaturi
  - visokoj kemijskoj otpornosti, kao i otpornosti na koroziju
  - dugom vijeku trajanja
  - maloj masi (gustoća, ń=0.91 [gcm-3]), što znatno doprinosi ekonomičnosti transporta
  - jednostavnoj i brzoj manipulaciji i montaži
  - ekonomskom aspektu.

  Okna su osmišljena kao modularne konstrukcije, sastavljene od osnovnih dijelova koji se međusobno spajaju brtvama, postavljenim između utora, ili zavarivanjem. Jedinstvena ADAPTER FUSE tehnologija omogućava izvedbu okana za:
  “svaku visinu” - do maksimalno 6.0 [m]
  “svaki promjer priključka” - do maksimalno DN 600
  “svaki kut priključka” - u rasponu od 90 do 270 [°]

  Dogovorno, kutevi se obilježavaju prema priloženim satu okna. Finije podešavanje priključnog kuta unutar intervala od 15 [°] moguće je postići korištenjem dvostrane fleksibilne spojnice koja omogućava dodatnu fleksibilnost od 7.5 [°]. Temeljni zatjev kod sustava odvodnje je njihova potpuna i trajna vodonepropusnost, kako unutarnja (prodiranje otpadnih voda u okolno tlo), tako i vanjska (prodiranje podzemnih voda). PP okno je analogan sustav kao i kod plastičnih cijevi, uz trajno zajamčenu vodonepropusnost pri vrijednostima pretlaka i potlaka većim od 0.5 [bar], odnosno 5 metara vodnog stupca. Zbog postavljanja brtvi u utore, njihova je funkcija samo brtveća, tako da za razliku od unutarnjih betonskih okana nisu izložene opterećenju. Optimalan oblik i posebno osmišljena struktura rebara jamči stabilnost okana na isplivavanje. Nepropusnost je ispitana u skladu s normama EN 1277, EN 12256 i N 476. U razvojnoj su fazi provedene zahtjevne kontrole izabranog materijala i mehaničkih osobina sastavnih dijelova. Maksimalno tlačno opterećenje konusa iznosi 90 [kN] kod okna DN 800, a kod okna DN 1000 iznosi 50 [kN]. Sva okna su sukladna prema prEN 13598-2. Okna moraju posjedovati ZIK certifikat sukladnosti za Hrvatsku. Elementi dna okana su odozdo ravni, tako da omogućuju sigurno, stabilno i izuzetno brz polaganje. Unutrašnjost dna okana je oblikom i konstrukcijom prilagođeno za upotrebu visokotlačnih uređaja za čišćenje. Silazak u okna moguć je pomoću mobilnih ljestvi (za okna DN 600, DN 800 i DN 1000) ili pomoću (plastičnih) tvornički ugrađenih stupaljki (za okna DN 800 i DN 1000).

  SEPARATOR MASTI I ULJA 2. STUPNJA
  Za potrebu odvodnje te separacije ulja i masti predviđen je separator koji može primiti protok zauljenih voda te u sebi akumulirati lake tekućine na bazi ulja i masti. Prije korištenja separator se mora napuniti vodom. Obvezatni su kod objekata i površina gdje otpadna voda dolazi u kontakt sa onečišćenjima izazvanim motornim uljima,mastima i ostalim naftnim derivatima, kao što su parkirališta, automehaničarske radionice, autopraonice i sl. Pročišćavanje se vrši kombinacijom gravitacijskog taloženja (sedimentacije), sustavom preljeva i filtracije s koalescentnim filterom. Separatori su opremljeni sekundarnim otvorom za kontrolu izlazne vode, te sigurnosnim zatvaračem kojim se blokira izlaz vode u slučaju prepunjenosti separatora uljem.

  Dimenzioniranje

  Separatori se dimenzioniraju prvenstveno prema vršnom protoku kroz separator izraženom u litrama u sekundi (kojeg hidrauličnim proračunom definira ovlašteni projektant), ili na bazi prosječnih vršnih oborina po m2 za vanjske površine. Zapremina separatora uvjetovana je ispunjenjem standarda pročišćenosti izlazne vode.

  ULJNI SEPARATOR
  ISEA tip 10.000 CKZ-T
  2.STUPANJ FILTRACIJE
  max 5.000 m2 površine
  kapacitet 50 lit/sec

  ULJNI SEPARATOR
  - dvokomorni separator
  - odvajač ulja i masti vode
  - protok 50 L/sec
  - površina obrade 5.000 m2
  - zapremina 10.000 L
  - ulazni / izlazni presjek ∅315 mm
  - centralni otvor namjenjen je za odvajanje ulja
  - promjer ∅170 cm; visina 270 cm
  - separator se prije upotrebe mora napuniti čistom vodom
  - nakon pražnjenja se separator čisti i ponovno puni vodom
  - izlazna voda zadovoljava 2.stupanj pročišćavanja

  ZAŠTITA OD EROZIJE IZLJEVA U BOSUT
  Prilikom zaštite riječne obale od erozije Drefon S se postavlja ispod završnog sloja (betonskih blokova, gabiona, kamene obloge...) Čime se sprječava erozija tla izazvana riječnim strujama. Zahvaljujući svojim karakteristikama (velika otpornost) Drefon S jamči da neće doći do oštećenja materijala prilikom ugradnje, čak i kod materijala s malom težinom po jedinici površine, čime se može izbjeći korištenje težih netkanih geotekstila koji su podložniji začepljenju pora. Prilikom izgradnje hidrotehničkih sustava Drefon S osigurava učinkovitu mehaničku zaštitu geomembrana koje su u dodiru s neravnim i grubim površinama, kao u tunelima, branama, akumulacijama, kanalima i drugim betonskim radovima, ili koje su podložne probijanju uzrokovanom drenažnim slojevima od kamenog materijala na deponijama.

  Strojarski projekt
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  HD HIDRO NEXUS 750 1

  HD HIDRO NEXUS 750 2

  HD HIDRO NEXUS 750 3

  HD HIDRO NEXUS 750 4

  HD HIDRO NEXUS 750 5

  HD HIDRO NEXUS 750 6

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive