Vrtić Valpovo 2015

  VALPOVO 220x120Vrtić Valpovo 2015, projekt energetske obnove zgrade s rekonstrukcijom ovojnice zgrade sukladno uvjetima natječaja Fonda.Predmet projekta povećanje energetske učinkovitosti javne zgrade vrtića u Valpovo. Obrađeni su toplinski proračuni koji će u konačnici osigurati znatne financijske uštede tijekom korištenja zgrade.
   

  Predmet projekta je nestambena zgrada koja je smještena u zoni pretežito stambene gradnje. Građevina se sastoji od etaže prizemlja i potkrovlja. Izgrađena je od klasičnih građevinskih materijala opeke te AB elemenata. Glavnu nosivu konstrukciju čine zidovi od blok opeke ožbukani s obje strane bez vanjske toplinske izolacije. Pod prema tlu je izrađen od betona bez toplinske izolacije. Konstrukcija stropa prema krovu je bez dodatne toplinske izolacije. Građevinska stolarija je mješovita drvena izo i PVC s izo staklom. Dio starije PVC stolarije ima visoki stupanj brtvljenja te će stoga biti potrebno redovito prozračivati prostorije da se osigura dovod svježeg zraka.


  Termotehničke instalacije:
  * građevina se grije centralno mješovito pomoću plinskog kotla
  * priprema sanitarne vode je loklaa pomoću električnih bojlera
  * građevina se hladi loklano prema potrebi
  * ventilacija je prirodna i minimalna

  Hidrotehničke instalacije:
  * oborinska odvodnja je riješena olucima koji odvode vodu u javni kolektor
  * otpadne vode se vode u javni kolektor
  * spojena je na javni vodovod

  Elektrotehničke instalacije:
  * građevina je spojena na javnu elektroenergetsku mrežu
  * spojena je na telefonsku mrežu
  * koriste se klasični elektrotehnički uređaji

  Stambena zgrada je zgrada koja je u cijelosti ili u kojoj je više od 90% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje, odnosno koja nema više od 50 m² neto podne površine u drugoj namjeni. Stambenom zgradom smatra se i zgrada s apartmanima u turističkom području;

  Zgrada mješovite namjene je zgrada koja ima više od 10% neto podne površine u drugoj namjeni od osnovne (stambene, nestambene ili ostale namjene) kada je ploština te neto podne površine u drugoj namjeni veća od 50 m² i zbog čega je moguće zgradu podijeliti na zone koje se mogu posebno certificirati u skladu s temeljnom klasifikacijom zgrada (npr. stambena, uredska i trgovačka namjena u jednoj zgradi).

  Zgrada s više zona je zgrada koja se sastoji iz više dijelova koje su zaokružene zasebne funkcionalne cjeline za koje se mogu izraditi zasebni energetski certifikati i:

  a) koja se sastoji od dijelova koji čine zaokružene funkcionalne cjeline koje imaju različitu namjenu te imaju mogućnost odvojenih sustava grijanja i hlađenja (stambeni dio u nestambenoj zgradi), ili se razlikuju po unutarnjoj projektnoj temperaturi za više od 4°C, osim ako čine funkcionalnu cjelinu (npr.: kupaonica u stanu, garderoba uz sportsku dvoranu i slično),

  b) ili kod koje je 10% i više neto podne površine prostora zgrade u kojem se održava kontrolirana temperatura u drugoj namjeni od osnovne namjene kada je ploština te neto podne površine u drugoj namjeni veća od 50 m²,

  c) ili kod koje dijelovi zgrade koji su zaokružene funkcionalne cjeline imaju različiti termotehnički sustav i/ili bitno različite režime korištenja termotehničkih sustava.

  Značajna obnova znači obnova zgrade gdje ukupni trošak obnove ovojnice zgrade ili tehničkog sustava zgrade prelazi 25 % vrijednosti zgrade, ne računajući vrijednosti zemljišta na kojemu se zgrada nalazi ili se obnovi podvrgava više od 25 % površine ovojnice zgrade.

  Na zahtjev investitora napravljen je Glavni projekt za mjeru ugradnje toplinske zaštite ovojnice zgrade sukladno smjernicama Ministarstva graditeljstva kojima je propisan sadržaj Glavnog projekta za provođenje Programa energetske obnove zgrada za razdoblje 2014. do 2016. godine. Programom energetske obnove propisano je da se kao obavezna dokumentacija za ostvarivanje prava na subvenciju prilaže projekt minimalno na razini glavnog projekta koji sadrži i snimak postojećeg stanja. Tehnički opis zahvata sadrži sve relevantne tehničke podatke o predviđenim radovima i svojstvima građevnih dijelova zgrade koji se poboljšavaju ili zamjenjuju:

  1. Opis tehničkih karakteristika prije i nakon zahvata.

  Stanje prije zahvata
  - ugrađena je mješovita drvena i PVC stolarija
  - stolarija ne zadovoljava tehničke uvjete natječaja po pitanju koeficijenta k
  - vanjski zidovi su bez postavljene vanjske izolacije
  - strop prema kosom krovu je bez dodatne izolacije
  - zidovi prema negrijanom spremištu nisu dodatno izolirani

  Stanje nakon zahvata
  - ugraditi će se nova ALU stolarija s 1,40 W/m2K
  - vanjski zidovi će se obložiti s 15 cm tvrde kamene vune
  - strop prema kosom krovu će postaviti 18 cm kamene vune
  - cokl pri tlu će se obložiti s 10 cm XPS

  2. Opis načina montaže i uporabe, uvjete za održavanje.
  * Predviđa se ugradnja toplinske izolacije na vanjske zidove debljine MW 15 cm da se zadovolje uvjeti natječaja. Toplinska izolacija se postavlja na vanjske zidove te se primjenjuje lagana izolacija niske gustoće za primjenu oblaganja zidova.
  * U zoni kosog krova predviđena je ugradnja MW 18 cm s dodatnom hidroizolacijom izolacija će biti položena na krov i rekonstrukcijom pokrova
  * Stolarija se ugrađuje u razini vanjskog zida jer se planira postavljanje izolacije velike debljine te će se na taj način smanjiti potrebna širina vanjskih klupčica. Predviđena PVC stolarija ima visoku otpornost na atmosferska djelovanja i ultra ljubičasto zračenje. U slučaju promjene boje tijekom vremena postoji mogućnost premazivanja plastičnih površinama posebnim bojama za plastiku.

  3. Opis rješenja ugradnje, pričvršćenja, ovješenja, potrebnih brtvljenja i toplinskih izolacija na spojevima otvora na nosivu konstrukciju zgrade, u skladu sa zahtjevima TPRUETZZ za sprječavanje unutrašnje ili površinske kondenzacije vodene pare kod otvora, sprječavanja nastanka toplinskih mostova i osiguranja niske zrakopropusnosti spojeva stolarije/bravarije i nosive konstrukcije zgrade.
  * Predviđa se izgradnja nove toplinske izolacije na ovojnici zgrade i svih pomoćnih prostorija. Toplinski mostovi će se pojaviti na spoju građevinske stolarije i izolacije, a ugradnjom dodatne izolacije oko špaleta smanjiti će se utjecaj toplinskog mosta.
  * Između nove PVC stolarije i zida ugraditi će se pjenasta izolacija po cijelom obodu stolarije da se osigura čvrstoća i krutost stolarije uz otpornost na udare vjetra. Dodatno će se na rubnim spojevima postaviti brtvena traka da se onemogući ulazak zraka kroz mikropukotine i procjepe na spojevima. Obrubi stolarije će se dodatno u kasnijim fazama izolirati s 3-5 cm toplinske izolacije da se smanji djelovanje toplinskog mosta na spoju stolarije i zidne konstrukcije.

  4. Opis tehničkih karakteristika postojećih građevnih dijelova ovojnice zgrade koji su predmet zamjene, poboljšanja ili izvedbe toplinske zaštite prije poboljšanja i novih karakteristika nakon zahvata.
  * Postojeća zidna konstrukcija je izvedena od pune opeke. Zgrada nije izolirana na ovojnici. Zahvatom se predviđa postavljanje toplinske izolacije na sve vanjske zidove uz sanaciju toplinskih mostova.
  * Ugradnjom PVC stolarije u RAL izvedebi te nove izolacije 15 cm smanjiti će se utjecaj toplinskih mostova kod spoja različitih građevinskih elemenata.

  5. Način toplinske sanacije konstrukcijskih toplinskih mostova (konstruktivne istake u negrijani ili vanjski prostor).
  * Toplinski most nastaje na spoju različitih konstrukcijskih elemenata zgrade zidova, betona i stolarije. Postavljanjem izolacije na vanjske zidove, uglove, spojeve prozora smanjuju se toplinski gubitci. Sanacijom toplinskih mostova smanjuje se i mogućnost pojave vlage u rubnim dijelovima prostorija.

  6. Opis načina izvedbe i uvjete za održavanje poboljšanih dijelova ovojnice zgrade.
  * Izolacija se održava redovitim pregledima svakih par godina uz otklanjanje oštećenja nastalih djelovanjem kiše i snijega. Na izolaciju je postavljen sloj zaštinih folija, mrežica koje onemogućuju prodor kišnice u sloj izolacije. U slučaju prodora kišnice u sloj izolacije smanjuju se izolacijska svojstva.
  * Stolarija se održava redovitim pregledima svakih par godina uz otklanjanje oštećenja nastalih djelovanjem kiše i snijega. U slučaju promjene boje PVC materijala isti je moguće premazati posebnim premazima za plastične površine.

  7. Uvjete za osiguranje normalnih projektnih uvjeta u pogledu kvalitete zraka u prostoru i sprječavanja unutrašnje površinske kondenzacije nakon toplinskih poboljšanja ovojnice zgrade i zamjene stolarije/bravarije (higijenski broj izmjena zraka, vlažnost, temperatura prostora).
  * Nakon što se postavi toplinska izolacija na ovojnicu, a i zbog novih prozora koji dobro brtve može se očekivati da će zgrada biti jako dobro brtvljena te da će se znatno smanjiti infiltracija svježeg zraka u prostorije. Ujedno će doći do povećane akumulacije vlage u prostoru te može doći do pojave gljivica na rubnim zonama. Svi navedeni problemi oko kondenzacije se mogu riješiti svakodnevnim periodičkim prozračivanjem prostorija ili ugrađivanjem centralnog sustava rekuperacije zraka.

  Arhitektonski projekt:
  Domagoj Ivanović, mag.ing.arh.

  Elaborat toplinske zaštite:
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

   

  HD VALPOVO NOVO 1

  HD VALPOVO NOVO 2

  HD VALPOVO NOVO 3

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive