Veletržnica Tribunj 2012

  HD TRIBUNJ 220x120Veletržnica ribe Tribunj 2012, projektom je razrađeno tehničko rješenje hidrotehničkih instalacija zgrade veletržnice ribe. Sustav odvodnje je proširen separatorima masti i ulja prije spoja na javnu mrežu odvodnje da se onemogući zagađenje kolektora uljima.
   

  PRIKLJUČAK VODOVODA
  Objekt će se opskrbljivati vodom preko javnog cjevovoda Ø100mm koji se napaja sa vodospreme Most. Spoj na javni cjevovod predviđa se pocinčanim cijevima Ø3''. Projektirano je vodomjerno okno sa dva vodomjera od kojih je jedan za hidrantsku mrežu, a drugi za vodoopskrbu samog objekta. Vodomjer ima mogućnost mjerenja malih i velikih protoka te je tip Woltmannovog vodomjera. Radni tlak se može popeti i do 8 bara tako da je nužno predvidjeti redukcijski ventil koji će smanjiti radni tlak na dopuštenih 5 bara. Stoga sve fazonske komade i armature potrebno je nabaviti za NP 16. Betoniranje zidova vodomjernog okna debljine 20 cm potrebno je izvesti u dvostranoj oplati betonom C25/30 nakon što se oplata prethodno dobro nakvasila. Zidovi i dna linijskih rešetaka i slivnika potrebno je betonirati vodonepropusnim betonom C25/30. Unutarnje površine istih potrebno je premazati vodonepropusnim premazom. Armirano betonsku ploču nad vodomjernim oknom debljine 15cm izvesti u skladu s detaljnim nacrtom okna i statičkim proračunom betonom C25/30 tek nakon što je Nadzorni inženjer pregledao postavljenu armaturu. Nakon betoniranja istu je potrebno tijekom 7 dana polijevati vodom kako ne bi došlo do pojave pukotina. Sav ugrađeni beton mora biti jednolično zbijen (vibriranjem).

  UNUTRAŠNJA VODOVODNA INSTALACIJA
  Vodovodna mreža samog objekta projektirana je pocinčanim cijevima profila Ø2''. Unutar objekta razvedena je mreža pocinčanim cijevima raznih profila od ؽ'' – Ø3''. Cijevi se odvajaju ventilima s izvodom izvan zida prije potrošača te se na ventil postavlja ukrasna kapa.

  POTROŠNA TOPLA VODA
  Topla voda u sanitarnim čvorovima kao i u kuhinji dobiva se putem električnih grijača. Koristi se protočni grijač od 10 litara u prostoru kuhinje, dok se za pripremu vode za tuširanje koristi električni bojler od 80 litara.

  HIDRANTSKA MREŽA
  Vanjska hidrantska mreža projektirana je pocinčanim cijevima profila Ø3''. Nadzemni protupožarni hidranti Ø80mm, h=1000 projektirani su na dva dijagonalna ugla parcele. Predviđena je unutrašnja hidrantska mreža no ona se prvenstveno koristi za sapiranje površina (prostorija kao što je aukcijska dvorana, ledara, hladnjača itd.) projektirani su zidni hidranti sa gumenim crijevima.

  CIJEVNI RAZVOD
  Cjevovodi se izvode od pocinčanih cijevi spajanih navojno. Cjevovodi koji se provode ispod zemlje se moraju dodatno zaštiti protukorozijskom trakom. Podzemni cjevovodi se postavljaju na minimalnoj dubini od -80cm ispod granice smrzavanja. Cijevni razvod se vodi prvenstveno po zidovima, a gdje nije moguće po podu. Vodovi tople vode i recirkulacijski vod se izoliraju s 5 mm cijevne izolacije. Da se smanji nekontrolirano širenje toplih cijevi potrebno je čvrsto ugraditi cjevovode. Odzračivanje vodovodne mreže vrši se preko ispusnih slavina te su slavine i najviše točke instalacije vodovoda. Sve pocinčane cijevi koje se nalaze na parceli van objekta potrebno je betonirati betonom C16/20 (poprečni presjek: 20x20cm).

  INSTALACIJA ODVODNJE
  FEKALNA ODVODNJA
  Otpadne vode iz samog objekta priključuju se na uličnu kanalizaciju. Sva kanalizacijska mreža, unutarnja i vanjska, projektirana je PVC cijevima. Navedene cijevi je potrebno betonirati. Odvod svih kanalizacijskih otpadnih voda iz sanitarnih čvorova i kuhinje projektiran je PVC cijevima profila Ø32-160mm koje se u konačnici spajaju direktno na javnu kanalizacijsku mrežu. Projektom je predviđeno da se sve ostale otpadne vode iz objekta, koje dolaze iz sifona (profila Ø75mm) i slivnih okana vode na separator ulja i masti (protok q= 6 L/s) te se tek onda spajaju na zajedničku kanalizacijsku mrežu profila Ø200mm. Za potrebu odvodnje vode koja nastaje ispiranjem prostora veletržnice ribe od ostataka ribe, masti i ulja putem hidrantskih mlazova predviđen je separator koji može primiti protok zauljenih voda od 6 L/s te u sebi akumulirati ulja i masti životinjskog podrijetla. Nakon separatora voda odlazi prema kanalizacijskom oknu te se provodi u javnu kanalizacijsku mrežu. Prije korištenja separator se mora napuniti vodom. Separator masnoća kao model LIPUMAX NG7 SF1400, proizvođač ACO

  OBORINSKA ODVODNJA
  Kišnica sa krovnih površina kao i sa svih površina okoliša koje nisu prometne voditi će se direktno u upojni bunar (i more) PVC kolektorom. Za oborinske vode sa svih površina na kojima se odvija promet predviđen je zasebni separator (protok q=25 L/s). Oborinska odvodnja je projektirana PVC cijevima Ø200mm. Oborinske vode se prikupljaju pomoću betonskih kanalica u slivnike ili u linijske rešetke. Potom se vode u separator u kojem se odvajaju ulja iz vode te se potom voda preljeva u crpnu stanicu. Tako tretirane oborinske vode vode se u upojni bunar te potom u more. Pad kanalizacijskih cijevi (fekalnih i oborinskih) projektiran je na 1%. Sva kanalizacijska okna projektirana su kao PEHD okna različitih dimenzija (Ø450mm, Ø600mm i Ø800mm) koja su dijelom betonirana radi utjecaja mora. Za potrebu odvodnje oborina, kiše prostora parkirališta i krova građevine predviđen je separator koji može primiti protok oborinskih voda od 25 L/s te u sebi akumulirati lake tekućine na bazi uljna i naftnih derivata. Nakon separatora voda odlazi u crpnu stanicu preko koje se izbacuje putem upojnog bunara u more. Prije korištenja separator se mora napuniti vodom. Separator lakih tekućina kao model OLEOPATOR NG30 SF3000, proizvođač ACO

  ODABIR SEPARATORA GRAĐEVINE
  Za potrebu odvodnje vode koja nastaje ispiranjem prostora veletržnice ribe od ostataka ribe, masti i ulja putem hidrantskih mlazova predviđen je separator koji može primiti protok zauljenih voda od 6 L/s te u sebi akumulirati ulja i masti životinjskog podrijetla. Nakon separatora voda odlazi prema kanalizacijskom oknu te se provodi u javnu kanalizacijsku mrežu. Prije korištenja separator se mora napuniti vodom. Separator masnoća kao model LIPUMAX NG7 SF1400, proizvođač ACO

  Strojarski projekt
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Arhitektonski projekt
  Nastja Alfier, dipl.ing.arh.

  HD TRZNICA TRIBUNJ 1

  HD TRZNICA TRIBUNJ 2

  HD TRZNICA TRIBUNJ 3

  HD TRZNICA TRIBUNJ 4

  HD TRIBUNJ 1

  HD TRIBUNJ 2

  HD TRIBUNJ 3

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive