A+ IBM Slavonski Brod 2017

  HD IBM BROD 220x120A+ Kuća Ivane Brlić Mažuranić, Slavonski Brod 2017. Kuća je zaštićena kao nepokretno kulturno dobro stoga je na instalacije postavljen zahtjev niskog utjecaja na originalan unutrašnji raspored. Projektom je povezana zaštićena arhitektura s modernim tehničkim sustavima zračnom dizalicom topline te rekuperacijskim sustavom.  Strojarskim projektom obrađene su slijedeće instalacije

  Termotehnika:
  - primjena obnovljivih izvora energije
  - zračna dizalica topline za grijanje i hlađenje
  - zonska rekuperacija i ventilacija zraka
  - sakriveni ventilokonvektori

  Transport:
  - putničko dizalo

  ZAŠTITA KULTURNOG DOBRA
  Projektom se obrađuje nova instalacija u postojećoj građevini. Građevina je zaštićena kao nepokretno kulturno dobro te je stoga potrebno posvetiti posebnu pozornost prilikom izrade instalacija da se ne oštete strukture zgrade. Instalacije moraju pratiti formu i oblik zgrade te prostorija u koje se smještaju tako da se vizualno ne narušava izvorni oblik prostorija. Nova tehnička oprema se sakriva u strukture zgrade.

  Zaštita kulturnog dobra:
  zaštita od oštećenja tijekom izvođenja instalacija ograničeno je bušenje i oštećivanje obloženih poda ograničeno je bušenje i oštećivanje obloženih zidova ograničeno je bušenje i oštećivanje obloženih stropova tijekom izvođenja se predviđa stručni nadzor konzervatorske službe

  Demontaža opreme:
  uklanjanje postojeće opreme na zgradi skidanje i rezanje postojećih cjevovoda grijanja skidanje i sanacija postojećih cjevovoda vodovoda skidanja i demontaža svih kabel polica i elektro vodova sanacija prodora kroz zidove, stropove i vraćanje u prvobitno stanje

  SMJERNICE ZA IZLAGANJE I ČUVANJE UMJETNINA
  Papir je zbog svoje vlaknaste strukture i sastava vrlo osjetljiv na oscilacije relativne vlažnosti zraka i temperature, na utjecaj svjetlosti te način rukovanja. Pigmenti i tinte također su osjetljivi izlaganju većoj količini svjetlosti (fotooksidacija), tako da može doći do promjene njihove boje; pojedini pigmenti mogu izrazito posvijetliti te gotovo izblijedjeti. Oštećenja na papirnom nositelju mogu izazvati vanjski čimbenici odnosno neodgovarajuće čuvanje i rukovanje te unutarnji čimbenici, ponajprije loša kakvoća materijala od kojih se izrađuje, no razlozi štetnog djelovanja često su rezultat kompleksnog preklapanja različitih procesa. Kako je papir po svojoj prirodi izrazito higroskopan materijal, predmeti na papirnom nositelju ne bi se smjeli izlagati velikoj relativnoj vlažnosti (RV). Srednja vrijednost za papir iznosi između 40 i 55% (± 2) RV. Visoki postotak vlage u zraku stvara uvjete unutar kojih dolazi do reakcija izmjeničnog bubrenja i stezanja papirnih vlakana, čime dolazi do deformiranja papirnog nositelja. Visoki postotak vlage u zraku također pogoduje i razvoju plijesni. Mikroorganizmi mogu uzrokovati niz problema, od alergijskih reakcija kod posjetilaca do slabljenja cjelokupnog stanja predmeta na papirnom nositelju, stvaranja nepovratnih mrlja i privlačenja drugih štetnika. Izrazito suhi uvjeti mogu uzrokovati stezanje, čak i lomljenje papirnih vlakana ukoliko RV padne ispod 40%. Različiti materijali na oscilacije u temperaturi reagiraju na različite načine. Temperatura prikladna za papirnu građu je ona između 16 i 19°C, dok više temperature izazivaju ubrzavanje procesa kemijske degradacije papira.

  IZLAGANJE IZVORIMA SVJETLOSTI
  Izlaganje izvorima svjetlosti potrebno je nadzirati, odnosno izbjegavati, kako bi se umanjile posljedice fotokemijskih reakcija. Vidljiv dio svjetla smješten je između ultraljubičastog i infracrvenog dijela spektra. Ultraljubičasto zračenje je oblik elektromagnetske radijacije, ono ne doprinosi vidljivosti predmeta i u idealnim slučajevima ga je najbolje eliminirati. U suprotnom će njemu izloženi materijali biti višestruko oslabljeni, a promijeniti će i obojenje od blagog žućenja a mogu i potpuno izblijediti. Direktno sunčevo svjetlo ima najviše potencijala za ovu vrstu oštećenja, no i neke vrste žarulja također emitiraju dosta ultraljubičastih zraka. Interakcija svjetla trebala bi se ograničiti na trenutke kada je predmet dostupan razgledavanju ili izučavanju te minimizirati izloženost ultraljubičastim svjetlom primjenom odgovarajućih filtera. S obzirom na to da su posljedice djelovanja vidljivog svjetla kumulativne, svako ograničenje izlaganja istom, bilo u smislu vremena ili intenziteta, sprječava oštećenje predmeta. Umjetnine na papirnom nositelju mogu biti osvijetljene s najviše 50 luksa.

  RUKOVANJE
  Poželjno je da se rukovanje umjetninama svede na minimum. Preporuča se da se takva umjetnina prenosi u horizontalnom položaju, uz minimalno nagibanje ukoliko je to potrebno. Otvaranje originalne opreme za pohranu ili podizanje mapa izvan predviđenih vitrina se mora izvoditi pažljivo, od strane osposobljene osobe koja pritom mora koristiti zaštitne pamučne rukavice.

  TEHNIČKI SUSTAVI

  DIZALICA TOPLINE
  Klimatski uvjeti koji vladaju u Hrvatskoj omogućavaju primjenu reverzibilnih dizalica topline sa svrhom grijanja i hlađenja zgrade. Pomoću uređaja se može pouzdano grijati i kod najnižih temperatura vanjskog zraka koje se mogu pojaviti na mikrolokaciji odnosno do -20°C. Za grijanje i hlađenje prostora odabrane su tzv. reverzibilne dizalice topline koje mogu prebacivati režim rada iz grijanja u hlađenje i obrnuto prema potrebi.

  Osnovni energent zgrade je energija okoliša koja se primjenom transformacijskih tehnologija pretvara u traženi energetski oblik. Električna energija iz mreže se koristi za pokretanje dizalice topline koja istovremeno crpi energiju koja se akumulirala u okolišu. Uređaji se koriste u kombinaciji s vanjskim zrakom, geotermalnim sondama, zemnim kolektorima ili površinskim vodama kao izvorima topline. Akumulirana Sunčeva energija u zraku, vodama ili tlu se koristi kao izvor energije za grijanje zgrada. Dizalica topline potom pretvara dva ulazna oblika energija u korisni oblik toplinske energije koja se akumulira u sustavu. Dizalice topline pretvaraju električnu energiju u toplinsku ili rashladnu energiju te pri tome imaju faktor sustava SPF u rangu 2,5 - 5,5 ovisno o vrsti dizalice topline koje imaju faktor dizalice COP 4,5 - 5,5. U režimu hlađenja energija se iz zgrade prebacuje pomoću dizalice topline u zrak, vodu ili tlo. Osnovni princip rada dizalice topline je da iz elektro-energetske mreže uzme 1 kW električne energije te iz okoliša 2-4 kW obnovljive akumulirane energije dok se u zgradu ubacuje zbroj tih energija ili 3-5 kW toplinske energije.

  Dizalice topline su uređaji koji svoj rad baziraju na kompresorskom ciklusu u kojem se određenom mediju oduzima ili predaje toplina. Naziv dizalica u sebi nosi korijen transporta odnosno podizanja energetskog nivoa određenog medija što je u ovom slučaju voda grijanja. Proces toplinskih izmjena uključuje u sebi vanjski zrak te vodu grijanja zgrade. Ovisno o lokaciji zgrade odabire se koji će izvor energije biti najprikladniji za tražene uvjete primjene. Primjenom prirodnih energetskih izvora zgrada se povezuju s okolišem te se tijekom zime vrši izmjena energije u smjeru okoliša prema zgradi dok je tijekom ljeta energetski tok suprotan od zgrade prema okolišu. Za pravilan rad sustava presudan je dualni tok energije i regeneracija toplinskog izvora tijekom godine. Energija se crpi pomoću dizalica topline iz zemlje, vode ili zraka. Kao stabilan energetski izvor se smatra zemlja i podzemna voda koja tijekom godine ima stabilnu temperaturu između 14-16°C. Temperatura zraka tijekom godine oscilira te je zrak idealan energetski izvor u sredinama s blagom primorskom klimom. Dizalice topline kao izvor energije koriste energiju vode, zraka ili zemlje odnosno tri prirodna energetska elementa koji do sada nisu korišteni u masovnoj primjeni za grijanje i hlađenje zgrada. Sunčeva energija se akumulira u biomasi te se izgaranjem odnosno vatrom energija Sunca pretvara u primjenjivu toplinsku energiju. Također se akumulira kao unutrašnja potencijalna energija koja se manifestira kroz promjenu u temperaturi vode, zraka te zemlje.

  Predviđen je centralizirani sustav koji tijekom cijele godine održava tražene mikroklimatske uvjete. Zračna dizalica topline ima u područjima umjerene geoklime srednji godišnji faktor učinkovitosti iznad SPF 3,5 dok sam faktor uređaja postiže vrijednost COP 5,5. U odnosu na grijanje pomoću plinskog sustava odnosno zemnog plina ostvaruju se uštede 30-40% ovisno o geoklimi lokacije zgrade. U odnosu na grijanje pomoću zemnog plina ostvaruje se smanjenje i u emisiji ugljičnog-dioksida CO2 za 50% što je dovoljan razlog primjene ovih sustava. Nominalna radna temperatura je oko +5°C vanjskog zraka dok kod temperatura vanjskog zraka od -10°C jedinica gubi 10-15% snage, a sam uređaj ima mogućnost rada do -25°C uz pravilno dimenzioniranje. U odnosu na klasične dualne sustave grijanja i hlađenja ostvaruje se i ušteda na potrebnom prostoru jer jedinica u sebi ima integrirano grijanje i hlađenje te se olakšava i održavanje sustava čime se ukupno smanjuje investicija.

  VANJSKA JEDINICA
  Kompresorska vanjska jedinica ugrađuje se na otvorenom prostoru. Vanjska jedinica opremljena je svom potrebnom zaštitnom i zapornom armaturom, te vlastitom automatskom regulacijom (inverterska kontinuirana regulacija) za samostalan rad. Kondenzatori su hlađeni zrakom i namijenjeni su za vanjsku ugradnju. Jedinice rade sa rashladnim medijem R410a. Rashladni krug uključuje kolektor, filter i separator ulja. Ugrađeni su presostati visokog i niskog tlaka, osjetnici temperature rashladnog medija, temperature ulja, temperature izmjenjivača i vanjske temperature. Jedinica je opremljena on/off ventilima na parnoj i tekućinskoj fazi i servisnim Schrader ventilima. Sve funkcije su upravljane preko ugrađenog mikroprocesora. Osnovne mikroprocesorske funkcije su kontinuirana regulacija učina kompresora, izjednačavanje tlaka ulja, kontrola povrata ulja, auto restart (nakon nestanka ili prekida napajanja), automatsko prepoznavanje i adresiranje svih unutarnjih jedinica putem komunikacijske veze. Individulano podesive funkcije su Low - Noise operation - rad sa smanjenim kapacitetom u svrhu snižavanja buke u određeno vrijeme, noćni režim rada (dva stupnja); i-Demand - funkcija koja omogućava ograničavanje maksimalne priključne snage u svrhu limitiranja potrošnje u kritičnom razdoblju. Jedinice su opremljene funkcijom automatskog nadopunjavanja rashladnog medija i očitanja propuštanja rashladnog medija direktno na vanjskoj jedinici. Jedinica se postavlja na postolje izrađeno iz čeličnih kvadratnih profila. Između postolja i jedinice postavljaju se gumeni antivibracijski podlošci.

  ODABIR VENTILOKONVEKTORA
  Jedinice za grijanje i hlađenje prostorija su ventilokonvektori. Sustav grijanja je odabran u režimu 50/45°C dok je režim hlađenja 7/12°C. Svaki VK je spojen na sustav odvoda kondenzata te sifona koja smanjuje mogućnost prijenosa mirisa kroz sustav odvodnje. U svakoj sobi je postavljen jedan zidni regulator koji upravlja radom VK ovisno o sobnoj temperaturi, programiranju i režimu rada hlađenja ili grijanja.

  UPRAVLJANJE TEMPERATUROM
  Regulacija grijanja i hlađenja ostvaruje se uz pomoć zidnog termostata koji upravlja radom jedinice (temperatura, ventilator i on-off). Rad jedinice se može programirati u više režima i brzina rada prema potrebama i željama korisnika. Sve jedinice rashladnog kruga povezane su serijski signalnim kabelom sa zaštitom od elektromagnetskih smetnji. Sustav je opremljen za potpuni autonomni rad. Regulacija je kontinuirana (10-100%). Upravljači se ugrađuju na zid (nadžbukno), a povezani su signalnim kabelom s pripadajućom unutarnjom jedinicom.

  ODVOD KONDENZATA
  Pri radu unutarnje jedinice dolazi do stvaranja kondenzata na izmjenjivaču. Stvoreni kondenzat odvodi se polipropilenskim cijevima dimenzija Ø25-Ø32 do najbližih kanalizacionih ili oborinskih vertikala. Sve spojeve cjevovoda za kondenzat na kanalizacijske vertikale ili krovne vode potrebno je izvesti s odgovarajućim sifonom radi sprečavanja širenja neugodnih mirisa. Pri postavljanju cjevovoda za kondenzat voditi računa o obaveznom slobodnom padu od min 2 mm/m u smjeru strujanja kondenzata, te voditi cjevovod sa što manje koljena i fazonskih komada.

  BUFFER SPREMNIK
  Buffer spremnici se koriste za akumulaciju toplinske energije te stabilizaciju rada sustava. Uvijek postoji razlika u količini energije koja se troši u zgradi te količini energije koja se predaje spremnicima. U direktnom spoju toplinskih uređaja koristi se modulacija izlazne snage da se stabilizira odnos proizvodnje i potrošnje toplinske energije. Buffer spremnici se ujedno koriste za akumulaciju toplinske energije u noćnim satima kada je niža tarifa električne energije u modelu rada sa zračnom dizalicom topline.

  TOPLINSKI ZIMSKI GUBITCI
  Proračun gubitaka topline izrađen je prema HRN EN 12 831 i detaljan proračun se nalazi u arhivi projektanta, a u nastavku je dana kratka rekapitulacija proračuna. Koeficijenti prolaza topline određeni su na osnovu fizikalnog proračuna građevine i kao takvi se koriste u proračunu gubitaka topline. Standard 12831 donesen je 2003. godine. Sadrži proračunski dio obvezan za sve zemlje te nacionalni dodatak za svaku zemlju. Nacionalni dodatak sadrži standardne karakteristične veličine odnosno sve podatke potrebne za proračun, u skladu s uvjetima značajnim za određenu zemlju, te se izdaje kao aneks na standard. Standard EN 12831 propisuje dva postupka proračuna jednostavni i podrobni. Jednostavni postupak proračuna vrijedi samo za određene slučajeve odnosno objekte, a to su objekti s najviše tri stambene jedinice te nepropušnošću ovojnice objekta do 3 h-1. Toplinsko opterećenje se računa na temelju gubitaka transmisijom i gubitaka ventilacijom.

  TOPLINSKI LJETNI DOBITCI
  Proračun dobitaka topline rađen je prema preporuci VDI 2078. Proračun dobitaka topline provodi se na razini pojedine prostorije i unutrašnje temperature od +24°C. Proračunska vanjska temperatura je +36°C. Proračun obuhvaća slijedeće: tijek unutrašnje temperature prostorije, osobe, rasvjeta, strojevi i uređaji, prolaz materijala, susjedne prostorije, površine, ventilacija i grafički prikaz.

  REKUPERACIJA ZRAKA GRAĐEVINE
  Rekuperatori su uređaji koji se ugrađuju u niskoenergetske i pasivne građevine te im je osnovni cilj smanjivanje ventilacijskih gubitaka građevine pomoću integriranih pločastih izmjenjivača topline zrak-zrak. Jedinice imaju integrirani sustav filtracije zraka u kojem se iz zraka odvajaju čestice peludi, prašine, pore plijesni te se sustavom osigurava higijenski ispravan zrak. Sustavi su idealni za primjenu u kućama u kojima žive astmatičari jer je moguće osigurati higijenski ispravan zrak tijekom cijele godine. Osnovni element uređaja je saćasti izmjenjivač kroz koji prolaze dvije struje zraka te se preko stijenki izmjenjivača vrši izmjena topline. Topli otpadni zrak dolazi iz građevine te prelazi preko izmjenjivača, predaje toplinu te se potom izbacuje u okoliš. Na drugom ulazu je svježi zrak koji je tijekom zime hladan, prolazi preko izmjenjivača, prima toplinu na sebe te se zagrijava, a tako zagrijan ubacuje se u građevinu. Sličan je princip rada i tijekom ljeta kada se topli okolišnji zrak hladi povratnim unutrašnjim zrakom. Potrebno je koristiti sustav ventilacije jer je građevina gotovo hermetički zatvorene te ima jako malu infiltraciju prirodnog zraka na razini od 0,3 do max 0,6 i/h pa da se osigura higijenska izmjena zraka ugrađuju se ventilacijski sustavi. Korištenjem ventilacijskih sustava podiže se kvaliteta života u građevini jer se stalno dovodi svježi zrak te se na taj način izbjegava pojava ustajalog i vlažnog zraka, smanjuje se mogućnost pojave gljivica i plijesni unutar same građevine. Sustav također smanjuje ventilacijske gubitke građevine jer korišteni rekuperator ima mogućnost povrata i do 90% energije iz otpadnog zraka.

  ODSISNA VENTILACIJA
  Ovim sustavom ventilacije vrši se odsisavanje zraka iz prostorija bez prozora ili prostorija s povećanim oslobađenjem vlage ili prema potrebi. Ventilatori su opremljeni nepovratnim klapnama koje onemogućuju povratni tok zraka ili nekontrolirano strujanje u prostoriju tijekom zimskog perioda. Regulacija rada ventilatora se vrši pomoću povezivanja s rasvjetom te termičke zaštite elektromotora tijekom rada.

  TEHNIČKI UVJETI ISPUNJENJA
  Projektnim rješenjem zadovoljiti će se svi tehnički uvjeti propisani Javnim natječajem radi sufinanciranja projekata povećanja energetske učinkovitosti u postojećim nestambenim zgradama te projekata građenja novih niskoenergetskih nestambenih zgrada

  Izradom projektne dokumentacije primjenjivati će se slijedeća tehnička ograničenja:

  Sustav grijanja prostora:
  - dizalica topline zrak-voda s COP >= 3,2
  - planirana dizalica topline na režimu A7/W45 ima COP 3,64
  - dizalica topline klase A prema normi Eurovent Energy Efficiency ili jednakovrijednog
  - rezervni toplinski sustav je druga jedinica

  Sustav grijanja PTV:
  - dizalica topline zrak-voda s COP >= 3,2
  - planirana dizalica topline na režimu A7/W45 ima COP 3,64
  - dizalica topline klase A prema normi Eurovent Energy Efficiency ili jednakovrijednog
  - rezervni toplinski sustav je druga jedinica

  Sustav hlađenja prostora:
  - dizalica topline zrak-voda s EER >= 3,1
  - planirana dizalica topline na režimu A35/W7 ima EER 3,35
  - dizalica topline klase A prema normi Eurovent Energy Efficiency ili jednakovrijednog

  Sustav prozračivanja:
  - dizalica topline zrak-zrak s COP >= 3,6 i EER>=3,2
  - planirana dizalica topline na režimu A7/W45 ima COP 3,64
  - planirana dizalica topline na režimu A35/W7 ima EER 3,35
  - dizalica topline klase A prema normi Eurovent Energy Efficiency ili jednakovrijednog
  - planirani rekuperator ima učinkovitost 80-90%


  Strojarski projekt - termotehnika
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Strojarski projekt - dizalo
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Elaborat toplinske zaštite
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Elektrotehnički projekt
  Zvonimir Primorac, dipl.ing.el.

  Arhitektonski projekt
  Maja Štrumberger, dipl.ing.arh.

   

  HD IBM BROD 750 0

  HD IBM BROD 750 1

  HD IBM BROD 750 2

  HD IBM BROD 750 3

  HD IBM BROD 750 4

  HD IBM BROD 750 5

  HD IBM BROD 750 6

  HD IBM BROD 750 7

  HD IBM BROD 750 8

  HD IBM BROD 750 9

  HD IBM BROD 750 10

  HD IBM BROD 750 11

  HD IBM BROD 750 12

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive