Lagermax Luka 2014

  HD LAGERMAX LUKA NOVO 220X120Lagermax Luka 2014, Idejni projekt strojarskih instalacija grijanja i hlađenja logističko distributivne zgrade. Zbog karaktera zgrade postoje ograničenja u provođenju plinskih instalacija kroz skladište. Predviđena je posebna plinska kotlovnica za grijanje upravnog dijela zgrade te posebni rashladnik vode.

   

  Na osnovi maksimalnog protoka plina izabrano je plinsko TURBINSKO brojilo za industrijske primjene i mjerenje prirodnog plina. Plinomjer ima grešku mjerenja majnu od ± 1 % te maksimalni pad tlaka od 0,6 mbar. Plinomjer mora biti umjeren i plombiran te mora imati atestirani sustav temperaturne korekcije protoka plina. Obzirom da se ne mijenja tlak plina nije predviđena korekcija tlaka u obračunu mjerenja potrošnje plina.

  PLINSKA KOTLOVNICA
  Kotlovnica je izvedena u zasebnom prostoru, zidova vatrootpornosti F 90 min. Za konstrukciju i obloge kotlovnice moraju se upotrijebiti negorivi elementi. Prodor požara kroz konstrukcijske elemente kotlovnica sprječava se izborom elemenata s potrebnom otpornošću na požar. Za sprečavanje preskoka požara potrebno je da što veći dio vanjskih površina objekta dio kojega je kotlovnica ili koji se nalazi u blizini kotlovnice ne bude zapaljiv, tako da ne može izostati izvor plamena, "leteće vatre" ili toplinskog zračenja. Toplinski generatori moraju imati postolje koje je od poda uzdignuto najmanje 5 do 10 cm. Vrata i prozori na zidovima otpornim na požar moraju biti najmanje jednako otporni na požar kao i zidovi na kojima se nalaze. Vrata kotlovnice moraju se otvarati prema van. Vrata moraju biti izrađena tako da se sama zatvaraju. Za vanjska vrata mora se predvidjeti mogućnost fiksiranja u otvorenom položaju. Ako se vrata automatski zatvaraju, koristi se čelična opruga, a ne uljni zatvarač. To vrijedi i za vrata susjedne prostorije. Na izlazna vrata postavlja se jasno uočljivo i trajno upozorenje "IZLAZ!". Na ulazna vrata, s vanjske strane, postavlja se natpis "KOTLOVNICA - NEZAPOSLENIMA ULAZ ZABRANJEN!". Kotlovnica mora imati najmanje jedan prozor, i to na vanjskom zidu. Slobodna površina prozora mora iznositi najmanje 1/8 površine poda kotlovnice, a najmanje 30% te površine mora biti izvedeno tako da se može otvarati. Cijevi i kanali za transport topline postavljaju se i opremaju tako da ne mogu prouzročiti požar na materijalu koji se nalazi u blizini. Prolazi cijevi u podovima i zidovima, pod kojima se uz ostalo razumijevaju prolazi plinskih cijevi, cijevi centralnog grijanja, cijevi za transport tekućih goriva, cijevi hladne i tople vode, kanalizacijskih cijevi i električnih i telefonskih kabela, moraju biti nepropusni za plin. Prolazi moraju biti takvi da se cijevi mogu slobodno širiti i skupljati. Ventilacijski otvori postavljaju se tako da ne postoji opasnost od preskoka ili prodora požara. Otvori ili kanali za dovod zraka, a i ventilacijski odvodni otvori ili kanali, moraju biti izrađeni od nezapaljiva materijala. U kotlovnici mora postojati najmanje jedan siguran izlaz. Siguran je izlaz i izlaz iz prostorije kotlovnice u prostoriju na istoj razini uz uvjet da iz te prostorije postoji izlaz u slobodni prostor. Svaka kotlovnica mora biti opskrbljena opremom za gašenje požara, koju čine hidrantska mreža i mobilna oprema. Mobilna oprema za gašenje požara u kotlovnici sadrži: za kotlovnice površine poda do 50 m2 - dva S-6 aparata i jedan CO2-5 aparat. Aparati se postavljaju na uočljivo i lako pristupačno mjesto uz zid i odmah pokraj vrata, a najviše do 1,5 m iznad tla. Međusobna udaljenost aparata ne smije biti veća od 20 m. Kotlovnica u objektu je odvojena PP zidovima tražene otpornosti (F90). Ventilacija kotlovnice izvedena je prirodnim putem, tj. strujanjem kojim se ostvaruje više od 5 i/h. Kotlovnica ima dva vanjska zida. Ispred kotlovnice je postavljen plinski ventil u fasadnom ormariću za zatvaranje dovoda plina u kotlovnicu.

  CIJEVNI RAZVOD
  Razvodnu mrežu u kotlovnici (toplovodni dio) i razdjeljivače treba u izolirati mineralnom vunom debljine 40 do 60 mm, ( ili armafleks izolacijom ) zavisno od promjera cijevi, te omotati sa aluminijskim plaštom. Sve cijevi prije izoliranja treba očistiti od hrđe i oličiti sa dva sloja temeljne boje, koje trebaju biti u različitim nijansama. Cijevi su čelične bešavne. Na mjestima prolaska cijevi kroz zidove i stropove postavljaju se zaštitne čelične proturne cijevi koje sprečavaju pucanje zida i žbuke oko provrta. Na pojednim mjestima se nalaze čvrste točke koje sprečavaju nekontrolirane temperaturne dilatacije cjevovoda. Temperaturna kompenzacija cijevne mreže se obavlja samokompenzacijom te na dužim vodovima kompenzacijom diletacijom na U elementima

  ZRAČNA DIZALICA TOPLINE
  Predviđen je decentralizirani sustav za grijanje i hlađenje koji tijekom cijele godine održava tražene mikroklimatske uvjete. Zračna dizalica topline ima u područjima umjerene geoklime srednji godišnji faktor učinkovitosti iznad SPF 3,5 dok sam faktor uređaja postiže vrijednost COP 5,5. U odnosu na grijanje pomoću plinskog sustava odnosno zemnog plina ostvaruju se uštede 30-40% ovisno o geoklimi lokacije zgrade. U odnosu na grijanje pomoću zemnog plina ostvaruje se smanjenje i u emisiji ugljičnog-dioksida CO2 za 50% što je dovoljan razlog primjene ovih sustava. Nominalna radna temperatura je oko +5°C vanjskog zraka dok kod temperatura vanjskog zraka od -10°C jedinica gubi 10-15% snage, a sam uređaj ima mogućnost rada do -20°C uz pravilno dimenzioniranje. U odnosu na klasične dualne sustave grijanja i hlađenja ostvaruje se i ušteda na potrebnom prostoru jer jedinica u sebi ima integrirano grijanje i hlađenje te se olakšava i održavanje sustava.

  RASHLADNIK VODE CLIVET WSAT-EE 282
  Qh= 70 kW ; 12/7°C ; EER 2,56
  radni režim 12/7/35 C
  400V / 3Ph / 50Hz / Pel= 35,4 kW / Imax=229 A
  priključak DN50
  širina 2160 x dubina 1107 x visina 1570 mm
  daljinsko upravljanje
  zvučni tlak 62 dB(A)
  masa 670 kg

  PLINSKI GRIJAČI SKLADIŠTA
  Plinski grijači su postavljeni na vanjske zidove skladišta zbog uvjeta pravilnika o skladištima koji zabranjuje da se unutar skladišta nalaze plinski grijači. Razvod plinske instalacije je po vanjskom zidu.

  PLINOTEHNIKA TERMOGAS 30
  Plinski ventilokonvektor
  Qn = 30 kW
  protok zraka 4800 m3/h, t=50-65°C
  zemni plin : NO15, pt=20mbar, qv=3,4m3/h, sapnica 3,5 mm
  UNP : NO15, pt=50mbar, qv=3,10kg/h, sapnica 2,20 mm
  dxšxv = 51x112x80 cm; masa = 55 kg + ovjesna konzola na zid
  230V / 50Hz / 550W
  zrakovod 110 / dimovod 90 / max 4 m

  Upravljanje radom
  - KO komandni ormarić VT-U1
  - standardni termostat spojen na KO
  - or KO do VK kabel PPL ili PPY 5x1,5mm
  - do KO kabel 3x1,5mm
  - KO sa funkcijom ventiliranja ljeti

  TOPLINSKI ZIMSKI GUBITCI
  Proračun gubitaka topline izrađen je prema HRN EN 12 831 i detaljan proračun se nalazi u arhivi projektanta, a u nastavku je dana kratka rekapitulacija proračuna. Koeficijenti prolaza topline određeni su na osnovu fizikalnog proračuna građevine i kao takvi se koriste u proračunu gubitaka topline. Standard 12831 donesen je 2003. godine. Sadrži proračunski dio obvezan za sve zemlje te nacionalni dodatak za svaku zemlju. Nacionalni dodatak sadrži standardne karakteristične veličine odnosno sve podatke potrebne za proračun, u skladu s uvjetima značajnim za određenu zemlju, te se izdaje kao aneks na standard. Standard EN 12831 propisuje dva postupka proračuna i to jednostavni i podrobni. Jednostavni postupak proračuna vrijedi samo za određene slučajeve odnosno objekte, a to su objekti s najviše tri stambene jedinice te nepropušnošću ovojnice objekta do 3 h-1. Toplinsko opterećenje se računa na temelju gubitaka transmisijom i gubitaka ventilacijom.

  TOPLINSKI LJETNI DOBITCI
  Proračun dobitaka topline rađen je prema preporuci VDI 2078. Proračun dobitaka topline provodi se na razini prostorije. Proračun obuhvaća slijedeće: tijek unutrašnje temperature prostorije, osobe, rasvjeta, strojevi i uređaji, prolaz materijala, susujedne prostorije, površine, ventilacija i grafički prikaz.

  ODABIR RADIJATORSKIH JEDINICA
  Kao ogrjevna tijela u pojedinim prostorijama odabrani su ventilski radijatori kao proizvod LIPOVICA SOLAR ili slični odgovarajući. Radijatori su opremljeni slavinom za punjenje i pražnjenje, odzračnim pipcem i prigušnicom. Radijatori na sebi imaju termostatske ventile sa termostatskim glavama za regulaciju temperature po prostorima. Šumovi i žuborenja koji se mogu javiti u tijeku rada isključivo su uzrok prisutnosti zraka u sistemu pa je dobro povremeno nadzirati pritisak i vršiti ispuštanje zraka iz sistema kako bi se omogućio optimalan rad radijatora. U vrijeme kada sistem grijanja nije duže u upotrebi (van sezone grijanja) ne zatvarati ventile na bateriji jer može zbog dilatacijskih procesa doći do neželjenih posljedica (puknuća članaka u bateriji).

  Svaki radijator Solar+ ili Orion+ sastoji se od dva odgovarajuća članka radijatora koji u donjem dijelu imaju ugrađene zaporne ventile. Navedeni zaporni ventili omogućuju priključak radijatora na instalaciju grijanja ili isključenje radijatora iz instalacije grijanja, a pomoću odgovarajućeg "fitinga" mogu se priključiti na sve vrste cijevnih instalacija. Sama konstrukcija omogućava optimalno udaljavanje radijatora od zida ili poda. U gornjoj glavčini radijatora nalazi se ugradbeni ventil koji zahvaljujući svojoj konstrukciji omogućava balansiranje sustava i vrlo preciznu ručnu ili automatsku regulaciju protoka vode kroz radijator. Automatska regulacija postiže se ugradnjom termostatske glave na ugradbeni ventil .

  ODABIR VENTILOKONVEKTORSKIH JEDINICA
  Jedinice za grijanje i hlađenje uredskih prostorija su četverocijevni ventilokonvektori. Sustav grijanja je odabran u režimu 75/60°C dok je režim hlađenja 7/12°C. Svaki VK je spojen na sustav odvoda kondenzata te sifona koja smanjuje mogućnost prenosa mirisa kroz sustav odvodnje. U svakoj sobi je postavljen jedan zidni regulator koji upravlja radom VK ovisno o sobnoj temperaturi, programiranju i režimu rada hlađenja ili grijanja.

  ODSISNA VENTILACIJA
  Ovim sustavom ventilacije vrši se odsisavanje zraka iz prostorija bez prozora ili prostorija s povećanim oslobađenjem vlage. Ventilatori su opremljeni nepovratnim klapnama koje onemogućuju povratni tok zraka ili nekontrolirano strujanje u prostoriju tijekom zimskog perioda. Regulacija rada ventilatora se vrši pomoću tiristorske kontrole, povezivanja s rasvjetom te termičke zaštite elektromotora tijekom rada.


  Strojarski projekt
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Arhitektonski projekt
  Božidar Gorički, dipl.ing.arh.

  HD LAGERMAX LUKA 1

  HD LAGERMAX LUKA 2

  HD LAGERMAX LUKA 3

  HD LAGERMAX LUKA 4

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive