Hrvatske Vode Osijek 2004

  HD HRVATSKE VODE 220x120Hrvatske vode Osijek 2004, izvedeni projekt poslovne uredske zgrade. Strojarskim projektom su obrađene instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije svih etaža zgrade. Instalacije su odabrane sukladno tadašnjim dostupnim tehnološkim rješenjima te je primarni energent za grijanje zemni plin dok je električna energija energent za hlađenje i ventilaciju.  A. PLINSKA INSTALACIJA
  -Ulični plinovod:
  -podzemni ulični cjevovod
  -tlak u uličnom plinovodu je 1-4 bar, a putem regulatora tlaka se reducira na 22 mbar
  -zavarivanje PE-HD cijevi i cijevnih elemenata predviđeno je elektrozavarivanjem s otpornom žicom koja se nalazi u spojnicama cijevi
  -spoj PE-HD i čelične cijevi predviđen je pomoću originalnog prelaznog komada PE-HD/čelik

  -Plinski cjevovod:
  -od uličnog cjevoda vodi se podzemno dovod za građevinu
  -nakon MRS-e čelična cijev za plin se vodi po zgradi
  -na mjestu prolaza plinskog cjevovoda kroz zidove, strop ili pod postavlja se proturna cijev
  -spajanje bešavnih čeličnih cijevi cjevovoda i drugih čeličnih elemenata plinovoda predviđeno je autogenim zavarivanjem bez navojnih spojeva
  -plinsku armaturu (kuglaste slavine, spoj na trošila...) brtviti plinskom pastom
  -Potrebna količina plina: 18 m3/h

  -Položaj MRS-e:
  -MRS-a se spaja na ulični plinovod
  -cijeli objekat se može isključiti iz plinske mreže putem zaporne plinske slavine koja se nalazi u MRS-i,na vanjskom zidu prizemlja i udaljena je više od 1m od glavnog uličnog cjevovoda
  -plinska MRS-a je smještena u vanjskom prostoru u samostojećem ormariću
  -MRS-a je građena iz slijedećih elemenata :
  -zaporne plinske slavine DN 25
  -plinski srednjetlačni regulator tlaka tip : plinski regulator Rombach 133; pul=1-4 bar ; piz=22 mbar
  -plinomjer s mjehom G 16 s dva priključka i rastavnim vezama ROMBACH
  -plinomjer mora biti baždaren i propisno plombiran od strane nadležnog tijela

  -Plinska trošila:
  -tri plinska zidna kotla GB112-60 Buderus snage 60 kW, s prisilnom cirkulacijom zraka i dimnih plinova
  -plinski zidni kotlovi se priključuje na plinsku mrežu i koriste se za centralno grijanje
  -neposredno ispred plinskih trošila se postavlja zaporna plinska kuglasta slavina

  -Dovod zraka za izgaranje:
  -dovod zraka za izgaranje plina u kotlu kroz originalnu koncentričnu cijev koja prolazi kroz krov
  -montažni koncentrični kanal: kroz unutrašnju cijev izlazi dim, a kroz vanjsku se usisava zrak za izgaranje
  -plinski zidni kotao je neovisan o zraku u prostoriji

  -Odvod dimnih plinova:
  -odvod dimnih plinova od plinskog zidnog kotla kroz originalnu koncentričnu cijev koja prolazi kroz krov
  -Plinsku instalaciju izraditi prema normativima i drugim propisima vezanim za plinske instalacije.
  - Prije punjenja plinske instalacije zemnim plinom potrebno je cijevnu mrežu isprati inertnim plinom prema propisima GPZ.
  -Na tlačnu probu priključka pozvati distibutera plina.

  B.CENTRALNO GRIJANJE
  - Izvor topline:
  -kao izvor topline koristi se tri kotla GB-112 60 buderus

  - Topla voda iz kotlovnice se koristi za:
  -centralno radijatorsko grijanje, ventilokonvektorsko grijanje
  -grijač voda-zrak klima komore

  - Radni temperaturni režim:
  -radni režim cirkulacijske vode za radijatorsko grijanje 70/55 °C nije opasan za čovjeka
  -radni režim cirkulacijskog monoetilen glikola 35% za ventilokonvektorsko grijanje 55/45 °C nije opasan za čovjeka

  - Cijevna mreža:
  -cijevna mreža centralnog grijanja se izvodi kao dvocijevna, Cu cijevima meko lemljenim
  -temperaturna kompenzacija cijevne mreže se obavlja samokompenzacijom
  -na pojednim mjestima (pozicije su označene na dispozicijama) se nalaze čvrste točke koje sprečavaju nekontrolirane temperaturne dilatacije cjevovoda
  -na mjestima prolaska cijevi kroz zidove i stropove postavljaju se zaštitne čelične proturne cijevi koje sprečavaju pucanje zida i žbuke oko provrta
  -atestirani zavarivači
  -Cu cijevi atestirane i pričvršćene na siguran način
  -čelične cijevi atestirane i pričvršćene na siguran način

  - Radijatorska tijela:
  -dimenzije svakog pojedinog radijatora su dane na odgovarajućoj dispoziciji
  -radijatorska tijela su pločaste izvedbe, izrađena od čeličnog lima debljine 1,2 mm
  -termostatski ventili održavaju zadanu temperaturu prostorije
  -radijatorska tijela su zaobljenih rubova i dostupna su za čišćenje

  - Spajanje radijatora:
  -razmak između uređaja i zidova omogućuje nesmetan prolaz tako da se može obavljati rad bez opasnosti za život i zdravlje ljudi
  -svako radijatorsko tijelo spojeno je na mrežu pomoću ventila i zapornog navijka,a to omogućuje da se u slučaju kvara radijator može isključiti iz mreže grijanja i popraviti bez prestanka grijanja
  - radijatorska tijela se postavljaju na zidove pomoću brzomontažnih konzola odnosno na nožice ako se radijator postavlja slobodno u prostoru

  -Odzračivanje sistema centralnog grijanja
  -obavlja se pomoću čepova za odzračivanje, koje sadrži svako ogrijevno tijelo i automatskog odzračnog ventila smještenog na najvišoj točci glavnog razvoda

  -Hidrauličko uravnoteženje mreže
  -da bi se osigurao odgovarajući protok na radijatorskoj mreži postavlja se na granu radijatorskog grijanja ventil IMI STAD za hidrauličko uravnoteženje mreže koji ograničava maksimalni protok
  -dodatno se na svakom radijatoru vrši regulacija preko navijka i ventila
  -nakon izvođenja radova izvođač je obvezan izvršiti hidrauličko uravnotežavanje instalacije centralnog grijanja i izdati uvjerenje
  -puštanje instalacije u pogon i održavanje iste od strane ovlaštenog servisera

  C. CENTRALNO HLAĐENJE
  - Ponor topline:
  -kao ponor topline(rashladnik) se koristi aparat model 30RY 080-A Carrier, samo za hlađenje, sa zrakom hlađenim kondenzatorom
  -uređaj je opremljen sa svom potrebitom sigurnosnom i hidrauličkom opremom : radni i sigurnosni termostat, ekspanzijska posuda, sigurnosni ventil, cirkulacijska pumpa ...

  - Radni temperaturni režim:
  -radni režim cirkulacijskog monoetilen glikola 35% za hlađenje 7/12 °C nije opasan za čovjeka

  - Cijevna mreža:
  -cijevna mreža centralnog hlađenja se izvodi kao dvocijevna, Cu cijevima meko lemljenim, Cu cijevi se vode do hidrauličke grupe u strojarnici-kotlovnici
  -sve su cijevi izolirane parno nepropusnom izolacijom Armstrong Armaflex AC
  -temperaturna kompenzacija cijevne mreže se obavlja samokompenzacijom
  -na mjestima prolaska cijevi kroz zidove i stropove postavljaju se zaštitne čelične proturne cijevi koje sprečavaju pucanje zida i žbuke oko provrta
  -atestirani zavarivači
  -Cu cijevi atestirane te zavješene na siguran način

  -Hidrauličko uravnoteženje mreže, regulacija
  -da bi se osigurao odgovarajući protok na rashladnoj mreži postavlja se ventil IMI STAD-STAF za hidrauličko uravnoteženje mreže koji ograničava maksimalni protok
  -na svakom ventilokonvektoru nalazi se ventil za hidrauličko balansiranje Siemens VPE 115 B-200
  -nakon izvođenja radova izvođač je obvezan izvršiti hidrauličko uravnotežavanje instalacije centralnog grijanja i izdati uvjerenje
  -puštanje instalacije u pogon i održavanje iste od strane ovlaštenog servisera
  -puštanje instalacije u pogon i održavanje iste od strane ovlaštenog servisera

  D.PROZRAČIVANJE
  Projektom je potrebno rješiti prozračivanje dvorane,restorana i kuhinje, te odsisavanje sanitarnih prostorija.

  -klima komora:
  -Klima uređaj tip KU 3-DU25S 3000m3/h.Debljina izolacije 25 mm, dvoetažna, za unutarnju ugradnju,: protukišna žaluzija, filter, grijač zraka,hldanjak,pločasti rekuperator, ventilator, prigušivač
  -elektroormar komore
  -elementi komore spojeni su na glavni elektroormar u strojarnici

  -kanalna mreža:
  -brzina strujanja zraka u kanalima < 3 m/s
  -kanali za transport zraka izrađeni od pocinčanog čeličnog lima, ugrađeni ispod stropa, građeni prema DIN 24190
  -sa SB prirubnicama brtvljenim trajnoelastičnim kitom sive boje S-17 grau, s TESA samoljepljivom trakom za brtvljenje među prirubnicama,
  -spajanje matičnim vijcima i pričvrsnicama kod većih mjera, zavješenje Z-držačem s gumenom podlogom i navojnim profilom M8 DIN 975.
  -Debljina materijala prema DIN-u za radni tlak do 1000 Pa.

  Materijal : prema DIN 17162 dio 1
  do 1 mm St 02Z275NA
  od 1,1 mm St 03Z275NA:

  -izolacija kanala:
  -izolirati kanal svježeg zraka (-18°C)
  -komora je izvedena s izolacijom 25mm, za unutranju ugradnju
  -debljina izolacije 30 mm. Negorivo klasa A1 prema DIN 4102. Izolacijske ploče lijepe se aluminijskom ljepljivom trakom širine 100 mm.

  Tip LAM / ANB 30 ISOVER
  -odsisni elementi:
  -odsis se vrši preko klima komore
  -rešetke u prostorijama AH 625*125-DG TROX
  -istrujni elementi:
  - rešetke u prostorijama AH 625*125-DG TROX

  -prigušivači buke:
  -neposredno iza uređaja za prozračivanje se postavljaju prigušivači buke
  -pomoću prigušivača buke, buka u prostoru se svodi na vrijednosti < 25 dB
  -prigušivač buke izrađen iz pocinčanog čeličnog lima s kulisom od mineralne vune otporne na otkidanje do brzine strujanja zraka 20 m/s.
  -da bi se smanjile vibracije koje proizvodi ventilator postavljaju se elastične spojnice iza klima komore

  -Hidrauličko uravnoteženje mreže:
  -primarna regulacija se vrši preko regulatora količine zraka TVJ 500*200 TROX
  -fina regulacija se vrši na rešetkama, sapnicama
  -nakon izvođenja radova izvođač je obvezan izvršiti hidrauličko uravnotežavanje instalacije prozračivanja tako da se postigne ravnomjerno strujanje zraka u prostor prema zadanoj shemi
  -puštanje instalacije u pogon i održavanje iste od strane ovlaštenog servisera

  Arhitektonski projekt
  Predrag Rechner, dipl.ing.arh.

  Elektrotehnički projekt
  Darko Angebrandt, dipl.ing.el.

  Strojarski projekt
  Silvano Sušilović, dipl.ing.stroj
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj. (suradnik)

   

  HD HRVATSKE VODE 750 1

  HD HRVATSKE VODE 750 2

  HD HRVATSKE VODE 750 3

  HD HRVATSKE VODE 750 4

  HD HRVATSKE VODE 750 5

  HD HRVATSKE VODE 750 6

  HD HRVATSKE VODE 750 7

  HD HRVATSKE VODE 750 8

  HD HRVATSKE VODE 750 9

  HD HRVATSKE VODE 750 10

  HD HRVATSKE VODE 750 11

  HD HRVATSKE VODE 750 12

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive