TC Retfala 2014

  TC RETFALA 220x120Trgovački centar Retfala Osijek 2014, Objekt je smješten na parceli u Osijeku, raskrižje Strossmayerove i Kolodvorske ulice k.č.br. 309 i dio k.č.br. 393/1 k.o. Osijek. Predmet projekta je rekonstrukcija unutrašnjeg uređenja trgovine i prilagodba važećim pravilnicima sukladno smještaju tehničke opreme.
     Projektom je planirana rekonstrukcija postojećeg priključka na vodovodnu gradsku mrežu, rekonstrukciju postojećeg priključka na plinsku gradsku mrežu, rekonstrukciju postojećeg priključka na gradsku elektro mrežu, postojeći priključak na telefonsku mrežu se zadržava. Odvodnja oborinskih i sanitarno-fekalnih voda riješit će se prko postojećeg priključka na gradsku kanalizacionu mrežu. Smještaj vozila (parkiranje) riješen je izvedbom parkirališnih mjesta na parcelama 309 i dijelu parcele 393/1 za osoblje i kupce. Relativna kota ±0,00 (kota poda prizemlja) je na apsolutnoj koti 91.47 mnm. Viši dio objekta (vijenac - atika objekta) nalazi se na koti +4,70 m iznad kote poda na apsolutnoj koti 96,17 mnm. Teren uz objekt je na koti –0,10 m ispod razine poda odnosno na apsolutnoj koti 91,37 mnm.

  Oblikovanje građevine i konstrukcija
  Građevina je projektirana kao okvirni sistem čeličnih stupova i greda u dimenzijama i kvalitete čelika prema statičkom proračunu. Vanjska obloga biti će paneli koji će se vješati na čeličnu, nosivu konstrukciju. Stropna ploča je krovni panel oslonjen na horizontalne nosive, čelične grede u padu. Svi spojevi su izvedeni kao vijčani sistem za montažu. Čelična konstukcija se temelji na armirano betonske trake preko čeličnih temeljnih anker ploča. Sve čelične konstrukcije se izvode u radionici u varenoj izvedbi, a montaža je na gradilištu vijcima. Prije izvođenja radova izvođač je dužan izraditi radioničke nacrte s detaljima za izvođenje kao Izvedebni projekt koje je potrebno dostaviti na ovjeru projektantu Glavnog projekta. Cjelokupnu čeličnu konstrukciju potrebno je antikorozivno zaštiti u dva temeljna i tri pokrovna protupožarna premaza. Čelični stupovi u požarnom sektoru zgrade su premazani protupožarnim premazom te je time zadovoljena zaštita F60. Primjenom vatrodojave smanjuje se ukupna otpornost konstrukcije za 30 minuta.

  Monolitna armirano-betonska konstrukcija
  Temeljenje je provedeno temeljima samcima dimenzija 1,40x1,40 i 1,00x1,00 m međusobno povezanih ukrutnim gredama 30x105 cm u liniji fasade. Marka temelja MB-30.

  Zidana konstrukcija
  Zidovi na istočnom pročelju na granici parcele su nosivi zidani opekarskim blokovima deb. 25 cm MO-150 u produžnom mortu MM-50.

  Čelična konstrukcija
  Čeličnu konstrukciju – nosivu konstrukciju dogradnje čine stupovi, rešetke (R- nosači) – krovište, nosači pokrova, stupovi nosači fasadnih panela, nosači klima komora i svjetlosnih kupola. Konstrukcija je izvedena od čeličnih valjanih i hladnooblikovanih profila od čelika ČN-24 , Č.0361.

  Toplinska zaštita
  Na fasadi su termoizolacioni paneli «Trimo» Treblje; pocinčani čelični lim 2 x 0,6 mm, sa ispunom – mineralne vune d= 10,00 cm. Krov je termoizoliran sa slojem mineralne vune debljine 14,00 cm. Zid od gipskartonskih ploča oznake Z-4; Z-5; Z-6 izolirani su sa mineralnom vunom deb. 5,00 cm prostorne mase 100 kg/m3. Zid na istočnom pročelju od blok opeke oznake Z-3 izoliran je sa mineralnom vunom deb. 5,00 cm prostorne mase 100 kg/m3. Podovi u prizemlju termoizolirani su sa 6,00 cm ekstrudiranog polistirena. Ostakleni dijelovi su bravarske konstrukcije od aluminijskih profila sa prekinutim toplinskim mostom ustakljeni termoizolacionim staklom 6+12+6 mm, proračunski k  3,10 W/m2K). Vanjska vrata prema vanjskom prostoru toplinski su izolirana sa 4,00 cm debelom pločom min. vune (100 kg/m3) između dva sloja plastificiranog čeličnog lima.

  Zvučna zaštita
  Zvučna zaštita ostvarena je potrebnom površinskom masom i sastavom zidnih i podnih konstrukcija. Svi podovi izvode se kao plivajući. Zidovi po obodu objekta su termoizolacioni paneli deb. 10 cm. Unutrašnji pregradni zidovi su pretežito konstruckije od gips kartonskih ploča 2x1,25 cm (sa svake strane) i min. vuna deb. 5,00 cm. Ovakav odabir sastava konstrukcija udovoljava važećim propisima. Detaljnije može se pogledati u elaboratu fizikalnih svojstava građevine. Ventilacioni i klima uređaj na krovu ima standardno riješenu zaštitu prigušivačima koja na izlazu ne prelazi 50 dB. Potreban zrak za normalan rad uređaja u prostoriji u kojoj je smješten kompresor osigurava se mehničkim provjetravanje, a u zračne kanale ugrađuju se prigušivački zvuka. Nakon puštanja u rad svih instalacija potrebno je provesti mjerenja buke instalacija pred fasadom susjedne stambene zgrade za normalni i maksimalni režim rada i u slučaju potrebe poduzeti odgovarajuće dodatne mjere za njeno smanjenje.

  Hidroizolacija
  U objektu izvodi se višeslojna bitumenska hidroizolacija sastavljena od dvije bitumenske trake s uloškom staklene tkanine – Flex bitufix GV-4. Hidroizolacija se polaže preko hladnog bitumenskog premaza.

  Tehničke instalacije
  U objektu su instalacije elektrike, vodovoda i odvodnje, hidrantska mreža, centralnog grijanja, klime, telefona i plina. Projektom je planirana rekonstrukcija postojećeg priključka na vodovodnu gradsku mrežu, rekonstrukciju postojećeg priključka na plinsku gradsku mrežu, rekonstrukciju postojećeg priključka na gradsku elektro mrežu, postojeći priključak na telefonsku mrežu se zadržava. Odvodnja oborinskih i sanitarno-fekalnih voda riješit će se prko postojećeg priključka na gradsku kanalizacionu mrežu. Grijanje objekta riješeno je najvećim dijelom preko klilma uređaja na krovu, a grijanje ureda, garderobe, prostorije za odmor dijelatnika i sanitarije osoblja i kupaca riješeno je preko plinskog bojlera i radijatora. U cijelom objektu je instalacija elektrike. Za slučaj nestanka struje na parceli je postavljen agregat kontejnerskog tipa koji je smješten na parceli sa sjeverne strane objekta.

  Prometne površine i parkiranje
  Sve prometne i manipulativne površine su asfaltirane i projektirane za predviđena opterećenja kamiona i vatrogasnih vozila. Promet u mirovanju (parkirališta) u cijelosti je riješen na parcelama i to jednim dijelom na Parcelama 309 i dijelu parcele 393/1, ukupno 49 PM. Parcele k.č.br. 309 i dio k.č.br. 393/1 na kojima su smještena parkirališta spojene su dvosmjernom cestom na javnu prometnicu (Kolodvorsku ulicu), a parcela k.č.br. 309 priključena je i postojećim pristupom na javnu prometnicu ( Strossmayerova ulica)

  PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKOG PROJEKTA
  Koncepcija zaštite bazira se na aktivnim i pasivnim mjerama zaštite. U pasivne mjere ubrajaju se sva primjenjena rješenja u pogledu odabira i uporabe materijala koji pružaju dostatnu vatrootpornost ili spadaju u kategoriju negorivih materijala. Evakuacija objekata u vanjski prostor je putem izlaza. Svi izlazi osiguravaju brzu i efikasnu evakuaciju iz svih dijelova objekta.

  OPIS OPASNOSTI KOJE PROIZLAZE IZ SPECIFIČNOSTI KORIŠTENJA
  - nemogućnost pristupa do zgrade vatrogasnim vozilima
  - neizvođenje potrebne vatrootpornosti pojedinih elemenata građevinske konstrukcije
  - neosiguranje dovoljnog broja izlaza iz ugroženih prostora
  - nepravilno postavljanje smjera otvaranja vrata
  - neosiguranje dovoljne količine vode za gašenje požara
  - neosiguranje dovoljnog broja aparata za početno gašenje požara

  U građevini će biti izvedene slijedeće instalacije:
  - instalacija vodovoda i kanalizacije,
  - instalacija zemnog plina,
  - instalacija grijanja, hlađenja i ventilacije,
  - elektroinstalacija,
  - panik rasvjeta,
  - vatrodojava,
  - vrata na ulazima i izlazima otvaraju se prema van u pravcu izlaza iz građevine i spojena su na vatrodojavu,
  - vrata su izrađena su od negorivih materijala,

  Navedenim rješenjima izlaza – ulaza iz građevine, omogućena je nesmetana evakuacija u slučaju požara. Svi izlazi i prolazi biti će nezakrčeni i prohodni. Osobitu pozornost obratit će se glede pristupa opremi za gašenje požara, kako bi isti bio nesmetan i nezakrčen. A opremu će se postaviti na vidljivo mjesto, uz moguće izvore opasnosti od požara.

  Vatroobrana predmetne građevine obuhvaćena je:
  - uređajima za početno gašenje požara S-6
  - pločama s upozorenjima: mjesto za protupožarni uređaj i sl.
  - stabilnim unutrašnjim i vanjskim hidrantima
  - vatrogasnim vozilima za koje je osiguran pristup sa više strana
  - aktivnim sustavom vatrodojave

  Arhitektonski projekt
  Zdravko Aranđelović, dipl.ing.arh.

  Elaborat zaštite od požara
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

   

  TC RETFALA 1

  TC RETFALA 2

  TC RETFALA 3

  TC RETFALA 4

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive