APN ESCO projekti 2014

  escoAPN ESCO, 2014.. Nakon četiri godine izmjena zakona, pravilnika i uredbi stvorena je osnova za razvitak ESCO usluge u Republici Hrvatskoj. Tvrtka sudjeluje u multidisciplinarnim timovima koji su razvili osnove energetskih proračuna obnove zgrada s postizanjem maksimalnih učinaka ušteda energije.
   

   


  Koncept rekonstrukcije zgrada se bazira na ESCO modelu koji je poznat već par godina u Hrvatskoj te ga je u vrlo malom obujmu provodilo nekoliko tvrtki u Hrvatskoj. ESCO model u svojoj osnovi ima povrat kredita kroz ostvarene uštede u sustavu grijanja i hlađenja. Model funkcionira na principu da je prethodnih godina zgrada trebala 100 jedinica za grijanje, a nakon provođenja ESCO rekonstrukcije će trebati recimo 50 jedinica za grijanje, dok se kredit vraća kroz ostalih 50 jedinica uštede. Nakon nekih 8-12 godina kroz uštedu bi se sam kredit trebao vratiti i potom bi trajalo razdoblje trajnih ušteda. ESCO model sam sebe vraća te nije poznat primjer da je model primjenjen na razini cijelih država do sada kada se inicijativa pokrenila u Republici Hrvatskoj. Ako se pretpostavi vijek trajanja novo izvedenih instalacija 30-40 godina i ovojnice zgrade 60-80 godina tada kreditiranje putem ESCO modela daje jako dobro opravdanje da se cijeli program i provede. Bolje je preventivno napraviti rekonstrukciju svih javnih građevina nego doslovno bacati novce grijanja kroz prozore.

  Projekti se financiraju iz ostvarenih ušteda najčešće kroz vremensko razdoblje od 8-12 godina ovisno o klijentu i projektu, a ostvarene uštede sadržane su u troškovima za energente i održavanje. Područje poslovanja ovakvog tipa poduzeća može se podijeliti na privatni i javni sektor odnosno na područje zgradarstva (škole, vrtići, uredi, sveučilišta, bolnice, hoteli i dr.), javne rasvjete, industrije i sustava opskrbe energijom (daljinsko grijanje, kogeneracija). Uz navedeno ESCO projekt može uključivati domaće poduzetništvo, inženjerska i konzultantska društva, proizvođače opreme, banke i druge poslovne subjekte. Cilj ESCO modela je osigurati niže troškove za energiju i održavanje ugradnjom nove opreme i optimiziranjem energetskih sustava. Osnovni uvjet ESCO projekta je veća postojeća potrošnja energije, zbog čega se ESCO projekti izvode na postojećim objektima (rekonstrukcija, sanacija, zamjena ili modernizacija) što omogućuje uspoređivanje sadašnje i buduće potrošnje energije.

   
  esco 2 

  ESCO model predstavlja inteligentna energetska rješenja i u svijetu je prepoznatljiv kao naziv za poduzeće koje planira, izvodi i financira projekte iz područja energetske učinkovitosti. Prema direktivi Europskog parlamenta i vijeća 2006/32/EZ o energetskoj učinkovitosti krajnje primjene i energetskim uslugama. ESCo (Energy Service Company) je fizička ili pravna osoba koja pruža energetske usluge i/ili druge mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti (primjerice smanjenje korištenja fosilnih goriva, ublažavanje emisije CO2 i drugih stakleničkih plinova) u objektu ili prostorima korisnika, a do određene mjere preuzima i financijski rizik.

  U praksi je uobičajeno sklapanje Ugovora o energetskom učinku odnosno ugovornog dogovora između korisnika i pružatelja usluge (ESCo) o mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti. Plaćanje usluga (u cijelosti ili djelomično) temelji se na ugovorno određenim i postignutim poboljšanjima energetske učinkovitosti i ispunjenju drugih dogovorenih kriterija vezano uz ostvarena postignuća. Ugovorni dogovor može uključivati i treću stranu koja osigurava kapital za provođenje mjera i korisniku zaračunava pristojbu koja odgovara dijelu ušteđene energije postignute pomoću dogovorenih mjera (treća strana može, ali i ne mora biti ESCo). Cilj ESCo modela je osigurati klijentu niže troškove za energiju i održavanje ugradnjom nove opreme i optimiziranjem energetskih sustava. Osnovni uvjet ESCo projekta je veća postojeća potrošnja energije, zbog čega se ESCo projekti izvode na postojećim objektima (rekonstrukcija, sanacija, zamjena ili modernizacija) što omogućava uspoređivanje sadašnje i buduće potrošnje energije. Investicija u ESCo projekt razlikuje se od svake druge klasične investicije po potrebnim sredstvima za investiranje koja se već nalaze u postojećem budžetu poduzeća (stavka troškovi energenata, električne energije i vode), pronalasku izvora financiranja koje zahtjeva svaka klasična investicija i po tome što se nakon perioda povrata investicije ostvaruju određena financijska sredstva raspoloživa za investiranje u glavno poslovanje tzv. "core business". Potencijal tržišta za projekte iz domene energetske učinkovitosti u Hrvatskoj i svijetu je u stalnom porastu. Razlog tome je proces ulaska Hrvatske u EU gdje je energetska učinkovitost prioritet, zatim kontinuirani porast cijene nafte, plina, električne energije itd. Neka od najznačajnijih poduzeća koja su uvela ESCo model u svoje poslovanje su Chevron Energy Services koji je ujedno i pionir u području energetike, Honeywell Building Solutions SES, Carrier, Ameresco, Schneider Electric, ConEdison i ostali. ESCo projekti korisni su za povećanje konkurentnosti poslovanja poduzeća, doprinose zaštiti okoliša i promoviraju održivi razvoj. Pošto se cijene energenata povećavaju i postaju sve veći teret u redovnom poslovanju poduzeća, a stara i energetski neučinkovita oprema podložna je čestim kvarovima i izaziva probleme u poslovnim aktivnostima energetske uštede mogu iznositi i više od 50% uz istovremenu modernizaciju. Ovisno o tipu projekta može se smanjiti, primjerice, svjetlosno onečišćenje javnom rasvjetom za do čak 30%, dok se na globalnoj razini smanjuje emisija CO2, a na lokalnoj SO2, te emisija zagađivača tla i vode.

  Rizik ostvarenja ušteda u pravilu preuzima ESCO tvrtka davanjem jamstava, a pored inovativnih projekata za poboljšanje energetske učinkovitosti i smanjenja potrošnje energije često se nude i financijska rješenja za njihovu realizaciju. Tijekom otplate investicije za energetsku učinkovitost, klijent plaća jednaki iznos za troškove energije kao prije provedbe projekta koji se dijeli na stvarni (smanjeni) trošak za energiju te trošak za otplatu investicije. Nakon otplate investicije, ESCO tvrtka izlazi iz projekta i sve pogodnosti predaje klijentu. Svi projekti su posebno prilagođeni klijentu te je moguće i proširenje projekta uključenjem novih mjera energetske učinkovitosti uz odgovarajuću podjelu investicije. Na taj način klijent je u mogućnosti modernizirati opremu bez rizika ulaganja, budući da rizik ostvarenja ušteda može preuzeti ESCO tvrtka. Uz to, nakon otplate investicije klijent ostvaruje pozitivne novčane tokove u razdoblju otplate i dugoročnih ušteda.

  Dodatna prednost ESCO modela predstavlja činjenica da tijekom svih faza projekta korisnik usluge surađuje samo s jednom tvrtkom po principu sve na jednom mjestu, a ne sa više različitih subjekata, čime se u velikoj mjeri smanjuju troškovi projekata energetske učinkovitosti i rizik ulaganja u njih. Također, ESCO projekt obuhvaća sve energetske sustave na određenoj lokaciji što omogućava optimalan izbor mjera s povoljnim odnosom investicija i ušteda.

  Na projekte energetske učinkovitosti i ESCo modele u sklopu EU utječu energetske politike koje se odnose na restrukturiranje i liberalizaciju tržišta električne energije i plina, te mjere za ublažavanje klimatskih promjena. Uz spomenutu Direktivu 2006/32/EZ projekti energetske učinkovitosti regulirani su i Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kojom se utvrđuje shema za trgovanje kvotama emisije stakleničkih plinova unutar Zajednice čime se u 2012. godini želi postići poboljšanje u energetskoj učinkovitosti za otprilike 6%.

  ESCo model je prvotno razvijen u Europi, te se kasnije proširio u Sjevernu Ameriku. Najveća ulaganja u energetsku učinkovitost i razvoj ESCo modela provedena su upravo u Njemačkoj, Austriji i Velikoj Britaniji, stoga su ova tržišta najrazvijenija i služe kao primjeri dobre prakse. Navedena tri lidera slijede Francuska i Mađarska.

  Projekti su najčešće vezani uz kogeneracijska postrojenja, javnu rasvjetu, sustave grijanja, ventilaciju, klima uređaje (HVAC) i upravljanje korištenjem energije. Najviše ESCo modela razvijeno je u poduzećima koja se bave opskrbom energije i u zgradarstvu. Trenutno su na njemačkom tržištu prisutna 4 ESCo udruženja uz ukupno 500 poduzeća koja su razvila ESCo model.
   
  Projekt energetske učinkovitosti
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive