Vrtić Ernestinovo 2014

  ERNESTINOVO 220x120Vrtić Ernestinovo 2014, Za potrebe investitora izrađen je projekt za zahvat u prostoru izgradnja dječjeg vrtića. Na građevnoj čestici (k.č. br.266, k.o.Ernestinovo) do 1991. god. postojale su poslovne i pomoćne zgrade Ministarstva unutarnjih poslova.

     OSNOVNI ARHITEKTONSKI PODATCI O GRAĐEVINI
  Za potrebe investitora izrađen je projekt za zahvat u prostoru IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA te PARKIRALIŠTA i KOLNOG PRILAZA građevnoj čestici. U neposrednoj blizini parcele su komunalne instalacije vodovoda, elektrike, plina i telefona na koje je (uz ispunjenje uvjeta koje će postaviti nadležni distributeri) moguć priključak. Na građevnoj čestici (k.č. br.266, k.o.Ernestinovo) do 1991. god. postojale su poslovne i pomoćne zgrade Ministarstva unutarnjih poslova koje su u Domovinskom ratu potpuno srušene. Lokacija zgrade je u Ernestinovu, Školska ulica br. 4, na postojećoj građevnoj čestici k.č. br. 266 k.o. Ernestinovo. Lokacija KOLNOG PRILAZA građevnoj čestici i RAMPE /ulaz za osobe sa invaliditetom/ je na postojećim k.č. br. 308 i 309 (u naravi javna površina Frankopanske ulice).

  Oblik i veličina građevne čestice
  Oblik identičan obliku k.č. br. 266 kako je to prikazano na situaciji izrađeno na posebnoj geodetskoj podlozi

  Površina građevne čestice 1.506,00 m2

  Veličina građevne čestice 37,65 m2/djetetu >25,00 m2/djetetu

  Građevna čestica omeđena je:
  - sa jugoistočne strane Školskom ulicom
  - sa jugozapadne strane Frankopanskom ulicom
  - sa sjeveroistočne strane graniči sa susjednom ćesticom k.č. br. 267/2
  - sa sjeverozapadene strane graniči sa susjednom česticom k.č. br. 270

  Funkcija i dispozicija građevine
  Namjeravani zahvat u prostoru provodi se u skladu sa slijedećim odredbama posebnih propisa i standarda:
  - Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN br. 63/08)
  - Izmjene i dopune Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN br. 90/10)
  - Minimalni uvjeti glede prostora i opreme prema kojima se gradi vrtić definirani su NORMATIVIMA I UPUTSTVIMA ZA PLANIRANJE, PROGRAMIRANJE, PROJEKTIRANJE, IZGRADNJU I OPREMANJE DJEČJIH JASLICA I DJEČJIH VRTIĆA», izašli u Prosvjetnom vjesniku br 4-5 od 15.12.1977.g

  Kapacitet zgrade dječjeg vrtića je 40 djece vrtićke dobi, smješteni u dvije jedinice za boravak djece.

  Dječji vrtić sastoji se od sljedećih prostornih cjelina:
  (1) Prostori za boravak djece,

  Dvije jedinice za djecu vrtićke dobi svaka jedinica obuhvaća:
  - garderobu
  - prostor sanitarnih uređaja
  - soba dnevnog boravka
  - terasa, djelomično natkrivena

  (2) Višenamjenski prostor:
  - višenamjenska dvorana
  - holl (višenamjenski prostor)
  - spremište

  (3) Prostor za odgojno obrazovne, zdravstvene i ostale radnike
  - ured (odgajateljI)
  - garderoba (odgajatelji)
  - ured
  - ured
  - izolacija bolesne djece

  (4) Gospodarski prostori:

  Kuhinjski pogon koji obuhvaća:
  - kuhinja
  - spremište kuhinje
  - sanitarno - garderobni čvor za osoblje kuhinje

  Servis za obradu rublja koji obuhvaća:
  - sabirnica prljavog rublja
  - praonica i glačaonica
  - sabirnica čistog rublja

  Energetsko tehnički blok:
  - domar (kotlovnica za centralno grijanje)
  - spremište (čistačica)
  - sanitarno - garderobni čvor (tehničko osoblje)
  - prostorija za odlaganje smeća

  (5) Ostali prostori:

  Ulazni prostor koji obuhvaća:
  - natkriveni ulaz
  - vjetrobran
  - hol

  Komunikacije:
  - hodnici
  - stubišta

  Sanitarije:
  - sanitarije (odgojno obrazovni, zdravstveni i ostali radnici)
  - sanitarije (roditelji i posjetitelji)

  (6) Vanjski prostori:

  Opći prostori:
  - prilazni putovi (ekonomski ulaz)
  - parkiralište

  Igrališta:
  - vanjska igrališta za djecu

  * Dvije jedinice za boravak djece smještene su u dvorišnim zgradama. Svaja jedinica može biti za 20 djece vrtićke dobi. Dnevni boravak ima površinu 3 m2 po djetetu tj. 60 m2 i visinu od 300 cm..
  * Uz smještajne jedinice predviđena je terasa za igru djece. Terasa je dijelomično natkrivena a većim dijelom otvorena.
  * Dvorište lokacije također je prilagođeno igri djece na otvorenom. Dvorište je ograđeno i ozelenjeno (primjeniti će se autohtono raslinje sa osiguranjem osunčanih i hladovitih prostora za igru djece) te opremljeno opremom za igru djece (pješčanik, sprave za penjanje i puzanje i sl.).
  * Višenamjenski prostor čini višenamjenska dvorana i hol u kojima je moguće organizirati razne skupne aktivnosti (objedovanje, razni oblici tjelesne i zdravstvene kulture, priredbe, informacije za roditelje itd.). Ukupna površina višenamjenskog prostora je 81,40 m2.
  * Prostori za odgojno obrazovne, zdravstvene i ostale radnike nalaze se u potkrovlju ulične zgrade a čine ga uredi (za odgajatelje, zdravstvene radnike, ravnatelj i sl.), garderoba za odgajatelje te sanitarni čvor. Soba za izolaciju bolesne djece nalazi se u prizemlju, uz ulaz u zgradu.
  * Gospodarski prostori vrtića smješteni je u prizemlju i potkrovlju ulične zgrade. Pristup ovim prostorima osiguran je preko zasebnog ulaza sa jugoistočne strane a čini ga: u prizemlju:ekonomski ulaz (dostava), kuhinja, spremište uz kuhinju, sanitarno-garderobni čvor za osoblje kuhinje te prostorija za odlaganje smeća. U potkrovlju je smješten servis za obradu rublja, domar, kotlovnica, spremište čistačice te sanitarno – garderobni čvor za tehničko osoblje.

  Uvjeti za nesmetani pristup i kretanje osobama smanjene pokretljivosti
  * Pristup osobama smanjene pokretljivosti omogućen je u sve dijelove zgrade, a sve prema Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevinama osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN 151/05.
  * Nesmetani pristup i kretanje osobama smanjene pokretljivosto osiguran je slijedećim mjerama:
  - rad sa strankama obavlja se isključivo u prostorijama prizemlja odn. potkrovlje koristi isključivo tehničko osoblje
  - primjenjeni elementi pristupačnosti iz članaka 16. i 17. (ulazni prostor i komunikacije):
  - do ulaznog prostora u građevinu dolazi se sa javne pješačke površine.
  - širine svijetlog otvora ulaznih vrata su min. 2x90/210 cm,
  - krila vrata otvaraju se prema van
  - prag vrata nije viši od 2 cm
  - vjetrobran je duljine 400 cm>240 cm
  - širina komunikacija odn. hodnika je veća od 150 cm
  - vrata na komunikacijama su bez pragova, svijetle širine 91 cm
  - hodne površine svake etaže su u istoj ravnini:
  - hodne površine koje nisu u istoj ravnini savladane su elementima pristupačnosti za savladavanje visinskih razlika:
  - rampa (vanjski prostor)
  - unutarnje stubište
  - rampa za svladavanje visinske razlike od 30 cm, između pješačkog prilaza i poda prizemlja širine je min. 150 cm, sa protuklizno obrađenom površinom, blagog nagiba (6%)
  - unutarnje stubište za svladavanje visinske razlike od 330 cm, između prizemlja i potkrovlja, je takovo da omogućava kvalitetnu pristupačnost osobama sa smanjenom pokretljivošću (visina i širina gazišta od 15/33 cm te širina kraka od 120 cm)

  Uređenje građevne čestice
  Građevinska čestica uređena je u skladu sa zakonom i dokumentom prostornog uređenja tako da je moguće riješiti:
  * Pristup s javno prometne površine, parkiralište, vodoopskrbu, odvodnju, priključak na elektroenergetsku mrežu, telekomunikacijsku infrastrukturu i plinsku instalaciju, uređenje zelenih površina i ograde.
  * Parkiralište i kolne površine:

  Na parceli je predviđena izgradnja parkirališta i kolnih površina.

  Površina kolnih površina i parkirališta:
  - dio pod kolnim površinama i parkiralištem je površine cca 161,50 m2 odn. cca 10,72% ukupne površine građevne čestice
  * Zalene površine:

  Dio pod zelenom površinom je vanjski prostor namjenjen djeci.

  Neizgrađeni dio građevne čestice ozelenjen je i hortikulturno osmišljen, primjeniti će se autohtono raslinje sa osiguranjem osunčanih i hladovitih prostora za igru djece.

  Površina zelene površine:
  - dio pod zelenom površinom je cca 834,25 m2 odn. 55,40 % ukupne površine građevne čestice.
  - zelena površina (vanjski prostor namjenjen djeci) 20,85 m2/djetetu >15,00 m2/djetetu

  * Ograda lokacije:
  Na udaljenosti od cca 10,45 – 10,60 m od regulacijske linije Frankopanske ulice te na utvrđenim međama prema Školskoj ulici i susjednoj sjeveroistočnoj međi izvodi se vizuelno lagana ograda. Ograda u svom sastavu ima dvokrilna vrata za kolni ulaz.
  - visina ograde 1,20 m

  * Površina ispred i oko predmetne građevine nakon radova dovesti će se u prvobitno stanje.
  Način priključenja građevne čestice na javno prometnu površinu

  Pristup s građevne čestice na javnu prometnu površinu je preko postojećeg kolnog pristupa (Školska ulica) i novog kolnog pristupa (Frankopanska ulica), u skladu s prometnim propisima i hrvatskim normama.

  Kolni pristupi:
  - novi kolni pristup sa jugozapadne strane građevne čestice, s javno prometne površine Frankopanske ulice (k.č. br. 308 i 309, k.o. Ernestinovo).
  - širina kolnog pristupa 3,50 m
  - zadržava se postojeći pristup sa jugoistočnee strane građevne čestice, s javno prometne površine Školske ulice (k.č. br. 914, k.o. Ernestinovo).

  Pješački pristup:
  - pješački pristup vrtiću je sa jugozapadne strane sa javne površine Frankopanske ulice.

  Pristup osobama sa invaliditetom:
  - pristup osobama sa invaliditetom omogučiti će se preko rampe koja se gradi na javnoj površini Frankopanske ulice (k.č. br. 308, k.o. Ernestinovo).

  Način priključenja građevne čestice na komunalnu infrastrukturu

  Potrebno je ishoditi posebne uvjete za priključke instalacija na komunalnu infrastrukturu:

  Elektroinstalacije

  Napajanje se predviđa priključkom na javnu NN elektroenergetsku i telefonsku mrežu i obuhvaćaju:
  - rasvjetu i priključnice (napajanje električnom energijom svih tehničkih uređaja)
  - gromobransku instalaciju
  - instalaciju telefona
  - instalaciju antenskog sustava
  - elektronička komunikacijska infrastruktura

  Vodovodna instalacija

  Građevina će biti priključena na javni vodoopskrbni sustav. Instalacija vodovoda uključuje:
  - sanitarnu instalaciju vodovoda

  Plinska instalacija

  Gijanje zgrade:
  - centralno, sa priključenjem na javni plinski distribucijski sustav

  Način priključka prema uvjetima distributera, tehničko-energetskim uvjetima i elektroenergetskoj suglasnosti.

  Kanalizacija

  Otpadne sanitarne vode odvede se (do završetka izgradnje kanalizacijske mreže) u nepropusnu sabirnu jamu na lokaciji investitora.

  Hlađenje prostorija:
  - rashladnim uređajima tzv. "split" sustavima

  Ventilacija
  - prirodno, putem prozora i vrata u svim prostorija za boravak i rad djece i osoblja
  - prisilna – ugradnjom ventilacionih kanala u svim prostrorima koji nemaju prirodu ventilaciju (sanitarni čvor) i dodatno mehaničko provjetravanje u sanitarnim prostorima za djecu, u garderobama, kuhinji i praonici

  Mjere sprečavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš

  Nema nepovoljnog utjecaja na okoliš, eksploatacijom zgrade nastaje samo obični komunalni otpad.

  Zbrinjavanje komunalnog otpada:

  Komunalni otpad odlagati će se u za to predviđene plastične mini kontenjere smještene u prostoriji za odlaganje smeća.

  Prostorija za odlaganje smeća
  - smještena je u prizemlju građevine sa omogućenim pristupom komunalnim službama za odvoz smeća
  - prirodno je ventilirana
  - ima priključak na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu
  - pod i zidovi izvesti će se od materijala koji omogučava lako čišćenje i pranje odn. oblažu se keramičkim pločicama

  Otpadne sanitarne vode sustavom kanalizacije odvode se u nepropusnu sabirnu jamu na lokaciji investitora

  Krovne oborinske vode vertikalnim olucima odvedene su na zelenu površinu

  Sustavi grijanja i hlađenja koriste propisane energente i plinove

  Za istovar, smještaj i utovar građevinskog materijala koristiti će se vlastita građevna čestica a višak zemlje i otpadni građevinski materijal odmah će se odvesti na gradsku deponiju

  Drugi elementi bitni za zahvat u prostoru

  Stabilnost objekta

  Statičkim proračunom obuhvatiti će se svi nosivi elementi konstrukcije koji imaju utjecaj na stabilnost konstrukcije .

  Za dokaz stabilnosti konstrukcije provoditi će se provjera na vertikalna i horizontalna opterećenja prema važećim principima statičke i dinamičke analize tako da konstrukcija zadovolji u pogledu mehaničke otpornosti na seizmička opterećenja.

  Ušteda energije i toplinska zaštita

  Svi elementi, radovi i materijali koji utječu na bitne zahtjeve glede uštede energije i toplinsku zaštitu izvesti će se prema Elaboratu uštede energije i toplinske zaštite /koji će biti obuhvaćen glavnim projektom/, a sve prema utvrđenim tehničkim normativima i standardima te prema pravilima struke.

  Zaštita od buke i vibracija

  Svi elementi, radovi i materijali koji utječu na bitne zahtjeve glede zaštite od buke i vibracija izvesti će se prema Elaboratu zaštite od buke i vibracija /koji će biti obuhvaćen glavnim projektom/, a sve prema utvrđenim tehničkim normativima i standardima te prema pravilima struke.

  Posebni uvjeti građenja

  Svi posebni uvjeti građenja, mišljenja, suglasnosti, odobrenja i sl., biti će po potrebi ishođeni tijekom postupka izdavanja lokacijske dozvole.

  Arhitektonski projekt
  Zdravko Aranđelović, dipl.ing.arh.

  Elaborat zaštite od požara
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

   

  ERNESTINOVO 1

  ERNESTINOVO 2

  ERNESTINOVO 3

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive