Industrooprema Sesvete 2016

  HD HALA VOJNIC E 220x120Industrooprema Sesvete 2016, Projekt integracije obnovljivih izvora energije u poslovno-skladišnoj zgradi s ciljem grijanja i hlađenja prostora. Sustav je proširen fotonaponskom instalacijom koja napaja zračne dizalice topline električnom energijom dok višak odlazi u mrežu. Zračne dizalice su integrirane i zaštićene u zgradi od padalina i oštećenja.
   
  POSLOVNO-SERVISNA ZGRADA

  "QUADRO-CORE", INDUSTROOPREMA D.O.O.
  Oblikovno-energetski koncept počiva na jasnoj dinstinkciji upravnog dijela i servisnog dijela zgrade, s četiri centralna masivna stupa koji se istovremeno koriste i kao inercijska toplinska masa, koji skupa s AB pločama formiraju unutarnji masivni spremnik topline.

  Funkcionalno-oblikovno rješenje
  Koncept idejnog rješenja jasno razlikuje kubus upravne zgrade od servisno-skladišne hale dok se istovremeno apliciraju elementi vizualnog identiteta logoa tvrtke na oblikovanje vanjske forme. Obzirom na zahtjev UPU za smještajem polovice PGM unutar građevine parkiranje je smješteno ispod zgrade na razini prizemlja (kao ovojnica suterenske etaže predviđa se postava lagane semi-transparente zaštite (industrijsko platno ili slično). Uredi i servisni prostori upravne zgrade se prostiru na dvije etaže, s tim da sa razine niže etaže imaju direktnu vezu sa servisno-skladišnim prostorom hale. Uredi su raspoređeni obodno s pristupom iz centralnog, zenitalno osvijetljenog komunikacijskog prostora. Vanjski gabariti upravnog kubusa su 20 x 20 m (koji se u naravi smanjuju na 18 x 19m) jer se vanjski obodni koridor koristi kao dvoetažna međuzona sa zelenom ovojnicom koja istovremeno oplemenjuje prostor i smanjuje ljetnju insolaciju, te poboljšava mikroklimatske uvjete ovojnice zgrade. Kroz centralni komunikacijski ovalni prodor sa stubištem, koje se u eliptičnoj krivulji uspinje oko interijerskog zelenila, interijerske biljke koje rastu kroz centar zgrade.  Iz nivoa prizemlja/suterena pristupa se etažama upravne zgrade ta na koncu i na sami krov zgrade koji je ozelenjen (zeleni krov).

  Konstruktivno-energetski koncept
  Nosivu konstrukciju upravne zgrade čine četiri masivna armiranobetonska stupa koji formiraju termalnu jezgru zgrade te skupa s AB stropnim pločama čine "aktivnu jezgru", koja se konstantno temperira sustavom toplinsko/rashladnih cijevi (dizalica topline + kombinacija fotonapona) čime se postižu optimalniji mikroklimatski uvjeti unutarnjih prostora i izbjegava sindrom "sick-buildinga". Vanjska ovojnica prema insolacijskim stranama zaštićena je ALU horizontalnim brisolejima + zelenilom u međuprostoru (tzv. dvostruka ovojnica zgrade). Sa izmjenjivim uzorkom transparentnih (staklenih) i punih dijelova fasade ovisno dopuštenoj varijaciji cijene-toplinskih karakteristika. Nosiva konstrukcija skladišne hale je prefab AB s toplinsko-izolacijskim ČN-panelima za fasade dok je krov profilirani lim, sendvič paneli. Obzirom na oblikovanje hale sa shed krovom, središnji dijelovi hale imaju krovno sjeverno svjetlo.

  USPOREDBA CIJENE ENERGENATA

  Cijene energenata se mijenjaju ovisno o stanju na tržištu te se primjenom pojedinih tehnoloških rješenja i pravilnim odabirom energenta može dugoročno značajno uštedjeti. U tablicama je napravljena usporedba troška upotrebe određenog energenta ovisno o potrebnoj količini energije koja se mora dovesti u sustav u zavisnosti nekoliko faktora: učinkovitost uređaja, ogrijevna vrijednost te cijena energenta. Analiza je napravljena na nominalnom iznosu od 10.000 kWh godišnje energije za grijanje pri čemu treba imati na umu da su dizalice topline uređaji koji mogu grijati i hladiti tijekom cijele godine. Kompaktna dizalica topline ima opciju i dogrijavanja sanitarne vode odnosno to je uređaj 3 u 1 dok za usporedbu klasični sustavi kao što su kotlovi na pelete, plin ili UNP imaju samo mogućnost grijanja zgrade i grijanja sanitarne vode te je potrebno ugraditi dodatni rashladnik vode. Kod zračnih dizalica topline faktor učinkovitosti opada sa smanjivanjem temperature vanjskog zraka, ali je od svih kompresorskih tehnologija zračna dizalica topline najpovoljnija po cijeni. Ekonomskom analizom se dolazi do podatka da je zračna dizalica topline konkurentna do temperatura u rangu između -10 i -15°C te se ispod te temperature može koristiti drugi sustav grijanja.

  IZVOR ENERGIJE ZRAČNA DIZALICA TOPLINE
  Klimatski uvjeti koji vladaju u Hrvatskoj, omogućavaju primjenu zračnih dizalica topline sa svrhom grijanja i hlađenja kojima se može pouzdano grijati i kod najnižih temperatura vanjskog zraka koje se mogu pojaviti na mikrolokaciji. Za grijanje i hlađenje prostora odabrane su tzv. reverzibilne dizalice topline koje mogu prebacivati režim rada iz grijanja u hlađenje i obrnuto prema potrebi.

  U instalaciji je predviđena uporaba
  * zračna dizalica topline nominalno pri +5 °C snage 100 kW
  * zračna dizalica topline nominalno pri -20 °C - 50% snage 50 kW
  * postavljena na postolju te integrirana u zgradi
  * s odvodom kondenzata
  * u zoni malog prolaska korisnika zgrade
  * sa smjerom ispuha otpadnog zraka u zonu niskog prolaska
  * primarna uporaba za hlađenje i grijanje

  Osnovni energent zgrade je energija okoliša koja se primjenom transformacijskih tehnologija pretvara u traženi energetski oblik. Električna energija iz mreže se koristi za pokretanje dizalice topline koja istovremeno crpi energiju koja se akumulirala u okolišu. Uređaji se koriste u kombinaciji s vanjskim zrakom, geotermalnim sondama, zemnim kolektorima ili površinskim vodama kao izvorima topline. Akumulirana Sunčeva energija u zraku, vodama ili tlu se koristi kao izvor energije za grijanje zgrada. Dizalica topline potom pretvara dva ulazna oblika energija u korisni oblik toplinske energije koja se akumulira u sustavu. Dizalice topline pretvaraju električnu energiju u toplinsku ili rashladnu energiju te pri tome imaju faktor sustava SPF u rangu 2,5 - 5,5 ovisno o vrsti dizalice topline koje imaju faktor dizalice COP 4,5 - 5,5. U režimu hlađenja energija se iz zgrade prebacuje pomoću dizalice topline u zrak, vodu ili tlo. Osnovni princip rada dizalice topline je da iz elektro-energetske mreže uzme 1 kW električne energije te iz okoliša 2-4 kW obnovljive akumulirane energije dok se u zgradu ubacuje zbroj tih energija ili 3-5 kW toplinske energije.

  Dizalice topline su uređaji koji svoj rad baziraju na kompresorskom ciklusu u kojem se određenom mediju oduzima ili predaje toplina. Naziv dizalica u sebi nosi korijen transporta odnosno podizanja energetskog nivoa određenog medija što je u ovom slučaju voda grijanja. Proces toplinskih izmjena uključuje u sebi vanjski zrak te vodu grijanja zgrade. Ovisno o lokaciji zgrade odabire se koji će izvor energije biti najprikladniji za tražene uvjete primjene. Primjenom prirodnih energetskih izvora zgrada se povezuju s okolišem te se tijekom zime vrši izmjena energije u smjeru okoliša prema zgradi dok je tijekom ljeta energetski tok suprotan od zgrade prema okolišu. Za pravilan rad sustava presudan je dualni tok energije i regeneracija toplinskog izvora tijekom godine. Energija se crpi pomoću dizalica topline iz zemlje, vode ili zraka. Kao stabilan energetski izvor se smatra zemlja i podzemna voda koja tijekom godine ima stabilnu temperaturu između 14-16°C. Temperatura zraka tijekom godine oscilira te je zrak idealan energetski izvor u sredinama s blagom primorskom klimom. Dizalice topline kao izvor energije koriste energiju vode, zraka ili zemlje odnosno tri prirodna energetska elementa koji do sada nisu korišteni u masovnoj primjeni za grijanje i hlađenje zgrada. Sunčeva energija se akumulira u biomasi te se izgaranjem odnosno vatrom energija Sunca pretvara u primjenjivu toplinsku energiju. Također se akumulira kao unutrašnja potencijalna energija koja se manifestira kroz promjenu u temperaturi vode, zraka te zemlje.

  Predviđen je centralizirani sustav koji tijekom cijele godine održava tražene mikroklimatske uvjete. Zračna dizalica topline ima u područjima umjerene geoklime srednji godišnji faktor učinkovitosti iznad SPF 3,5 dok sam faktor uređaja postiže vrijednost COP 5,5. U odnosu na grijanje pomoću plinskog sustava odnosno zemnog plina ostvaruju se uštede 30-40% ovisno o geoklimi lokacije zgrade. U odnosu na grijanje pomoću zemnog plina ostvaruje se smanjenje i u emisiji ugljičnog-dioksida CO2 za 50% što je dovoljan razlog primjene ovih sustava. Nominalna radna temperatura je oko +5°C vanjskog zraka dok kod temperatura vanjskog zraka od -10°C jedinica gubi 10-15% snage, a sam uređaj ima mogućnost rada do -25°C uz pravilno dimenzioniranje. U odnosu na klasične dualne sustave grijanja i hlađenja ostvaruje se i ušteda na potrebnom prostoru jer jedinica u sebi ima integrirano grijanje i hlađenje te se olakšava i održavanje sustava.

  Tok energije kroz sustav:
  - zrak prolazi kroz pločasti izmjenjivač, isparivač
  - istovremeno s druge strane pločastog izmjenjivača prolazi radni kompresorski medij koji hladi prostor i oduzima toplinu
  - radni medij isparava u pločastom izmjenjivaču, isparivaču
  - kompresor usisava ispareni radni medij
  - kompresor se napaja električnom energijom u odnosu 1 kW električne = 3-4 kW topline energije
  - para radnog medija se komprimira na višu temperaturu i tlak te se para istovremeno ubrizgava u kondenzator
  - kondenzator je drugi pločasti izmjenjivač
  - sa druge strane pločastog kondenzatora nalazi se prostor grijanja
  - voda se zagrijava i preuzima na sebe toplinu radnog medija u kondenzatoru i pri tome hladi radni medij
  - dizalica topline transportira energiju iz okoliša na vodu sustava grijanja pomoću prijenosnog radnog kompresorskog medija
  - nakon što je izvršena predaja topline ohlađeni radni medij dolazi do ekspanzijskog ventila
  - ekspanzijski ventil prigušuje radnu tvar na niži tlak te se istovremeno vrši i smanjivanje temperature radnog medija
  - pothlađeni radni medij ponovno ulazi u prvi izmjenjivač ili isparivač te se zatvara krug radne tvari

  Zračna dizalica zrak/voda se može koristiti kao izvor topline, osnovni nedostatak je zaleđivanje vanjske jedinice i gubitak na učinkovitosti kod niskih temperatura te je potrebno tijekom hladnijih dana koristiti dogrijavanje preko dodatnog izvora topline daljinskog toplovoda, plinskog bojlera, kotla na biomasu i pelete ili električnog grijača. Po početnoj investiciji zračne dizalice su najpovoljnije, ali imaju i najmanju učinkovitost i najviše energije će trošiti za grijanja i hlađenje građevine. Kod zračnih dizalica topline dolazi do velikog pada instalirane snage kod niskih temperatura te kod temperatura od -15°C zračna dizalica izgubi preko 50% nominalne snage koja se daje za +5°C. Te bi za snagu grijanja od 25 kW kod -15°C i kontinentalnu klimu bilo potrebno instalirati duplo veću zračnu dizalicu od nominalno potrebne odnosno oko 40-50kW nominalne snage koju ona može dati pri temperaturi zraka od +5°C. Zračne dizalice dio snage dodatno gube na odleđivanje same jedinice te je za tu razliku gubitka vremena grijanja također potrebno instalirati dodatno oko 20% nominalne snage.

  CIJEVNI RAZVOD
  Instalacija se izvodi plastičnim cijevima PEX/AL/PEX koje su namjenjene za vođenje tople i hladne vode te su predizolirane s 11-14 mm poliuretanske izolacije s parnom branom zbog sustava hlađenja. Cjevovodi koji su namjenjeni samo za grijanje se mogu obložiti izolacijom koja nema parnu branu u sebi. Potrebno je izvesti kompenzacijske lire, klizne i čvrste točke prema crtežima i pravilima struke. Distribucijski cjevovodi se dimenzioniraju prema maksimalnom padu tlaka od 120 Pa te su dimenzionirani za radni režim odnosno protok vode kod promjene temperature od 5-15°C. Odzračivanje cijevne mreže i kompletnog sustava ostvaruje se preko odzračnih pipaca montiranih na uređajima, automatskih odzračnih lončića i ručnim odzračnim loncima na najvišim dijelovima instalacije.

  ODABIR VENTILOKONVEKTORSKIH JEDINICA
  Jedinice za grijanje i hlađenje prostorija su ventilokonvektori. Sustav grijanja je odabran u režimu 45/40°C dok je režim hlađenja 7/12°C. Svaki VK je spojen na sustav odvoda kondenzata te sifona koja smanjuje mogućnost prijenosa mirisa kroz sustav odvodnje. U svakoj sobi je postavljen jedan zidni regulator koji upravlja radom VK ovisno o sobnoj temperaturi, programiranju i režimu rada hlađenja ili grijanja.

  ODABIR BUFFER SPREMNIKA (AKUMULATOR TOPLINE)
  Buffer spremnici se koriste za akumulaciju toplinske energije te stabilizaciju rada sustava. Uvijek postoji razlika u količini energije koja se troši u zgradi te količini energije koja se predaje spremnicima. U direktnom spoju toplinskih uređaja koristi se modulacija izlazne snage da se stabilizira odnos proizvodnje i potrošnje toplinske energije. Buffer spremnici se ujedno koriste za akumulaciju toplinske energije u noćnim satima kada je niža tarifa električne energije u modelu rada sa zračnom dizalicom topline.

  ODSISNA VENTILACIJA
  Ovim sustavom ventilacije vrši se odsisavanje zraka iz prostorija bez prozora ili prostorija s povećanim oslobađenjem vlage. Ventilatori su opremljeni nepovratnim klapnama koje onemogućuju povratni tok zraka ili nekontrolirano strujanje u prostoriju tijekom zimskog perioda. Regulacija rada ventilatora se vrši pomoću ručne kontrolre te termičke zaštite elektromotora tijekom rada.

  TEHNIČKI UVJETI ISPUNJENJA

  Projektnim rješenjem zadovoljiti će se svi tehnički uvjeti propisani natječajem radi sufinanciranja projekata povećanja energetske učinkovitosti u postojećim nestambenim zgradama te projekata građenja novih niskoenergetskih nestambenih zgrada

  Izradom projektne dokumentacije primjenjivati će se slijedeća tehnička ograničenja:

  Sustav grijanja prostora:
  - dizalica topline zrak-voda s COP >= 3,2
  - planirana dizalica topline na režimu A7/W45 ima COP 3,64
  - dizalica topline klase A prema Eurovent Energy Efficiency
  - rezervni toplinski sustav

  Sustav grijanja PTV:
  - dizalica topline zrak-voda s COP >= 3,2
  - planirana dizalica topline na režimu A7/W45 ima COP 3,64
  - dizalica topline klase A prema Eurovent Energy Efficiency
  - rezervni toplinski sustav

  Sustav hlađenja prostora:
  - dizalica topline zrak-voda s EER >= 3,1
  - planirana dizalica topline na režimu A35/W7 ima EER 3,35
  - dizalica topline klase A prema Eurovent Energy Efficiency

  Sustav prozračivanja:
  - dizalica topline zrak-zrak s COP >= 3,6 i EER>=3,2
  - planirana dizalica topline na režimu A7/W45 ima COP 3,64
  - planirana dizalica topline na režimu A35/W7 ima EER 3,35
  - dizalica topline klase A prema Eurovent Energy Efficiency
  - planirani rekuperator ima učinkovitost 80-90%

  Sustav očitanja i mjerenja
  - ugradnja kalorimetara za mjerenje
  - proizvodnja dizalice topline
  - proizvodnja desuperheatera
  - potrošnja PTV
  - potrošnja sustava grijanja i hlađenja


  Strojarski projekt
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Elektrotehnički projekt
  Darijo Bilić, mag.ing.el.

  Arhitektonski projekt
  Kristijan Vojnić, dipl.ing.arh.

   

  HD QUADRO SESVETE 1

  HD QUADRO SESVETE 2

  HD QUADRO SESVETE 3

  HD QUADRO SESVETE 4

  HD QUADRO SESVETE 5

  HD QUADRO SESVETE 7

  HD QUADRO SESVETE 8

  HD QUADRO SESVETE 9

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive