Tehnološki Vukovar 2016

  HD POZAR TEHNOLOSKI 220x120Tehnološki centar Vukovar 2016, izrada projektnog rješenja za izgradnju proizvodno tehnološkog centra za poticanje razvoja poduzetništva u gradu Vukovaru. Elaboratom je obrađena zaštita od požara zgrade i evakuacije korisnika u slučaju pojave opasnosti za život i zdravlje. Zgrada ima definirano odvojeni uredski blok i proizvodne pogone.


  A. Opis lokacije građevine
  Građevina tehnološkog centra se planira izgraditi na lokaciji Vukovarska gospodarska zona, k.č. 395/26, k.o. Vukovar

  B. Opis građevine i okolnih građevina
  Građevina je poslovno-tehnološka s namjenom smještaja pogonskih CNC uređaja za digitalnu obradu metala. Nastavno na glavni blok zgrade naslonjen je uporabni blok s uredski prostorijama.

  C. Veličina, površina građevine
  Hala za proizovdnju je pravokutnog oblika dimenzije 41,80 x 59,80 m, bočne visine 6,50 m te ukupnom visinom vrha krova od 9,50 m. Hala se nalazi u ravnini okolnog terena.

  D. Oblikovanje građevine
  Hala će se izgraditi od predfabriciranih AB profila i nosača koji su na vanjskoj ovojnici obloženi sendvič panelima sastava koji zadovoljavaju požarnu otpornost.
  Brutto površine zgrade
  Prostor hale
  Prizemlje 2593 m2 – 133 m2 = 2460 m2
  Prvi kat 617 m2 – 133 m2 = 484 m2
  Ukupno hala 2944 m2

  F. Vrsta i opis namjene građevine
  Građevina je uredsko proizvodna s odvojenim zonama ureda te proizvodnim blokom s CNC strojevima za obradu metala.

  G. Način i uvjeti priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu
  Građevina će biti priključena na:
  - javne prometnice
  - javnu elektro-energetsku mrežu
  - javnu mrežu vodovoda
  - javnu mrežu odvodnje

  H. Očekivani sustav za upravljanje
  Predviđa se uporaba automatskog sustava grijanja koji će se koristiti tijekom sezone grijanja.

  I. Očekivanu vrstu, količine i smještaj zapaljivih tekućina
  Ne predviđena se uporaba prijenosnih plinskih UNP boca u kuhinji.

  J. Očekivana vrsta izvora mogućeg zapaljenja
  Sustav grijanja predviđen je uporabom obnovljivih izvora energije, dizalica topline pokretanih električnom energijom.

  K. Očekivanu vrstu, količine i svojstva eksplozivnih smjesa
  Ne očekuje se pojava eksplozijskih smjesa unutar radnih prostora.

  L. Podatke o zatečenim svojstvima glede zaštite od požara
  Položaj okolnih građevina nema utjecaja na mjere zaštite od požara po pitanju osiguranja pristupa vatrogasnih vozila te primjene drugih mjera zaštite od požara.

  M. Podatke o zaštićenom spomeničkom svojstvu
  Zgrada nije zaštićena kao kulturno dobro tako da ne postoje ograničenja.

  N. Podatke o zatečenim svojstvima glede pristupačnosti građevine
  Postoji osiguran pristup zgradama pristupnom cestom koja je dovoljne širine za prolazak vatrogasnog vozila.

  TEHNIČKA RJEŠENJA ZAŠTITE OD POŽARA
  A. Spomenička svojstva kulturnog dobra koja se štite s obrazloženjem potrebe odstupanja od bitnog zahtjeva zaštite od požara pri rekonstrukciji i preporukom za odabir načina na koji se može nadomjestiti ispunjenje bitnog zahtjeva
  Zgrada nije zaštićena kao kulturno dobro.

  B. Zatečena i buduća svojstva zaštite od požara postojeće građevine u odnosu na zahtijevane elemente pristupačnosti s obrazloženjem potrebe odstupanja od bitnog zahtjeva zaštite od požara pri rekonstrukciji i preporukom za odabir načina na koji se može nadomjestiti ispunjenje bitnog zahtjeva
  Zgrada je novogradnja te će se primjeniti mjere zaštite od požara sukladno projektnom rješenju.

  C. Značajke susjednih građevina koje utječu na tehničko rješenje određivanja načina sprječavanja širenja vatre na susjedne građevine (određivanje sigurnosne udaljenosti ili požarno odjeljivanje) u glavnom projektu građevine,
  Građevine svojim smještajem u prostoru utječe na susjedne građevine koje bi se mogle izgraditi na susjednim parcelama te postoji opasnost od prijenosa požara stoga se na granici parcele predviđa izgradnja požarnog zida.

  D. Značajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utječu na tehničko rješenje vatrogasnih pristupa (brojnost, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine,
  Vatrogasni pristupi su čvrste površine koje svojim parametrima (širina, radijus, nosivosti i dr.), omogućavaju da vatrogasna i spasilačka vozila i oprema dođu do ugrožene građevine i svih otvora na njenom vanjskom zidu radi spašavanja osoba i gašenja požara. Površine za operativni rad ili manevriranje su čvrste površine koje su direktno ili preko vatrogasnih pristupa povezane s javnim prometnim površinama. One služe za postavljanje vatrogasnih vozila prilikom poduzimanja akcija spašavanja i gašenja.

  VATRODOJAVNA CENTRALA
  Vatrodojavna centrala je postavljena u zaštićenom požarnom ormaru koji stvara posebnu požarnu zonu oko vatrodojavnog ormara. Ovom dokumentacijom opisan je sustav za dojavu požara, a poradi otkrivanja požara u njegovoj najranijoj fazi, sve u cilju zaštite osoba i imovine od posljedica njegova djelovanja. Sustav za dojavu požara s centralom za dojavu požara, sa pripadajućim automatskim i ručnim javljačima požara. Svi prostori osim sanitarnih prostorija bez požarnog opterećenja nadzirani su automatskim javljačima požara. Ručni javljač požara postavljeni na izlazu.

  SASTAVNI DIJELOVI SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA
  Dijelovi sustava su:
  - centrala za dojavu požara u posebnom protupožarom ormaru
  - automatski i ručni javljači požara
  - izvori napajanja el.energijom (mreža i aku baterije)
  - uređaji za zvučnu i svjetlosnu signalizaciju
  - električne instalacije

  Sastavni dio sustava čine i:
  - plan sustava za dojavu požara
  - plan uzbunjivanja
  - knjiga održavanja
  - upute za rukovanje

  Vatrodojavna centrala će s telefonskim dojavnikom putem telefonske parice biti povezana s dojavnim centrom odnosno nadzornom kućom. U blizini centrale, prema čl. 32, trebaju biti pohranjene upute za održavanje i rukovanje, te knjigu održavanja sustava. U slučaju kada je vatrodojavna centrala uđe u stanje alarma, preko beznaponskog kontakta u VDC isključuje se glavna sklopka S.0 i FID prekidač QUPS u razdjelnom ormaru RT ostavljajući time objekt bez napona. Napajanje sustava vatrodojave/vatrodojavne centrale je s dva međusobno neovisna izvora, sukladno odredbama norme HRN-EN 54-4. Glavni izvor je elektroenergetska mreža, a drugi je u samoj centrali gdje će biti ugrađeni akumulatori. Akumulatori trebaju biti dostatni za 30 sati rada u normalnom stanju te do pola sata u alarmnom stanju. Neovlaštenim osobama treba biti onemogućen pristup vatrodojavnoj centrali. Ručni javljač ugrađen je na izlazima iz objekta i evakuacijskim putevima. Na mjestima ugradnje ručnih javljača postavljaju se svjetiljke sigurnosne rasvjete. Svaki ručni javljač mora u pričuvi imati oznaku "VAN UPORABE". Visina ugradnje ručnih javljača je cca 1,3 mm od poda. Automatski javljači raspoređuju su po prostorijama objekta tako da svaki optičko-termički javljač pokriva najviše 50m². Podjela automatskih javljača po zonama omogućuje dežurnoj osobi da u svakom trenutku ima informaciju koji je dio prostora alarmiran, odnosno gdje je pokrenuto alarmno stanje. Spajanje javljača s vatrodojavnom centralom predviđeno je negorivim kabelom SA2080RD. Sirena za dojavu požara monitira se na pročelje objekta. U objektu nema ugrađenih stalno otvorenih protupožarnih vrata. Izvršena su sva programiranja i ispitivanje sustava, a prilikom predaje novoizvedenog sustava vatrodojave koji su predani investitoru. Odgovorna osoba investitora za pregled i vođenje evidencije je osoba zadužena za poslove zaštite od požara u objektu.


  Arhitektonski projekt
  Tihomir Kostić, mag.ing.arch.

  Elaborat zaštite od požara
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

   

  HD POZAR TEHNOLOSKI 1

  HD POZAR TEHNOLOSKI 2

  HD POZAR TEHNOLOSKI 3

  HD POZAR TEHNOLOSKI 4

  HD POZAR TEHNOLOSKI 5

  HD POZAR TEHNOLOSKI 6

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive