Energetska budućnost zgrada
  Subota, 28 Rujan 2019 21:05

  Energetska budućnost zgrada

  Izuzetno važnu ulogu u potrošnji energenata u budućnosti će imati zgrade pa nas u tom smislu čeka uzbudljiva nova energetska budućnost. Navesti ćemo što moramo napraviti da bismo izgradili most između našeg društva i nove energetske budućnosti:
  * Treba da postanemo svjesni,
  * Treba da se uključimo,
  * Da počnemo odmah.

  Kako izgleda naša nova energetska budućnost? Što zgrade imaju s tim?
  „Gradimo vlastitu energetsku budućnost”, u narednom dijelu teksta govori se o budućnosti sektora električne energije i ulozi zgrada u toj budućnosti. Zamislimo kako će izgledati budućnost. Počnimo od sektora električne energije danas. Električna energija pokreće suvremeni život, naš rad, naše domove, naše škole, naše zdravstvo. Zgrade su najvažniji klijent sektora električne energije. Sektor električne energije, mreža, je inženjersko čudo, model za mrežu je star 100 godina. U načelu on funkcionire na slijedeći način:
  * Najveći dio električne energije dobivamo sagorjevanjem fosilnih goriva, najviše ugljena ili prirodnog plina,
  * Elektrane proizvode velike količine električne energije sa stupnjom iskorištenja 30-40 %,
  * Elektrane se obično nalaze daleko od potrošača, tako da električna struja putuje dalekovodima što donosi dodatnu neefikasnost u sistemu,
  * Struja se doprema do krajnjih korisnika, od kojih su zgrade najveći potrošači,
  * Cijeli sistem je projektiran za jednosmeran protok struje, od elektrana do potrošača,
  * Elektromreža utječe i na to što radimo u zgradama,
  * Struja dosta košta, pa smo zgrade projektirali tako da smanjimo taj trošak,
  * Smatramo da su zgrade „kutije” vezane na mrežu kablom koji vodi od elektrane,
  * U tu zgradu smještamo opremu i podešavamo je tako da zgrada zadovoljava očekivanja klijenta,
  * „Kutija” je prilično uspela,
  * Nama trebaju mreža 21. veka i zgrade, a za to su potrebni obrazovanje, alati i resursi.
  * Istina je da se stvari već mijenjaju i model 20. vijeka je pod opterećenjem.

  Kako će izgledati mreža 21. stoljeća?
  * Tehnologija će se mijenjati i vidjeti ćemo distribuirane izvore energije, kao što su sistemi koji koriste energiju Sunca i vjetra, koji su integrirani sa poboljšanim i jeftinim baterijama i mikromrežama,
  * Protok struje će biti dvosmjeran, ne jednosmjeran,
  * Vlasnici pojedinačnih zgrada i nezavisni proizvođači će proizvoditi struju. Klijent koji posjeduje zgradu može proizvoditi struju,
  * Mreža će raditi sa internetom. Uređaji u zgradama će komunicirati preko interneta i imati će utjecaj na električno opterećenje,
  * Da bi sve to moglo da funkcionira, mreža će morati da postane „pametnija”. Prijeći ćemo u budućnost „pametnih zgrada” koje imaju dinamičku ulogu u „pametnoj mreži”. To ćemo postići bez kompromisa sa zdravljem i blagostanjem izgrađene sredine.

  Potrebno je da naučimo više o pametnim mrežama. Svijest je prvi veliki korak. Građevinci moraju da naprave još više. Ako želimo da se spojimo sa novom energetskom budućnosti moramo se uključiti. Stručnjaci za zgrade imaju najviše znanja, njihova misija je služenje čovječanstvu i promoviranje održivog svijeta. Ko treba da ustanovi standarde pametnih mreža ili pametnih zgrada u vezi sa toplinskom ugodnošću, kvalitetom unutrašnjeg zraka i dobrobiti stanara u zgradama? Da li je to neka tehnička kompanija? Tko treba da uspostavi komunikacijske protokole i standarde koji reguliraju rad sistema u zgradama? Ovo moraju uspostaviti svi stručnjaci iz domene KGH. Sistemi u zgradama će, najvjerovatnije, o korištenju energije komunicirati preko interneta i razmenjivati će informacije sa proizvođačima energije i sa drugim zgradama. Sva ta komunikacija je dobra sve dok se odvija sigurno i dok čuva privatnost stanara i njihovih informacija. Kvalitetan projekat, izvođenje i rad treba da postigne dva važna cilja. Prvo, treba da osigura sigurnost, dobrobit i ugodnost korisnicima. Drugo, treba da bude dinamički partner novog sektora električne energije. Zgrada koja je projektirana jučer, morati će da se unaprijedi da bi zadovoljila zahtjeve sutrašnjice. Građevinski stručnjaci koji znaju da rukuju njima i koji mogu da postignu visok kvalitet unutrašnje sredine, to su operativci koji su potrebni vlasnicima zgrada, danas i u budućnosti. Potrebno je proširiti aktivnosti u oblasti kvaliteta unutrašnje sredine, da bismo podržali rastući interes u dobrobiti i blagostanju u zgradama. Potrebno je povezati izgrađenu sredinu sa ljudskim blagostanjem i srećom.

  Kako se možete uključiti i primjeniti svoja stručna znanja za našu novu energetsku budućnost?
  * Uključiti se u aktivnosti KGH koje su u toku,
  * Razgovarajte sa svojim klijentima. Pomozite im da postanu svjesni. Pomozite im da krenu u budućnost,
  * Pažljivo osluškujte nove prilike i ogledne projekte koji testiraju nove tehnologije, poslovne modele i odnose,
  * Upoznajte se sa isporučiteljem električne energije i osobljem iz oblasti IK u vašim zgradama, to će biti važni odnosi u budućnosti.

  Pregledajte lokalne, državne i regionalne aktivnosti i uključite se u njih:
  * Što komunalna poduzeća ili lokalne, državne ili regionalne organizacije rade u vezi sa regulativom ili promjenama politike, što može imati utjecaja na sektore izgradnje i energetike?
  * Kako se lokalno komunalno poduzeće priprema za širenje distribuiranih izvora energije i pametne mreže? Svojim znanjem možete obogatiti te diskusije.
  * Naša nova energetska budućnost može biti dobra vijest za svijet koji se razvija. Umjesto da nas sputava razvoj mrežne infrastrukture 20. vijeka, nova rješenja mogu biti odskočna daska tehnološkog napretka.
  U poljima sa širenjem razvoja, svaki novi kapacitet utječe na budućnost, ne na prošlost. Ako sada počnemo da vodimo treninge, i koristimo preporuke i standarde koji su primjenljivi na našu novu energetsku budućnost, umjesto na prošlost, imamo potencijale da podržimo istinski pozitivan razvoj. Naša nova energetska budućnost nije daleko. Radite svakodnevno. Budite svjesni i unapređujte svoje znanje. Most za energetsku budućnost je KGH. Krenimo da zajedno izgradimo most do vlastite nove energetske budućnosti.

  EPBD 2018.
  Od 9. jula 2018. godine na snazi je revidirana Direktiva Europske unije o energetskoj efikasnosti zgrada, 2018/844. Direktiva je osnovni instrument praktične politike energetske efikasnosti Europske unije koji predstavlja značajnu obavezu i izazove za zemlje Unije. U članu 1 Direktive, od članica se zahtjevaju slijedeće aktivnosti:
  * Usvajanje zajedničkog općeg okvira za metodologiju izračunavanja objedinjene energetske efikasnosti zgrada i funkcionalnih cjelina zgrada,
  * Primjena minimalnih zahtjeva energetske efikasnosti novih zgrada i novih funkcionalnih cjelina zgrada
  * Primena minimalnih zahtjeva za energetsku efikasnost postojećih zgrada, funkcionalnih cjelina zgrada i elemenata zgrada koje su predmet većeg renoviranja:
  – elemenata zgrada koje čine dio omotača zgrade i koji imaju značajan utjecaj na energetsku efikasnost omotača zgrade kada se naknadno ugrađuju ili mijenjaju,
  – tehničkih sistema zgrada prilikom postavljanja instalacija, zamjene ili modernizacije,
  – energetsku certifikaciju zgrada ili funkcionalnih cjelina zgrada,
  – redovna inspekcija sistema KGH u zgradama,
  – sisteme nezavisne kontrole za certifikate za energetsku efikasnost/energetske pasoše i izveštaje o inspekciji.

  U narednom tekstu navesti ćemo usporedbu prethodne i revidirane Direktive.

  Zgrade
  Zgrade u Europi su odgovorne za oko 40 % potrošnje energije i 36% emisije CO2. Trenutno je oko 35 % zgrada u Europi staro preko 50 godina, uz skoro 75 % energetski neefikasnih zgrada. U prosjeku se godišnje obnovi između 0,4% i 1,2% zgrada (u ovisnosti od države). To znači da šira obnova postojećih zgrada može da donese velike uštede energije i smanjenje ukupne potrošnje energije u Europi za 5-6 % uz smanjenje emisije CO2 za oko 50%. Smanjenje količine energije koju potroše zgrade može donijeti dodatne ekonomske, društvene i ekološke prednosti.

  Zakonska podloga
  Direktiva o energetskim karakteristikama zgrada EPBD iz 2010. i Direktiva o energetskoj efikasnosti iz 2012. osnovni su zakonski instrumenti promoviranja poboljšanja energetskog ponašanja zgrada u Europi. Ovaj dokument osigurava stabilnu sredinu za neophodne investicije i odluke. S obzirom da se radi o direktivama, one se moraju prenijeti u nacionalna zakonodavstva zemalja članica. Potrošačima je EPBD iz 2010. omogućila uštedu energije i sredstava, što je dovelo do pozitivne promjene trendova u energetskoj efikasnosti zgrada. Nakon uvođenja zahtjeva za smanjenom potrošnjom energije u nacionalna zakonodavstva, u skladu sa ovom Direktivom, nove zgrade danas troše upola manje energije od tipičnih zgrada zidanih 1980-ih godina. Novembra 2016. godine, kao dio paketa čiste energije za sve Europljane, Europska komisija je predložila ažuriranu EPBD uz povećano korištenje pametnih tehnologija, pojednostavljenje postojećih pravila i brže obnavljanje postojećih zgrada. Komisija je objavila i novu zbirku podataka, EU Building Stock Observatory, sa zadatkom da prati energetsko ponašanje zgrada širom Europe. S ciljem da usmjeri investicije ka renoviranju zgrada, Komisija je pokrenula inicijativu Smart Finance for Smart Buildings koja ima potencijal otključavanja dodatnih 10 milijardi javnih i privatnih fondova za energetsku efikasnost i primjenu obnovljivih izvora energije u zgradama. Preinačena EPBD (2018/844/EU) objavljena je 19. juna 2018. godine i ona je stupila na snagu 09. jula 2018. godine. Amandmani postojeće Direktive imaju za cilj ubrzanje isplativog renoviranja postojećih zgrada sa vizijom fonda zgrada zbog emisije ugljik-dioksida do 2050. godine, uz pokretanje investicija. Ova revizija podržava primjenu infrastrukture mobilnosti u garažama i otvaranje mogućnosti za veću upotrebu pametnih tehnologija i tehničkih sistema zgrada što obuhvata i automatizaciju. Zemlje članice imaju 12 mjeseci za prijenos odredbi u nacionalna zakonodavstva (tačnije do 10. marta 2020.).

  Šta se podrazumijeva pod revidiranom EPBD?
  Europske zemlje treba da ustanove čvršće dugotrajne strategije renoviranja s ciljem dekarbonizacije nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine. Uz čvrstu financijsku podršku neophodno je:
  – Uvesti zajedničku opcionu europsku šemu ocjene nivoa „pameti” zgrada,
  – Pametne tehnologije promovirati, na primjer kroz zahtjeve za instalacijom automatike i kontrolnih sistema u zgradama i uređajima koji reguliraju temperaturu na nivou potrošnje,
  – Elektromobilnost podržati uvođenjem minimalnih zahtjeva za parkirališta većeg kapaciteta i druge minimalne infrastrukture manjih građevina,
  – Europske zemlje da iskažu nacionalne zahtjeve za potrošnjom energije tako da je međunacionalna usporedba uvijek moguća,
  – Zdravlje i ugodnost stanara bude podržano kroz, na primjer i povećanu kontrolu kvaliteta zraka i ventilacije.

  Šta se podrazumijeva pod prethodnom EPBD?
  – Sve nove zgrade moraju imati skoro nultu potrošnju do 31. decembra 2020. (javne zgrade do 31. decembra 2018.),
  – Certifikati energetskog ponašanja moraju biti izdati prilikom prodaje ili iznajmljivanja zgrade i moraju biti evidentirani u svim oglasima za njenu prodaju ili iznajmljivanje,
  – Europske zemlje moraju ustanoviti šeme inspekcije sistema za grijanje, klimatizaciju ili uvesti mjere ekvivalentnog efekta,
  – Europske zemlje moraju postaviti ekonomski opravdane minimalne zahtjeve za energetsko ponašanje novih zgrada, prilikom većeg renoviranja postojećih zgrada, prilikom zamjene ili obnavljanja elemenata zgrada (sistema grijanja, hlađenja, krovova, zidova itd.),
  – Europske zemlje moraju ustanoviti listu nacionalnih financijskih mjera za poboljšanje energetske efikasnosti zgrada.

  Nacionalni izveštaji o energetskom ponašanju
  Europske zemlje su izračunale ekonomski opravdane minimalne zahtjeve za energetsko ponašanje novih i renoviranih zgrada na svojoj teritoriji. Ovi zahtjevi se moraju revidirati svakih pet godina, i ako je potrebno korigirati tako da pogoduju tehnološkom napretku zgradarstva.

  Zgrade pod prethodnom EPBD
  – Europske zemlje moraju energetski efikasno renovirati najmanje 3 % ukupne površine zgrada kojim raspolaže centralna vlada,
  – Europske vlade moraju kupovati samo energetski efikasne zgrade,
  – Europske zemlje moraju zacrtati dugoročne nacionalne strategije renoviranja zgrada koje mogu biti uključene u Nacionalne akcijske planove energetske efikasnosti.

  Inicijative praktične podrške
  U cilju pomoći europskim zemljama da ispravno primjene EPBD (2018/844) i da dostignu ciljeve energetske efikasnosti, Europska komisija je ustanovila inicijative praktične podrške – standarde Energetskog ponašanja zgrada koji obuhvaćaju standarde i uobičajene metodologije izračunavanja energetskog ponašanja zgrada u skladu sa EPBD.

  Zdravstveni aspekti i kvalitet unutrašnje sredine
  REHVA (Europska organizacija za hlađenje) se zalaže za povećane zahtjeve kvaliteta unutrašnje sredine i zdravstvene aspekte u EPBD, što podržava i Europski parlament. Kompromirani propisi sadrže neka unapređenja, mada ne utvrđuju obavezujuće europske kriterijume za kvalitet unutrašnje sredine. Relevantne točke direktive koje se tiču kvaliteta unutrašnje sredine obuhvaćaju slijedeće:
  * Za nove zgrade i zgrade koje se renoviraju u većem obimu, države članice potiču visokoefikasne alternative, dok se u isto vrijeme bave i zdravim uvjetima unutrašnje sredine. Države članice treba da podrže unapređenje energetskih karakteristika zgrada koje doprinosi postizanju zdrave unutrašnje sredine,
  * Direktiva se poziva na smjernice SZO iz 2009. godine u vezi sa kvalitetom unutrašnjeg zraka i zgradama sa boljim karakteristikama koje osiguravaju viši stupanj ugodnosti i poboljšanje zdravlja,
  * Aneks I Direktive indirektno ovlašćuje države članice da definiraju nivo ugodnosti i kvalitet unutrašnjeg zraka kako bi zaštitile zdravlje korisnika zgrade tako što će zahtjevati da se izračunaju energetske potrebe za grijanje prostora, hlađenje prostora, toplu vodu, potrošnu toplu vodu, osvjetljenje, ventilaciju i ostale tehničke sisteme zgrade. Sve ovo u cilju optimiziranja nivoa zdravlja, kvaliteta unutrašnjeg zraka i ugodnosti koje definiraju države članice na nacionalnom i regionalnom nivou,
  * Dugoročne strategije za renoviranje će sadržati procjenu zasnovanu na dokazima o očekivanoj uštedi energije i dalekosežnim koristima i prednostima poput onih koji se tiču zdravlja, sigurnosti i kvaliteta zraka,
  * Studija izvodljivosti inspekcije samostalnih ventilacijskih sistema, koju će objaviti EK prije 2020. godine, može da pomogne da se formulira izjava o kvalitetu unutrašnje sredine u okviru uvjerenja o energetskim karakteristikama.

  Proračun energetskih karakteristika i standarda o energetskim karakteristikama zgrade
  Energetske karakteristike zgrada će se utvrditi na osnovu izračunatog ili stvarnog korištenja energije koje oslikava tipično korištenje energije za grijanje, hlađenje, toplu vodu u domaćinstvima, ventilaciju, ugrađeno osvjetljenje i ostale tehničke sisteme u zgradi. Energetske karakteristike će biti izražene numeričkim pokazateljem korištenja primarne energije u kWh po kvadratnom metru godišnje. Metodologija proračuna će biti transparentna i otvorena za inovacije. Države članice će opisati svoje nacionalne metodologije za proračun poštujući nacionalne anekse glavnih standarda (EN-ISO 52000-1, 52003-1, 52010-1, 52016-1, 52018-1) koje je razvio CEN po ovlašćenju M/480. To ne predstavlja nikakvu pravnu kodifikaciju u državama članicama. Države članice imaju nadležnost da definiraju faktore primarne energije ili mjerne faktore za obračun primarne energije po nosiocu energije, što može da bude zasnovano na nacionalnim, regionalnim ili lokalnim godišnjim, a moguće i sezonskim i mjesečnim izmerenim prosječnim vrijednostima, ili na određenijim informacijama koje su dostupne za pojedinačni područni sistem. U primjeni ovih faktora države članice će stremiti optimalnim energetskim karakteristikama omotača zgrade.

  Autori:
  Prof. dr D. Škobalj,
  Ž. Đokić, dipl. inž.
  Pročitano 84 puta

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive