Nacionalna razvojna strategija
  Petak, 08 Prosinac 2017 15:38

  Nacionalna razvojna strategija

  U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u ponedjeljak je održana Radionica o EU fondovima za medije u zadarskom hotelu Kolovare. Primarni cilj ove radionice bio je upoznavanje novinara s korištenjem sredstava iz EU fondova koji su od velike važnosti, s naglaskom da i mediji kao potencijalni korisnici imaju mogućnost da dobre ideje pretvore u uspješne projekte. Na radionici je sudjelovalo 16 predstavnika medija. Republika Hrvatska u financijskom razdoblju 2014. – 2020. godine ima na raspolaganju 10,7 milijardi eura iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. U uvodnom dijelu radionice, Marija Rajaković načelnica Sektora za strateško upravljanje i koordinaciju investicija iz EU instrumenata i Marko Žabojec, načelnik Sektora za programiranje koordinaciju i strateško praćenje ESI fondova pri Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, istaknuli su važnost kohezijske politike Europske unije i EU fondova u Republici Hrvatskoj od 2014. do 2020. godine, kojoj je glavni cilj u vidu korištenja sredstava iz ESI fondova, dovesti zemlje članice EU do održivoga razvoja i uravnoteženoga gospodarskoga rasta. Gdje je Hrvatska na putu ostvarenja nacionalnih ciljeva Strategije Europa 2020.? Uvidom u glavne ciljeve Strategije Europa 2020., Rajaković je naglasila u kojoj fazi je Hrvatska na putu ostvarenja nacionalnih ciljeva. Što se tiče cilja za stopu zaposlenosti, Europska unija je postavila nacionalni cilj od 65,2 %, a stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj jedna je od najviših u EU, 2016. godine iznosila je 61,4 %. Hrvatska bi mogla ostvariti cilj od 65,2 %, ali to je još daleko ispod razine u drugim državama članicama EU. Razina ulaganja u istraživanje i razvoj neznatno se povećala s 0,82 % BDP-a u 2013. godini na 0,85 % te je i dalje znatno ispod nacionalnog cilja od 1,4 % za 2020. godinu, za postizanje kojeg će biti potrebni dodatni napori. U usporedbi s referentnom vrijednošću iz 1990. godine (cca 31.200 kt CO2ekv) u 2015. godini zabilježen je pad emisije stakleničkih plinova od 24,6 %, čime je RH ostvarila strateški cilj iz Strategije Europa 2020. S udjelom obnovljivih izvora energije u bruto finalnoj potrošnji koji iznosi 29.0 % (u 2015.), Hrvatska je premašila svoj cilj za 2020. u pogledu obnovljivih izvora energije, kazala je Rajaković. Zatim, zanimljivo je da je s udjelom obnovljivih izvora energije u prometu od 3,5 % u 2015., Hrvatska i dalje daleko od ostvarenja cilja od 10% do 2020. godine pa će u narednom periodu moći uočiti porast natječaja koji su usmjereni upravo na to područje. Naglašeno je također da je smanjena potrošnja primarne energije na 8 milijuna tona u 2015. godini te da je time nadmašen zacrtani cilj za 2020. Hrvatska ima najnižu stopu ranog napuštanja školovanja u cijeloj EU. U 2016. godini ta je stopa iznosila 2,8 %, premašivši značajno cilj za 2020. Udio stanovništva u dobi od 30-34 godine s tercijarnim obrazovanjem povećao se za 3,9 % u razdoblju od 2013. (25,6 %) do 2016. (29,5 %) smanjivši udaljenost od nacionalnog cilja do 2020 (35 %). Hrvatska je na putu da ostvari svoj nacionalni cilj od 35 % do 2020., iako su njezini rezultati daleko ispod prosjeka EU-a koji iznosi 37,9 %. U odnosu na polazišnu vrijednost iz 2012. (1.384.000) broj osoba u riziku siromaštva i socijalne isključenosti smanjio se u 2016. Za 225.000 (1.159.000) te je time premašen nacionalni cilj do 2020. (od 150.000), naglasila je Rajaković. Načelnik Sektora za programiranje koordinaciju i strateško praćenje ESI fondova Žabojec je istaknuo napredak u postizanju glavnih ciljeva Sporazuma u partnerstvu. Od 31. prosinca 2016. do 30. rujna 2017. došlo je do porasta objavljenih poziva na razini ESI fondova s 24,72 % na 45,45 % dodijeljenih sredstava. U istom razdoblju došlo je do porasta ugovorenih sredstava na razini ESI fondova s 11,89% na 26,86 % dodijeljenih sredstava. Također u istom vremenskom periodu zabilježen je porast plaćenih sredstava korisnicima na razini ESI fondova s 3,21% na 6,98% dodijeljenih sredstava, kazao je Žabojec. Na radionici su predstavljena dva uspješna projekta, od kojih je jedan Inkubacijski centar za bio-znanosti i komercijalizaciju tehnologije – BIOCentar, na kojemu su radili Grad Zagreb, Sveučilište u Zagrebu i Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Drugi primjer je Panonski drvni centar kompetencija koji je izgradila Virovitičko-podravska županija iz EU fondova, ali ga je stavila na korištenje poduzetnicima koji nisu imali takvu vrstu tehnologije na raspolaganju. Rajaković je naglasila da Republika Hrvatska po prvi put RH ide u izradu Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine, koja ima veliku podršku jer je to proces u okviru kojega će raditi sa svim građanima RH te koja bi bila hijerarhijski najviši dokument strateškog planiranja RH. Ona će također biti okvir za izradu partnerskog sporazuma i broja operativnih programa i zato je jako bitno da se svi uključimo u njezinu izradu. Na čelu izrade strategije bit će upravljački odbor s premijerom. Sam proces trajat će otprilike 2 godine, a mi se nadamo da će biti gotov do ljeta 2019. godine, kazala je Rajaković. Svrha izrade Nacionalne razvojne strategije je prihvaćanje odgovornosti za strateško planiranje na najvišoj razini javnih vlasti, utvrđivanje vizije razvoja Republike Hrvatske, uspostavljanje dugoročnih razvojnih smjerova i strateških ciljeva, određivanje provedbenih mehanizama te povezivanje strateškog i financijskog planiranja s težištem na provedbi. Što se tiče mogućnosti financiranja iz EU fondova projekata u kojima su mediji korisnici, konzultantica za EU projekte Ana Šilović istaknula je da Europska komisija prepoznaje važnost transparentnosti, slobode i pluralizma medija u Europi i predana je njihovom očuvanju te iz toga razloga podupire i financira projekte koji promoviraju slobodu medija. Kako bi medij osigurao sufinanciranje projekta iz bespovratnih sredstava EU, projekt mora zadovoljavati sljedeće preduvjete: biti projekt šireg značaja za zajednicu, uklapati se u okvir EU strategija, zadovoljavati sve kriterije pojedinog fonda te osigurati sufinanciranje tijekom provedbe projekta. U okviru ove tematike naglašeno je da je EU sklona projektima u kojima su korisnici neprofitni mediji te da je vrlo malo natječaja za profitne medije. Istaknut je natječaj koji je u najavi pod nazivom „Razvoj medija zajednice“ koji će biti objavljen krajem ove godine s ukupnim bespovratnim sredstvima od 30.600.000 kuna, a kojemu je opći cilj poziva socijalno uključivanje ranjivih skupina kroz povećanje njihove vidljivosti i aktivno sudjelovanje u stvaranju medijskog sadržaja. Predstavnicima medija pridružila se na radionici i Ivana Belić, glasnogovornica Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, u diskusiji o izradi komunikacijskog plana za EU projekt, čiji je cilj upoznavanje javnosti s provedbom i svrhom EU projekta te koristima koje će čitava zajednica dobiti njegovom implementacijom. Novinari su također istaknuli s kojim problemima se susreću kada je u pitanju dodjela sredstava iz fondova Europske unije te komunikacija s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.
  lider.media


  Započinje izrada Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske
  Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU sredinom mjeseca listopada započelo je aktivnosti vezane za izradu Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, kao prvog cjelovitog i sveobuhvatnog akta strateškog planiranja od osnutka RH. Tako je 16. listopada u Zagrebu, u prostorijama MRRFEU, održan prvi sastanak predstavnika Ministarstva i svih regionalnih koordinatora, koji predstavljaju značajne dionike u upravljanju razvojem, ali i važnu poveznicu Ministarstva s dionicima na regionalnim i lokalnim razinama. Na sastanku je sudjelovala i predstavnica DUNEA-e. Strategija će odrediti budućnost sadašnjih i svih budućih generacija te je stoga već na samom početku procesa potrebno kod građana stvoriti visoku razinu svijesti o tome da uspješna provedba ciljeva Strategije ovisi o aktivnom, odgovornom i usmjerenom djelovanju svih društvenih skupina i pojedinaca. Prva faza izrade strategije obuhvaća oblikovanje vizije Republike Hrvatske u kakvoj bi hrvatski građani željeli živjeti 2030. godine. Za oblikovanje vizije pod sloganom „HRVATSKA KAKVU ŽELIMO“, do kraja listopada i studenog 2017. provest će se osam participativnih događanja koja bi trebali okupiti oko 800 građana iz svih dijelova Hrvatske, vodeći računa o geografskoj pokrivenosti te sudjelovanju svih relevantnih društvenih skupina (javni, privatni, civilni sektor, akademska zajednica i šira javnost). Ova radionica u Dubrovačko neretvanskoj županiji planira se održati početkom mjeseca studenog. Točno mjesto i vrijeme radionice, kao i pozivi dionicima, uskoro će biti objavljeni od strane organizatora – Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i RRA DUNEA-e, regionalnog koordinatora.
  rerabbz.hr

  NACIONALNA RAZVOJNA STRATEGIJA RH DO 2030. GODINE
  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije od druge polovice listopada 2017. godine započinje s procesom izrade Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine (dalje u tekstu: Strategija) kao prvog cjelovitog i sveobuhvatnog akta strateškog planiranja od osnutka Hrvatske kao samostalne i suverene države. Građani imaju pravo na kvalitetne obrazovne i zdravstvene usluge, život u čistom okolišu, jednak pristup tržištu rada i drugim javnim dobrima koje je dužna osigurati i pružiti svaka država za boljitak svojih građana. Iskustva pokazuju da su najrazvijenije upravo one zemlje koje su svoj model upravljanja razvojem približile građanima i uspješno ih uključile kao ravnopravne sudionike u procese donošenja odluka od razvojnog značaja. Participativni proces upravljanja razvojem, utemeljen na bliskom partnerstvu između građana, donositelja odluka, poslovnog sektora, civilnog društva i akademske zajednice, stoga je postao osnovna odrednica upravljanja razvojem u suvremenim zemljama. Izradom Strategije želi se dati veći značaj participativnim procesima u upravljanju razvojem Republike Hrvatske te u promišljanje razvojnih problema, potreba i izazova uključiti što širi krug građana iz svih dijelova zemlje. Na ovaj način građani će imati priliku sami izravno sudjelovati u rješavanju razvojnih problema koje prepoznaju kao ograničavajuće čimbenike razvoja na području na kojem žive, te ukazati na pojedine nedovoljno iskorištene razvojne potencijale. Strategija će odrediti budućnost sadašnjih i svih budućih generacija te je stoga već na samom početku procesa potrebno stvoriti kod građana visoku razinu svijesti o tome da uspješna provedba ciljeva Strategije ovisi o aktivnom, odgovornom i usmjerenom djelovanju svih društvenih skupina i pojedinaca. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije prepoznaje važnu ulogu regionalnih koordinatora u informiranju i uključivanju širokog kruga građana u procese od značaja za upravljanje razvojem. Zahvaljujući iskustvu u izradi i provedbi regionalnih i lokalnih strateških dokumenata, regionalni koordinatori poznaju lokalne i regionalne razvojne specifičnosti i važnost participativnog pristupa u izradi i provedbi tih dokumenata. Regionalni koordinatori se stoga smatraju neizostavnim akterima u procesu izrade Strategije. Također, regionalna politika bit će jedna od horizontalnih politika koja će se uzimati u obzir pri oblikovanju svih ciljeva Strategije čime se dodatno naglašava značaj regionalnih koordinatora za uspješnu provedbu Strategije. Za oblikovanje vizije kao početnog elementa Strategije tijekom listopada i studenog 2017. godine provest će se osam participativnih događaja u koje će se uključiti oko 800 građana iz različitih dijelova Republike Hrvatske. U organiziranju participativnih događaja vodit će se računa o jednakoj geografskoj pokrivenosti svih područja Hrvatske, kao i zastupljenosti predstavnika svih relevantnih društvenih skupina (javni, privatni, civilni sektor, šira zainteresirana javnost, akademska zajednica). Participativni događaji s građanima provest će se temeljem zajedničkog rada u radionicama u grupama od po 4-6 sudionika koji će putem strukturirano vođenih rasprava zajednički oblikovati razvojnu viziju Hrvatske 2030. godine. Središnja tema ovih događaja je objedinjena pod sloganom „Hrvatska kakvu želimo“. Zahvaljujući dosadašnjem radu na različitim razvojnim projektima, regionalni koordinatori su među najvažnijim pokretačima lokalnog i regionalnog razvoja u Republici Hrvatskoj. Velik broj građana diljem Hrvatske izravno je sudjelovao u provedbi projekata koje u njihovim lokalnim zajednicama provode regionalni koordinatori, a još je veći broj onih koji koriste pozitivne rezultate tih projekata. Prepoznatljivost regionalnih koordinatora kao važnih aktera razvoja u lokalnim i regionalnim zajednicama razlog je zbog kojeg je presudna njihova podrška u uključivanju građana u participativni proces izrade Strategije. Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije, kao regionalni koordinator za BBŽ, aktivno će biti uključena u navedene procese.
  rerabbz.hr

  Pročitano 336 puta

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive