Program energetske obnove javnih zgrada do 2020
  Četvrtak, 02 Ožujak 2017 22:41

  Program energetske obnove javnih zgrada do 2020

  Na današnjoj sjednici Vlade prihvaćen je Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016.-2020. kojeg je izradilo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja. Cilj programa je cjelovita energetska obnova zgrada javnog sektora, osobito zgrada u kojima se obavljaju društvene djelatnosti odgoja, obrazovanja, prosvjete, znanosti, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi. Planiranom energetskom obnovom želi se postići smanjenje potrošnje energije u tim zgradama do 70% te godišnje uštede energije od oko 50 GWh. Program se sufinancira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. i za njegovu je provedbu do 2020. osigurano 211,8 milijuna eura. Usvojeni Program važan je instrument u politici Vlade koja ima za cilj povećati standarde korištenja zgrada javnog sektora koje će ujedno dovesti do smanjenja opterećenja za okoliš jer zgrade javnog sektora imaju značajne potencijale za uštedu energije i troškova. Od javnog se sektora očekuje da svojim djelovanjem pruži primjer odnosno da osigura ulaganja i promjenu ponašanja korisnika za slična ulaganja u ostale kategorije zgrada. Uz financijske učinke, provedba Programa doprinijet će i ostvarivanju nacionalnih ciljeva smanjenja emisija stakleničkih plinova, prije svega emisija CO2 koji imaju globalne učinke. Smanjenje štetnih emisija koje nastaju prilikom sagorijevanja tekućih i krutih goriva ima neposredne korisne učinke na okoliš i zdravlje ljudi na lokalnoj razini. Provedbom Programa država potiče investicije koje imaju pozitivan učinak na državni proračun, primjenom ESCO modela maksimalizira ulaganje privatnog kapitala na javnim zgradama, doprinosi rastu aktivnosti građevinskog sektora te potiče povećanje zapošljavanja u obrtnom i građevinskom sektoru, inženjerskim djelatnostima i proizvodnji građevinskih proizvoda. Ovaj je Program također temeljni dokument kojim će Hrvatska ispuniti obvezu koju je prihvatila svojim zakonodavstvom usklađenim s Direktivom 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti, a to je da će, počevši od 1. siječnja 2014., svake godine obnoviti 3% ukupne površine poda grijanih i/ili hlađenih zgrada u vlasništvu i uporabi središnje vlasti, odnosno da će alternativnim pristupom postići uštedu energije u zgradama središnje vlasti jednak uštedama energije dobivenima stopom obnove od 3%.
  www.energetika-net.com

  O b r a z l o ž e nj e

  Ovom Odlukom Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/11, 119/14 i 93/16), donosi Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016. - 2020. Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016. – 2020. (u daljnjem tekstu: Program) donosi se temeljem članka 28. stavka 4. Zakona o energetskoj učinkovitosti (Narodne novine, broj 127/14) i sukladno mjeri P.1 iz Trećeg nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti za razdoblje 2014. - 2016. Donošenjem Programa osigurava se kontinuitet ispunjenja zahtjeva sukladno Direktivi 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. godine o energetsko učinkovitosti kojom se od država članica traži da od 1. siječnja 2014. svake godine obnove 3% ukupne površine poda grijanih i/ili hlađenih zgrada u vlasništvu i uporabi središnje vlasti, odnosno da alternativnim pristupom postignu uštede energije u zgradama središnje vlasti jednak uštedama energije dobivenima putem stope obnove od 3%. Zgrade javnog sektora predstavljaju značajan potencijal za uštedu energije i troškova. Također, od javnog sektora očekuje se da pruži primjer odnosno da osigura ulaganja i promjenu ponašanja korisnika koje će služiti kao primjer i put za slična ulaganja u ostale kategorije zgrada. Cilj programa je cjelovita obnova kojom će se postići smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora do 70% te godišnje uštede energije od oko 50 GWh. Provedbom Programa država potiče investicije koje imaju pozitivan učinak na državni proračun, maksimalizira ulaganje privatnog kapitala na javnim zgradama, doprinosi rastu aktivnosti građevinskog sektora te potiče povećane zapošljavanja u obrtnom i građevinskom sektoru, inženjerskim djelatnostima i proizvodnji građevinskih proizvoda. Program se sufinancira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Prioritetne osi 4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade i u stambenom sektoru, Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. za koji je osigurano 211.810.805,00 eura što se prikazuje u Državnom proračunu Republike Hrvatske na izvoru 563 – Europski fond za regionalni razvoj.

  Najznačajniji očekivani učinci provedbe ovog Programa su:
  - Cjelovita energetska obnova zgrada javnog sektora, osobito zgrada u kojima se obavljaju društvene djelatnosti odgoja, obrazovanja, prosvjete, znanosti, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi
  - Ostvarivanje energetskih ušteda u zgradama javnog sektora do 70%
  - Ostvarivanje nacionalnih ciljeva smanjenja emisija stakleničkih plinova, prije svega emisija CO2
  - Povećanje apsorpcije sredstava iz fondova Europske unije
  - Poticanje investicija koje imaju pozitivan učinak na državni proračun
  - Ulaganje privatnog kapitala na javnim zgradama kroz ESCO model koji osigurava da se bez dodatnog trošenja proračunskih sredstava vlasnika/korisnika provedu mjere poboljšanja energetske učinkovitosti u zgradama javnog sektora
  - Daljnji razvoj tržišta energetskih usluga
  - Smanjenje potrošnje energenata, fosilnih goriva i električne energije
  - Doprinos povećanju korištenja obnovljivih izvora energije
  - Smanjenje štetnih emisija na lokaciji koje nastaju prilikom sagorijevanja tekućih i krutih goriva korištenjem obnovljivih izvora energije i učinkovitijom potrošnjom energije
  - Unaprjeđenje okoliša na obnovljenoj lokaciji te povećanje komfora u obnovljenoj zgradi korištenjem učinkovitijeg sustava grijanja, hlađenja, rasvjete
  - Povećanja standarda korištenja javnih zgrada, stvaranjem ugodnijeg i zdravijeg okružja za građane i korisnike javnih prostora
  - Poboljšanje produktivnosti zaposlenika te smanjenja apsentizma
  - Povećanje sigurnosti radi poboljšanja sustava rasvjete, smanjenja kvarova koji se pojavljuju u starim energetskim sustavima te značajno boljem sustavnom gospodarenju energijom
  - Doprinos razvoju gospodarstva i povećanje zapošljavanja i to direktnog zapošljavanja u građevinskom sektoru i indirektnog zapošljavanja u pratećoj proizvodnoj industriji građevinskog materijala, u proizvodnji i instalaciji energetskih sustava i uređaja te zapošljavanje visokokvalificiranih stručnjaka iz područja arhitekture, građevinarstva, energetike, strojarstva, automatike
  - Obnova zgrada u kojima se obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja pozitivno će utjecati na cijelu zajednicu osobito u demografski najugroženijim sredinama, gdje obnovljene škole služe kao javni prostor i za druge sadržaje, poput kulturnih i društvenih događanja.

  Pročitano 471 puta

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive