Energetski certifikat
  Petak, 26 Srpanj 2013 23:44

  Energetski certifikat

  Energetski cerifikat bazira se na Europskoj povelji i EU Direktivi i predstavlja skup radnji i postupaka koji rezultira izdavanjem posebnog dokumenta koji sadrži niz podataka vezanih za energetska svojstva bilo stambene ili nestambene zgrade, a što je regulirano službenim pravilnicima. Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se time u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestivici od A+ do G (s tim da oznaka A+ označava energetski najpovoljniji, a G najnepovoljniji razred)...
   
  Energetsko certificiranje regulirano je Pravilnikom o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada, Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada, Pravilnikom o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina...
   
  Od ulaska u Europsku uniju, javne zgrade i one koje se stavljaju u pravni promet moraju imati energetski certifikat, istaknula je na nedavno održanoj konferenciji za novinare ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak Taritaš govoreći o promjenama koje slijede u području energetske učinkovitosti zgrada.
   
  To znači da prema trenutno važećim propisima u RH od 1. srpnja energetski certifikat mora imati svaka zgrada koja se gradi, prodaje, iznajmljuje, daje u leasing ili zakup, odnosno njezina samostalna uporabna cjelina koja se gradi ili prodaje, pojasnila je Mrak Taritaš. S obzirom da Direktiva EU daje mogućnost produženja tih rokova Ministarstvo će propisati da od 1. srpnja ove godine energetski certifikat moraju imati zgrade odnosno njihove samostalne uporabne cijeline (stanovi, uredi) koji se prodaju. Zgrade, stanovi, uredi i drugo, koji se daju u leasing, zakup odnosno najam morat će biti energetski certificirani od 1. siječnja 2016., rečeno je u Ministarstvu. Energetski cerifikat bazira se na Europskoj povelji i EU Direktivi i predstavlja skup radnji i postupaka koji rezultira izdavanjem posebnog dokumenta koji sadrži niz podataka vezanih za energetska svojstva bilo stambene ili nestambene zgrade, a što je regulirano službenim pravilnicima.
   
  Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se time u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestivici od A+ do G (s tim da oznaka A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred), što provode osobe koje imaju ovlaštenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, a takvih je trenutno 235 fizičkih i 293 pravnih osoba. Dosad je, navodi ministrica Mrak Taritaš, izdano više od 7000 energetskih cerifikata od čega se 4208 ili 59,5 posto odnosi na stambene, a 2862 ili 40,5 posto na nestambene zgrade.
   
  U Hrvatskoj se, kako je istaknuto, energetsko certificiranje provodi od 2010. godine tako da su sve nove zgrade izgrađene temeljem odobrenja za gradnju od 2010. do danas usklađene s EU Direktivom o energetskim svojstvima zgrada. Dakako uz zgrade koje već imaju energetski cerifikat postoji i popis zgrada za koje nije potrebno izdavanje energetskog cerifikata, kao što je propisano i na koje se zgrade odnosi obaveza energetskog certificiranja i na koji način se ono provodi. Pritom je važno znati da je i posebnom Odlukom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja propisana i najviša cijena energetskog pregleda i izdavanja energetskih certifikata zgrada.
   
  Budući da se mjere povećanja učinkovitosti fokusirane na zgrade to je EU predvidjela da se u 2014. godini mora poboljšati energetska učinkovitost u tri posto javnih zgrada. Naime, EU, i Hrvatska kao njena članica, teže smanjenju godišnje potrošnje primarne energije za 20 posto do 2020. godine.
   
  Energetsko certificiranje zgrade je skup radnji i postupaka koji se provode u svrhu izdavanja energetskog certifikata, dok je energetski certifikat dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade.
   
  Energetski certifikat sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, objašnjenja tehničkih pojmova te popis primijenjenih propisa i normi.
  Energetski certifikat za postojeće zgrade obvezno sadrži i prijedlog ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje se temelje na prethodno provedenom energetskom pregledu građevine, a energetski certifikat za nove zgrade sadrži preporuke za korištenje zgrade vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade.
   
  Energetsko certificiranje regulirano je Pravilnikom o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/12, 29/13, 78/13), Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12, 64/13), Pravilnikom o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina (NN 81/12, 79/13).
   
  Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskom svojstvu zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline i usporedba zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva, učinkovitost njihovih energetskih sustava, te kvalitetu i svojstva ovojnice zgrade.
   
  Energetski certifikat mora imati zgrada javne namjene ili dio zgrade mješovite namjene koji se kao samostalna uporabna cjelina koristi za javnu namjenu ako ima ukupnu korisnu površinu veću od 500 m², a od 9. srpnja 2015. veću od 250 m² te svaka druga zgrada koja se gradi, prodaje, iznajmljuje, daje u leasing ili u zakup, odnosno njezina samostalna uporabna cjelina koja se gradi ili prodaje.
   
  Vrste zgrada u cjelini ili samostalnih uporabnih cjelina zgrada za koje se izdaje energetski certifikat određene su prema pretežitoj namjeni korištenja te se dijele na stambene zgrade s jednim stanom i stambene zgrade u nizu s jednim stanom za koje se izrađuje jedan energetski certifikat kao i stambene zgrade sa dva i više stana i zgrade za stanovanje zajednica (npr.: domovi umirovljenika, đački, studentski, radnički odnosno dječji domovi, zatvori, vojarne i slično) za koje se u pravilu izrađuje jedan zajednički certifikat, a može se izraditi i zasebni energetski certifikat.
   
  Postoje i nestambene zgrade pod koje se podrazumijevaju uredske, administrativne i druge poslovne zgrade slične pretežite namjene, školske i fakultetske zgrade, vrtići i druge odgojne i obrazovne ustanove, bolnice i ostale zgrade namijenjene zdravstveno-socijalnoj i rehabilitacijskoj svrsi, hoteli i restorani i slične zgrade za kratkotrajni boravak (uključivo apartmani), sportske građevine, zgrade veleprodaje i maloprodaje (trgovački centri, zgrade s dućanima), druge nestambene zgrade koje se griju na temperaturu +18°C ili višu (npr.: zgrade za promet i komunikacije, terminali, postaje, zgrade za promet, pošte, telekomunikacijske zgrade, zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, muzeji i knjižnice, i sl.), kao i ostale nestambene zgrade u kojima se koristi energija radi ostvarivanja određenih uvjeta kondicioniranja.
   
  Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s tim da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred.
   
  Izdavanje energetskog certifikata nije potrebno za nove zgrade, postojeće zgrade i samostalne uporabne cjeline zgrade u novim ili postojećim zgradama koje se prodaju, iznajmljuju, daju na leasing ili daju u zakup i koje imaju uporabnu korisnu površinu manju od 50 m²; zgrade koje imaju predviđeni vijek uporabe ograničen na dvije godine i manje; privremene zgrade izgrađene u okviru pripremnih radova za potrebe organizacije gradilišta; radionice, proizvodne hale, industrijske zgrade i druge gospodarske zgrade koje se, u skladu sa svojom namjenom, moraju držati otvorenima više od polovice radnog vremena ako nemaju ugrađene zračne zavjese; jednostavne građevine utvrđene posebnim propisom; postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju ili se pravo vlasništva prenosi u stečajnom postupku u slučaju prisilne prodaje ili ovrhe; postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju ili iznajmljuju bračnom drugu ili članovima uže obitelji; zgrade koje se ne griju ili se griju na temperaturu do +12 °C osim hladnjača.
   
  Energetski pregled građevine i energetsko certificiranje zgrade provodi osoba koja ima ovlaštenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja prema Pravilniku o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12, 64/13).
   
  Registar fizičkih i pravnih osoba ovlaštenih za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada objavljen je na web stranici Ministarstva, na čijim se stranicama nalaze i cijene provođenja energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata zgrada koji su propisani Odlukom o najvišim cijenama koštanja provođenja energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata zgrada. Energetski certifikat za zgradu izdaje ovlaštena osoba na temelju provedenog energetskog pregleda zgrade. Energetski pregled zgrade provode ovlaštene osobe svatko u dijelu svoje struke na temelju metodologije provođenja energetskog pregleda građevina (skupa radnji i postupaka za provođenje energetskog pregleda građevina koja sadrži i algoritam za izračun energetskog svojstva zgrada).
   
  Energetski pregled građevine sadrži pripremne radnje, prikupljanje svih potrebnih podataka i informacija o zgradama koji su nužni za provođenje postupka energetskog certificiranja zgrade i određivanja energetskog razreda zgrade, provođenje kontrolnih mjerenja prema potrebi, analizu potrošnje i troškova svih oblika energije, energenata i vode za razdoblje od tri prethodne kalendarske godine, prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti građevina odnosno za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane s proračunom povratnog perioda povrata investicija i izvore cijena za provođenje predloženih mjera, izvješće i zaključak s preporukama i redoslijedom provedbe ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti građevine odnosno energetskih svojstava zgrade.
   
  U postupku provođenja energetskog pregleda građevine provode se analize koje se odnose na način gospodarenja energijom u građevini, toplinske karakteristike vanjske ovojnice, sustav grijanja, sustav hlađenja, sustav ventilacije i klimatizacije, sustav za pripremu potrošne tople vode, sustav napajanja, razdiobe i potrošnje električne energije, sustav električne rasvjete, specifične podsustave (komprimirani zrak, elektromotorni pogoni i dr.), sustav opskrbe vodom, sustav mjerenja, regulacije i upravljanja te alternativne sustave za opskrbu energijom.
   
  Energetsko certificiranje nove zgrade obvezno uključuje proračun energetskih potreba zgrade, proračun potrebne godišnje specifične toplinske energije za grijanje i hlađenje za referentne klimatske podatke, određivanje energetskog razreda zgrade i izradu energetskog certifikata.
   
  Energetski certifikat nove zgrade izdaje se temeljem podataka iz glavnog projekta u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu, završnog izvješća nadzornog inženjera o izvedbi građevine i pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine.
   
  Energetsko certificiranje postojeće zgrade obvezno uključuje energetski pregled građevine, proračun energetskih potreba zgrade, proračun potrebne godišnje specifične toplinske energije za grijanje i hlađenje za referentne klimatske podatke, određivanje energetskog razreda zgrade i izradu energetskog certifikata.
  Nacionalni energetski tjednik 7
   
  Tvrtka Hrastović inženjering d.o.o. posjeduje ovlaštenje za certificiranje složenih zgrada i sustava za kontakt nam se slobodno obratite Petra Svačića 37.a, Đakovo ili na mobitel 099-221-6503.
  Pročitano 2390 puta

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive