Hala Našice 2019

  HD GRANAT NOVO 220x120Poslovna hala Našice 2019., strojarskim projektom obrađene su termotehničke instalacije grijanja i hlađenja industrijske građevine. Predviđena je ugradnja klasičnih strojarskih instalacija vezanih na javni plinovod koji je izvor energije. Sustav hlađenja će se osigurati ugradnjom multi-split klima jedinica.
   

  Glavnim projektom obrađene su slijedeće instalacije:

  Termotehnika:
  - plinska instalacija
  - industrijsko infra grijanje
  - podno grijanje
  - hlađenje ureda


  PLINSKI PRIKLJUČAK
  Plinski priključak potrebno je izraditi prema energetskim uvjetima distributera plina i ovom projektu. Izvođenje radova na priključnom plinovodu može se povjeriti samo specijaliziranoj tvrtki koja posjeduje posebnu opremu i ateste za zavarivanje plinskih vodova pod tlakom. Prije početka radova potrebno je distributeru plina prijaviti početak radova na instalaciji. Priključni plinovod definirati prema stvarnom stanju na lokaciji probnim iskopima. Od priključnog plinovoda vodi se po prilaznom putu plinovod u podzemnom kanalu na dubini od 1,00-1,20 m, sa svih strana se oblaže pijeskom. Nakon polaganja pijeska potrebno je postaviti traku za detektiranje priključka i traku „POZOR PLIN“. U vanjskom ormariću se ugrađuje kuglasta slavina prije ulaska instalacije u zgradu. Cjelokupna instalacija nemjerenog plina izraditi će se vidljivo izvan zida iz čeličnih cijevi prema DIN 2440. Instalacija će se učvrstiti na zid ili strop odgovarajućim obujmicama, odnosno ovjesnicama.

  ZAŠTITA PLINSKOG PRIKLJUČKA
  Materijal priključnih vodova postavljenih u zemlju prije svega je polietilen PE-HD. Čelični vod se može prihvatitit samo kod priključenja na čelični vod ili na kratkim dionicama, najviše do 2 m, gdje je neophodna promjena materijala (npr. priključni vodovi i trošila pri ulazu i suteren). Promjena materijala ne smije se izvoditi pod zemljom na udaljenosti manjoj od 1 m od zgrade. Na podzemnom vodu mogu se izvoditi samo zavareni spojevi. Sigurnosni udaljenost (pojas) je najmanja udaljenost od tangentne ravni plinovoda i susjednog voda, najčešće u vodoravnoj projekciji, a kod vodova postavljenih dublje od plinovoda, po liniji koja ih spaja. Podaci u zagradi se odnose na plinovode sa zaštitom. Pored navedenih u tablici, udaljenost plinovoda od građevine, komunalnih instalacija, postrojenja treba da bude takvo, da uzajamno osigura sigurno obavljanje radova pri održavanju, popravcima obiju instalacija, kao i zaštitu instalacija tjekom radova.

  UNUTARNJA PLINSKA INSTALACIJA
  Prema Tehničkim propisima HSUP-P 600, članak 2.1.1, plinskom se instalacijom (unutarnjom) smatra instalacija iza glavnog zapora, pa do kraja dimovodnog uređaja. Plinska se instalacija sastoji od cijevne instalacije, plinomjera s regulatorom, plinskih naprava, opskrbe zrakom za izgaranje i dimovodnog uređaja. Trošilo se može isključiti iz opskrbe plinom ugrađenom plinskom slavinom dok se sami uređaji priključuju čvrstim navojnim spojem na instalaciju. Cjelokupna instalacija mjerenog plina polaže se vidljivo izvan zida s padom prema trošilima. U svrhu zaštite od korozije ista će se premazati temeljnom bojom i uljnim naličjem. Prije nego se instalacija zaštiti uljnim naličjem potrebno je istu ispitati na nepropusnost. Postojeća plinska instalacija se rekonstruira i prilagođava novom projektom rješenju zgrade jedan plinski bojler i jedan dvoplameni plinski štednjak.

  CJEVOVODI INSTALACIJE
  Za projektiranu plinsku instalaciju treba upotrijebiti ispravan i kvalitetan materijal i to: čelične cijevi prema DIN 2440, kvaliteta Č. 0206. Sve cijevi, armaturu i spojnice prije ugradnje u cjevovod treba iznutra očistiti od svih nečistoća. Međusobno se cijevi moraju spajati autogenim zavarivanjem dok se plinomjeri, plinska trošila i armatura priključuju odgovarajućim spojnicama s navojem. Spojevi cjevnim navojem smiju se izvoditi isključivo izvan zida. Kod navojnih spojeva kao brtveni materijal koristi se specijalna traka za brtvljenje plinskih instalacija kao SYNTHESOL traka. Cijevi predviđene za ličenje treba na vanjskim površinama očistiti od svih nečistoća, a samo ličenje izvesti u tri sloja i to: osnovni premaz temeljnom bojom i dva sloja uljane boje za plinsku instalaciju.

  DIMENZIONIRANJE PLINSKE INSTALACIJE I PRORAČUN PADA TLAKA
  Prema Tehničkom propisu za plinske instalacije HSUP - P 600. Određivanje promjera čeličnih cijevi razvoda, potrošnih, uzvodnih, ogranaka i priključnih vodova. Proračun plinske instalacije omogućuje izbor najmanjih standardnih promjera cijevi za svaku dionicu uz ograničenje brzine strujanja i ukupnog pada tlaka. U kućnom priključku preporučena najveća brzina strujanja iznosi 6 m/s. Brzinu strujanja u kućnim instalacijama potrebno je ograničiti na 3 m/s da se izbjegnu šumovi u cjevovodu koji nastaju pri većim brzinama u uvjetima najveće potrošnje. Potreba za ograničenjem pada tlaka u kućnom priključku i instalaciji također se javlja u uvjetima najveće potrošnje, a odnosi se na raspoloživu razliku protočnog tlaka na ulazu u kućni priključak i radnog tlaka najudaljenijeg plinskog trošila. Radi jednostavnijeg postupka dimenzioniranja kućna instalacija zajedno s kućnim priključkom dijeli se na funkcionalne cjeline, a za svaku od njih propisan je najveći dozvoljeni pad tlaka.

  OSIGURANJE ZRAKA IZGARANJA
  Opskrba zrakom i osiguravanje potrebnog zračnog prostora u prostorijama sa plinskim trošilima je jedan od najvažnijih tehničko-sigurnosnih uvjeta. Prilikom projektiranja, izgradnje i pregleda potrošačkog uređaja, osiguranje opskrbe zrakom i odgovarajućeg zračnog prostora je zadatak, koji spada u stručne poslove, ono je isto tako sastavni dio sustava, kao i plinsko trošilo, plinovod, ili plinomjer. Prema tome, kada govorimo o izgradnji plinske isntalacije, tada pod tim podrazumijevamo i prilagodbu prostorije sa plinskim trošilima, u pogledu opskrbe zrakom. Isto tako je osnovni tehničko-sigurnosni zahtjev i odvođenje plinova izgaranja.

  OBVEZE KORISNIKA ZEMNOG PLINA
  Cijela plinska instalacija u objektu od zapornog ventila do mjesta korištenja plina je vlasništvo objekta izuzev plinomjera i regulatora, te je vlasnik dužnost istu redovito ispitivati i održavati. Glavni zaporni ventil na objektu uvijek mora biti dostupan funkciji, a ako je objekt sa više potrošača, onda treba biti dostupan glavni zaporni ventil ispred plinomjera za svakog predmetnog potrošača. Ako se objekt iznajmi drugoj osobi ili tvrtki vlasnik je dužan i dalje voditi brigu o plinskoj instalaciji i uređajima ( ili to riješiti ugovorom ), a korisnika obučiti o potrebnom rukovanju. Ako se želi mijenjati nešto u plinskim instalacijama, obveza je vlasnika obavijestiti o tome lokalnog distributera, koji je dužan dati uputstvo što i kako se to može učiniti. Izvođenje radova može se povjeriti samo licenciranim izvođačima tj. ovlaštenim plinoinstalaterima, a konačni pregled kvalitete je dužnost stručnjaka distributera uz obvezu izdavanja pismenog izvještaja. Ako se žele izvesti neke preinake u objektu, kao što su prenamjena prostora, ugradnja plastične stolarije, ugradnja kuhinjske nape, te korištenje strojeva za sušenje rublja, opet je nužna suradnja s distributerom plina. Prvo puštanje plinskog uređaja u pogon mora obaviti isključivo ovlašteni serviser proizvođača opreme, uz prethodno predočenje ispravnog atesta za dimnjak. Redovito servisiranje plinskih uređaja treba obaviti prema uputama proizvođača (obično jedan put godišnje) od strane ovlaštenog servisera. Za vrijeme dužeg izbivanja iz objekta (god.odmor i slično) obvezno zatvoriti glavni zaporni ventil. Nove tehnologije gradnje objekata (ili rekonstrukcije) smanjuju prirodnu izmjenu zraka u objektu sa dvije do četiri izmjene po satu, na jednu izmjenu, stoga treba predvidjeti dodatnu ventilaciju. Prilikom zahtjeva od strane distributera za redukcijom potrošnje plina potrebno je izvršiti snižavanje temperature grijana za 1 do 2oC. Servisiranje plinskih uređaja najbolje je obavljati nakon završene sezone grijanja ( od 15.04. do 15.10.).

  INSTALACIJA GRIJANJA
  Centralni uređaj za pripremu ogrjevne vode radi u režimu 80/60oC, a prema proračunima gubitaka i odabiru ogrijevnih tijela odabran je slijedeći uređaj za zagrijavanje. Dan je samo primjer plinskog bojlera te se može ugraditi bilo koji atestirani bojler iste snage te sličnih karakteristika: Aparat ima atmosfersku komoru za izgaranje i pomoću dimovoda plinovi se odvode izvan prostorije građevine odnosno u atmosferu. Ulaz svježeg zraka za izgaranje dovodi se kroz odgovarajući zrakovod te rešetke. Aparat je potrebno montirati prema uputama koje uz svaki aparat daje proizvođač. Aparat je kompaktna izvedba uređaja koji sadrži atmosferski plamenik, priključni ormarić, cirkulacionu pumpu i ostale uređaje potrebne za siguran rad. Aparat se spaja na instalaciju izmjenične struje 220V/50Hz, vodovod i na instalaciju zemnog plina. Nova generacija visokoučinkovitih kondenzacijskih zidnih plinskih uređaja ecoTEC/5 zadovoljit će svaki ugradbeni zahtjev s obzirom na raspon učinka (12 do 120 kW), veliku fleksibilnost kod instalacije te opsežan originalni pribor, bez obzira da li je riječ o novogradnji ili o rekonstrukciji postojećeg objekta. Kaskadnim povezivanjem ecoTEC uređaja (maks. 720 kW) moguće je osigurati potrebe za toplinom i kod velikih objekata. Široko modulacijsko područje od 20% do 100% osigurat će savršenu prilagodbu aktualnim potrebama za toplinom, uz maksimalnu efikasnost te minimalnu potrošnju plina.

  INSTALACIJA HLAĐENJA
  Prostor se hladi preko klima jedinice koja u sebi ima integriranu invertersku regulaciju električne snage uređaja. Inverterske jedinice imaju veći učin od klasičnih klima jedincia. Odabrane su jedinice kompaktne izvedbe sa svom potrebnom sigurnosnom opremom, dizalica topline koristi R407 za rad. Regulacija hlađenja ostvaruje se uz pomoć termostata u jedinici i preko daljinskog upravljača koji upravljaju radom (ventilator i on-off ventil). Tlačna proba 25 bar i vakuumska proba instalacije rashladnih split jedinica. Predviđen je decentralizirani sustav za hlađenje koji tijekom ljeta održava tražene mikroklimatske uvjete. Zračna dizalica topline ima u područjima umjerene geoklime srednji godišnji faktor učinkovitosti iznad SPF 3,5 dok sam faktor uređaja postiže vrijednost COP 4,5. Primjenom zračne dizalice koristi se aktivno hlađenje 1 kW električne daje 3-4 kW rashladne energije. Mreža hlađenja je ispunjena freonom da se onemogući smrzavanje cjevovoda. Cjelokupna mreža hlađenja se izolira pjenastom negorivom izolacijom. Zračna dizalica zrak/voda se može koristiti kao izvor topline, osnovni nedostatak je zaleđivanje vanjske jedinice i gubitak na učinkovitosti kod niskih temperatura te je potrebno tijekom hladnijih dana koristiti dogrijavanje preko dodatnog izvora topline plinskog bojlera, kotla na biomasu i pelete ili električnog grijača. Po početnoj investiciji zračne dizalice su najpovoljnije, ali imaju i najmanju učinkovitost i najviše energije će trošiti za grijanja i hlađenje građevine. Kod zračnih dizalica topline dolazi do velikog pada instalirane snage kod niskih temperatura te kod temperatura od -15°C zračna dizalica izgubi preko 50% nominalne snage koja se daje za +5°C. Te bi za snagu grijanja od 25 kW kod -15°C i kontinentalnu klimu bilo potrebno instalirati duplo veću zračnu dizalicu od nominalno potrebne snage koju ona može dati pri temperaturi zraka od +5°C. Zračne dizalice dio snage dodatno gube na odleđivanje same jedinice te je za tu razliku gubitka vremena grijanja također potrebno instalirati dodatno oko 20% nominalne snage.

  ODSISNA VENTILACIJA
  Ovim sustavom ventilacije vrši se odsisavanje zraka iz prostorija bez prozora ili prostorija s povećanim oslobađenjem vlage ili prema potrebi. Ventilatori su opremljeni nepovratnim klapnama koje onemogućuju povratni tok zraka ili nekontrolirano strujanje u prostoriju tijekom zimskog perioda. Regulacija rada ventilatora se vrši pomoću povezivanja s rasvjetom te termičke zaštite elektromotora tijekom rada. Klasični ventilatori za odsis emitiraju sve vibracije prema okolini, dok SILENT ventilatori, zahvaljujući konstrukciji motora na anti-vibracijsko postolje "silent block" koje sprječava prenošenje bilo kakvih vibracija, upijaju te vibracije i smanjuju prenošenje buke. Zahvaljujući tom i postižu buku od 26.5dB i s razlogom nose naziv najtiših ventilatora za odsis kupaonica. Kada ventilator nije u funkciji nepovratna zaklopka sprječava ulaz zraka u prostor te također izlaz toplog zraka iz prostora. Kad je ventilator u funkciji zaklopka se otvara i dozvoljava prolaz zraka.

  Arhitektonski projekt
  Robert Raff, dipl.ing.arh.

  Građevinski projekt
  Sandra Pavić, mag.ing.aedif.

  Elektrotehnički projekt
  Danijel Fridl, dipl.ing.el.

  Strojarski projekt
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

   

  HD HALA GRANAT 750 1

  HD HALA GRANAT 750 2

  HD HALA GRANAT 750 3

  HD HALA GRANAT 750 4

  HD HALA GRANAT 750 5

  HD HALA GRANAT 750 6

   

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive