Pilana trupaca 2015

  PILANA 220X120Pilana trupaca 2015 je poslovno-tehnološka zgrada namjene obrade drvenih trupaca. Građevina se planira izgraditi u mjestu Piškorevci, pored Đakova te je parcela naslonjena na ulicu Ante Starčevića. Parcela je locirana na građevinskoj čestici kčbr 698, ko Piškorevci. Proizvodni proces ima požarnu opasnost koja se smanjuje primjenom požarnih mjera.
   


  Opis građevine i okolnih građevina
  Građevina je poslovno - tehnološke namjene odnosno planira se koristiti kao pilana za drva. Svježi trupci bi se dovozili na lokaciju te bi se skladištili u krugu zgrade. Nakon piljenja rezane planke bi se skladištile u posebnoj prostoriji.
   

  Građevina se sastoji od više tehnoloških cjelina:
  • nadstrešnica za obradu i piljenje drva
  • radionica za održavanje i servisiranje pila
  • skladište gotovih proizvoda
  • sanitarije i garderoba
  • ured
  • prostorija za odmor


  Veličina, površina i namjena građevine
  Građevina je smještena na jednoj etaži prizemlja te je ukupne brutto površine 432 m2. Namjena je u potpunosti poslovno tehnološka za potrebe obrade drvnih trupaca, piljenje i sortiranje gotovih proizvoda. Dio građevine je namjenjen strojnoj obradi pila i rezne opreme dok je treći dio predviđen za radnike.

  Oblikovanje građevine
  Građevina je klasične armirano-betonske konstrukcije s ispunom zidova blok opekom. Temelji su armirano-betonski s dodatnim nadvišenjem iznad razine postojćeg tla jer je pozicija građevine niža od prilazne ceste pa će se razlika nasipati zemljom i građevinskim materijalom.

  Vrsta i opis namjene odnosno tehničko-tehnološkog procesa
  Tehnološki proces je vezan uz strojnu obradu drvnih trupaca te deponiranje razrezanih drvnih ploča u skladište. Piljevina nastala obradom se dodatno skladišti u posebnom spremniku dok se okorina skladišti na otvorenom do odvoza na deponij biomase ili u lokalnu kogeneracijsku spalionicu.

  Način i uvjeti priključenja građevine na javno prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu
  Parcela ima direktan kontakt s javnom cestom koja dolazi do same parcele te je asfaltirana. Postoje dva pristupna puta do parcele od kojih je jedan zemljani dok je drugi makadamski i prikladan je za pristup parceli. Od javnih instalacija do građevine je dovedena mreža vodovoda te telefonska linija.

  Očekivana zaposjednutost osobama uključujući i osobe smanjene pokretljivosti
  Građevina je proizvodno tehnološka te se predviđa uporaba prostora tijekom radnog vremena od 07:00 do 15:00. Proizvodni proces uvjetuje 4-6 radnika tijekom cijele godine koji bi opsluživali strojeve te dio koji bi bio zaposlen u uredu.

  Očekivani sustav za upravljanje i nadziranje tehnološkog procesa
  Tehnološka pila za drvne trupce mora imati sustav zaštite daljinskog upravljanja rezanja trupaca tako da se onemoguće ozljede radnika. Pila se pokreće pomoću dizel motora pri čemu se dizel mora nadopunjavati prema potrebi i ne smiju se spremnici skladišititi u blizini stroja.

  Očekivanu vrstu, količine i smještaj zapaljivih tekućina, plinova i drugih tvari koje se skladište, stavljaju u promet ili su prisutne u tehnološkom procesu
  Tehnološkim procesom vrši se rezanje drvnih trupaca na debljinu planki koje se potom skladište u posebnoj prostoriji. Skladište planki i piljevine je zasebni požarni sektor skladišta. Dodatna opasnost postoji od dizel goriva koje se koristi kao energent za pokretanje drvne pile.

  Očekivana vrsta izvora mogućeg zapaljenja

  Mehanički izvori
  Uzrok udar metala o metal, pri čemu se javlja iskrenje, što se izbjegava pravilnom izvedbom kompletno pocinčana oprema što smanjuje mogućnost iskrenja. Također trenje se može razviti dovoljna količina topline što bi moglo biti uzrok paljenja. Stoga oprema mora biti pravilno održavana prema upustvima za održavanje.

  Električni uređaji
  Električni uređaji i elektromotorni pogoni mogu biti potencijalni izvori iskre. Sve električne instalacije izvesti prema postojećim propisima koji točno definiraju način izvedbe.

  Statički elektricitet
  Statički elektricitet predstavlja najčešći uzrok požara, a javlja se kao posljedica trenja rotirajućih dijelova opreme, ili posljedica trenja materijala po stijenkama cjevovoda. Na projektiranoj liniji svi su transportni cjevovodi relativno kratki i osigurani ublaživačima pada sa vrlo malo prelaznih komada (suženja) i koljena. Cjelokupna oprema je uzemljena.

  Očekivanu vrstu, količine i svojstva eksplozivnih smjesa (plinova, para, prašina i maglica)
  Predviđa se uporaba dizel goriva za pokretanje pile za drvo pa se iz tog razloga mora posvetiti veća pažnja tijekom rukovanja gorivom.

  Podatke o zatečenim svojstvima glede pristupačnosti građevine, za postojeću građevinu
  Do parcele je doveden pristupni put koji je asfaltiran te je pogodan za pristup vatrogasnog vozila tijekom cijele godine. Do parcele dolazi još jedan makadamski put koji nije prikladan za prilazak vozila tijekom zimskog razdoblja te postoji još jedan pristupni put koji je zemljani i prikladan je za prilazak samo u sušnim razdobljima.

  Arhitektonski projekt
  Željka Mutnjaković-Prebeg, dipl.ing.arh.

  Elaborat zaštite od požara
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

   

  PILANA 0

  PILANA 1

  PILANA 2

  PILANA 3

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive