Hladnjača Topolje 2015

  HLADNJACA 220x120Hladnjača Topolje 2015, Glavni projekt vode i vatroobrane za izgradnju građevine za prijem, sortiranje i pakiranje voća sa ULO hladnjačom na lokaciji općine TOPOLJE, kčbr 607 ko. Topolje. Hladnjača se bazira na ULO tehnologiji niskog udjela kisika u prostoru skladištenja čime se produžava vijek trajanja voća i povrća koje se namjerava skladištiti.

     Građevnu česticu čini katastarska čestica koja je prema klasifikaciji iz Prostornom planu uređenja općine Draž određena za gospodarsku-poslovnu namjenu (K), a položena je zapadno uz županijsku cestu br. 4018-D7 Topolje – Gajić-Batina na istočnom izlasku iz mjesta Topolje, na kč.br. 607 površine 10.346 m2. Za pristup na građevnu česticu postoje dva kolni prilaza od toga jedan od županijske ceste sjeverni i drugi južni sa javnog tvrdog puta.

  Opis građevine i okolnih građevina
  Formirana je građevna čestica koja je u Prostornom planu uređenja općine Draž smještena u gospodarskoj zoni općine Draž namijenjena za građevinsku namjenu. Građevinska čestica smještena je sjeverno od županijske ceste br. 4018-D7 Topolje– Gajić-Batina u k.o. Topolje. Površina parcele je 10.346 m2 koja se nalazi u poslovnoj građevinskoj zoni.

  Veličina, površina i namjena građevine
  Namjena građevine – prijem, sortiranje, pakiranje i skladištenje voća i povrća proizvedenih na svojim poljoprivrednim površinama, te uslužno za kooperante proizvođače voća i povrća.

  Oblikovanje građevine
  NAMJENA: prijem, sortiranje, kontrola, pakiranje i hlađenje voća i povrća
  VELIČINA: dimenzije 29,6 ×62,5 m, visine 12,45 m građevinske bruto površine dimenzije 1.790 m2
  OBLIKOVANJE: nadzemna, armirano betonska konstrukcija, pokrivena termo panelima, kosi krov,
  INSTALACIJE: uzemljenje, osvjetljenje.

  Vrsta i opis namjene odnosno tehničko-tehnološkog procesa
  Građevina se koristi za skladišni prostor za sortiranje i dugoročno pohranjivanje voća pomoću ULO ultra low oxygen tehnologije hlađenja.

  Način i uvjeti priključenja građevine na javno prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu
  Glavnim projektom vodovoda, vatroobrane i kanalizacije za predmetnu građevinu obuhvaćeno je:
  * vodoopskrba građevine
  * vodovod
  * kanalizacija (sanitarno-fekalna, tehnološka i oborinska),
  * vatroobrana
  * plinska instalacija

  Snabdijevanje vodom predmetne građevine, rješava se priključkom na magistralni vodovodni cjevovod DN 160 Topolje-Duboševica. Za mjerenje protupožarne vode ugraditi će se vodomjer Woltmann HELIX DN 80mm, Q= 40 m3/h (Qmax 200 m3/h), proizvod IKOM.

  Očekivana zaposjednutost osobama uključujući i osobe smanjene pokretljivosti
  Tijekom radnog vremena očekuje se prisustvo 5-10 radnika i osoba.

  Očekivani sustav za upravljanje i nadziranje tehnološkog procesa
  Sustav hlađenja spremišta je automatiziran i pokretan je nizom temperaturnih osjetnika koji su postavljeni unutar prostora hladnjače.

  Očekivanu vrstu, količine i smještaj zapaljivih tekućina, plinova i drugih tvari koje se skladište, stavljaju u promet ili su prisutne u tehnološkom procesu
  Djelomično se predviđa uporaba zemnog plina za grijanje zgrade.

  Očekivana vrsta izvora mogućeg zapaljenja
  Unutar prostora ne postoje mogući izvori zapaljenja te je požarno opterećenje zgrade i cijelog sustava nisko.

  Očekivanu vrstu, količine i svojstva eksplozivnih smjesa (plinova, para, prašina i maglica)
  Tijekom rada ne očekuje se razvoj oblaka prašine koji mogu postići eksplozivan sastav te se ne očekuje samo zapaljenje.

  Podatke o zatečenim svojstvima glede zaštite od požara, za postojeću građevinu
  Građevina je novogradnja.

  Podatke o zaštićenom spomeničkom svojstvu, za građevinu upisanu u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske
  Zgrada nije zaštićena kao kulturno dobro.

  Podatke o zatečenim svojstvima glede pristupačnosti građevine, za postojeću građevinu
  Postoji osiguran pristup zgradama pristupnom cestom.

  Ostali podatci koji utječu na ostvarivanje sustavne zaštite od požara građevine

  PODJELA GRAĐEVINA U PODSKUPINE ZPS 1-5
  Procjena broja kroisnika 5-10 osoba
  Broj etaža prizemlje, prvi kat i glaerija
  Visina zadnje etaže + 5,0 m
  Broj jedinica jedna
  Površina preko 400 m2
  Skupina zgrade ZPS3

  PODJELA GRAĐEVINA U PODSKUPINE 1 ILI 2
  Brutto površina preko 400 m2
  Procjena broja korisnika 5-10 osoba
  Primjenjeni stabilni sustavi PP aparati, unurarnja i vanjska hidrantska mreža
  Primjenjeni dojavni sustav vatrodojava
  Primjenjeno odimljavanje prirodno odimljavanje
  Podskupina složenosti 2 – zahtjevne građevine

  OPIS OPASNOSTI KOJE PROIZLAZE IZ SPECIFIČNOSTI KORIŠTENJA
  - nemogućnost pristupa do zgrade vatrogasnim vozilima
  - neizvođenje potrebne vatrootpornosti pojedinih elemenata građevinske konstrukcije
  - neosiguranje dovoljnog broja izlaza iz ugroženih prostora
  - nepravilno postavljanje smjera otvaranja vrata
  - neosiguranje dovoljnog broja aparata za početno gašenje požara

  Strojarsko-tehnološki projekt
  Zijad Hadžić, dipl.ing.stroj.

  Elaborat zaštite od požara
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

   

  HLADNJACA 1

  HLADNJACA 2

  HLADNJACA 3

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive