Energetske klase zgrada
  Nedjelja, 14 Svi 2017 08:30

  Energetske klase zgrada

  Energetski certifikat za stan - da ili ne? Proljeće je doba kada obično razmišljamo o raznim preinakama, građevinskim zahvatima ili promjenama u našem domu. Ako vam je pritom na umu i energetsko certificiranje, zasigurno se pitate koliko je isplativa ta investicija, pogotovo jer energetski certifikat ne traje vječno, već 10 godina od njegova izdavanja. Donosimo osnovne informacije i nekoliko savjeta tvrtke Schneider Electric, globalnog stručnjaka za upravljanje energijom i automatizaciju. Naime, jedna od preuzetih obveza Hrvatske kao članice EU-a je i ona o energetskom certificiranju zgrada, što je krovna direktiva EU-a o energetskim svojstvima zgrada. Pa ipak, certificiranje se u Hrvatskoj počelo provoditi i prije ulaska u EU u nekoliko faza – još 2008. bilo je obvezno za nove zgrade, od srpnja 2013. obavezne su ga imati sve privatne i pravne osobe koji prodaju nekretninu, tijekom 2015. obuhvatilo je i zgrade javnog sektora i namjene, a od početka 2016. godine obavezan je i za iznajmljivanje, zakup ili leasing nekretnina. Prema Pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (Narodne novine 81/12, 29/13, 78/13), “energetski razred zgrade je indikator energetskih svojstava zgrade koji se za stambene zgrade izražava preko godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke svedene na jedinicu ploštine korisne površine zgrade.“ Stambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s time da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred. Energetski razred je rezultat energetskog certificiranja i, najjednostavnije rečeno, iskazuje koliko energije treba utrošiti da bismo se u stanu mogli ugrijati na pristojnu temperaturu, nekih 20 °C, što baš i nije realna situacija. U prosjeku je temperatura do koje se griju stanovi ipak nešto viša, a time i potrebna energija. Što više energije treba utrošiti, to je razred niži, tj. stan je energetski lošiji. U konačnici se to svodi na to da grijanje u stanu s nižim energetskim razredom plaćamo više.

  Kako izračunati koliko trošimo na grijanje?
  Primjerice, za stan od 60 m2 s energetskim razredom C i godišnjom potrošnjom od 100 kWh/m2 potrošit ćemo 6000 kWh godišnje (množimo potrošnju s kvadraturom, 100 x 60). Ako se grijemo na struju, ovakvo grijanje platit ćemo 5700 kn (po skupljoj tarifi s PDV-om, množimo ukupnu potrošnju s cijenom tarife, 6000 x 0,95 kn), a koristimo li plin (u gradu Zagrebu), grijemo se za 1773 kn (ukupna potrošnja puta cijena gradskog plina po kvadraturi, 6000 x 0,2965 kn). U slučaju stana s energetskim razredom D i potrošnjom 150 kWh/m2, cijene su 8550 kn za električnu energiju i 2668 kn za plin.

  Isplati li se?
  Isplati li se i koliko ulagati u povećanje energetskog razreda, ili isplati li se platiti više za stan s višim energetskim razredom? Lakom računicom prema navedenim cijenama za grijanje dolazimo do toga da nam je ušteda na plinskom grijanju za stan razreda B (potrošnje 50 kWh/m2) u odnosu na stan razreda C oko 890 kn. Znači, ako kupujemo stan razreda B, njegova cijena, a da bi nam bilo isplativo u sljedećih 20 godina, može biti veća za maksimalno 17.800 kn ili oko 2400 eura (40 eura po m2). U slučaju da dvojimo između stana razreda D i B, ta razlika može biti i dvostruko veća - oko 80 eura. Ono što je možda zanimljivije, ove brojke nam govore i koliki bi trebao biti maksimalni iznos ulaganja u veći energetski razred, a da nam bude isplativo. Znači, ako ulažemo u energetsku obnovu stana razreda C do razreda B, ulaganje je isplativo ako ne prelazi maksimum od 17.800 kn, dok za ulaganje u stan razreda D do razreda B možemo izdvojiti do 35.600 kn. Sve navedeno vrijedi za plinsko grijanje. Slična jednostavna računica nam može pokazati da je grijanje na električnu energiju puno skuplje, tj. da bi ulaganje u viši energetski razred bilo brže isplativo. A energetski razred A? Za sada ga stavimo po strani. Razred A podrazumijeva ne samo manju potrošnju već i samostalnu proizvodnju energije za potrebe stanovanja, što je ipak posebna tema.
  Marin Režić


  Što sve utječe na energetski razred?

  Mnogo je parametara koji utječu na energetski razred zgrade. Ovisno o potrošnji energije koju neka zgrada troši se smješta u jedan od 8 energetskih razreda: A+, A, B, C, D, E, F, G (gdje A+ predstavlja energetski vrlo učinkovitu zgradu, a G energetski vrlo neučinkovitu zgradu). Energetski certifikat je dokument koji utvrđuje energetski razred zgrade, predočuje energetske karakteristike zgrade i daje informaciju o potrošnji energije te stanju zgrade u odnosu na energetsku učinkovitost. O čemu sve ovisi koji će razred neka zgrada biti? Energetski certifikat tj. energetski razred zgrade nam daje informaciju o potrošnji energije koju neka zgrada troši, a o energetskom razredu ovisi jako mnogo parametara.

  Što sve utječe na energetski razred?
  - lokacija zgrade (da li je zgrada u Čakovcu, Rijeci, Osijeku, Dubrovniku ili nekom drugom gradu?)
  - vrsta zgrade i namjena (režim korištenja zgrade - stan, kuća, poslovna itd.)
  - karakteristike vanjske ovojnice zgrade (od kakvih materijala su izgrađeni zidovi, da li ima toplinske izolacije, kakve i koliko, koji je redoslijed slojeva vanjske ovojnice itd.),
  - karakteristike stolarije (vrsta okvira: PVC, drvo, aluminij. Vrsta ostakljenja: LOW stakla, punjena argonom, obična stakla, IZO stakla itd.)
  - kada je zgrada građena (starost građevine, i kada su bila zadnje značajne adaptacije)
  - orijentacija otvora (na koju stranu ima koliko i kakvih otvora - prozora/prozirnih elemenata pročelja) - istok, sjever, zapad jug i solarnih dobitaka)
  - da li prozori imaju zaštitu od sunca? (kakvu, gdje - s unutrašnje strane ili zaštitu s vanjske strane)
  - zrakopropusnost
  - zaklonjenost zgrade (nezaklonjena, umjereno zaklonjena i zaklonjena zgrada)
  - površina i vrste vanjskih zidova na pojedinu stranu svijeta
  - površina zidova prema negrijanim prostorima (garaža, spremište, podrum, tavan...)
  - površina zidova prema grijanim prostorima (susjedni stanovi itd.)
  - površine, volumeni i karakteristike grijanih i negrijanih prostora
  - površina, vrsta i karakteristike otvora, po orijentacijama na pročeljima
  - da li zgrada ima ili nema podrum (površine, volumen, otvori, karakteristike podruma itd.)
  - kako su izvedeni podovi (da li su izolirani, na koji način i koliko, kakve su obloge itd.)
  - kako su izvedeni stropovi (da li su izolirani, na koji način i koliko itd.)
  - kako su riješena mjesta toplinskih mostova na konstrukciji
  - da li ima primijenjenih obnovljivih izvora energije, u kojem udjelu i kakvih
  - kakav je sustav grijanja prostora i zagrijavanja rople vode

  Sve ovo nabrojeno i još mnogo drugih karakteristika se prilikom energetskog pregleda detaljno pregledava i mjeri, te se temeljem tih prikupljenih i proanaliziranih podataka izrađuje proračun u specijaliziranom programu kako bi se došlo do izračuna godišnje potrebna toplinska energija za grijanje, pa se zgrada s obzirom na potrošnju energije svrstava u određeni energetski razred. Iz ovoga se može vidjeti da energetski pregled i izdavanje energetskog certifikata nije jednostavan i brzi posao. Krajnji produkt cijelog posla je energetski certifikat i izvješće o provedenom energetskom pregledu.

  Koji energetski razred je neka kuća?
  Tek nakon detaljnog energetskog pregleda, analiza i izrade proračuna se može znati koji je energetski razred neka zgrada. Međutim, ukoliko neka zgrada (npr. kuća) uopće nema toplinsku izolaciju na vanjskoj ovojnici (zidu), bez obzira da li ma samo običnu žbuku, ako stropovi tj. krov nije toplinski izoliran, ako je kuća izgrađena prije 1995., ako je zaštita od sunca prosječna te ako je orijentacija prosječno dobra (manje prozora na sjever, a više na jug), ne može se očekivati da će energetski razred biti dobar, (vrlo izvjesno je da će biti E ili niži). Vlasnici kuća vrlo često energetski certifikat tj. energetski razred poistovjećuju sa kvalitetom svoje kuće ili kvalitetom gradnje, no energetski razred daje samo izračun kolika je potrebna godišnja toplinska energija za grijanje. I zbog toga potpuno ista kuća, sa potpuno jednakim karakteristikama i orijentacijom u Čakovcu ili Splitu neće imati isti razred. Zašto? Pa iz razloga što će takva kuća zbog klimatskih uvjeta u Čakovcu trošiti znatno više energije za zagrijavanje nego ista takva negdje na jugu Hrvatske, gdje su klimatski uvjeti znatno blaži. Da bi neka kuća / zgrada bila A energetski razred, ta zgrada mora imati 15 cm (ili više) toplonske izolacije na zidovima, jako dobro toplinski izoliran strop (25 cm), jako kvalitetnu stolariju, sa kvalitetnim brtvama i staklima, jako kvalitetnu zaštitu od sunca, što manje otvora na sjever.

  Zašto se energetski razred dva stana u zgradi razlikuje?
  U slučajevima višestambene zgrade, energetski razred pojedinog stana od energetskog razreda cijele zgrade se može razlikovati, kao što se može razlikovati i energetski razred jednog stana od drugog stana, i najčešće je to u praksi tako,a pogotovo kada se radi o graničnim vrijednstima pojedinog razreda - npr. ako je je pojedini stan na gornjoj granici C razreda ("malo fali za B razred), a cijela zgrada je na donjoj granici B razreda ("malo iznad C razreda) . Zašto je to tako? Stan koji je orijentiran na sjever, koji ima dva vanjska zida i koji ima ravni strop prema vanjskom prostoru troši znatno više energije za zagrijavanje/hlađenje od stana koji je orijentiran na jug i nalazi se u "sendviču" sa svih strana - između stanova gore, dolje, lijevo i desno. Kada postoji energetski certifikat pojediog stana i cijele zgrade i kada se energetski razredi razlikuju, i jedan i drugi certifikat su ispravni, međutim energetski certifikat pojedinog stana daje preciznije i konkretnije podatke za taj pojedini stan od energetskog certifikata cijele zgrade. Kolokvijalno i maksimalno pojednostavljeno se može reći da je energetski razred cijele višestambene zgrade zapravo "prosječan energetski razred svih stanova/prostora u toj zgradi". Svemu ovome treba dodati i još jednu činjenicu - a to je da se tijakom posljednjih godina tehnički propis kojim se propisuju zahtjevi za izračun energetskog razreda postrožuju, to u praksi znači da ista zgrada / stan / kuća po standardima od prije 10 godina ima energetski certifikat sa energetskim razredom npr. C, a ta izta zgrada bi možda po današnjim zahtjevima tehnočkog propisa mogla imati drugačiji energetski razred (npr. D).

  Energetskim pregledom zgrade se također utvrđuju svojstva postojećeg stanja termotehničkih sustava i sustava rasvjete te ostalih potrošača u građevini, čiji se režim korištenja razlikuje ovisno o vrsti građevine. U izvještaju o energetskom pregledu se utvrđuje potencijal energetski učinkovitih mjera, te se kroz analizu prikazuje i kolika je ušteda nakon uvođenja energetski učinkovitijih sustava (obnovljivih izvora energije za grijanje/hlađenje, uvođenje štedljive rasvjete itd) te se prikazuje jednostavni povratni period investicije, koji svakom vlasniku i korisniku zgrade realno prikazuje koje energetski učinkovite mjere može poduzeti da bi njegova zgrada trošila manje energije i bila ugodnija za stanovanje. Kada gledate energetski certifikat onda pogledajte i brojku tj. vrijednost Qhnd, te ćete prema tome vidjeti da li je energetski razred na samom pragu prema lošijem energetskom razredu ili je na pragu prema boljem energetskom razredu, na energetskom certifikato to imate vrlo jasno i grafički prikazano, zato je potrebno energetski certifikat dobro pogledati, a ako je potrebno zatražiti i dodatno pojašnejenje od ovlaštenog energetskog certfikatora koji ga je izdao. Osim samog energetskog razreda u energetskom certifikatu (točnije na njegovoj 3. stranici) se prikazuju sve energetski učinkovite mjere koje je moguće implementirati na predmetnoj građevini - npr. ugradnja toplinske izolacije (fasade), zamjena stolarije itd.
  ritehprojekt.hr


  Zašto je važan energetski certifikat: Stan do stana, kvadratura ista, a razlika u cijeni - 10.000 eura!

  Visoki energetski razredi najčešće podrazumijevaju bolju vanjsku izolaciju zgrade. Iako mnogi vlasnici nekretnina energetske certifikate smatraju nepotrebnima, u Osijeku prednosti ovog elaborata polako, ali sigurno dolaze do izražaja. Stanovi u jednoj zgradi, ovisno o energetskom razredu, već se prodaju za bitno drugačiju cijenu. Svaki kupac kojemu je stalo do postizanja ušteda na režijskim troškovima sada već pri prvom razgledavanju stanova koji se prodaju može tražiti na uvid elaborate o energetskoj učinkovitosti iz kojih se jasno vidi koliko košta život u svakom pojedinom stanu. Naime, iz certifikata je moguće jasno iščitati kakvu mjesečnu potrošnju vode, plina i struje potencijalni budući stanar može očekivati. Paralelno, u skladu s pogodnim režijskim troškovima prodavatelj nekretnine može za “kvadrat” tražiti veću cijenu. Tako se događa da dva susjeda sa stanom do stana jednake kvadrature prodaju nekretnine po cijeni koja se razlikuje i do nekoliko tisuća eura. Slučaj je to nedavno bio u zgradi na Sjenjaku.

  - Jedan stan u zgradi imao je energetski razred C i ukupnu energetsku potrošnju izraženu kroz 96kwh/m2 jedinica, a drugi stan u istoj zgradi u energetskom je F razredu, a potrošnja mu je izražena kroz 230 kwh/m2 jedinica. Razlika između ova dva stana odmah je lako uočljiva - budući stanar bi za režije u prvom izdvajao upola manje u odnosu na drugi stan. Što nije zanemarivo! Upravo zbog toga stan s C razredom drži cijenu od 880 eura za “kvadrat”, a stan s F razredom cijenu od 750 eura za “kvadrat” - kaže Marijan Matijević, direktor tvrtke za posredovanje u kupoprodaji nekretnina Nekretnine Matijević iz Osijeka.

  Objašnjava kako razliku u cijeni ne čini samo postojanje certifikata i taksativno nabrojani režijski troškovi, nego ono što oni podrazumijevaju.
  - Primjerice, visoki energetski razred najčešće podrazumijeva bolju vanjsku izolaciju zgrade, te činjenicu da stan ima PVC stolariju, vodomjer, toplinske razdjelnike...To jesu segmenti vidljivi golim okom, ali su se svejedno često znali previdjeti. No, sada je tu certifikat koji otklanja svaku sumnju prilikom kupovine, kaže Matijević.

  Za 20 godina ušteda 120 tisuća kuna
  Ako se uzme da stan razreda C s ukupnom energetskom potrošnjom izraženom u 96kwh/m2 jedinica mjesečno stvori mjesečni režijski trošak od oko 500 kuna, a stan s F razredom i potrošnjom izraženom kroz 230 kwh/m2 jedinica trošak u vrijednosti od 1.000 kuna - kroz dvadeset godina prvi stan u odnosu na drugi vlasniku štedi oko 120 tisuća kuna! Takvu uštedu tržište nekretnina cijeni podizanjem ukupne cijene štedljivijeg stana u odnosu na manje štedljiv za čak deset tisuća eura.

  Nema više mačka u vreći
  Iz udruge “Potrošački forum” ističu kako postojanje energetskih certifikata ide na ruku kupcima nekretnina, ali i onima koji ih iznajmljuju. Sada je mnogo teže nekome podvaliti mačka u vreći, primjerice stan koji se prodaje po visokoj cijeni zbog dobre lokacije, a da se na kraju pokaže kako su režijski troškovi za budućeg vlasnika neizdrživi.
  Ivana SOLAR

  Pročitano 1097 puta

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive