Energijski ili energetski
Srijeda, 05 Lipanj 2019 11:50

Energijski ili energetski

Hrvatski jezik je jedan od jezika koji se odlikuje bogatstvom različitih tvorbenih mogućnosti za izricanje različitog značenja. Nije dobro preuzimati tvorbene obrasce iz drugih jezika koji takvih mogućnosti nemaju jer nastaje zbrka. Često se u hrvatskom jeziku u sredstvima javnog priopćavanja i u stručnim radovim na raznim stručnim okupljanjima zamjenjuju 2 pridjeva: energetski i energijski. Oni doduše slično zvuče, ali različito znače. Pridjev energetski izveden je od riječi energetika, što znači energijska tehnika.

Nazivom energetika obuhvaćene su sve znanosti koje se bave energijom te tri tehnička područja:
- pretvorba energije
- prijenos energije
- pohrana energije

Otuda pridjev energetski znači koji se odnosi na energetiku, npr. energetski stručnjak, energetski znanstvenik, energetski savjetnik i sl. Od imenice energetika mogao bi se izvesti pridjev i u obliku energetički, ali takav pridjev nije uobičajen. Pridjev energijski dobro je tvoren od riječi energija i sufiksa – ski pa znači koji se odnosi na energiju, kao što se kemijski odnosi na kemiju. Potvrđeni primjeri su energijski tonus, energijski div, energijski transformator, energijski zakon, energijski krug, energijski kanal, energijski gubitak, ... Nažalost, u praksi se pridjev energetski upotrebljava nerijetko i kada je riječ o energetici i kada je riječ o energiji, pa treba odgonetati na što se odnosi. Nalazimo primjere energetski udar na Hrvatsku, energetski slom, energetski kolaps, energetski izvor, energetski učinak, energetski kabel. Nejasno je kako energetika udara na Hrvatsku, kako se navedene sastavnice energetike mogu slomiti ili kolabirati ....

Vjerojatno energija ima neke učinke. Ne izvire odnekud energetika, nego energija i ne prenosi se kabelima energetika, nego energija, ne pretvara se iz jednog oblika u drugi energetika, nego energija. U takvim primjerima valjalo je upotrijebiti riječ energijski: energijski udar, energijski slom, energijski kolaps, energijski izvor, energijski učinak, energijski kabel. Energetski je dobro upotrebljavati kada je riječ o energetici, području ljudskog djelovanja povezanim s energijom, a energijski kada je riječ o samoj energji. U svim enciklopedijama i rječnicima koji su dostupni, energija se definira kao sposobnost obavljanja rada

Energetika je:
- znanost koja se bavi izučavanjem energije, njenih izvora i svega što je s tim u vezi
- industrijska grana koja se bavi proizvodnjom i distribucijom energije
- proučavanje energije i primjene izvora energije
- znanost koja se bavi energijskim izvorima i njihovim tehničkim iskorištavanjem, zalihama energije i rentabilnošću njihove eksploatacije
- tehnika primjene i eksploatacije različitih oblika energije: toplinske, električne, vodene, sunčane, energije vjetra

Ustaljena je praksa da se engleska riječ (imenica) energy, kada stoji ispred neke druge riječi (imenice) na koju se odnosi, prevodi se ili posvojnim pridjevom energetski, formiranim od riječi (imenice) energetika, postavljenim ispred riječi (imenice) na koju se odnosi, ili posvojnim genitivom riječi (imenica) energija, postavljenim iza riječi (imenice) na koju se odnosi.

Iz toga su vidljive dvije stvari:
- u praksi se nikada ne koristi posvojni genitiv riječi (imenice) energetika
- donedavno za hrvatske jezikoslovce nije postojao posvojni pridjev energijski formiran od riječi (imenice) energija
- razlog tomu je bilo nedovoljno poznavanje materije i nepostojanje pridjeva energijski u rječnicima hrvatskog jezika

Kako prepoznati kada se energy odnosi na energiju, a kada na energetiku? Pojam energija vezan je uz primarne (prirodne), sekundarne(transformirane) i korisne oblike energije. Primarna energija se istražuje i eksploatira, po potrebi transformira u sekundarnu energiju, kao takva transportira i distribuira do potrošača te racionalno iskorištava. Sva tehnika, tehnologija i energetska infrastruktura koje se u tome procesu koriste spadaju u energetiku. Činjenica je da u engleskom jeziku ne postoji riječ koja odgovara našoj riječi energetika veće se energetika prevodi kao termin energy industry i obrnuto. Treba usvojiti: riječ energy kada stoji ispred neke druge imenice može se prevesti posvojnim pridjevom energijski (u fizici) te posvojnim pridjevom energetski i posvojnim genitivom riječi energija (u energetici).

Engleski termin energy band na hrvatski jezik se prevodi kao energijski pojas (ne kao pojas energije).
Engleski termin energy transformer na hrvatski jezik se prevodi kao energetski transformator (ne kao energijski transformator ili transformator energije)
Engleski termin energy source na hrvatski jezik se prevodi kao izvor energije (ne kao energijski izvor ili energetski izvor).

U međunarodnoj normi ISO 50001:2011 ispred 14 različitih imenica stoji posvojni pridjev energy i u svim tim slučajevima se prevodi na hrvatski jezik kao energijski.

ISO 50001:2011 hrvatski prijevod
energy policy = energijska politika
energy planning = energijsko planiranje
energy review = energijsko preispitivanje
energy baseline = energijska osnovica
energy performance = energijska provedba
energy targets = energijski ciljevi
energy services = energijske usluge
energy goods = energijska dobra
energy equipment = energijska oprema
energy efficiency = energijska učinkovitost
energy aspect = energijski aspekt
energy profile = energijski profil
energy intensity = energijski intenzitet
energy consumption = energijska potrošnja

MALI ENERGIJSKI RIJEČNIK
ENERGIJA – (1) sposobnost obavljanja rada, fizička veličina koje se ne može vidjeti, niti osjetiti, njena se količina može izračunati korištenjem jednadžbi iz fizike

ENERGIJA – (2) roba na tržištu, njenom proizvodnjom i korištenjem postižu se gospodarska dobit i društvena dobrobit, kao i okolišni utjecaji (zaposjedanje tla, crpljenje prirodnih sredstava, zagađivanje)

ENERGIJSKA UČINKOVITOST TEHNIČKOG POSTROJENJA – odnos korisnog vida energije koja izlazi iz sustava i ulazne energije u sustav, to je bezdimenzijski broj

SPECIFIČNA POTROŠNJA ENERGIJE KOD ENERGIJSKIH PROCESA – odnos iskorištene (sekundarne) energije i fizičkog obujma proizvodnje, dimenzja MJ/t

ENERGIJSKA INTENZIVNOST – mjera uspješnosti uporabe energije kao sirovine u poslovanju (proizvodnji), izražava se odnosom utrošene (sekundarne) energije i dobiti organizacije, dimenzija MJ/kn

ENERGIJSKO UPRAVLJANJE – cjelokupno upravljanje organizacijom sa aspekta nabave i uporabe energije s ciljem postizanja ciljeva organizacije

ENERGIJSKA PROSUDBA – ocjena, prosudba, kako poslovodstvo, uprava upravlja organizacijom sa aspekta energije, u užem smislu energijska prosudba se odnosi na ocjenu tehničkog voditelja organizacije

ENERGIJSKI VODITELJ – uposlenik organizacije koji stalno radi na povećanju energijske učinkovitosti tehničkih sustava, proizvodnih procesa i cjelokupne organizacije

ENERGETIKA – privredna grana koja se bavi preradom primarne energije (energije u prirodnim oblicima) u sekundarnu energiju (energiju u prihvatljivim oblicima) kako bi se mogla isporučiti na tržište

ENERGIJSKI CERTIFIKAT – dokaz dobiven primjenom poznate metode da uređaj, postrojenje ili građevine po svojim karakteristikama spadaju u određenu klasu učinkovitosti

mr.sc. JOŠKO LISIČAR, dipl.ing.stroj.
Pročitano 108 puta

O nama

Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

Kontakt info

HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
Kralja Tomislava 82.
31417 Piškorevci
Hrvatska

E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
Fax: 031-815-006
Mobitel: 099-221-6503
© HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive