Zakon o alternativnim gorivima
Subota, 24 Prosinac 2016 13:19

Zakon o alternativnim gorivima

Ovim Zakonom se utvrđuje zajednički okvir mjera za uspostavljanje infrastrukture za alternativna goriva, kako bi se na najmanju moguću mjeru smanjila ovisnost o nafti te ublažio negativni utjecaj prometa na okoliš. Zakonom se utvrđuju minimalni zahtjevi za izgradnju infrastrukture za alternativna goriva, uključujući mjesta za punjenje, utvrđuju se zajedničke tehničke specifikacije za mjesta za punjenje i opskrbu, zahtjevi za informiranje korisnika, kao i način izvršavanja obveza izvješćivanja o provedbi mjera uspostavljanja infrastrukture za alternativna goriva.

Na sva ostala pitanja uspostave infrastrukture za alternativna goriva koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se propisi kojima se uređuje područje prometne infrastrukture, područje prostornog uređenja, područje infrastrukture prostornih podataka, područje gradnje, područje energetike, područje energetske učinkovitosti, područje zaštite okoliša, te zakoni kojima su osnovani i koji određuju djelokrug Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kao i Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija i državne potpore.

Alternativna goriva: goriva ili izvori energije koji služe, barem djelomično, kao nadomjestak za izvore fosilnih goriva u opskrbi prometa energijom i koji imaju potencijal doprinijeti dekarbonizaciji prometnog sustava te poboljšati okolišnu učinkovitost prometnog sektora, koji između ostalog uključuju: električnu energiju, vodik, biogoriva (tekuća ili plinovita biogoriva namijenjena prometu proizvedena iz biomase), sintetička i parafinska goriva, prirodni plin, uključujući bioplin, u plinovitom (stlačeni prirodni plin – SPP) i ukapljenom obliku (ukapljeni prirodni plin – UPP) te ukapljeni naftni plin (UNP).

Mjesto za punjenje male snage: mjesto za punjenje koje omogućuje transfer električne energije na električno vozilo snage jednake ili manje od 22 kW, osim uređaja snage manje ili jednake 3,7 kW koji su instalirani u privatnim kućanstvima ili čija primarna namjena nije punjenje električnih vozila te koji nisu dostupni javnosti.

Mjesto za punjenje visoke snage: mjesto za punjenje koje omogućuje transfer električne energije na električno vozilo snage veće od 22 kW.

U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi, koji nisu utvrđeni ovim Zakonom, imaju značenje propisano posebnim zakonima kojima je uređeno područje prostornog uređenja, područje energetike, područje prometne infrastrukture, područje gradnje, područje zaštite okoliša, područje poreza, područje državnih potpora, te zakonima kojima su osnovani i koji određuju djelokrug Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija.

Zajednički okvir mjera za razvoj tržišta u pogledu alternativnih goriva u prometnom sektoru i za postavljanje odgovarajuće infrastrukture određuje se Nacionalnim okvirom politike (u daljnjem tekstu: NOP), koji se donosi za razdoblje nakon 2016. godine do ispunjenja ciljeva za razvoj tržišta u pogledu alternativnih goriva u prometnom sektoru i za postavljanje odgovarajuće infrastrukture.

NOP je akt planiranja koji se sastoji od:

1. procjene trenutačnog stanja i budućeg razvoja tržišta alternativnih goriva u prometnom sektoru, uključujući njihovu moguću istodobnu i kombiniranu uporabu te razvoj infrastrukture za alternativna goriva, uzimajući pritom u obzir, kada je to moguće, neprekinutu prekograničnu pokrivenost

2. nacionalnih pojedinačnih i skupnih ciljeva za postavljanje infrastrukture za alternativna goriva, koji se mogu revidirati na temelju procjene potražnje, pri čemu je potrebno osigurati usklađenost s minimalnim infrastrukturnim zahtjevima

3. mjera potrebnih za ostvarivanje nacionalnih pojedinačnih i skupnih ciljeva iz točke 2. ovog stavka, uključujući mjere za poticanje i olakšavanje postavljanja mjesta za punjenje koja nisu dostupna javnosti

4. mjera kojima se može promicati postavljanje infrastrukture za alternativna goriva u sklopu usluga javnoga prijevoza

5. određivanja naselja, građevinskih područja naselja, odnosno gradskih/prigradskih aglomeracija, drugih gusto naseljenih područja i mreža koje će, u skladu s potrebama tržišta, biti opremljene javno dostupnim mjestima za punjenje u skladu s člankom 6. stavkom 1. ovog Zakona

6. određivanja naselja, građevinskih područja naselja, odnosno gradskih/prigradskih aglomeracija, drugih gusto naseljenih područja i mreža koje, u skladu s potrebama tržišta, trebaju biti opremljene mjestima za opskrbu SPP-om u skladu s člankom 8. stavkom 10. ovog Zakona

7. procjene potreba za instaliranjem mjesta za opskrbu UPP-om u lukama izvan osnovne mreže TEN-T

8. razmatranja potrebe za uvođenjem opskrbe električnom energijom u zračnim lukama za avione u mirovanju.

Informacije o mjerama potpore proizvodnje tehnologija alternativnih goriva u prometu uključuju:

1. godišnja sredstva dodijeljena za postavljanje infrastrukture za alternativna goriva, razvrstana prema alternativnom gorivu i vrsti prometa (cestovni, željeznički, vodni i zračni)

2. godišnja sredstva dodijeljena za potporu proizvodnim pogonima za tehnologije alternativnih goriva, razvrstana prema alternativnom gorivu i vrsti prometa

3. razmatranje mogućih posebnih potreba u početnoj fazi postavljanja infrastruktura za alternativna goriva.

Informacije o ciljevima uključuju sljedeće elemente:

1. procjenu očekivanog broja vozila na alternativna goriva do 2020., 2025. i 2030. godine

2. razinu ostvarenosti skupnih ciljeva za uporabu alternativnih goriva u raznim vrstama prometa (cestovni, željeznički, vodni i zračni)

3. razinu ostvarenosti pojedinačnih ciljeva u svakoj godini za postavljanje infrastrukture za alternativna goriva za razne vrste prometa

4. informacije o metodologiji za razmatranje učinkovitosti punjenja mjesta za punjenje visoke snage.

OPSKRBA PROMETA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

U skladu s procjenom tržišta određenom NOP-om, a u skladu s tehničkim specifikacijama, uspostavit će se primjereni broj javno dostupnih mjesta za punjenje električnom energijom, kako bi se osiguralo da električna vozila mogu prometovati barem u gradskim/prigradskim aglomeracijama i drugim gusto naseljenim područjima te u okviru osnovne TEN-T mreže. Broj takvih mjesta za punjenje utvrđuje se uzimajući u obzir, između ostalog, procjenu broja do kraja 2020. registriranih električnih vozila, kako je naznačeno NOP-om te najboljom praksom i preporukama koje izdaje Europska komisija. U obzir se, prema potrebi, uzimaju posebne potrebe u vezi s instaliranjem javno dostupnih mjesta za punjenje na postajama javnog prijevoza.

Mjesta za punjenje male snage za električna vozila, s iznimkom bežičnih ili indukcijskih jedinica, postavljena ili obnovljena od 18. studenog 2017. ispunjavaju barem sljedeće tehničke specifikacije: mjesta za punjenje motornih vozila izmjeničnom strujom (AC) male snage su zbog interoperabilnosti opremljene najmanje utičnicama ili priključcima za vozila tipa 2 sukladno normi HRN EN 62196-2, a te utičnice moguće je opremiti dodatnim elementima kao što su mehanički zatvarači pri čemu se zadržava kompatibilnost s tipom 2., kao i posebne sigurnosne zahtjeve koji su na snazi u Republici Hrvatskoj.

Mjesta za punjenje visoke snage za električna vozila, s iznimkom bežičnih ili indukcijskih jedinica, postavljena ili obnovljena od 18. studenog 2017. ispunjavaju barem sljedeće tehničke specifikacije:

1. mjesta za punjenje motornih vozila izmjeničnom strujom (AC) visoke snage su zbog interoperabilnosti opremljene barem utičnicama ili priključcima za vozila tipa 2 sukladno normi HRN EN 62196-2

2. mjesta za punjenje motornih vozila istosmjernom strujom (DC) visoke snage su zbog interoperabilnosti opremljene najmanje priključcima kombiniranog sustava za punjenje sukladno normi HRN EN 62196-3.

U skladu s procjenom NOP-a uspostavlja se potreban broj punionica za opskrbu električnom energijom s kopna za plovila unutarnje plovidbe i morske brodove u morskim lukama, kao i lukama unutarnjih voda. Uspostava takve opskrbe električnom energijom s kopna u lukama osnovne mreže TEN-T i drugim lukama do 31. prosinca 2025. predstavlja prioritet, osim ako nema potražnje i ako su troškovi nerazmjerni u odnosu na koristi, uključujući koristi za okoliš.

Instalacije za opskrbu električnom energijom s kopna za pomorski promet, postavljene ili obnovljene od 18. studenog 2017., ispunjavaju sljedeće tehničke specifikacije: opskrba električnom energijom s kopna za morske brodove, uključujući dizajn, instaliranje i testiranje sustava, mora biti u skladu s tehničkim specifikacijama norme IEC/ISO/IEEE 80005-1.

OPSKRBA PROMETA VODIKOM

U skladu s procjenom tržišta određenom NOP-om, uspostavit će se primjereni broj javno dostupnih mjesta za punjenje vodikom.

Tehničke specifikacije za mjesta za opskrbu motornih vozila vodikom su sljedeće:

1. Vanjska mjesta za opskrbu plinovitim vodikom koji se koristi kao gorivo za motorna vozila moraju biti u skladu s tehničkim specifikacijama ISO/TS 20100 za opskrbu plinovitim vodikom

2. Čistoća vodika dostupnog na mjestima za opskrbu vodikom mora biti u skladu s tehničkim specifikacijama iz norme HRN EN ISO 14687-2

3. Mjesta za opskrbu vodikom koriste algoritme i opremu za punjenje koji moraju biti u skladu sa specifikacijom ISO/TS 20100 za opskrbu plinovitim vodikom

4. Priključci za opskrbu motornih vozila plinovitim vodikom moraju biti u skladu s normom HRN EN ISO 17268 za priključke za opskrbu motornih vozila plinovitim vodikom.

OVLAŠTENJA I NADLEŽNOSTI

Za nacionalno koordinacijsko tijelo određuje se Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija i:

1. pruža potporu provedbi politike alternativnih goriva utvrđenu odredbama ovoga Zakona

2. izrađuje i provodi sustav praćenja mjera za unaprjeđenje infrastrukture alternativnih goriva

3. za ministarstvo nadležno za promet priprema i prilagođava provedbu okvira mjera za razvoj tržišta alternativnih goriva u prometu, u skladu s člankom 4. stavkom 1. ovog Zakona, te njihovu provedbu prati u sklopu Nacionalnog akcijskog plana za energetsku učinkovitost, te osigurava sustavno planiranje za provedbu politike infrastrukture alternativnih goriva u Republici Hrvatskoj

4. priprema Izvješće o provedbi NOP-a koje sadržava opis mjera poduzetih kao potpora izgradnji infrastrukture za alternativna goriva u skladu s člankom 5. ovoga Zakona

5. na svojim mrežnim stranicama objavljuje i redovito ažurira informacije definirane člankom 5. i člankom 9. stavcima 6. i 7. ovoga Zakona.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2016_12_120_2608.html
Pročitano 728 puta

O nama

Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

Kontakt info

HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
Kralja Tomislava 82.
31417 Piškorevci
Hrvatska

E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
Fax: 031-815-006
Mobitel: 099-221-6503
© HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive