Harmonizatori kvantnog polja
  Petak, 05 Srpanj 2019 11:06

  Harmonizatori kvantnog polja

  Harmonizacija našeg bića s baznim kvantnim poljem je osnovni preduvjet ispravnog funkcioniranja tijela i uma. Piramidalne građevine kao i specifični namjenski građeni objekti te specijalni uređaji temeljeni na Teslinim tehnologijama pospješuju baš tu cijanu funkciju.

  U prirodi se neprekidno odigravaju promjene. Gotovo sve što se nalazi oko nas, oblaci, mora, planete ..., kreće se, izloženo raznim energetskim utjecajima, i sve se neprekidno dodirujući i sudarajući mijenja u većoj ili manjoj mjeri. Čak i naizgled čvrsti predmeti, poput stabla ili kamena izgrađeni su od najmanjih jedinica materije atoma čiju izuzetno dinamičku strukturu čini promjenjivo nestalno more subatomskih fenomena koji imaju dvojna svojstva: čestica i valova.

  Jedna od osnovnih karakteristika elementarnih čestica je da se mogu transformirati jedne u druge pod određenim uvjetima. Na primjer kvant gama zraka, odnosno foton dovoljno velike energije (frekvencije), može se pri interakciji sa teškim jezgrama atoma pretvoriti u par pozitron-elektron, što se naziva kreacija ili stvaranje para, i obrnuto, pozitron i elektron se pri uzajamnoj interakciji pretvaraju u gama kvant, a ovaj proces naziva se anihilacija.

  Složenost ove nestalne “uzavrele, energetske kaše” doprinosi i činjenica da kvantna mehanika dopušta privremeno kršenja zakona očuvanja energije, tako da, prema Heizenbergovom principu neodređenosti, jedna realna čestica može, nakratko, formirati par tzv. “virtualnih” čestica, koje su zapravo neregularni poremećaji kvantnog polja, nevjerovatno kratkog života ali velike mase. Ipak, iako su virtualne čestice samo kratko dio našeg svijeta, one mogu komunicirati s drugim česticama i to dovodi do brojnih kvantno-mehaničkih interakcija obzirom da razne subatomske čestice pobuđuju ne samo elektromagnetsko polje nego i sva druga materijalna polja. Analogno tome, i virtualni fotoni sa svoje strane pobuđuju druge virtualne čestice.

  Sve te beskrajne, realno-virtualne ekscitacije i međusobne interakcije, tzv. “kvantne fluktuacije vakuma”, čine ovo uzburkano “energetsko more” realnih i virtualnih čestica-valova veoma kompliciranim ali “podobnim” za kreaciju materijalnog svijeta, raznih čestica i zračenja koje čine naš svijet ovakvim kakav jest. Jednadžbe kvantne fizike omogućuju određivanje energije koja potiče iz “kvantnih fluktuacija vakuma” i definiranje tzv. “polja nulte točke”, odnosno “kvantnog polja”. Što više, eksperimentalno je dokazano da čak i naizgled “prazan vakum”, zapravo, prestavlja ustalasano more virtualno-realnih čestica koje se pojavljuju i nestaju, pri čemu sve te fluktuacije zahtjevaju energiju.

  Na osnovu vrijednosti Plankove konstante i gornje granice kosmološke konstante, prema kvantnoj elektrodinamici, konzistentnost sa principom Lorenzove kovarijantnosti zahtjeva da energija nulte točke ima vrijednost veću od 10^113 džula po kubnom metru !!! Ova zaista ogromna i nama potpuno neshvatljiva vrijednost (jedinica sa stotrinaest nula !?) je u znanosti poznata kao vakumska katastrofa. Energiju Nulte točke ne treba miješati sa bilo kojom posebnom, manifestiranom ili ne, formom energije kakve su, na primjer, astralna ili eterska. Energija nulte točke nema nikakvu formu. Ona je izvor svega, istinska duhovna matrica života. Sve oblasti suptilnih energija su samo dio Energetskog Kontinuuma.

  Ukoliko se pojam kvantnog polja pridruži našoj slici o najosnovnijoj prirodi materije, cijeli Univerzum postaje jedno ogromno kvantno polje a njegova osnova beskrajno more ustalasane energije u kojem smo svi mi, kao i sve što postoji, sastavljeni od istog osnovnog materijala. U takvom “kvantnom Univerzumu” sve što postoji je uvijek i svugde “ovdje” i “sada” jer sve što je sadržano u makro i mikro kosmosu, unutar i oko nas, povezano je sa svim ostalim trenutno – bez obzira na prostornu udaljenost i nivo egzistencije. Ovakva struktura “kvantne isprepletenosti” eksperimentalno je verificirana nizom uspješnih teleportacija, odnosno trenutnih prijenosa informacije, kvantnog stanja, između fotona prostorno udaljenih više desetina kilometara.

  Baš ta sveopća povezanost i isprepletenost svega, uvijek i svugdje, ukazuje na nužnost opće-kozmičke suglasnosti i usklađivanja, tj. prostorno-vremenske harmonije, vremensko-prostornog sinhroniciteta i njihove međusobne koherentnosti. Ne samo materijalni predmeti, supstancijalne ili valne prirode, nego i svi ljudi, zapravo sva živa bića, su “energetski višeslojni” “snopovi” kvantne energije, paketi valova, i zapravo naročito dizajnirana mješavina energetskih vrtloga, “vorteksa”, “torzionih polja”,..., čija je unutrašnja i pojavna struktura potpuno usklađena sa okolinom. Stupanj sklada, koherentnosti i harmonije bilo kog entiteta, uključujući i one iz duhovnog aspekta naše realnosti, sa konstitutivnim vibracijama kvantnog polja – osnovni su uvjet njegove stabilnosti, opstanka i manifestacije kao specifične posebnosti.

  Stabilnost svakog energetskog ansambla (Stabilnog objekta Modela Kvantiranih Gustina Energije odgovarajućeg nivoa kvantiranosti, “gustine” ili nivoa egzistencije) zasniva se na neprestanoj razmjeni informacija s kvantnim poljem, tim neiscrpnim morem energije, iz kojeg je i on sam konstruiran. Odavde proističe fraktalna struktura i hologramsko ustrojstvo Univerzuma, što znači da su osnovni principi i zakonitosti funkcioniranja sistema identični na svim segmenentima dimenzione skale, makro, mikro i hiper svijeta, materijalnog i duhovnog aspekta Realnosti. Prema porukama sa čuvenih „Smaragdnih tablica“ Tota Atlantiđanina: “...ono iznad dolazi od onoga ispod, a ono ispod od onoga iznad – to je čudesno djelo Jednoga”. Vjekovna mudrost je taj zakon sažela u jednostavnu formulu “Kako gore, tako i dolje ...”. Ova izuzetno važna i veoma inspirativna poruka iskazana je i spomenutim Modelom KGE.

  Ova činjenica nam omogućava da razumjevanjem principa rada Lasera npr, čiji je rad zasnovan na fotonu, shvatimo i sasvim analogne procese iz domena viših denziteta, isto tako jednostavnih ali dimenzionalno bogatijih energetskih procesa kakvi se odigravaju u potpuno srodnim strukturama poput – piramida! Laser je naprava koja zahvaljujući fenomenu elektromagnetske rezonance strogo kontrolira način na koji atomi stimulirani odgovarajućom energijom oslobađaju fotone, a samo ime potječe od pojave koja prestavlja osnovni princip rada lasera. Pojačanje svjetlosti stimuliranom emisijom zračenja je pojava koja omogućuje rad lasera. Akronim ove interakcije zračenja i materije daje ime ovog uređaja – LASER (Light Amplifications by Stimulated Emission of Radiation, pojačanje svjetlosti pomoću stimulirane emisije zračenja).

  U suštini radi se o strogom usklađivanju valno-čestičnih osobina i svojstava medijuma koji se koristi za efekt laseracije smještenog unutar rezonatora (kolimatorska cev) precizno definirane geometrije tako da ekscitirajuće zračenje (ksenon lampa npr.), koje “pumpa” atome medijuma (kristal rubina npr.) podižući ih na više energetsko stanje, afirmativno interferentnim sekvencijalnim procesima i kaskadnim efektima multiplicira broj pobuđenih atoma i broj fotona oslobođenih prilikom vraćanja u osnovno stanje. Harmonizacijom električno-mehaničkih procesa osigurava se visoka usklađenost emitiranih fotona, odgovarajuće energije (valne dužine), odnosno izuzetna specifičnost emitiranog EM zračenja.

  Za razliku od običnih svjetlosnih izvora koji u svim pravcima oko sebe emitiraju svjetlost koja sadrži mnoštvo različitih frekvencija (boja), lasersko zračenje je strogo monohromatsko, jer sadrži samo jednu valnu dužinu, koja odgovara prijelazu između dva energetska nivoa atoma odabranog medijuma, čime su ujedno predefinirani i svi ostali parametri cjelokupnog tog električno-mehaničkog sistema. Nadalje, lasersko zračenje je koherentno zračenje kako u vremenskom tako i u prostornom pogledu. Prostorna koherentnost se manifestira u izuzetno maloj divergenciji laserskog snopa zbog čega je emitirani energetski snop jako tanak, snažan i koncentriran, što rezultira velikom gustoćom energije. Vremenska koherentnost se ogleda u vrlo preciznim i nepromenjivim fazama emitiranih valova što je osobina koja je omogućila niz suvremenih tehnologija poput hologramske (3D) fotografije ali i znastvenu, eksperimentalnu, verifikaciju teleportacije fotona ...

  Primjenom potpuno isth principa na dio Realnosti pomjerenog za jedan kvantni nivo u “makro smjeru”, ka svijetu “krupnijih” i/ili masivnijih entiteta, konstruiran je potpuno analogan uredjaj – MASER čiji je naziv akronim od Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation (pojačanje mikrovalova pomoću stimulirane emisije zračenja). Dakle Maser je identičan Laseru s tim što kao medijum ne koristi atome nego molekule odgovarajuće supstance poput amonijaka, vode, metanola ... Obzirom na uvjet opće valno-mehaničke suglasnosti i činjenicu da su molekule generalno veće od atoma i “stimulirana emisija” energetskog vala masera ima veću valnu dužinu koja pripada u područje mikrovalova, dakle “između” svjetlosti i radiovalova.

  Obzirom da foton, prema postulatima Modela KGE predstavlja “Stabilni objekt” reda kvantiranosti k=8, identične principe možemo primjeniti i na fenomene koji su za jedan kvantni nivo “ispod” fotona, dakle u smjeru suptilnijih entiteta. Sistem koji bi pored uvjeta elektro-mehaničke rezonantnosti kakve podrazumjeva “Laser”, ispunjavao još neke opće, uvijete “višedimenzionalne rezonantnosti”, primjerene tom kvantnom nivou (k=9) i odgovarajućem denzitetu, bio bi također sistem sa svojstvima amplifikacije, koherentnosti i harmonizacije energetskih formi tog kvantnog nivoa (denziteta). Prema svim mojim teorijskim i praktičnim istraživanjima kao i postulatima Modela KGE Stabilni objekt reda kvantiranosti k=9, predstavlja kvant-nosioc, Teslinih valova, suptilno-energetske forme višeg nivoa kvantiranosti od konvencionalnih, tzv. “transverzalno-vektorskih” elektromagnetnih valova.

  Imajući na umu općekosmičku suglasnost i univerzalnost principa Prirode u svim njenim segmentima, uspostavljena analogija može se transponirati i na objekte još višeg nivoa kvantiranosti i energetske entitete sub-plankovskih domena i drugih, još suptilnijih, fenomena iz domene duhovnog aspekta naše realnosti. Prema suvremenoj fizici, sav materijalni svijet, uključujući i njegov posljednji “stepenik”, foton, uronjen je u vakum, “prostor bez supstance”, opisan kvantnom teorijom kao kvantno polje. Prema uspostavljenoj analogiji, sistemu sa svojstvima amplifikacije, koherentnosti i harmonizacije energetskih formi primjerenih medijumu “kvantno fluktuirajućeg vakuma” u potpunosti je primjeren naziv “Harmonizator kvantnog polja”.

  Prema mjerenjima niza znastvenika rezonantna frekvencija Keopsove piramide odgovara vibracijama tzv. Schumanovog spektra, skupa frekvencija koje se nalaze u području ekstremno niskih elektromagnetnih frekvencija u Zemljinom elektromagnetnom polju (3 – 60 Hz, sa dominantnom frekvencijom 7.8 Hz). Više je nego interesantno da ljudsko mišljenje karakteriziraju valovi čija frekvencija zavisi od stanja svijesti. Potpunoj fokusiranosti odgovaraju Gama valovi, frekvencije 40-70 Hz, budno, aktivno stanje karakteriziraju Beta valovi, 13Hz – 40Hz, stanju opuštenosti i meditacije odgovaraju Alfa valovi, 8Hz – 12Hz, Teta valovi, 4Hz – 7Hz, karakteriziraju još dublje stanje opuštenosti a Delta valovi, 1Hz – 4Hz, odgovaraju stanju dubokog sna i kome.

  Pošto je prirodna frekvencija Zemlje 7.8 Hz (7-13 Hz) moždani valovi ljudi rezoniraju s tom frekvencijom i znastvenim istraživanjima je pokazano da je to jedan od suštinskih uvjeta potrebnih za dobro fizičko i psihičko zdravlje. Kada biološki sistem oscilira na ovoj frekvenciji, on je u harmoniji sa EM vibracijama naše planete, odnosno sa prirodnom energetskom matricom u kojoj je evoluirao sav život.

  Dakle, Piramide kao objekti specifične strukture i naročite geometrije, koje karakteriziraju svojstva višedimenzionalnih rezonatora, nisu samo “obični grobovi vladara”, nego kao harmonizatori kvantnog polja, dobivaju mnogo logičniju, značajniju i svrsishodniju ulogu – kao čuvari biološke matrice života ali i jednu još značajniju – kao bitni elementi “Kosmičkog interneta”, (citat) “... čiji smo svi mi dio, zajedno sa svim tijelima u Svemiru uključivo i našeg Tvorca. Prijenos informacija je gotovo trenutan, bez obzira na ogromne udaljenosti. Pri tome je Bosanska piramida Sunca, na našoj maloj matičnoj Planeti, jedna od karika kosmičkog interneta.” (kraj citata).

  Model KGE omogućava razumjevanje Univerzuma kao procesa vječne evolucije svjesnosti bića i ujedno osvješćenja materije, tj. transformaciju duha koji na svom putu kroz materiju živi iskustvo razumjevanja procesa i jedinstva svega živog. Pokazuje nam da se fizičko tijelo, stvoreno od materije, nalazi u neprestanoj promjeni i pokretu, da je ono organizirano i oživljeno od strane duha koji može dostići iskustvo unutar forme i razumjeti kreaciju. Dijagram “Stabilnih objekata” modela KGE pokazuje da je čovjek na „mjestu“ prostor-vrijeme-energija, u kome je materija spoznala samu sebe. Na toj poziciji se isprepliću procesi života i smrti, involucije i evolucije Svemira, tu je i glavna „raskrsnica“ energetskih tokova između dva krajnje-početna objekta/stanja – Univerzuma (najniži nivo svjesnosti, najviši nivo materijalnosti) i Vrhovnog duhovnog apsoluta (najniži nivo materijalnosti, najviši nivo svjesnosti). Intenzitet i smjer “energetskog toka” između njih, predefinira strukturu i sadržaj svih dešavanja, odnosno konstruktivnih (afirmacija, sažimanje, fuzija, oduhovljenje, život ...) ili destruktivnih (negacija, ekspanzija, fisija, smrt ...) procesa što je u hinduističkoj eshatologiji opisano kao “disanje Brahme” – niza cikličnih transformacija Purushe (Duh) u Prakriti (Materija) i obrnuto. Život čovjeka, očito je samo fraktal fibonacchijevog niza, kao i njegov dah, pokret, dvosmjerno strujanje “udaha” i “izdaha” čovjeka ili Brahme, “prostorne ekspanzije” i “prostornog sažimanja” Vječno Oscilirajućeg Svemira, kao i sve, zapravo šireće-uviruća spirala energetskih tokova (Walter Russel, Genadij Shipov,...) koji nastaju jedan iz drugog, proizvode jedni drugo. Ipak, to je jedan isti dah koji nas čini živima, aktivnost koja bi se gubitkom jednog pola ugasila.

  U valnoj mehanici, ovi su procesi sasvim analogni kreaciji stojećih valova, osnovnih konstitutivnih elemenata skalarnog polja koja, kada se manifestiraju u vrtložnoj formi, stvaraju torziono polje, odnosno torzione valove – energetske fenomene ne-gravitacionog i ne-elektromagnetnog tipa čija brzina propagacije višestruko premašuje brzinu svjetlosti. Vedski spisi svjedoče da su znanja drevnih višestruko nadmašila naša današnja znanja. Prema aksiomatskim principima Sankhye Univerzalna energetska matrica, čiji sistem čini niz vječnih harmonijskih oscilatornih stanja, zasnovana je na kombinatorici samo nekoliko – ali vrlo posebnih – brojeva, elementarnih kosmičkih konstanti (zlatna sredina, broj pi i broj e) i potpuno je identična na čitavoj skali fenomena makro, mikro i/ili hiper svijeta, dakle i u materijalnom i u duhovnom aspektu Realnosti.

  Procesi koji odlikuju živu materiju izuzetno su složeni, ali činjenica da su zasnovani na principima potpuno analognim onima koji su u domeni detektabilnog, mjerljivog i čovjeku perceptibilnog, omogućava nam (barem elementarno) poimanje ključnih aspekata bioloških procesa. Informacije potrebne za sve životne procese – od međustanične komunikacije do izuzetno opsežnih regulatornih procesa DNK – razmjenjuju se na kvantnom nivou ne samo “lokalno”, unutar područja proizvoljnog fenomena, nego i “izvan“ tog područja, na opće-kosmičkom nivou putem razmjene informacija s odgovarajućim “energetski rezonantnim” entitetima različitih nivoa kvantiranosti.

  Naravno, i čovjekov um koji često funkcionira potpuno van zakona materije, djeluje u skladu sa kvantnim procesima holističkog tipa, koje je veoma teško objasniti zakonima racionalnog svijeta materije opisanog modernim znanstvenim teorijama baziranim na uzročno-posljedičnoj, detektabilnoj fenomenologiji. Za razumjevanje holističkih, ne-lokalnih prostorno-vremenskih fenomena mnogo su pogodnji pojmovi skalarnih ili torzionih polja kao emanacija bez mase koje karakterizira (lokalna ili opća) “sve-prisutnost” i/ili “trenutna propagacija” te velika interaktivnost sa bio strukturama. Misli, osjećaji i sve druge više kognitivne funkcije putem kvantnih informacija usklađuju aktivnosti i funkcije našeg mozga i svake stanice tijela. Zdravlje čovjeka podrazumjeva opću energetsku usklađenost, koherentnost i harmoniju svih struktura bića na svim nivoima egzistencije, dakle ne samo sklad stanica, organa i tkiva nego i ravnotežu tijela, uma i duha ali isto tako i usaglašavanje svih pojedinačnih treptaja i cjelokupnog ansambla našeg bića s vibracijama “polja nulte točke” i naravno – pulsacijama Kosmosa. Harmonizacija našeg bića s kvantnim poljem je osnovni preduvjet zdravlja. Piramidalne građevine kao i specifični, namjenski građeni objekti i specijalni aparati zasnovani na Teslinim tehnologijama pospješuju baš tu funkciju.

  Goran Marjanović, dipl.ing.el.
  kpv.rs
  Pročitano 198 puta

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive