Novogradiška Osijek 2012

  HD NOVOGRADISKA OSIJEK 220x120Zgrada Novogradiška Osijek 2012, projektnim rješenjem obrađene su termotehničke instalacije etažnog plinskog grijanja s radijatorima i hlađenja split klima jedinicama pojedinih stanova. Hidrotehničke instalacije vodovoda i odvodnje su vezane na javnu mrežu instalacija vođenih podzemno ulicom.


  PLINSKI PRIKLJUČAK
  Plinski priključak potrebno je izraditi prema energetskoj suglasnosti distributera plina i ovom projektu. Ovim projektom predviđa se izgradnja plinskog priključka čeličnog plinovoda. Priključni plinovod definirati prema stvarnom stanju. Od priključnog plinovoda vodi se po prilaznom putu plinovod. Priključak se vodi na dubini od 0,8-1,2 m, sa svih strana se oblaže pijeskom. Nakon polaganja pijeska potrebno je postaviti traku za detektiranje priključka i traku „POZOR PLIN“. Investitor je dužan ugovoriti navedene radove sa distributerom plina.

  UNUTARNJA PLINSKA INSTALACIJA
  Mjereni dio unutarnje plinske instalacije počinje od plinomjera i odnosi se na cjevovod od plinomjera do potrošača. U projektiranoj građevini predviđena je ugradnja:
  • plinski kombi bojler 19 kW 3 kom
  • plinski štednjak 3 kom

  Za instalaciju mjerenog dijela unutarnje plinske instalacije projektom je predviđena ugradnja bešavnih čeličnih cijevi od plinomjera do potrošača. Dopuštena je ugradnja bakrenih plinskih bešavnih cijevi spojenih tvrdim lemljenjem ili press fitinzima za plinske instalacije. Neposredno prije trošila ugrađuje se navojna kuglasta slavina sa termičkim osiguračem uz koju se na razmaku 10 cm od cijevi učvršćuje metalna obujmica koja smanjuje gibanje cijevi kod otvaranja i zatvaranja kuglaste slavine. Termički osigurač služi kao zaštita plinskih uređaja od požara koji se kod temperature većih od 100°C u vremenu od 45 sec samostalno aktivira i zaustavlja protok plina.

  DIMENZIONIRANJE PLINSKE INSTALACIJE I PRORAČUN PADA TLAKA
  Sve prema Tehničkim propisima za plinske instalacije HSUP - P 600. Određivanje promjera čeličnih cijevi razvoda, potrošnih, uzvodnih, ogranaka i priključnih vodova obavljeno je pomoću programa za izradu proračuna plinskih instalacija, a dobiveni rezultati prikazani su tablično. Dimenzije cijevi prikazane su i na crtežima. Proračun plinske instalacije omogućuje izbor najmanjih standardnih promjera cijevi za svaku dionicu uz ograničenje brzine strujanja i ukupnog pada tlaka. U kućnom priključku preporučena najveća brzina strujanja iznosi 6 m/s. Brzinu strujanja u kućnim instalacijama potrebno je ograničiti na oko 3 m/s da se izbjegnu šumovi u cjevovodu koji nastaju pri većim brzinama u uvjetima najveće potrošnje. Potreba za ograničenjem pada tlaka u kućnom priključku i instalaciji također se javlja u uvjetima najveće potrošnje, a odnosi se na raspoloživu razliku protočnog tlaka na ulazu u kućni priključak i radnog tlaka najudaljenijeg plinskog trošila. Radi jednostavnijeg postupka dimenzioniranja kućna instalacija zajedno s kućnim priključkom dijeli se na funkcionalne cjeline, a za svaku od njih propisan je najveći dozvoljeni pad tlaka.

  IZVOR TOPLINE - PLINSKI BOJLER
  Centralni uređaj za pripremu ogrjevne vode radi u režimu 75/60oC, a prema proračunima gubitaka i odabiru ogrjevnih tijela odabran je slijedeći uređaj za zagrijavanje. Dan je samo primjer plinskog bojlera te se može ugraditi bilo koji atestirani bojler iste snage te sličnih karakteristika:

  VAILLANT ecoTEC plus VUW INT 236-5
  Turbo kondenzacijski kombi uređaj
  Qn = 6,7-19 kW za 80/60°C
  modulacija snage 30-100%
  zemni plin : pt=20mbar, V=2,5m3/h
  UNP : pt=30mbar, V=1,82kg/h
  dxšxv = 34x44x72 cm; masa = 35 kg
  napon : 230V/50Hz, 140W, IPX4D

  Aparat ima atmosfersku komoru za izgaranje i pomoću dimovoda plinovi se odvode izvan prostorije građevine odnosno u atmosferu. Ulaz svježeg zraka za izgaranje dovodi se kroz odgovarajući zrakovod te rešetke. Aparat je potrebno montirati prema uputama koje uz svaki aparat daje proizvođač. Aparat je kompaktna izvedba uređaja koji sadrži atmosferski plamenik, priključni ormarić, cirkulacionu pumpu i ostale uređaje potrebne za siguran rad. Aparat se spaja na instalaciju izmjenične struje 220V/50Hz, vodovod i na instalaciju zemnog plina.

  CIJEVNI RAZVOD
  Cijevi se izoliraju izolacijom čiji su tip i debljina naznačeni na crtežima (specifikacija materijala). Potrebno je izvesti kompenzacijske lire, postaviti aksijalne kompenzatore, klizne i čvrste točke prema crtežima i pravilima struke. Odzračivanje cijevne mreže i kompletnog sustava ostvaruje se preko odzračnih pipaca montiranih na uređajima, automatskih odzračnih lončića i ručnim odzračnim loncima na najvišim dijelovima instalacije. Distribucijski cjevovodi se dimenzioniraju prema maksimalnom padu tlaka od 120 Pa te su dimenzionirani za radni režim 75/60°C odnosno protok vode kod promjene temperature od 15°C. Prema slijedećoj tablici je izvšeno dimenzioniranje cjevovoda.

  RADIJATORI
  Kao ogrjevna tijela u pojedinim prostorijama odabrani su čelični kompaktni ventilski radijatori kao proizvod VOGEL&NOOT 33VK, 22VK ili 11VK ili slični odgovarajući. U sanitarijama i kupaonicama je prema potrebi odabran odgovarajući ukrasni zidni cijevni radijator. Na postojeći termostatski ventil koji se nalazi u radijatoru potrebno je ugraditi termostatske glave kao DANFOSS. Radijatori su osim toga opremljeni slavinom za punjenje i pražnjenje, odzračnim pipcem i prigušnicom. Radijatori na sebi imaju termostatske ventile sa termostatskim glavama za regulaciju temperature po prostorima. U glavnoj prostoriji građevine postavlja se programabilni regulator kojim se upravlja radom plinskog bojlera.

  ODSISNA VENTILACIJA
  Ovim sustavom ventilacije vrši se odsisavanje zraka iz prostorija bez prozora. Odsis se vrši preko spiro pocinčanih kanala ili PVC kanala fi 110. Predviđa se 4-6 izmjena zraka u satu, a izbacivanje zraka preko pretlačne žaluzije. Dovod zraka je preko prestrujnih rešetki pri dnu vrata. Ventilator postavljen iznad kade (tuša) mora biti klase zaštite IP45 dizajniran za rad pri vrlo niskom naponu struje 12V, (transformator klase zaštite IP 21). Kontrola ventilatora je preko prekidača rasvjete.

  PRIKLJUČAK VODOVODA
  Zgrada će se opskrbljivati vodom preko javnog vodovoda. Spoj na javni cjevovod predviđa se pocinčanim cijevima ili alkatenskim s prijelazom na pocinčane elemente. Projektirano je vodomjerno okno sa vodomjerima 3/4''. Radni tlak se može popeti i do 8 bara tako da je nužno predvidjeti redukcijski ventil koji će smanjiti radni tlak na dopuštenih 4-5 bara. Stoga sve fazonske komade i armature unutar vodomjernog okna je potrebno ugraditi za NP 16. Betoniranje zidova vodomjernog okna potrebno je izvesti u dvostranoj oplati betonom C25/30 nakon što se oplata prethodno dobro nakvasila. Zidove slivnika potrebno je betonirati vodonepropusnim betonom C25/30. Unutarnje površine istih potrebno je premazati vodonepropusnim premazom. Armirano betonsku ploču nad vodomjernim oknom izvesti u skladu s detaljnim nacrtom okna i statičkim proračunom betonom C25/30 tek nakon što je Nadzorni inženjer pregledao postavljenu armaturu. Nakon betoniranja istu je potrebno tijekom sedam dana polijevati vodom kako ne bi došlo do pojave pukotina. Sav ugrađeni beton mora biti jednolično zbijen vibriranjem. Sve radnje vezano uz beton usaglasiti s nadzornim građevinskim inženjerom.

  UNUTRAŠNJA VODOVODNA INSTALACIJA
  Vodovodna mreža unutar zgrade predviđena je pocinčanim cijevima raznih profila od 3/4'' – 1/2''. Cijevi se odvajaju ventilima s izvodom izvan zida prije potrošača te se na ventil postavlja ukrasna kapa. Cjevovodi se izvode od pocinčanih cijevi spajanih navojno. Cjevovodi koji se provode ispod zemlje se moraju dodatno zaštiti protukorozijskom trakom. Podzemni cjevovodi se postavljaju na minimalnoj dubini od -80cm ispod granice smrzavanja. Cijevni razvod se vodi prvenstveno po zidovima, a gdje nije moguće po podu. Vodovi tople vode i recirkulacijski vod se izoliraju s 9 mm cijevne izolacije. Da se smanji nekontrolirano širenje toplih cijevi potrebno je čvrsto ugraditi cjevovode. Odzračivanje vodovodne mreže vrši se preko ispusnih slavina te su slavine i najviše točke instalacije vodovoda. Sve pocinčane cijevi koje se nalaze na parceli van objekta potrebno je betonirati betonom C16/20 (poprečni presjek: 20x20cm).

  DEZINFEKCIJA CJEVOVODA
  Kloriranje izvršiti vodom kojoj se dodaje 0,35 litara hipoklorita na m3 upotrebljene vode ili 50 grama aktivnog klora. Na jednom kraju cjevovoda doda se voda pripremljena kako je to navedeno, a na drugu stranu se ispušta (poslije ispunjavanja cijevi i armatura) dok se ne dobije određena koncentracija klora u vodi. Približno potrebna količina klorirane vode iznosi 2 x zapremina cjevovoda. Tako pripremljena koncentracija ostaje u cjevovodu 24 h te nakon ispuštanja iz cjevovoda količina klora mora iznositi 0,8 grama / m3. Po završenoj dezinfekciji potrebno je izvršiti bakteriološku analizu vode. Prije puštanja u eksploataciju vodovodni cjevovod je potrebno dezinficirati i isprati. Dezinfekcija cjevovoda vrši se klornom otopinom. Otvaranjem ventila treba omogućiti dotok klorne otopine do svih dijelova cjevovoda. Ovu otopinu treba držati 12 sati u cjevovodu, a nakon toga ju treba ispustiti iz cijevi. Kako je koncentracija klora velika i može biti štetna po raslinje pa je istu potrebno isprazniti uz potrebito razrjeđenje. Prije i poslije dezinfekcije potrebno je izvršiti bakteriološku analizu. Nakon izvršene dezinfekcije cijevi se potpuno ispiru vodom koja je klorirana kao voda za piće, a količinom koju mora odrediti ovlašteni Sanitarni inženjer. Po uspješnom okončanju svih potrebnih radnji glede dezinfekcije i ispiranja cjevovod se može pustiti u upotrebu.

  UNUTARNJA ODVODNJA
  Odvod svih kanalizacijskih otpadnih voda iz sanitarnih čvorova i kuhinje se u konačnici spajaju na kontrolno okno i javnu mrežu odvodnje. Cijevi kućne kanalizacije raspoložive su u promjeru od DN 32 do DN 160, sa standardiziranom duljinom prema DIN 19531. Cijevi i spojni dijelovi kućne kanalizacije sive su boje prema RAL 7037 i isporučuju se sa ugrađenim brtvama. Uz brtvu, cijevi imaju i oblikovani naglavak zbog čega je spajanje brzo i jednostavno, a sustav je dugotrajno vodonepropusan. Sam čin ugradnje cijevi i spojnih dijelova kućne kanalizacije je jako jednostavan i brz, zahvaljujući naglavcima. Zbog lakšeg spajanja preporučljiva je upotreba sapuna za montažu (VINISAP), a sami spojevi trebaju biti čisti i uredni. Kod spajanja uvijek treba obratiti pažnju da su cijevi i spojni dijelovi postavljeni ravno, da spajanje nije previše plitko, ali ni previše duboko, što garantira čvrstoću i vodonepropusnost spoja. Prilikom skraćivanja cijevi, vrh cijevi trebamo uvijekfi no obrusiti da postignemo kut od cca. 15°, što olakšava daljnje spajanje. Skraćivanje spojnih dijelova se ne preporučuje, jer može dovesti do lošeg i krivog spoja.

  OBORINSKA ODVODNJA
  Oborinska odvodnja je projektirana PVC cijevima, limenim olucima te limenim vertikalama koje se sve spajaju preko šahti na upojni bunar. Oborinske vode se prikupljaju pomoću betonskih kanalica te betonskih šahti. Pad cijevi odvodnje projektiran je na 1-1,5%. Sva okna projektirana su kao okna 400x400 mm koja su betonirana. Raspoložive su cijevi u promjerima od DN 110 do DN 500 sa standardiziranim duljinama proizvodnje prema DIN 8062. Cijevi i spojni dijelovi vanjske kanalizacije su crveno - smeđe boje prema RAL 8023 i isporučuju se sa ugrađenim brtvama , koje zajedno s naglavkom omogućuju brzo i jednostavno spajanje. Izrađuju se od tvrdog PVC - a, kojeg karakterizira visoka mehanička otpornost na kiseline te mnoge organske i anorganske supstance. Također je otporan i na abraziju (trošenje) sa visokom otpornošću na starenje i vanjske utjecaje. Mala težina cijevi i velika mehanička čvrstoća olakšavaju transport, manipulaciju i montažu.

  Strojarski projekt
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Arhitektonski projekt
  Ivan Cvenić, dipl.ing.arh.

   

  HD NOVOGRADISKA OSIJEK 1

  HD NOVOGRADISKA OSIJEK 2

  HD NOVOGRADISKA OSIJEK 3

  HD NOVOGRADISKA OSIJEK 4

  HD NOVOGRADISKA OSIJEK 5

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive