Plinovod Semeljci 2011

  OPCINA SEMELJCI 220x120Plinovod Semeljci 2011, Projektom je obrađen preliminarni proračun moguće maksimalne potrošnje plina na lokaciji industrijske zone Semeljci. Proračun je vezan prvenstveno uz podatke koji su dostupni od tvrtki koje namjeravaju na tom području izgraditi postrojenja te koristiti zemni plin. 

   

  Pretpostavljena je izgrađenost čestca do max 20% od ukupne raspoložive površine. Potreban promjer priključnog cjevovoda je PEHD 225. Prijedlog trase je sastvani dio lokacijske dozvole, a utvrđen je sa predstavnicima Investitora.
  * Plinska mreža je projektirana za maksimalni radni tlak pe = 3 bar-a nadtlaka. Izvesti će se iz polietilenskih cijevi od tvrdog polietilena (PE), tipiziranih dimenzija od distributera plina.
  * Mjesto priključenja je na postojeći plinovod u Sunčanoj ulici.
  * Distributivni plinovod u Cvijetnoj ulici u Bizovcu služi za opskrbu plinom stambenih objekata.
  * Trasa plinovoda vodi se u zoni javne površine i to cijelom duljinom u zelenom pojasu između kuća ( granica parcela ) i kanala, osim prolaza ispod ceste.
  * Plinovod se vodi podzemno na dubini 1,3 m iznad tjemena cijevi, a samo dijelom dublje gdje to zahtjeva teren,trasa ili posebni uvjeti pojedinih vlasnika infrastrukture.
  * Sva križanja sa podzemnim instalacijama su u zaštitnoj cijevi ukoliko su razmaci kod križanja i paralelnog vođenja manji nego je dopušteno (udaljenost iz predhodnih uvjeta vlasnika pedzemnih instalacija).
  * Distributivni plinovod izvest će se podzemno na dubini od 1,3 m od gornje ivice cijevi, tako da radna temperatura u plinovodu neće peijeći dozvoljenu temperaturu od + 20 oC.
  * Distributivni plinovod je projektiran za odorirani prirodni plin ( sa manje od 20 mgr/nm3 odoranta) u kojem nema više od 0,3 gr/mn3 aromatičkih ugljikovodika npr. naftalen, benzen, toulen) koji bi mogao štetno djelovati na njegovu nepropusnost.
  * Prikljiučci potrošača nisu predmet projekta, a izvode se samo krajnji priključci,koji služe za održavanje plinske mreže prilikom punjenja instalacija prirodnim plinom.
  * U cilju uočavanja trase plinovoda postavit će se pločice na objektima.
  * Na cijeloj dužini plinske mreže postavit će se traka upozorenja s natpisom „POZOR PLINOVOD“ na 0,3 m od tjemena cijevi.

  TEHNOLOGIJA ZAVARIVANJA
  Od tri postupka zavarivanja polietilenskih cijevi odabran je postupak elektrofuzijskog zavarivanja za cijevi Ø 63 mm.

  ZAVARIVANJE CIJEVI – elektrofuzijsko zavarivanje
  Da bi kvalitet radova bio zadovoljavajući, plinovode iz PE cijevi i spojnih elemenata smiju izvoditi stručne ekipe poduzeća registriranih za ovu vrstu radova. Radove na izradi plinovoda iz PE mogu izvoditi za to obučeni radnici koji imaju propisano odgovarajuće uvjerenje izdano za to ovlaštene ustanove. Izvoditelj radova dužan je Nadzornom inženjeru staviti na uvid atesta zavarivača, atest aparata za zavarivanje, podatke o kvaliteti cijevi i spojnih elemenata, kako bi se mogla ustanoviti kompatibilnost zavarivanja cijevi i spojnih elemenata.

  POLAGANJE PLINOVODA
  Plinovod se polaže u pripremljeni rov na sloj pijeska debljine 10 cm. Nakon polaganja cijevi se prekriju sa pijeskom debljine 10 cm, kako bi se smanjilo zagrijavanje cijevi. Sva mjesta zavara spojnih elemenata ostavljaju se otkrivena, kako bi se mogla završiti tlačna proba i kontrolirati kvalitete zavara.

  KONTROLA KVALITETE ZAVARA
  Elektrofuzijsko zavarivanje
  Nadzorni inženjer kontrolira zavarene spojeve vizualnom kontrolom prema DVS 2202 za kvalitativnu grupu II, uspoređujući zavare sa moguim greškama prikazanim u tablici 3 navedenog propisa.
  Kontrolira se:
  Dubina dosjedanja
  Simetričnost u odnosu na ukupnu dubinu spojnica
  Kontrolirati količinu i kvaliteta pretička taline, prema uputama proizvođača spojnih elemenata. Nadzorni inženjer obavezno mora poznavati navedene propise sa tablicom mogućih grešaka.

  UVIJETI I UPUTE ZA MONTAŽU ZAŠTITNIH CIJEVI
  Prolaz plinovoda ispod lokalnih cesta treba izvesti u proturnoj cijevi. Najprije treba radnu i zaštitnu cijev izunutra očistiti od svih nečistoća. Radnu i zaštitnu cijev zaštititi propisanom zaštitom. Radna cijev treba biti duža od zaštitne sa svake strane cca 2 m. Ispitivanje na nepropusnost vrši se propisanim postupkom određenim u projektu. Po završenom ispitivanju na nepropusnost vrši se postavljanje odstojnih prstenova, te uvlačenje radne u zaštitnu cijev. Na krajevima zaštitne cijevi postavi se odgovarajuća gumena manžetna s obujmicom. Nakon toga cijev je spremna za uvljačenje prilokom bušenja hidrauličkim bušilicama. Uvlačenje cijevi treba vršiti pažljivo da se ne ošteti izolacija cijevi. Na zaštitnoj cijevi treba napraviti otvore, ako je to projektom predviđeno, u koje će se ugurati odušne cijevi, te otvore za zaljevanje žitkog bitumena. Odušne cijevi treba izunutra očistiti, zavariti sa dva zavarna sloja, uvariti navarna koljena, začepiti cijevovod na krajevima i ispitati zavare na nepropusnost tlačenjem komprimiranim zrakom. Na kraju svih montažnih radova, prije zatrpavanja izvršiti tlačnu probu.


  Strojarski projekt
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

   

  OPCINA SEMELJCI

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive