Silosi Bočanjevci 2015

  BOCANJEVCI 220x120Silosi Bočanjevci 2015 s pomoćnim upravnim zgradama je poslovno poljoprivredni kompleks koji se sastoji od silosa za žitarice, nadstrešnice za privremeno skladištenje žitarica, upravne zgrade i pomoćnih prostorija. Sušara za žitarice se koristi nekoliko tjedana godišnje nakon žetve kada se intenzivno vrši sušenje i skladištenje žitarica.
   

     Zgrada je priključena na javnu plinsku mrežu te postoji izgrađen sustav sukladno prijašnjim projektima. Priključni plinovod i dimenzija cijevi je inicijalno postavljena za moguća buduća proširenja plinskih instalacija. Stoga neće biti potrebno povećavati dimenzije priključnog cjevovda. Nova zgrada se povezuje s postojećim ormarićem podzemnim vodom koji se vodi i postavlja u zemlju kao i plinski priključak.

  Plinski priključak potrebno je izraditi prema energetskoj suglasnosti distributera plina i ovom projektu. Izvođenje radova na priključnom plinovodu može se povjeriti samo specijaliziranoj tvrtki koja posjeduje posebnu opremu i ateste za zavarivanje plinskih vodova pod tlakom. Prije početka radova potrebno je distributeru plina prijaviti početak radova na instalaciji. Priključni plinovod definirati prema stvarnom stanju. Od priključnog plinovoda vodi se po prilaznom putu plinovod u podzemnom kanalu na dubini od 0,6-1,0 m, sa svih strana se oblaže pijeskom. Nakon polaganja pijeska potrebno je postaviti traku za detektiranje priključka i traku „POZOR PLIN“. U vanjskom ormariću se ugrađuje kuglasta slavina prije ulaska instalacije u zgradu. Cjelokupna instalacija nemjerenog plina izraditi će se vidljivo izvan zida iz čeličnih cijevi prema DIN 2440. Instalacija će se učvrstiti na zid ili strop odgovarajućim obujmicama, odnosno ovjesnicama.

  PLINSKI MJERNO REGULACIJSKI UREĐAJ
  • plinska mreža je srednjetlačna 1-3 bar
  • postojeći plinski ormarić se zadržava
  • kuglasti plinski ventil DN25, NP6
  • srednjetlačni regulator plina KHS-2-5AA1 DN 25; pul=1-3 bar ; piz=22 mbar
  • plinomjer s temperaturnom kompenzacijom G4, qv,max= 6 m3/h

  UNUTARNJA PLINSKA INSTALACIJA
  Prema Tehničkim propisima HSUP-P 600, članak 2.1.1, plinskom se instalacijom (unutarnjom) smatra instalacija iza glavnog zapora, pa do kraja dimovodnog uređaja. Plinska se instalacija sastoji od cijevne instalacije, plinomjera s regulatorom, plinskih naprava, opskrbe zrakom za izgaranje i dimovodnog uređaja.

  Trošilo se može isključiti iz opskrbe plinom ugrađenom plinskom slavinom dok se sami uređaji priključuju čvrstim navojnim spojem na instalaciju. Cjelokupna instalacija mjerenog plina polaže se vidljivo izvan zida s padom prema trošilima. U svrhu zaštite od korozije ista će se premazati temeljnom bojom i uljnim naličjem. Prije nego se instalacija zaštiti uljnim naličjem potrebno je istu ispitati na nepropusnost.

  Za projektiranu plinsku instalaciju treba upotrijebiti ispravan i kvalitetan materijal i to: čelične cijevi prema DIN 2440, kvaliteta Č. 0206. Sve cijevi, armaturu i spojnice prije ugradnje u cjevovod treba iznutra očistiti od svih nečistoća. Međusobno se cijevi moraju spajati autogenim zavarivanjem dok se plinomjeri, plinska trošila i armatura priključuju odgovarajućim spojnicama s navojem. Spojevi cjevnim navojem smiju se izvoditi isključivo izvan zida. Kod navojnih spojeva kao brtveni materijal koristi se specijalna traka za brtvljenje plinskih instalacija kao SYNTHESOL traka. Cijevi predviđene za ličenje treba na vanjskim površinama očistiti od svih nečistoća, a samo ličenje izvesti u tri sloja i to: osnovni premaz temeljnom bojom i dva sloja uljane boje za plinsku instalaciju.

  IZBOR PLINSKOG REGULATORA
  Traženi režim rada zadovoljava regulator tlaka koji je tvornički podešen na izlazni tlak 20-22 mbar.
  KÖGAZ - ST regulator tlaka plina
  KHS-2-5AA1, DN 25, 0,5-4 bar
  pul=0,5-4 bar ; piz=22 mbar
  qv=1-16 m3/h
  s brončanim filterom, s blokadom
  presostati:
  pmin=14-17 mbar
  pmax=35 mbar
  tmin=-20°C

  IZBOR PLINSKOG BROJILA
  Na osnovu maksimalnog protoka plina izabrano je plinsko brojilo s dijafragmom i mjerenje prirodnog plina ACTARIS G4 minimalnog protoka 0,25 m3/h i maksimalnog protoka plina 6 m3/h. Plinomjer ima grešku mjerenja majnu od ± 1 % te maksimalni pad tlaka od 0,6 mbar. Mjerenje se vrši pomoću rotirajuće plastične dijafragme. Plinomjer mora biti umjeren i plombiran te mora imati atestirani sustav temperaturne korekcije protoka plina.

  IZVOR TOPLINE – PLINSKI BOJLER
  Centralni uređaj za pripremu ogrjevne vode radi u režimu 75/60oC, a prema proračunima gubitaka i odabiru ogrjevnih tijela odabran je slijedeći uređaj za zagrijavanje. Dan je samo primjer plinskog bojlera te se može ugraditi bilo koji atestirani bojler iste snage te sličnih karakteristika:

  VAILLANT ecoTEC plus VU INT 246-5
  Turbo kondenzacijski circo uređaj
  Qg = 8,7-24 kW za 80/60°C
  Qw = 23 kW
  modulacija snage 30-100%
  zemni plin : pt=20mbar, V=2,6m3/h
  UNP : pt=30mbar, V=1,9kg/h
  dxšxv = 34x44x72 cm; masa = 37 kg
  napon : 230V/50Hz, 140W, IPX4D

  Daljinsko upravljanje calorMATIC 450
  * osjetnik tem. na sjevernom zidu, žično
  * modulacija temperature polaznog voda
  * priprema sanitarne vode
  * vremensko upravljanje
  * regulator 450 u dnevnom boravku, bežično

  Aparat ima atmosfersku komoru za izgaranje i pomoću dimovoda plinovi se odvode izvan prostorije građevine odnosno u atmosferu. Ulaz svježeg zraka za izgaranje dovodi se kroz odgovarajući zrakovod te rešetke. Aparat je potrebno montirati prema uputama koje uz svaki aparat daje proizvođač. Aparat je kompaktna izvedba uređaja koji sadrži atmosferski plamenik, priključni ormarić, cirkulacionu pumpu i ostale uređaje potrebne za siguran rad. Aparat se spaja na instalaciju izmjenične struje 220V/50Hz, vodovod i na instalaciju zemnog plina.

  ZAŠTITNI SIGURNOSNI VENTIL
  Kod zatvorenog sustava grijanja obavezna je ugradnja atestiranog sigurnosnog ventila s tlakom otvaranja do max. 3 bar-a i ekspanzijske posude zatvorenog tipa. Sigurnosni ventil i ekspanzijska posuda moraju biti ugrađeni prema pravilima struke te ne smije biti nikakvog zapornog elementa između sigurnosnog ventila odnosno ekspanzijske posude i kotla.

  PUNJENJE SUSTAVA VODOM
  Cijeli sustav centralnog grijanja moraju biti napunjeni vodom kvalitete prema HRN M.E2011 - tablica 4. Sistem je potrebno odzračiti kako bi voda mogla normalno cirkulirati sistemom. Predviđeni su automatski uređaji za odvajanje mulja i plinova iz vode.

  IZOLACIJA CIJEVNE MREŽE
  Izolacija grijanja
  klasa negorivosti A
  DN 25 30 mm
  DN 32, DN 40 40 mm
  DN 50, DN 65 60 mm
  DN 80, DN 100 80 mm
  DN 125, DN 150 100 mm
  preko DN 150 120 mm
  razdjelnik, spremnik 120 mm

  Izolacija hlađenja
  klasa gorivosti B1
  stvaranje kapljica Tr1
  minimalna debljina izolacije 13 mm

  RAZDJELNI ORMARIĆI
  Razdjelni ormarići se koriste za distribuciju tople ili hladne vode u sustavima grijanja ili hlađenja, a njihova funkcija je da se na jednom mjestu izvrši regulacija i balansiranje rada svih pojedinih ogrijevnih ili rashladnih tijela. Kod podnog grijanja dodatno se na povratne vodove ugrađuju elektromotorni ventili koji se dodatno povezuju sa sobnim termostatima koji ih otvaraju i zatvaraju da se ostvari regulacija rada i održavaju projektirane temperature. Set razdjeljivač/sakupljač prihvaća vodu za grijanje i distribuira ju kroz cijevi u podu. Svaki krug na razdjeljivaču ima ventil sa mogućnošću prigušenja u svrhu hidrauličke predregulacije, a na sakupljaču slavinu. Kod regulacije sustava se koriste TOP metri za precizno namještanje protoka po svakoj grani grijanja. Ormarići u sebi mogu imati regulacijski sklop koji se dodatno može spojiti na BMS ili Building Management System odnosno centralno upravljanje rada svih uređaja i osjetnika. U svakom ormariću treba osigurati električni priključak 230V; 3*1,5 mm2.

  CIJEVNI RAZVOD
  Instalacija se izvodi plastičnim cijevima PEX/AL/PEX koje su namjenjene za vođenje tople vode te su predizolirane s 11-14 mm poliuretanske izolacije. Potrebno je izvesti kompenzacijske lire, klizne i čvrste točke prema crtežima i pravilima struke. Distribucijski cjevovodi se dimenzioniraju prema maksimalnom padu tlaka od 120 Pa te su dimenzionirani za radni režim odnosno protok vode kod promjene temperature od 5-15°C. Odzračivanje cijevne mreže i kompletnog sustava ostvaruje se preko odzračnih pipaca montiranih na uređajima, automatskih odzračnih lončića i ručnim odzračnim loncima na najvišim dijelovima instalacije.

  ODABIR RADIJATORSKIH JEDINICA
  Kao ogrjevna tijela u pojedinim prostorijama odabrani su ventilski radijatori. Radijatori su opremljeni slavinom za punjenje i pražnjenje, odzračnim pipcem i prigušnicom. Radijatori na sebi imaju termostatske ventile s termostatskim glavama za regulaciju temperature po prostorima. Svaki radijator se preko ventila može odvojiti od mreže bez potrebe za pražnjenjem cijele mreže. Šumovi i žuborenja koji se mogu javiti tijekom rada isključivo su uzrok prisutnosti zraka u sistemu pa je dobro povremeno nadzirati pritisak i vršiti ispuštanje zraka iz sistema kako bi se omogućio optimalan rad radijatora. U vrijeme kada sistem grijanja nije duže u upotrebi (van sezone grijanja) ne zatvarati ventile na bateriji jer može zbog dilatacijskih procesa doći do neželjenih posljedica (puknuća članaka u bateriji). Sama konstrukcija omogućava optimalno udaljavanje radijatora od zida ili poda. U gornjoj glavčini radijatora nalazi se ugradbeni ventil koji zahvaljujući svojoj konstrukciji omogućava balansiranje sustava i vrlo preciznu ručnu ili automatsku regulaciju protoka vode kroz radijator. Automatska regulacija postiže se ugradnjom termostatske glave na ugradbeni ventil .

  INSTALACIJA HLAĐENJA
  Prostor se hladi preko klima jedinice koja u sebi ima integriranu invertersku regulaciju električne snage uređaja. Inverterske jedinice imaju veći učin od klasičnih klima jedincia. Odabrane su jedinice kompaktne izvedbe sa svom potrebnom sigurnosnom opremom, dizalica topline koristi R407 za rad. Regulacija hlađenja ostvaruje se uz pomoć termostata u jedinici i preko daljinskog upravljača koji upravljaju radom (ventilator i on-off ventil). Tlačna proba 25 bar i vakuumska proba instalacije rashladnih split jedinica.

  Predviđen je decentralizirani sustav za hlađenje koji tijekom ljeta održava tražene mikroklimatske uvjete. Zračna dizalica topline ima u područjima umjerene geoklime srednji godišnji faktor učinkovitosti iznad SPF 3,5 dok sam faktor uređaja postiže vrijednost COP 4,5. Primjenom zračne dizalice koristi se aktivno hlađenje 1 kW električne daje 3-4 kW rashladne energije. Mreža hlađenja je ispunjena freonom da se onemogući smrzavanje cjevovoda. Cjelokupna mreža hlađenja se izolira pjenastom negorivom izolacijom.

  MITSUBISHI model SCM80ZJ-S
  multi split klima jedinica
  vanjska jedinica snage 8,0 / 9,3 kW
  COP 3,70 / 4,12
  220 V / 50 Hz / Pel = 2,4 kW
  max snaga unutarnjih 13,5 kW
  maksimalan broj unutarnjih jedinica 4
  dimenzije vxšxd: 750 x 880 x 340
  masa 62 kg
  Raspon radne temperature:
  hlađenje -5~46°C, grijanje -15~24°C,
  max. dužina cjevovoda 25 m
  max. visina cjevovoda 20 m
  buka 54 dB

  MITSUBISHI model SRK20Z0ZJX-S
  unutarnja jedinica
  snage 2,0 / 3,0 kW
  dimenzija vxšxd : 309 x 890 x 220
  razina buke: 39 / 30 / 21 dB
  masa: 15 kg
  priključak: Φ 6.35 mm/Φ 9.52 mm

  TOPLINSKI LJETNI DOBITCI
  Proračun dobitaka topline rađen je prema preporuci VDI 2078. Proračun dobitaka topline provodi se na razini pojedine prostorije i unutrašnje temperature od +24°C. Proračunska vanjska temperatura je +36°C. Proračun obuhvaća slijedeće: tijek unutrašnje temperature prostorije, osobe, rasvjeta, strojevi i uređaji, prolaz materijala, susjedne prostorije, površine, ventilacija i grafički prikaz.

  CIJEVNI RAZVOD FREONA
  Cjevovodi su predviđeni za tlačne freonske vodove te su cijevi bešavne bakrene za visoke radne tlakove. Oko cjevovoda se nalazi izolacija kojom se izbjegava toplinski tok između polaznog i povratnog voda freona te se smanjuju gubitci prema prostoru.

  ∅9,52-∅15,88 ispod 15,0 kW
  ∅9,52-∅19,05 15,0-23,2 kW
  ∅9,52-∅22,23 23,2-40,6 kW
  ∅12,70-∅25,40 29,0-40,6 kW
  ∅12,70-∅28,58 40,6-46,4 kW
  ∅15,88-∅28,58 46,4-69,6 kW
  ∅19,05-∅31,75 69,6-98,6 kW

  Izolacija hlađenja i grijanja freonskih cijevi
  klasa gorivosti B1
  stvaranje kapljica Tr1
  minimalna debljina izolacije 13 mm


  Projekt strojarskih instalacija
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Arhitektonski projekt
  Deja Dragojević, dipl.ing.arh.

   

  BOCANJEVCI 1

  BOCANJEVCI 2

  BOCANJEVCI 3

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive