Sušara Viškovci 2015

  SUARA 220x120Sušara žitarica Viškovci 2015 je tehnološka građevina primarne namjene za brzo sušenje žitarica nakon žetve da se smanji udio vlage u zrnu prije skladištenja u silosima s ciljem prodaje žitarica kada cijena na tržištu poraste. Sušara se koristi u vrlo malom periodu tijekom godine no potrebna je da zatvori ciklus proizvodnje i lokalno skladišti pšenica.
   

   


  Instalacija strojno-tehnološke opreme sastoji se od:
  a) Linija prijema robe,
  b) Linija skladištenja žitarica,
  c) Transportna linija,
  d) Linija za pražnjenje silosa,
  e) Sušara žitarica
  a) Linija prijema robe

  Prijem osušene i očišćene robe vrši se preko kolne vage. Kontrola ulazne robe je malim uređajem za kontrolu vlage. Uzeti uzorci se analiziraju. Prijem žitarica vrši se na usipnom košu. Usipni koš je smješten i ispred ćelija. Pražnjenje se vrši kipanjem iz vozila. Ili ručno vozila koja su bez vlastitog sustava za kipanje. Usipni koš mora biti pokriven nagaznom rešetkom otvora oka 40× 40 mm. Nagazna rešetka osim omogućavanja pravilnog pražnjenja vozila u koš ima zaštitnu funkciju odvajanja većih nečistoća koji se odvajaju u kotejner za krupni otpad.

  b) Linija skladištenje zrna

  Vršiti će se u novoizgrađenim silo ćelijama konstrukcijskih karakteristika:
  Samostojeća ćelije izgrađene od pocinčanog loma, prema DIN standardu, obostrano pocinčan lim sa 600 gr/m2 cinka. Ćelija je statički proračunata za 9. potresnu zonu.

  Silosne ćelije 2 kom sa ravnim dnom za skladištenje zrnate robe:
  Ćelija je izgrađena po standardu DIN 1055 dio 6/1987. U ćeliji se mogu skladištiti: pšenica, ječam, kukuruz, soja. I sl. Stjenke silosne ćelije imaju specijalnu valovitu formu i napravljeni su od visokokvalitetnog pocinčanog čelika min 450 g/m2 al-cinka sa obje strane. Svi horizontalni i vertikalni spojevi ostvariti vijčanom vezom vijcima visoke napetosti 8.8 DIN 267T3 i maticama 8 DIN 267 T4 zaštitom površine galvanizacijom s 15 μm cinčane presvlake i 3 μm žute krom prevlake.

  Vodonepropusnost ćelije osigurati UV rezidentnom smolom - materijalom za brtvljenje između dijelova koji se međusobno prekrivaju pri montaži. Materijal za brtvljenje otporan je na temp. do 65°C. Zaštitni sloj formira se 24-26 h, otporan na UV zrake i nije toksičan.

  Krov ćelije izrađen je od svijenih galvaniziranih čeličnih ploča, sa prekrivanjem jede ploče preko druge. Vijčane spojeve izvesti tako da ne propuštaju vodu.

  Ćelija se prazni centralno, pomoću pužnog transportera, postavljenim u zaštitnu cijev, koji se spaja na lančasti transporter. Konačno pražnjenje ćelije koristi će se rotacioni transporter mobilne izvedbe. Ovakav način pražnjenja omogućava vađenje transportera iz ćelije u koliko dođe do bilo kakvih problema u radu transportera. Nakon otklanjanja kvara transporter se ponovo kroz zaštitnu cijev može uložiti u ćeliju. Ćelije imaju ugrađene u temelju kanale za podnu ventilaciju, te se pomoću pokretnog ventilatora vrši ventiliranje kroz plašt ćelije. Ćelija ima dva kontrolna otvora na plaštu i jedan n krovu i opremljena sa davačem nivoa. Ćelije su opremljene penjalicom sa leđobranom po plaštu. Ćelije zbog pravilnog skladištenja robe i sigurnosnih razloga, će se opremiti sondama za mjerenje temperature zrna.

  c) Transportna linija
  Transportna oprema koja je u liniji upotrebljava se za vertikalni i horizontalni transport koji se sastoji iz pužnih transportera, elevatora i lančastih transportera. Svi transporteri moraju biti dimenzionirani tako da se sa kapacitetom 30 t/h međusobno prate u liniji. Regulacija lančastog transportera u usipnom košu vrši se pomoću frekventnog regulatora, kako bi se s obzirom na vrstu i čistoću robe moglo vršiti kvalitetno doziranje.

  d) Linija pražnjenja slosa (ćelija)
  Otprema žitarica iz ćelija vrši pužnim transporterima sa frekventnim regulatorom kako bi se osigurao maksimalni mogući kapacitet transporta kod transportiranja različitih žitarica.

  e) Sušara žitarica
  Roba iz usipnog koša transporterom ide na elevator koji puni pročištać,sa pročištaća ide na elevator koji puni sušaru ili konusni silos. Iz konusnog silosa redlerom se vraća na elevator koji puni sušaru.Iz sušare suha roba ide na elevator koji nosi na redler za punjenje silosa. Na dnu silosa je redler koji prazni silose i vraća na elevator koji ima mogućnost da puni kamion ili opet vraća jedan od silosa. Puževi čistaći (balerine) su na dnu silosa te služe za potpuno pražnjenje silosa tako da sve što ostane na dnu nose na središnji redler za pražnjenje.

  Izvedbene karakteristike:
  • Toranj za sušenje na neravnomjerne rombove, izrađen od pocinčanog čeličnog lima sa kanalićima od čelika INOX za odvod vlažnog zraka vanjski oklop i kanali za distribuciju zraka u čelične ploče sa zaštitnim slojem od ALUZINCA;
  • Sustav za nadoknađivanje topline sa ventilatorom za nezasićeni zrak, kanali za obnovu ciklusa i skupina za miješanje sa toplim zrakom;
  • Termička izolacija zone za distribuciju toplog zraka sa pločama od stijenske vune te pocinčanim protupločama;
  • Termička izolacija proizvodne zone sa pločama od stijenske vune i limenim pokrovom sa zaštitnim slojom ALUZINCA;
  • Zona za hlađenje sa mogućnosti reguliranja u veličini; spustna vrata za regulaciju dovođenja zraka za rashlađivanje;
  • Lijevak za primitak vlažnog proizvoda, upotpunjen sa remenima za pojačanje i krovićem;
  • Podnožje od lemljenog i lakiranog čeličnog lima sa ugrađenom polugom za vađenje, sastavljen od serije promjenljivih malih lijevaka sa polugama za upravljanje i prečka za savijanje na tri stalka;
  • Skupina za pneumatsko upravljanje sastavljenja od pipa za zadržavanje, rezervni spremnik od 10 l sa spojem za istovar kondenzacije, filtar, reduktor pritiska, manometar, podmazivač, pritisak za sigurnost, električni ventil sa 5 načina sa prigušivačima istovara, pneumatski cilindar;
  • Lijevak za sakupljanje osušenog proizvoda, ugrađen u podnožje sa kućištem za vađenje upravljan pomoću motoreduktora;
  • Smještaj za plamenik sa dovodom zraka te skretnicima sa mogućnosti reguliranja; dovod za neprovodni topli zrak sa skretnikom od čelika inox i mrežice za miješanje;
  • Br. 01 osovinski ventilator sa visokim učinkom rada sa lopatama i promjenjivim prolazom, ispravljač tečenja, motor direktno 15 kW;
  • Br. 01 isti tip ventilatora za novo strujanje zraka, sa motorom od 11 kW;
  • Br. 01 spustna vrata protiv prašine za zadržavanje dotoka zraka tijekom faze istovara proizvoda, napravljena od toplo pocinčanog čelika, u kompletu sa pneumatskim pogonom;
  • Br. 01 pocinčana spustna vrata protiv kiše sa pneumatskim pogonom
  • Br. 02 indikatori razine gornjeg lijevka za nosivost i sigurnost u slučaju ispražnjenja;
  • Pritisak zaštitnog zraka
  • Serija sonda zaklonjenih od svijetla sa potporom za reguliranje temperature i vlažnosti;

  Verzija VA sa atmosferskim gorionikom

  Na ovim plamenicima koristi se prirodni plin ili ukapljeni naftni plin (UNP). Ova solucija ima bolju toplinsku raspodjelu, ako se usporedi sa tradicionalnim pritisnim plamenicima. Brzina zraka na plameniku regulirana je sa dva podesiva deflektora. Panel od vatrootpornog čelika postavljen je odmah iznad plamenika sa zadatkom da odsjeca plamen u cilju izbjegavanja veoma vrućih strujnica zraka. Topli zrak se širi u unutrašnjosti veoma široke cijevi, koja je izolirana zahvaljujući mineralnoj vuni i galavanizovanim panelima. Poslije miješanja sa recirkuliranim zrakom, mješavina struji kroz red perforiranih panela, koji prouzrokuju bolje miješanje i povećanje homogenosti njene temperature.

  Atmosferski planemik od 1.875 kW za metan GPL izveden po normaivama CE sastevijen od:
  • Serije ploca od inoxa
  • Trasformastor za upaljenje sa elektrodom
  • Rampa gasa kompletna sa :
  • Ventil
  • Protuvibracioni spoj
  • Elektroventil za sigurnost
  • Elektroventil rada
  • Modulami ventil komandirano sa servomotorem
  • Linja pilota
  • 2 manometra
  • Pressostati plina minimalno i maximalno
  • Komandni pult za komandu i kontrolu :
  • Dispozitiv kontrole planema
  • Dispozitiv kontrole ventila. Pristak funcioniranja 200 m Bar.
  • Komandi pult u ormaru sa zastitom IP55 sastavljen od :
  • Glavni prekidac – sezionator sa zastitom na vratima ormara
  • Komande motora sa magnetotermickom zastitom
  • Glijva – stop za emergenciju
  • Termostat sigurnosti
  • Kontroler sa programirajucom logico
  • Stabilizator – alimentator za liniju od 24 V
  • Konvertitori za sonde temperature
  • Panel interfaccia operator T-line model uni PLUS sa:
  • Display "touch screen" za signalizaciju.

  KOLONA (STUB SUŠARE)

  Stub sušare je sastavljen od samonosećih panela izrađenih od galavnizovanog čelika sa zavarenim ravnim profilima. Broj profila je u skladu sa visinom sušare. Svaki krović sušare fiksiran je za panel pomoću 8 jakih vijaka tako da je ostvarena vrlo čvrsta konstrukciona struktura.

  Krovići za raspodelu vazduha u panelima izrađeni su od „ALUCINK"-a. To je kvalitetan čelik presvučen galvanskim slojem legure aluminijuma i cinka, koja je veoma otporna na atmosferske uticaje. Paneli za distribuciju vazduha (vazdušni kanali) su termički izolovani slojem mineralne vune od 50 mm, a izlazni paneli su od galvanizovanih („Alucink") čeličnih limova.

  Izlazni paneli (kanal iskorišćenog vazduha), gde se pojavljuje rošenje (pojava kapi), su konstruisani tako da su to iznutra glatki galvanizovani limovi („Alucink"). Na taj način sprečava se stvaranje opasnih naslaga prašine i drugih taloga u unutrašnjosti sušare.

  VENTILATORI

  Koriste se aksijalni ventilatori prečnika 1000 mm. Čelični rotor direktno je spojen („kuplovan") sa elektromotorom, da bi se izbegli gubici energije u transmisiji. Red lopatica statora, koje su smeštene ispred rotora usmeravaju struju vazduha na oštrice lopatica rotora. Na taj način povećava se dinamički pritisak - napor ventilatora, odnosno stepen korisnog dejstva ventilatora. Posebna specifičnost konstrukcije ventilatora je prilično veliki prečnik rotora, odnosno ventilatora. Ovakav ventilator može da generiše dovoljan pritisak pomoću 6- polnog elektromotora (približno 960 o/min) koji se koristi, a da je pri tome drastično smanjena buka.

  Ekstraktorski dodatak (oktogonalna cev) na ventilatoru ima ulaz svežeg okolnog vazduha za hlađenje motora. Osim toga, spoljnji zid ove cevi iza ventilatora prekriven je gusto sabijenim slojem mineralne vune (80 kg/m3) u cilju dodatnog smanjenja buke. Na svakom ventilatoru je zatvarač, kojim se upravlja pneumatski. Njega čine pokretne aerodinamičke žaluzine.

  UREĐAJ ZA IZUZIMANJE

  Uređaj za izuzimanje zrna ima zadatak da omogući ispuštanje velike količine zrna u veoma kratkom vremenu radi izbegavanja problema zagađivanja okoline. Pored toga, uređaj ima zadatak da spreči pojavu zagušenja zbog prisustva stranih tela u materijalu. Na kraju (dnu) stuba sušare materijal direktno prolazi kroz paralelne otvore. Klateći zatvarač (klapna) smešten je ispod svakog otvora, a u normalnoj poziciji sprečava ispuštanje zrna na dole. Svi zatvarači su spojeni pojedinačno sa dve jake šipke. Na svakoj šipki nalazi se torziona poluga, koja je dobro pričvršćena pomoću zglobova u tri centralna kugličasta ležaja. Pomoću pneumatskog klipnog uređaja aktivira se rotacija torzione poluge, što uzrokuje horizontalno pomeranje šipki i otvaranje klatećih zatvarača (klapni), usled čega dolazi do ispuštanja materijala naniže u bunker osušenog zrna. Ovaj pokret je izuzetno brz (od pola do jedne sekunde). Ceo sistem je dimenzionisan tako da se dobije slobodan prostor između fiksnih otvora i klatećih zatvarača (klapni), te se na taj način smanjuje rizik zagušenja zbog prisustva stranih tela.

  Strojarsko-tehnološki projekt
  Zijad Hadžić, dipl.ing.stroj.

  Strojarski projekt instalacija
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Elaborat zaštite od požara
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

   

  SUSARA VISKOVCI 1

  SUSARA VISKOVCI 2

  SUSARA VISKOVCI 3

  SUSARA VISKOVCI 4

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive