Ferdinandovac 2015

  FARMA 220X120Farma Ferdinandovac 2015, Predmet Glavnog idejnog rješenja je ishođenje uvjeta građenja i priključenja za ishođenje Građevinske dozvole za rekonstrukciju i dogradnju farme mliječnih krava, kao i rješavanje zbrinjavanja tekućeg stajnjaka (gnojnica) prema Nitratnoj direktivi br. 91/676/EEC 1991.

   

   


  Kompleks za poljoprivredno-gospodarske građevine farma za mliječne krave je izgrađena na kč.br. 178 u k.o. Ferdinandovac. Formirati će se nova građevnu čestica koja je u Prostornom planu uređenja općine Ferdinandovac određena za građevinsku namjenu. Postojeća čestica će se povećati za dio parcele kčbr 174/1, a koji je uključen po prostornom planu općine Ferdinandovac u građevinsko područje. Novoformirana parcela je 18.158 m2 koja se nalazi u građevinskoj zoni.

  Veličina, površina i namjena građevine
  Namjena građevine – stanovanje i poljoprivredna građevina - farma mliječnih krava i smještaj poljoprivredne mehanizacije, a sastoji se od:
  - Stambena zgrada,
  - Gospodarska zgrada- staja
  - Gospodarska zgrada spremište poljoprivredna meh, silosi, ljetna kuhinja i garaže,
  - Gospodarska zgrada- spremište poljoprivredne mehanizacije
  - Pomoćna zgrada-kolna vaga,
  - Silos za silažu.

  1.GOSPODARSKA ZGRADA (STAJA ZA TELADI I TOVNU JUNAD )
  NAMJENA: za teladi, junica i tovnih junadi
  VELIČINA: dimenzije 24,30× 27,70 m i građevinske bruto površine dimenzije 446,09 m2
  OBLIKOVANJE: nadzemna, zidana, armirani temelji, salonit ( mijenja se)
  INSTALACIJE: električna instalacija za rasvjetu, voda i odvodnja, uzemljenje.

  2.GOSPODARSKA ZGRADA (STAJA ZA MLIJEČNE KRAVE )
  NAMJENA: za mliječnih krava i junica
  VELIČINA: dimenzije 18,51×24,10 m i građevinske bruto površine dimenzije 673,11 m2
  OBLIKOVANJE: nadzemna, zidana, armirani temelji, salonit (mijenja se)
  INSTALACIJE: električna instalacija za rasvjetu, voda i odvodnja, uzemljenje.

  3.STAJA ZA MLIJEČNE KRAVE
  NAMJENA: za mliječnih krava i junica
  VELIČINA: dimenzije 14,70 × 45,8 m i građevinske bruto površine dimenzije 670 m2
  OBLIKOVANJE: nadzemna, zidana, armirani temelji, temoizolacioni paneli
  INSTALACIJE: električna instalacija za rasvjetu, voda i odvodnja, uzemljenje.

  4 SJENIK
  NAMJENA: za smještaj sjena i slame
  VELIČINA: dimenzije 6,0×25,0 m i građevinske bruto površine dimenzije 150 m2
  OBLIKOVANJE: nadzemna, čelična konstrukcija pokrivena PEHD Folijom. armirani temelji,
  INSTALACIJE: uzemljenje.

  5 ZGRADA ZA POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU
  NAMJENA: za smještaj strojeva za obradu zemljišta
  VELIČINA: dimenzije 6,3×11,3 m, visine 3,8 m građevinske bruto površine dimenzije 72 m2
  OBLIKOVANJE: nadzemna, ravni krov, armirani temelji,
  INSTALACIJE: uzemljenje, osvjetljenje.

  6 SILOS ZA STOČNU HRANU (dogradnja)
  NAMJENA: za smještaj stočne hrane (silaža)
  VELIČINA: dimenzije 8,0 × 35,0 m, visine 2,5 m građevinske bruto površine dimenzije 280 m2
  OBLIKOVANJE: nadzemna, ravni krov, armirani temelji,
  INSTALACIJE: uzemljenje, osvjetljenje.

  D. Oblikovanje građevine
  Građevine su izgrađene od različitih materijala betona, blok opeke te krovne drvene kostrukcije.

  E. Vrsta i opis namjene odnosno tehničko-tehnološkog procesa
  Proizvodna staja
  -oprema se satoji od: lige boksovi, instalacije snabdijevanja vodom, pojilice i pripadajuća armatura

  Oprema za mužnju krava i hlađenje mlijeka
  - Proizvodna staja ( instalacije snabdijevanja vodom, pojilice i pripadajuća armatura )

  Izmuzište
  - Izmuzište ( robot za mužnju, relizer, pumpa za otpadnu vodu, cjevovodi za mlijeko, cjevovodi za vakuum, cjevovodi za toplu i hladnu vodu ), mljekarnica ( laktofriz, uređaj za pranje)
  - sustava cjevovoda, pločasti izmjenjivač toplota, bojleri za predgrijanje i grijanje vode za pranje )
  - strojarnica ( vakuum pumpa sa cjevovodom za vakuum.)

  Oprema za izgnojavanje
  - Staje za muzne krave

  Sastoji se od pokretnih gurača pogonjenog elektromotorom, a smješteni su u blatnim hodnicima staje. Rade poluautomatski, minimalno dva puta na dan. Uključuju se ručno, a isključivanje automatski.
  - Izmuzište

  Sastoji se od pokretnog visokotlačnog perača sa vodom, a koristi se po potrebi u dijelu gdje se obavlja mužnja. Upravljanje je ručno.
  - Sabirna jama

  U sabirnoj kanali ugrađena je pumpa za miješanje i tlačenje gnojnice. Pogon je elektromotorom, a upravljanje ugrađeno u elektro ormar. Uključivanje ručno po potrebi a pumpa zaštićena od rada na suho.

  Pražnjenje sabirnih kanala je pumpom na cisterni za gnojnicu vučene traktorom. Odvoz gnojnice je na poljoprivredne površine.

  F. Način i uvjeti priključenja građevine na javno prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu
  Priključak na prometnu infrastrukturu:
  Koristiti će se postojeći priključak nerazvrstane ceste (kčbr 175) koja je priključena na županijsku cestu br 2214 sve u k.o. Ferdinandovac.

  Priključak na sustav električne energije:
  Koristiti će se postojeći priključak na sustav HEO DOS Koprivnica

  Priključak na sustav vodovoda:
  Riješiti priključkom na javni vodoopskrbi cjevovod od naselja Ferdinandovac prema uvekti tvrke Komunalac d.o.o Đurđevac.

  Dobava vode predmetne građevine rješava se priključkom na javnu vodoopskrbnu mrežu preko uličnog vodovoda unutar kčbr 962. Priključak na vodoopskrbni cjevovod PEHD Ø160, P=10 bara ostvaruje se preko PEHD obujmnice s ventilom i ugradbenom garinturom (sedla) Ø160/SDR11, cijev priključka PEHD Ø32 SDR11.

  Priključak na sustav plinovoda:
  Objekt je priključen na sustav zemnog plinovoda. Plin se koristi za grijanje stambenog objekta.

  Unutarnja sanitarno fekalna kanalizacija prihvaća svu otpadnu vodu i odvodi u vodonepropusnu septičku jamu . Oborinska odvodnja s krovnih ploha građevine, odvesti će se na zelenu površinu vlastite čestice.

  G. Očekivana zaposjednutost osobama uključujući i osobe smanjene pokretljivosti
  Tijekom radnog vremena očekuje se prisustvo 2-4 radnika.

  H. Očekivani sustav za upravljanje i nadziranje tehnološkog procesa
  Ne predviđa se posebni sustav nadziranja procesa proizvodnje. Sva oprema se pokreće ručno prema potrebi.

  I. Očekivanu vrstu, količine i smještaj zapaljivih tekućina, plinova i drugih tvari koje se skladište, stavljaju u promet ili su prisutne u tehnološkom procesu
  Djelomično se predviđa uporaba zemnog plina za grijanje stamebnog dijela zgrada.

  J. Očekivana vrsta izvora mogućeg zapaljenja
  Unutar prostora farme ne postoje mogući izvori zapaljenja te je požarno opterećenje zgrade i cijelog sustava nisko.

  K. Očekivanu vrstu, količine i svojstva eksplozivnih smjesa (plinova, para, prašina i maglica)
  Tijekom rada farme ne očekuje se razvoj oblaka prašine koji mogu postići eksplozivan sastav te se ne očekuje samo zapaljenje.

  L. Podatke o zatečenim svojstvima glede zaštite od požara, za postojeću građevinu
  Postojeće zgrade se rekonstruiraju i dograđuju.

  1.GOSPODARSKA ZGRADA (STAJA ZA TELADI I TOVNU JUNAD )
  NAMJENA: za teladi, junica i tovnih junadi
  VELIČINA: dimenzije 24,30× 27,70 m i građevinske bruto površine dimenzije 446,09 m2
  OBLIKOVANJE: nadzemna, zidana, armirani temelji, salonit ( mijenja se)
  INSTALACIJE: električna instalacija za rasvjetu, voda i odvodnja, uzemljenje.

  2.GOSPODARSKA ZGRADA (STAJA ZA MLIJEČNE KRAVE )
  NAMJENA: za mliječnih krava i junica
  VELIČINA: dimenzije 18,51×24,10 m i građevinske bruto površine dimenzije 673,11 m2
  OBLIKOVANJE: nadzemna, zidana, armirani temelji, salonit (mijenja se)
  INSTALACIJE: električna instalacija za rasvjetu, voda i odvodnja, uzemljenje.

  M. Podatke o zaštićenom spomeničkom svojstvu, za građevinu upisanu u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske
  Zgrada nije zaštićena kao kulturno dobro.

  N. Podatke o zatečenim svojstvima glede pristupačnosti građevine, za postojeću građevinu
  Postoji osiguran pristup zgradama pristupnom cestom.


  Strojarsko-tehnološki projekt
  Zijad Hadžić, dipl.ing.stroj.

  Elaborat zaštite od požara
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

   

  FARMA B

  FARMA C

  FARMA D

  FARMA E

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive