Hala Bolman 2015

  HD POŽAR 220x120Skladišna hala Bolman 2015, Zgrada se sastoji od jedne nadzemne etaže; tj. Prizemlja i nalazi unutar pogona "FERMOPROMET d.o.o. ", u ulici Poljski put 1 u Osijeku; na k.č.br. 3358/56, k.o. Osijek. Predmet rekonstrukcije je prilagodba prostora za skladištenje i pretovar umjetnog gnojiva koje zbog karaktera materijala ima požarnu opasnost.

   

   

   

  Zgrada je kompaktnog, pravokutnog oblika dimenzija 14,50m x 30,70m; u dobrom je stanju i bez vidljivih oštećenja. Namjena je gospodarska i u njoj se nalazi skladište alata i građevinskog materijala i arhiva dokumenata. Između ta dva prostora postavljen je vatrootporni zid. Ulaz u zgradu je sa južne strane preko četiri klizne stijene koje su pravilno raspoređene preko cijele dužine južnog pročelja. Svi prostori su orijentirani na sjevernu ili južnu stranu zgrade preko "trakastih" prozora koji su smješteni po cijeloj dužini pročelja. Istočno i zapadno pročelje je jednostavno oblikovano, bez istaka i prozora. Krov je dvostrešni s pokrovom od rebrastog lima na čeličnoj potkonstrukciji.


  Oblikovanje građevine
  Temeljni zahtjev za očuvanjem nosivosti građevinske konstrukcije tijekom određenog vremena propisan je člankom 25. Zakona o zaštiti od požara u skladištima nosiva konstrukcija slobodno stojećeg objekta skladišta mora zadovoljavati otpornost na požar od 30 minuta. Zidovi, koji odvajaju proizvodni pogon od skladišta, će zbog srednjeg požarnog opterećenja pogona biti najmanje vatrootpornosti 60 minuta.

  Zgrada je građena na klasičan način i klasičnim materijalima.Glavnu vertikalnu nosivu konstrukciju čine omeđeni zidani zidovi i AB zidovi, te AB stupovi. Krovna konstrukcija je čelična, dok je krovni pokrov rebrasti lim. Fasada je od vidljive opeke i nije toplinski izolirana. Unutarnji zidovi su žbukani, gletani i bojani. Prozori i vrata su od aluminijskih profila.

  Objekt je pregrađen na dva dijela s vatrootpornim zidom koji je potpuno odvojio skladište alata i građevinskog materijala i arhivu dokumenata. Zid je izveden prema projektu izvedbeni projekt br. 022/14. Vatrootporni zid izvodi se prema tehničkom listu proizvođača Knauf W112 f90 ili sličan istih karakteristika. Zid se izvodi u punoj visini hale. Ukupna debljina zida je 15 cm; obostrano je obložen s Knauf protupožarnim pločama tipa GKF/DF, debljine 12,5 mm (2 x 12,5 mm obostrano). Protupožarne ploče su učvršćene na jednostruku metalnu potkonstrukciju iz CW i UW 100 profila. Otpornost zida na požar je F90. U zoni krova i prozora sa svake strane zida izvodi se konzolni dio u širini 100 cm (kao obloga ispod krova i u zoni prozora). Obloga se izvodi kao sistem Knauf K217 Fireboard sa metalnom potkonstrukcijom (CD profili 60x27) ili sličan sistem istih karakteristika. Otpornost obloge na požar je F90 (kao i zid).

  Vrsta i opis namjene odnosno tehničko-tehnološkog procesa
  Građevinu čini skladište u prizemlju u sklopu kojega se nalazi proizvodni prostor i uredski prostor. Predmetna građevina je namjenjena za skladištenje umjetnog gnojiva.

  Način i uvjeti priključenja građevine na javno prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu
  Građevina je priključena na postojeću vodovodnu mrežu, kanalizaciju za oborinsku odvodnju, električnu mrežu. Osim uporabne instalacije na građevini će biti izvedena i zaštitna instalacija- sustav za zaštitu od udara munje.

  Ekonomsko dvorište je priključeno:
  - Prometnicu asvaltna cesta ul. S. Kovačevića naselja Bolman.
  - Elektro priključak dvorišta je ranije ishođen i nema promjena snage u odnosu na prethodnu potrebu dvorišta iz sustava električne mreže sustava HEP- a.
  - Vodu iz sustava vodoopskrbnog cjevovoda koji se proteže od naselja Jagodnjak, kroz naselje Bolman do naselja Petlovac. Spoj je u vodomjernom oknu koji je smješten na granici parcele uz ogradu dvorišta. U oknu su ugrađeni vodomjeri, od toga jedan za hidrantsku mrežu DN100 i drugi za sanitarnu vodu DN 25. Sve definirano posebnim uvjetima građenja.

  Snabdijevanje vodom predmetne građevine, rješava se priključkom na javnu vodoopskrbni cjevovod od naselja Jagodnjak kroz naselje Bolman do naselja Petlovac koji je izgrađen ovim sustavom upravlja Vodoopskrba d.o.o. Darda. Priključak građevinske čestice na vodoopskrbni cjevovod će se ostvariti u čvoru Č-1, priključkom od PE-HD cijevi DN 110×5 mm PN 10 bara, koja ulazi u vodoopskrbnom oknu građevine – mjerno mjesto.

  Vodoopskrbno (vodomjerno) okno izvodi se kao armirano betonsko okno, korisnih dimenzija 1,4x2,0 m, i neposredno uz regulacionu liniju čestice na kojoj je ekonomsko dvorište, a sve prema nacrtu Projektantska situacija vodovoda i vatroobrane. Mjerenje potrošnje sanitarne vode predviđeno je ugradnjom vodomjera VMA DN30 (10,0 m3/h). Vodomjer mora imati ugrađen davač impulsa faktora 10 povezan sa radijskim modulom za daljinsko očitavanje.

  Mjerenje potrošnje hidrantske vode predviđeno je ugradnjom vodomjera VMA DN 80 (100 m3/h) u vodoopskrbno okno. Vodomjer mora imati ugrađen davač impulsa faktora 10 povezan sa radijskim modulom za daljinsko očitavanje. Priključak na vodoopskrbni sustav i polaganje priključnog voda do vodoopskrbnog okna izvodi nadležno poduzeće za distribuciju pitke sanitarne vode.

  Očekivana zaposjednutost osobama uključujući i osobe smanjene pokretljivosti
  Za sigurno izlaženje osoba iz predmetne građevine osigurani su putovi izlaza i izlazi izvedeni od vatrootpornog i negorivog materijala. Ostale mjere za sigurno napuštanje građevine u slučaju požara regulirani su odredbama Pravilnika o zaštiti od požara u skladištima. Na Ekonomskom dvorištu radi ukupno 6 radnika i nema zaposlenih osoba smanjene pokretljivosti.

  Očekivani sustav za upravljanje i nadziranje tehnološkog procesa
  Unutar građevine je predviđen sustav automatske vatroobrane kojim se smanjuje ukupna potrebna otpornost na požar za 30 minuta.

  Očekivanu vrstu, količine i smještaj zapaljivih tekućina, plinova i drugih tvari koje se skladište, stavljaju u promet ili su prisutne u tehnološkom procesu
  Skladište je predviđeno za smještaj umjetnog goriva koje se dovozi na paletama te slaže na pod. Nije planiran smještaj bilo kakvih zapaljivih tekućina ili drugih tvari koje su neophodne za tehnološki proces. Potrebno gorivo koristiti će se na susjednoj internoj benzinskoj postaji koja nije predmet ovog projekta.

  Očekivana vrsta izvora mogućeg zapaljenja
  Umjetno gnojivo je negorivo te je jedini mogući izvor zapaljenja plastično pakiranje i drvene palete na kojia se skladišti gnojivo. Građevina je izgrađena od teško gorivog materijala stoga je vrlo mala mogućnost iniciranja požara od materijala u skladištu.

  Očekivanu vrstu, količine i svojstva eksplozivnih smjesa (plinova, para, prašina i maglica)
  Skladišteni materijal tijekom manipulacije ne oslobađa prašinu jer dolazi pakiran u plastičnim vrećama. Ujedno se tijekom manipulacije ne oslobađaju zapaljive pare stoga ne postoji mogućnost od razvoja eksplozivnih smjesa.

  Procjena ugroženosti od eksplozije
  Ne postoji mogućnost od stvaranja uvjeta za razvoj požara i eksplozije od materijala koji se skladište.

  Podatke o zatečenim svojstvima glede zaštite od požara, za postojeću građevinu
  Građevina je postojeće skladište koje se prenamjenjuje u skladište za gnojivo. Dodatno je predviđena ugradnja sustava vatrodojave i hidrantske mreže pomoću kojih će se osigurati zaštita od požara.

  Podatke o zaštićenom spomeničkom svojstvu, za građevinu upisanu u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske
  Ekonomsko dvorište i bilo koja građevina nisu upisani u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Ekonomsko dvorište nema zaposlenih osoba smanjene pokretljivosti, te nema dijelova koji se moraju posebno projektirati za ove potrebe, te nema dijelova koji bitno odstupaju od bitnih zahtijeva od požara.

  Podatke o zatečenim svojstvima glede pristupačnosti građevine, za postojeću građevinu
  Postojeći pristupni putevi imaju nosivost dostatnu za prijevoz tereta do skladišta.

  Ostali podatci koji utječu na ostvarivanje sustavne zaštite od požara građevine
  Koncepcija zaštite bazira se na aktivnim i pasivnim mjerama zaštite. U pasivne mjere ubrajaju se sva primjenjena rješenja u pogledu odabira i uporabe materijala koji pružaju dostatnu vatrootpornost ili spadaju u kategoriju negorivih materijala. Evakuacija objekata u vanjski prostor je putem izlaza. Svi izlazi osiguravaju brzu i efikasnu evakuaciju iz svih dijelova objekta.

  Navedenim rješenjima izlaza – ulaza iz građevine, omogućena je nesmetana evakuacija u slučaju požara. Svi izlazi i prolazi biti će nezakrčeni i prohodni. Osobitu pozornost obratit će se glede pristupa opremi za gašenje požara, kako bi isti bio nesmetan i nezakrčen. A opremu će se postaviti na vidljivo mjesto, uz moguće izvore opasnosti od požara.


  Strojarsko-tehnološki projekt
  Zijad Hadžić, dipl.ing.stroj.

  Elaborat zaštite od požara
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

   

  HD POŽAR 1

  HD POŽAR 2

  HD POŽAR 3

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive