NIKEM STEEL 2017

  HD NIKEM 220x120 NEWNIKEM STEEL 2017, Bijelo Brdo, Erdut je projekt izgradnje proizvodne zgrade za potrebe obrade metala te manufakturne proizvodnje raznih metalnih finalnih proizvoda. Grijanje zgrade je predviđeno centralno pomoću kotla na biomasu koji može koristiti u radu pelete ili ogrjevno drvo.


  Pelet sustav je moguće izgraditi u radnom prostoru zgrade pri čemu bi se jedna slobodna prostorija pretvorila u skladišni prostor za pelet dok bi se u radni prostor postavio pelet kotao i ostala prateća oprema. Osnovni problem je mogućnost zavlaživanja peleta tako da se spremište peleta mora izvesti kao hidroizolirana prostorija. Predspremnik peleta se postavlja u prostoriju s kotlom i veže se dodatnim pužnim transporterom s pelet plamenikom. Pelet kotao radi s visokim stupnjem automatizacije te traži minimalni angažman domara zgrade. Potrebno je svakih nekoliko tjedana očistiti spremnike pepela te deponirati pepeo u posebne spremnike prije odvoženja na deponij. Svjetski je trend prelazak sa klasičnih goriva (loživo ulje, plin, ugljen) na obnovljive izvore energije. Obnovljivim izvorima energije (OIE) smatraju se izvori energije koji su sačuvani u prirodi i obnavljaju se u cijelosti ili djelomično: Sunčeva energija,biomasa (cijepano drvo, drveni peleti, drvena sječka,...), biogorivo, bioplin, energija vodotoka, vjetra, geotermalna energija, energija valova, energija plime i oseke, energija plina iz deponija ili postrojenja za preradu otpadnih voda. Poticanje korištenja OIE je strateški cilj Europske unije, jer je u skladu sa strategijom održivog razvoja i omogućava ostvarenje ciljeva Kyoto protokola u smislu smanjenja emisije stakleničkih plinova i zaštite okoliša.

  Ukupni pozitivni planirani učinci primjene biomase su:
  * Ekološka prednost biomase, u odnosu na fosilna goriva, je njena obnovljivost i pristupačnost. Opterećenje atmosfere CO2 pri korištenju biomase kao goriva je gotovo zanemarivo.
  * Gospodarske prednosti biomase iz šumarstva, drvne industrije i poljoprivrede su smanjenje uvoza fosilnih energenata i sigurnosti opskrbe energijom, što je jedan od strateških problema svake zemlje.
  * Socijalne prednosti korištenja biomase mogućnost su otvaranja većeg broja novih radnih mjesta, što pridonosi razvoju ruralnog gospodarstva, a to je imperativ hrvatske gospodarske i socijalne politike.
  * Cijena biomase biti će uvijek manja nego cijena fosilnih goriva te se cijena može kontrolirati povećanim uzgojem biomase za sustave grijanja.

  Peleti su normirani proizvodi koji nastaju prešanjema specijalnim strojevima a izrađeni su od otpadaka drva točnije piljevine. Njihova dužina je uglavnom između 10-35mm. Za korištenje u kotlovima na pelete prevladala je uglavnom dimenzija peleta koja je promjera 6mm i takvi se uglavnom koriste kod većine proizvođača takvih kotlova. Peleti se proizvode prešanjem pod visokim pritiskom bez ikakvih kemijskih dodataka. Kao vezivno svojstvo peleta služi Lignin koji se kao sastojak nalazi u drvu. Maksimalni dozvoljeni postotak dodatnih vezivnih sastojaka u peletima je 2%, koji uglavnom pojednostavljuju prešanje te kasnije održavaju čvrstoću peleta. Uglavnom se u tu svrhu koristi raženo i kukuruzno brašno. Srce jednog pelet sustava je komora za sagorijevanje. Automatski sustav paljenja pokreće postupak loženja koje se dalje nadgleda i upravlja ugrađenom automatikom. Automatika osigurava optimalan omjer zraka za sagorijevanje, radnu temperaturu te količinu Peleta. Drveni peleti imaju ogrjevnu vrijednost od cca 5kWh/kg. To znači da 1 kilogram peleta odgovara otprilike 0,5 litara loživog ulja.

  U praksi to znači: cca 2kg peleta = 1 litra loživog ulja = 1,8m3 plina

  POSTUPAK PELETIRANJA BIOMASE
  Postupak peletiranja biomase pokazuje niz prednosti u odnosu na ostale postupke spremanja biomase: smanjuje se volumen, smanjuju se troškovi manipulacije i transporta, potreban je znatno manji prostor za skladištenje, veća je otpornost materijala na biološke procese kvarenja i povećava se efikasnost u procesu sagorjevanja. Za razliku od postupka direktnog sagorjevanja biomase upakovane u obliku bala postupci peletiranja biomase namjenjeni su prije svega za snabdjevanje drugih korisnika biogorivom (domaćinstava, poljoprivrednih objekata, proizvodnih pogona i industrije). Postupak peletiranja biomase pokazuje niz prednosti u odnosu na ostale postupke spremanja biomase (smanjuje se volumen, smanjuju se troškovi manipulacije i transporta, potreban je znatno manji prostor za skladištenje, veća je otpornost materijala na biološke procese kvarenja, povećava se efikasnost u procesu sagorjevanja i dr.). Sa tradicionalnim peletnim sistemom, poslije jednog vijeka razvoja, koji se većinom i danas koristi za proizvodnju koncentrirane stočne hrane, sirovi materijal se ubacuje unutar prstenaste ili ravne matrice i pelete se ekstrudiraju (istiskuju) izvan matrice, u krajnji proizvod pelet, čija prosječna temperatura (zbog efekta visokog pritiska i trenja u alatu peletirke) iznosi između 100 i 120°C. Ova prilično visoka temperatura utječe na omekšavanje celuloze, hemiceluloze i lignina, te se biljni materijal međusobno zaljepi. Konvencionalna tehnologija peletiranja biomase sastoji se iz slijedećeg: usitnjavanja sirovog materijala, sušenja, postupka proizvodnje peleta, hlađenja peleta, pakovanja i skladištenja peleta. Prosječna cijena koštanja ovog procesa je od 140 do 160 EUR po toni pelata. Oblik peleta je, uglavnom, valjkast. Presjek peleta iznosi 5 do 20 mm, a dužina 5 do 30 mm. Sadržaj vlage u materijalu za peletiranje treba da bude 12 do 14%. Nasipna gustoća peleta može da iznosi 650 do 700 kg/m3. Utrošak električne energije za proizvodnju peleta je 120 do 200 Wh/kg, plus eventualna energija za sušenje.

  KARAKTERISTIKE PELETA
  Peleti imaju prednost kao ekološki proizvod kod primjene drva kao ogrijevnog energenta, bez osjećaja nedostatka komfora nasuprot uljnom ili plinskom grijanju. Samo pepeo mora biti povremeno odstranjen ali jako rijetko. Upravo zbog toga peleti nude moderno rješenje ako se planira izvedba nove instalacije grijanja ili sanacija starog postojećeg sustava. Prednost peleta je svakako i činjenica da imaju visoki sadržaj energije, jednostavni su za transport, mogu se jednostavno skladištiti, imaju niske emisije a osim toga drvo raste iz godine u godinu. Pelete razlikujemo po materijalu od kojega se dobivaju. Idealnim omjerom smatra se udio od 20% mekog i 80% tvrdog drveta, a u proizvodnji nije dopušteno koristiti kemijske aditive ili ljepila i zato se smatraju obnovljivim izvorima energije. Kvalitetan pelet dobiva se iz jezgre debla drveta sa što manjim udjelom same kore jer kora sadržava najviše vlage i prašine te ima manju kaloričnu vrijednost od jezgre. Idealno drvo za proizvodnju peleta je ono koje ne izgara ni suviše dugo, ni suviše kratko te stvara žar dugog trajanja (grab, bukva). Kod izrade peleta u pravilu se koristi više vrsta bjelogoričnih (bukva, grab) i crnogoričnih drva (jela). Bukva (4.200 kcal/kg) je najraširenije drvo u Europi, te se sve deklaracije izvode prema kaloričnoj vrijednosti bukve. Peleti od jelovine (4.100 kcal/kg) imaju manju kaloričnu moć ali dulje gore jer je jelovina drugačije vlaknaste strukture s određenim udjelom smole zavisno od obrade peleta pri proizvodnji. Udio određenog drveta zavisi od proizvođača i ne mora biti uvjet za odabir peleta, jedini osnovni uvjet kod kupovine peleta da je na vreći istaknut neki od certifikata koje proizvođač posjeduje za proizvodnju peleta (npr. EN Plus, OEN M7135, DINPlus...)

  PROIZVOĐAČI PELETA
  U Hrvatskoj postoji nekoliko proizvođača peleta koji koriste drvni otpad iz svog industrijskog procesa obrade drva te pretežito 90% proizvodnje izvoze. Velike količine biomase se u obliku sječke također izvoze u susjedne zemlje gdje se spaljuju u centralnim toplanama ili kogeneracijskim postrojenjima za istovremenu proizvodnju električne energije. Sječka se nakon sušenja može koristiti kao sirovina za daljnju proizvodnju peleta. Također postoji i veliki potencijal za povećanje uzgoja brzorastuće biomase iz koje se mogu dobiti velike količine sirovine za proizvodnju peleta.

  PRIJEVOZ PELETA
  Peleti se transportiraju specijalnim vozilima te se preko crijeva pomoću zraka upuhuju u mjesto skladištenja. Na drugom priključku crijeva zrak se ponovo usisava kako se u skladištu ne bi pojavio nadtlak. Penumatskim transportom rifuznog peleta postiže se i niža cijena ogrijeva jer ga nije potrebno pakirati u manje vreće te se ne moraju koristiti niti jumbo vreće. Pneumatski transport daje veću slobodu kod konstruiranja spremišta peleta te primjenu samostojećih silosa kojima se u gornjoj zoni nalazi priključak dovodne cijevi za punjenje.

  PELET KOTAO
  Oprema za centralno grijanje Cm Pelet-set namijenjena je za ugradnju na nove ili već prije ugrađene toplovodne kotlove EKO-CK P i EKO-CKB P nazivnog toplinskog učina od 14 do 90 kW ili EKO-CK i EKO-CKB nazivnog toplinskog učina od 14 do 50 kW. Cm Pelet-set i toplovodni kotao čine jednu funkcionalnu cjelinu, ''mini postrojenje'' predviđeno za loženje drvenim peletima. Automatski rad ovih ''mini-postrojenja'' pruža korisniku zavidan komfor te čini postrojenja prikladnim za široku primjenu. Izrađena je u skladu s normom EN 303-5 i ISO 9001:2008. Sa gledišta funkcionalnosti ova postrojenja u ničemu ne zaostaju za uljnim ili plinskim sustavima grijanja dok su po potrošnji goriva do 40% isplativija od onih loženih EL loživim uljem. Peleti spadaju u obnovljive izvore energije te su ekološki veoma prihvatljivo gorivo.

  TOPLOVODNI KOTAO EKO-CK P 50 kW
  * toplovodni kotao s pelet setom
  * direktni spoj na instalaciju grijanja
  * spremnik peleta 800 lit
  * automatski pužni sustav dobave peleta
  * upravljanje preko termostata

  KARAKTERISTIKE Cm Pelet-set-a:
  * Isporučuje se pripremljen za ugradnju na nove ili već ugrađene toplovodne kotlove EKO-CK P i EKO-CKB P nazivnog toplinskog učina od 14 do 90 kW ili EKO-CK i EKO-CKB nazivnog toplinskog učina od 14 do 50 kW.
  * S toplovodnim kotlom čini jednu funkcionalnu cjelinu, ''mini postrojenje'' predviđeno za loženje peletima.
  * Radom ''mini postrojenja'' upravlja digitalna regulacija, što pruža korisniku sigurnost i zavidan komfor.
  * Mini postrojenje'' je moguće spajati direktno na instalaciju grijanja ili preko akumulacijskog spremnika grijanja (CAS).
  * Ventilator i elektrogrijač smješteni u plameniku, vođeni regulacijom, automatski pale pelete te održavaju plamen.
  * Ušteda u gorivu i do 40 % u usporedbi sa sustavom grijanja na EL loživo ulje.
  * Čišćenje, ovisno o snazi kotla i kvaliteti peleta, nakon jednog potrošenog spremnika (200/400 kg) u trajanju od pet minuta.
  * Spremnik peleta (volumena 370/800 lit.) je sastavni dio postrojenja, a puni se prema potrebi s gornje strane.
  * Mogućnost dogradnje opreme za automatsku dobavu peleta iz većeg spremnika na udaljenost do 20 metara i visine dizanja do 4 metra.
  * Mogućnost dogradnje klapne na ventilator plamenika za sprječavanje strujanja zraka kroz kotao u vrijeme kada plamenik ne radi.
  * Mogućnost dogradnje zračnog čišćenja plamenika.
  * Mogućnost dogradnje opreme za telefonsko ili GSM uključivanje/isključivanje.
  * Mogućnost povezivanja više jedinica u kaskadu.
  * Isporučuje se u više dijelova pa su jednostavni za transport i unos u prostor predviđen za ugradnju.

  CPPL - PELET PLAMENIK
  Plamenik CPPL u potpunosti je automatiziran. Namijenjen je za montažu na kotlove na kruta goriva. Ima centrifugalni ventilator velike snage, a razvija vodoravni plamen poput klasičnih plamenika. Svi dijelovi koji su izloženi plamenu izrađeni su od čelika otpornog na visoke temperature. Dinamika plamenika omogućava homogeno miješanje goriva/tvari koja podržava gorenje uz visoki učin izgaranja. Zahvaljujući tome, plamenik može raditi s pretičkom zraka, koji su po svemu slični onima koji se normalno održavaju za tekuća goriva. Peleti se dovode pomoću pužnog transportera. Regulacija snage plamenika može biti tipa sve/ništa, s dva stupnja ili više stupnjeva, zahvaljujući kotlovskoj regulaciji koja omogućava odabir i konfiguraciju vrste regulacije. Protok zraka koji potpomaže izgaranje, prilagođava se zahtjevu za snagom, promjenom brzine motora ventilatora. Protok goriva prilagođava se protoku zraka koji potpomaže izgaranje promjenom frekvencije impulsa na električnom napajanju puža. Na plameniku nisu predviđeni mehanički dijelovi koji se gibaju. Sustav paljenja u potpunosti je automatiziran i pouzdan.

  CPSP – PREDSPREMNIK PELETA
  Pelet spremnici CPSP namijenjeni su skladištenju drvenih peleta (230, 370, 800 lit.), a ugrađuju se u kotlovnice uz kotao gdje je omogućen spoj spremnika i pelet plamenika pužnim transporterom. Spremnici su izrađeni od plastificiranog čeličnog lima. Pužni transporter se stavlja u spremnike pod kutom od 45°, dok se u spremnik CPSP-800 može postaviti i sa gornje strane, pod kutem od 60°. U jedan je spremnik moguće postaviti i 2 pužna transportera (osim u CPSP-M). Namijenjeni su za ručno punjenje (iz vreća) ili uz dodatnu opremu, automatsku dopunu. Spremnici se isporučuju rastavljeni na sastavne dijelove što omogućuje jednostavan prijevoz i unos u prostoriju.

  DIMENZIONIRANJE DIMNJAKA
  Ispravno dimenzioniran i izveden dimnjak preduvjet je za siguran rad kotla i ekonomičnost grijanja. Dimnjak mora biti dobro toplinski izoliran, plinonepropustan i gladak. Na donjem dijelu dimnjaka moraju biti ugrađena vrata za čišćenje. Zidani dimnjak mora biti troslojan sa srednjim izolacijskim slojem iz mineralne vune. Debljina izolacijskog sloja iz mineralne vune je 30 mm ako se dimnjak nalazi u grijanom prostoru, odnosno 50 mm ako je građen u negrijanom prostoru. Temperatura dimnih plinova na izlazu iz dimnjaka mora biti najmanje 30°C viša od temperature kondenziranja plinova izgaranja. Izbor i izgradnju dimnjaka obavezno povjeriti specijaliziranim tvrtkama. Unutarnje dimenzije svijetlog presjeka dimnjaka ovisne su o visini dimnjaka i snazi kotla. Propisani maksimalni razmak između kotla i dimnjaka je 700 mm, a minimalni 300 mm. Dimovodna cijev mora biti pod kutem od 30° do 45°. Da spriječimo ulaz kondenzata iz dimnjaka u kotao, moramo ugraditi dimovodnu cijev 10 mm dublje u dimnjak. Spojnu dimovodnu cijev između kotla i dimnjaka, obavezno je toplinski izolirati termoizolacijskim slojem mineralne vune debljine 30 - 50 mm. Ukoliko je zbog nekih razloga potrebno kotao spojiti na dimnjak primjeren kotlu većih snaga, postoji velika vjerojatnost pojave kondezacije u dimnjaku. Po potrebi u postojeće dimnjake se ubacuju INOX sanacijski dimnjaci da se smanji presjek dimnjaka. Što se tiče kotla on može normalno raditi, samo je potrebno prilagoditi zaklopku na dimnjači kotla u ovisnosti o potlaku dimnjaka (pogledati tehničke podatke za potrebni potlak dimnjaka za pojedini tip kotla).

  CAS – AKUMULACIJSKI SPREMNIK
  Akumulacijski spremnici CAS namijenjeni su ugradnji u sustave centralnog grijanja uz kotlove na kruto gorivo (Bio-Tec, BioSolid, EKO-CK P (EKO-CK), EKO-CKB P (EKO-CKB), EKO-CKS, CentroPlus, CentroPlus-B...) radi akumuliranja toplinske energije te ekonomičnijeg i efikasnijeg rada kotla. Izrađuju se u 8 veličina (volumena 475, 740, 940, 1435, 1920, 2960,3820 i 5055 litara) i 4 izvedbe: kao akumulacijski spremnik (CAS), sa ugrađenim inox bojlerom za pripremu potrošne tople vode (CAS-B), sa ugrađenim cijevnim izmjenjivačem za spajanje solarnih kolektora (CAS-S) te sa ugrađenim inox bojlerom i cijevnim izmjenjivačem (CAS-BS). Ovakve izvedbe omogućuju istodobno korištenje više obnovljivih izvora energije što ih čini ekološki i energetski vrlo prihvatljivim. Uz ugrađene spremnike CAS loženje je moguće planirati u prihvatljivo vrijeme, a za slučaj blažih vanjskih temperatura grijanje prostora i zagrijavanje potrošne tople vode bez loženja kotla moguće je i više dana. Spremnici su izrađeni iz atestiranih materijala u skladu s normom ISO 9001:2008.

  EKSPANZIJSKE POSUDE
  Ekspanzijske posude su dio sigurnosne opreme toplovodnih sustava centralnog grijanja čija je osnovna namjena preuzimanje toplinskih rastezanja vode zbog promjena njezine temperature. Odabrana je ekspanzijska posuda koja na sebe može primiti diletacije ukupnog sustava grijanja i dodatnog buffera vode u sustavu. Ekspanzijska posuda je zatvorena čelična posuda koja se koristi da se kompenzira istezanje vode u zatvorenom sustavu centralnog grijanja. Prilikom zagrijavanja vode u zatvorenom sustavu centralnog grijanja voda širi zapreminu otprilike do 5 % pri 80°C. To istezanje dovodi do povećanja tlaka te se vrši prelijevanje vode iz cijevi u ekspanzijsku posudu. Posuda sadrži membranu dok je s druge strane je napunjena dušikom N2. Pošto se tlak širi, djeluje na membranu, koja se potiskuje i tako drži izjednačen tlak vode u cijevima centralnog grijanja.

  ODABIR RADIJATORSKIH TIJELA
  Kao ogrjevna tijela u pojedinim prostorijama odabrani su ventilski radijatori. Radijatori su opremljeni slavinom za punjenje i pražnjenje, odzračnim pipcem i prigušnicom. Radijatori na sebi imaju termostatske ventile s termostatskim glavama za regulaciju temperature po prostorima. Svaki radijator se preko ventila može odvojiti od mreže bez potrebe za pražnjenjem cijele mreže. Šumovi i žuborenja koji se mogu javiti tijekom rada isključivo su uzrok prisutnosti zraka u sistemu pa je dobro povremeno nadzirati pritisak i vršiti ispuštanje zraka iz sistema kako bi se omogućio optimalan rad radijatora. U vrijeme kada sistem grijanja nije duže u upotrebi (van sezone grijanja) ne zatvarati ventile na bateriji jer može zbog dilatacijskih procesa doći do neželjenih posljedica (puknuća članaka u bateriji). Sama konstrukcija omogućava optimalno udaljavanje radijatora od zida ili poda. U gornjoj glavčini radijatora nalazi se ugradbeni ventil koji zahvaljujući svojoj konstrukciji omogućava balansiranje sustava i vrlo preciznu ručnu ili automatsku regulaciju protoka vode kroz radijator. Automatska regulacija postiže se ugradnjom termostatske glave na ugradbeni ventil .

  Strojarski projekt
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Elektrotehnički projekt
  Vlatko Vlašić, ing.el.

  Arhitektonski projekt
  Dragan Radaković, dipl.ing.arh.

   

  HD NIKEM STEEL 750 1

  HD NIKEM STEEL 750 2

  HD NIKEM STEEL 750 3

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive