Villa Viva Malinska 2017

  HD VILLA VIVA 220x120Villa Viva Malinska 2017, projektom je obrađeno tehničko rješenje grijanja i hlađenja stanova etažnim sustavom visokoučinkovitih multi split klima jedinica. Tehničko rješenje hidrotehničkih instalacija odvodnje i vodovoda je prošireno s termosifonskim solarnim sustavom grijanja tople sanitarne vode svakog stana posebno.  Prostor se hladi preko klima jedinice koja u sebi ima integriranu invertersku regulaciju električne snage uređaja. Inverterske jedinice imaju veći učin od klasičnih klima jedinica. Odabrane su jedinice kompaktne izvedbe sa svom potrebnom sigurnosnom opremom, dizalica topline koristi freon R 410A za rad. Unutarnje jedinice su odabrane i locirane tako da direktno strujanje zraka ne bude u zoni stalnog boravka osoblja.

  Predviđen je centralizirani sustav za hlađenje koji tijekom ljeta održava tražene mikroklimatske uvjete. Zračna dizalica topline ima u područjima umjerene geoklime srednji godišnji faktor učinkovitosti iznad SPF 3,5 dok sam faktor uređaja postiže vrijednost COP 4,5. Primjenom zračne dizalice koristi se aktivno hlađenje 1 kW električne daje 3-4 kW rashladne energije. Mreža hlađenja je ispunjena freonom da se onemogući smrzavanje cjevovoda. Cjelokupna mreža hlađenja se izolira pjenastom negorivom izolacijom.

  Zračna dizalica zrak/voda se može koristiti kao izvor topline, osnovni nedostatak je zaleđivanje vanjske jedinice i gubitak na učinkovitosti kod niskih temperatura te je potrebno tijekom hladnijih dana koristiti dogrijavanje preko dodatnog izvora topline plinskog bojlera, kotla na biomasu i pelete ili električnog grijača. Po početnoj investiciji zračne dizalice su najpovoljnije, ali imaju i najmanju učinkovitost i najviše energije će trošiti za grijanja i hlađenje građevine. Kod zračnih dizalica topline dolazi do velikog pada instalirane snage kod niskih temperatura te kod temperatura od -15°C zračna dizalica izgubi preko 50% nominalne snage koja se daje za +5°C. Te bi za snagu grijanja od 25 kW kod -15°C i kontinentalnu klimu bilo potrebno instalirati duplo veću zračnu dizalicu od nominalno potrebne snage koju ona može dati pri temperaturi zraka od +5°C. Zračne dizalice dio snage dodatno gube na odleđivanje same jedinice te je za tu razliku gubitka vremena grijanja također potrebno instalirati dodatno oko 20% nominalne snage.

  REGULACIJA HLAĐENJA
  Regulacija hlađenja ostvaruje se uz pomoć daljinskog infracrvenog upravljača koji upravljaju radom jedinice (temperatura, ventilator i on-off). Rad jedinice se može programirati u više režima i brzina rada prema potrebama i željama korisnika. Sve jedinice rashladnog kruga povezane su serijski signalnim kabelom sa zaštitom od elektromagnetskih smetnji. Sustav je opremljen za potpuni autonomni rad. Regulacija je kontinuirana (10-100%).

  CIJEVNI RAZVOD FREONA
  Cjevovodi su predviđeni za tlačne freonske vodove te su cijevi bešavne bakrene za visoke radne tlakove. Oko cjevovoda se nalazi izolacija kojom se izbjegava toplinski tok između polaznog i povratnog voda freona te se smanjuju gubitci prema prostoru. Unutarnje jedinice i vanjske jedinice povezane su bakrenim spojnim cjevovodima izoliranim negorivom i nezapaljivom toplinskom izolacijom s parnom branom.

  VANJSKA JEDINICA
  Kompresorsko-kondenzatorska, tzv. vanjska jedinica ugrađuje se na otvorenom prostoru. Vanjska jedinica opremljena je svom potrebnom zaštitnom i zapornom armaturom, te vlastitom automatskom regulacijom (inverterska kontinuirana regulacija) za samostalan rad. Kondenzatori su hlađeni zrakom i namijenjeni su za vanjsku ugradnju. Jedinice rade sa rashladnim medijem R410a. Rashladni krug uključuje kolektor, filter i separator ulja. Ugrađeni su presostati visokog i niskog tlaka, osjetnici temperature rashladnog medija, temperature ulja, temperature izmjenjivača i vanjske temperature. Jedinica je opremljena on/off ventilima na parnoj i tekućinskoj fazi i servisnim Schrader ventilima. Sve funkcije su upravljane preko ugrađenog mikroprocesora. Osnovne mikroprocesorske funkcije su kontinuirana regulacija učina kompresora, izjednačavanje tlaka ulja, kontrola povrata ulja, auto restart (nakon nestanka ili prekida napajanja), automatsko prepoznavanje i adresiranje svih unutarnjih jedinica putem komunikacijske veze. Individulano podesive funkcije su Low - Noise operation - rad sa smanjenim kapacitetom u svrhu snižavanja buke u određeno vrijeme, noćni režim rada (dva stupnja); i-Demand - funkcija koja omogućava ograničavanje maksimalne priključne snage u svrhu limitiranja potrošnje u kritičnom razdoblju (tzv. peak). Jedinice su opremljene funkcijom automatskog nadopunjavanja rashladnog medija i očitanja propuštanja rashladnog medija direktno na vanjskoj jedinici. Jedinica se postavlja na postolje izrađeno iz čeličnih kvadratnih profila. Između postolja i jedinice postavljaju se gumeni antivibracijski podlošci.

  UNUTARNJE JEDINICE
  Ugrađuju se unutarnje jedinice namijenjene za zidnu ugradnju. Pri radu unutarnje jedinice dolazi do stvaranja kondenzata na isparivaču. Stvoreni kondenzat odvodi se polipropilenskim cijevima dimenzija Ø25-Ø32 do najbližih kanalizacionih ili oborinskih vertikala. Sve spojeve cjevovoda za kondenzat na kanalizacijske vertikale ili krovne vode potrebno je izvesti s odgovarajućim sifonom radi sprečavanja širenja neugodnih mirisa. Pri postavljanju cjevovoda za kondenzat voditi računa o obaveznom slobodnom padu od min 2 mm/m u smjeru strujanja kondenzata, te voditi cjevovod sa što manje koljena i fazonskih komada. Upravljanje radom unutarnjih jedinica odvija se centralno i lokalno, tj, za svaki prostor zasebno i neovisno od ostalih. Upravljači se ugrađuju na zid (nadžbukno), a povezani su signalnim kabelom s pripadajućom unutarnjom jedinicom.

  MITSUBISHI model MSZ-SF35VE
  unutarnja jedinica super DC inverter
  Snaga hlađenja 3,50 kW
  Snaga grijanja 4,00 kW
  dimenzije V x Š x D 299 x 798 x 195
  razina buke 45 / 21 dB
  masa 10 kg
  priključak tekuća 1 x ∅ 6.35 mm
  priključak plin 1 x ∅ 9.52 mm
  upravljanje daljinski

  MITSUBISHI model MXZ-2D53VA
  multi split klima jedinica max 2 kom
  Snaga hlađenja 1,1-5,6 kW / SEER 5,30
  Raspon hlađenja -10~46°C
  Snaga grijanja 1,0-7,0 kW / SCOP 3,80
  Raspon grijanja -15~24°C
  220 V / 50 Hz max 12,2 A
  dimenzije V x Š x D 550 x 800 x 285
  masa 37 kg
  buka 53 dB
  max. dužina cjevovoda 80 m / 25 m
  max. visinska razlika 10 m
  priključak tekuća 2 x ∅ 6.35 mm
  priključak plin 2 x ∅ 9.52 mm
  radni freon R-410A

  UPRAVLJANJE RADOM
  * programiranje rada
  * daljinski ručni upravljač infracrveni

  TOPLINSKI LJETNI DOBITCI
  Proračun dobitaka topline rađen je prema preporuci VDI 2078. Proračun dobitaka topline provodi se na razini pojedine prostorije i unutrašnje temperature od +24°C. Proračunska vanjska temperatura je +36°C. Proračun obuhvaća slijedeće: tijek unutrašnje temperature prostorije, osobe, rasvjeta, strojevi i uređaji, prolaz materijala, susjedne prostorije, površine, ventilacija i grafički prikaz.

  TOPLINSKI ZIMSKI GUBITCI
  Proračun gubitaka topline izrađen je prema HRN EN 12 831 i detaljan proračun se nalazi u arhivi projektanta, a u nastavku je dana kratka rekapitulacija proračuna. Koeficijenti prolaza topline određeni su na osnovu fizikalnog proračuna građevine i kao takvi se koriste u proračunu gubitaka topline. Standard 12831 donesen je 2003. godine. Sadrži proračunski dio obvezan za sve zemlje te nacionalni dodatak za svaku zemlju. Nacionalni dodatak sadrži standardne karakteristične veličine odnosno sve podatke potrebne za proračun, u skladu s uvjetima značajnim za određenu zemlju, te se izdaje kao aneks na standard. Standard EN 12831 propisuje dva postupka proračuna jednostavni i podrobni. Jednostavni postupak proračuna vrijedi samo za određene slučajeve odnosno objekte, a to su objekti s najviše tri stambene jedinice te nepropušnošću ovojnice objekta do 3 h-1. Toplinsko opterećenje se računa na temelju gubitaka transmisijom i gubitaka ventilacijom.

  ODSISNA VENTILACIJA
  Ovim sustavom ventilacije vrši se odsisavanje zraka iz prostorija bez prozora ili prostorija s povećanim oslobađenjem vlage ili prema potrebi. Ventilatori su opremljeni nepovratnim klapnama koje onemogućuju povratni tok zraka ili nekontrolirano strujanje u prostoriju tijekom zimskog perioda. Regulacija rada ventilatora se vrši pomoću povezivanja s rasvjetom te termičke zaštite elektromotora tijekom rada. Klasični ventilatori za odsis emitiraju sve vibracije prema okolini, dok SILENT ventilatori, zahvaljujući konstrukciji motora na anti-vibracijsko postolje "silent block" koje sprječava prenošenje bilo kakvih vibracija, upijaju te vibracije i smanjuju prenošenje buke. Zahvaljujući tom i postižu buku od 26.5dB i s razlogom nose naziv najtiših ventilatora za odsis kupaonica. Kad ventilator nije u funkciji nepovratna zaklopka sprječava ulaz zraka u prostor te također izlaz toplog zraka iz prostora. Kad je ventilator u funkciji zaklopka se otvara i dozvoljava prolaz zraka.

  INSTALACIJA SOLARNOG SUSTAVA
  Solarni sustav je opskrba energijom bez stvaranja štetnih plinova, kojom se štede fosilni energenti i rasterećuje okoliš. Solarni sustavi u nabavi iziskuju relativno velike investicije, međutim, osiguravaju donekle i neovisnost od porasta cijene nafte i plina ili drugih izvora energije. Solarni sustav je investicija u budućnost koja ne zahtijeva opsežno održavanje, ne podliježe krizama i osigurava određenu neovisnost. Dozračena energija koja dospijeva do površine zemlje naziva se globalnim zračenjem. Snaga i udio izravnog i difuznog zračenja u velikoj mjeri ovise o godišnjoj dobi i lokalnim vremenskim prilikama. Difuzno zračenje nastaje raspršivanjem, refleksijom i lomom na oblacima i česticama u zraku. Ono se također može iskoristiti za solarnu tehniku. U oblanom danu s difuznim udjelom zračenja od 80% dozračena energija je 300 W/m2. Ovisno o lokaciji, godišnje sunčevo zračenje u Hrvatskoj iznosi od 1.150 do 1.600 kWh/m2. Načelno vrijedi: I na našim prostorima Sunce daje dovoljno energije zračenja za zagrijavanje PTV i podršku grijanju. Sunčevo je zračenje najintenzivnije oko podneva. Stoga bi kolektori trebali biti tako postavljeni da su u podne okrenuti na jug. Tu orijentaciju nazivamo Azimutovim kutem pri cemu 0° označava orijentaciju na jug. Ukoliko orijentacija kolektora odstupa od optimalne orijentacije, tada se godišnje zračenje na površinu kolektora smanjuje što je veće odstupanje od idealnog smjera i nagiba, što u pravilu možemo kompenzirati većom površinom kolektora.


  Strojarski projekt
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Elektrotehnički projekt
  Samir Popadić, dipl.ing.el.

  Arhitektonski projekt
  Predrag Rechner, dipl.ing.arh.

   

  HD VILLA VIVA 1

  HD VILLA VIVA 2

  HD VILLA VIVA 3

  HD VILLA VIVA 4

  HD VILLA VIVA 5

  HD VILLA VIVA 6

  HD VILLA VIVA 7

  HD VILLA VIVA 8

  HD VILLA VIVA 9

  HD VILLA VIVA 10

  HD VILLA VIVA 11

  HD VILLA VIVA 12

  HD VILLA VIVA 13

  HD VILLA VIVA 14

  HD VILLA VIVA 15

  HD VILLA VIVA 16

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive