Skladište Sv.Đurađ 2017

  HD SKLADISTE DURAD 220x120Skladište žitarica Sv. Đurađ 2017. se koristi za privremeno skladištenje žitarica poslije žetve. Tehničkim elaboratom zaštite od požara obrađene su potencijalne opasnosti vezane u zapaljenje uskladištenog materijala uz oslobađanje potencijalne sitne prašine žitarica kod pretovara uz analizu potencijale opanosti od eksplozije i požara smjese zraka i prašine žitarica.


  Opis lokacije građevine
  Projektna dokumentacija obuhvaća izgradnju PODNOG SKLADIŠTA ZA ŽITARICE I POLJOPRIVRDNE PROIZVODE ,na k.č.br. 1121/1, k.o. Donji Miholjac. Postojeća građevna čestica, k.č.br. 1121/1, k.o. Donji Miholjac ukupne je površne 9185,00 m2. Katastarska čestica nalazi se u građevinskom području naselja- gospodarska namjena- proizvodna – I1- pretežito industrijska. Predmetna zgrada je smještena 5,00 m od sjeverozapadne i od sjeveroistočne međe, od jugoistočne međe je udaljena 72,51 m, a od jugozapadne međe udaljena je 54,52 m. Prema razvrstavaju građevina u skupine glede zahtjevnosti mjera zaštite od požara građevina pripada u II.Skupinu.

  Opis građevine i okolnih građevina
  Šire područje oko predmetne lokacije izgrađeno je gospodarskim zgradama. Na k.č.br. 1121/1, k.o. Donji Miholjac, predviđa se izgradnja zgrade za podno skladište za žitarice i poljoprivredne proizvode.

  Zgrada je slobodnostojeća.
  Skladištenje robe- Za skladištenje žitarica i negorivih poljoprivrednih proizvoda, koristi se podna površina za skladištenje do visine 1,1 m. Transport će se vršiti kroz Skladište- kružno kretanje dvoja vrata širine 4,0 x 4,50 m, te su predviđene površine za operativan rad vatrogasnog vozila s dvije strane. Na predmetnoj građevinskoj čestici ranije su izgrađene gospodarske građevine: spremište za poljoprivrednu mehanizaciju, vagarska kućica s mosnom vagom, te nadstrešnice za poljoprivredne strojeve, ukupne tlocrtne površine 1319,29 m 2.

  Veličina, površina građevine
  Na predmetnoj građevinskoj čestici planira se izgradnja podnog skladišta za žitarice i poljoprivredne proizvode. Predmetna zgrada, zajedno s postojećim građevinama na parceli u naravi će činiti jednu funkcionalnu cjelinu. Parametri za gradnju zgrade definirani su na temelju Prostornog plana uređenja Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik“ Grada Donjeg Miholjca, br. 12/05, 2/12 i 20/17) i određeni kako slijedi:

  Oblikovanje građevine
  Prostor skladišta je projektiran sukladno namjeni, te uz upotrebu prikladnih materijala formira cjelinu primjerenu zadanoj lokaciji i planiranom sadržaju. Zgrada će se smjestiti na dijelu postojeće manipulativne površine, tako da oko predmetne zgrade ostane prometna površina cca 4,40m. Zgrada je samostojeća, pravokutnog oblika, sa dvostrešnim krovištem. Nosiva konstrukcija je od predgotovljenih AB elemenata- stupova i krovnih glavnih nosača. Između stupova je ispuna od AB zida širine 20 cm , visine od gotovog poda iznosi 4,0m, te se od istoga zatvara limom , kao sendvič panel, a na krovu su termopaneli.

  UREĐENJE GRAĐEVNE ČESTICE
  Građevna čestica je postojeća, uređena, zadržava svoj oblik. Ista je ograđena žičanom ogradom.

  HORTIKULTURNO UREĐENJE
  Količina zelenila i travnate površine se zadržava, te ista zadovoljava prema Prostonom planu. Vrsta i opis namjene građevine

  GOSPODARSKA ZGRADA
  Vrsta zgrade je samostojeća. Udaljenost zgrade od sjeveroistočne i sjeverozapadne međe je 5,0m. Osnovnu AB montažnu konstrukciju čine: temelji samci – stope, vezne grede, stupovi, glavni krovni nosači, sekundarni krovni nosači, ukrutne grede. Krovna konstrukcija je dvostrešna. Krovni pokrov je od termopanela. Sva vanjska stolarija je od čeličnih profila, vrata će imati ispunu od lima, a prozori ostakljeni od polikarbonata. Pročelja: Visina zida između nosive konstrukcije -stupova, iznosi 4,0m, a ostali dio pročelja će se zatvoriti limom. Namjena zgrade je gospodarska, u kojoj će se na podu iste skladištiti žitarice i poljoprivredni proizvodi. Skladištenje će se provoditi privremeno u trajanju dan dva, do daljnje isporuke.

  Način i uvjeti priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu
  Pristup na parcelu je omogućen s postojećih cesta. Postojeća dva kolna prilaza su širine cca 6,80 m. Prema pravilniku za skladišta, predmetna zgrada je malo skladište, te mora biti osiguran jedan vatrogasni prilaz. Postojeća površina parkirališnih mjesta, zadovoljava i potrebe novoprojektirane zgrade, prema Prostornom planu. Površine za operativni rad vozila, kao i sami pristupi u pogledu dimenzija, udaljenosti od građevine, te nosivosti udovoljavaju propisanim uvjetima za vatrogasne pristupe, odnosno koje su u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03), imaju konstrukciju nosivosti minimalno 100kN osovinskog pritiska, te imaju potrebne radijuse za zaokretanje, kako je i vidljivo iz grafičkog priloga. Prostorni parametri površine za operativni rad vatrogasnih vozila iznose 5,5 x 11,0 m i smješteni su na internoj prometnici. Sve površine za operativni rad vatrogasne tehnike su izvedene u jednoj ravnini, horizontalnog ili minimalnog nagiba. Smještene su sa dvije strane građevine. Razmak površine za operativni rad vatrogasnih vozila, od vanjskih zidova građevina svugdje je manje od dozvoljenih maksimalnih 12,0 metara. Intervencijski ulazi za vatrogasne i druge spasilačke ekipe u samu građevinu mogući su kroz sve ulaze - izlaze za evakuaciju koji se nalaze u razini pristupnih površina. Pri tome se koriste oni ulazi koji omogućavaju unošenje potrebnih tehničkih sredstava i opreme za gašenje požara, odnosno oni kroz koje nije u tijeku evakuacija.

  Postojeće građevine su priključene na:
  - javne prometnice (postojeći kolni prilazi)
  - javnu elektro-energetsku mrežu
  - javnu vodovodnu mrežu
  - javnu kanalizacijsku mrežu
  - oborinska odvodnja se izljeva u okolne zelene površine, a s postojećih manipulativnih površina, kanalicama se odvodi u postojeći separator ulja, zatim u uličnu oborinsku kanalizaciju

  Novoprojektirana građevina-podno skladište bit će priključena na:
  - javnu elektro-energetsku mrežu
  - javnu hidrantsku mrežu

  ELEKTROINSTALACIJE :
  Projektom će biti obuhvaćeno tehničko rješenje elektrotehničkih instalacija u skladištu. Instalacije se odnose na tipkalo na ulazu u zgradu za upravljanje rasvjetom skladišta. Instalacija zaštite od djelovanja munje. Instalacije za uzemljenje za hidrant.

  INSTALACIJE HIDRANTSKE MREŽE:
  Projektom će biti obuhvaćeno tehničko rješenje hidrantske mreže. Zgrada će se štititi vanjskim i unutarnjim hidrantom. Hidrantska mreža će se priključiti na postojeću uličnu hidrantsku mrežu. Vanjski hidrant će se postaviti, radi potreba investitora, iako postoji ulični hidrant koji zadovoljava udaljenost od predmetne zgrade. Unutarnji hidrant će biti na zidu s bubnjem.

  Očekivana zaposjednutost osobama
  Sveukupno je očekivano 2 zaposlene osobe, svaki dan. Pretpostavljeno je max. 5 osoba koje se mogu istovremeno naći u prostoru parcele za vrijeme kada se obavlja najveći rad, tj. nekoliko puta godišnje kada su najveći urodi.

  Građevine nisu predviđene za korištenje osobama s invaliditetom.
  Prema Prilogu 4, Tablica 1, Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara, broj osoba u odnosu na namjenu prostora- skladište-nije primjenjivo.

  Očekivani sustav za upravljanje
  Nije planirana ugradnja sustava za upravljanje i nadziranje tehnološkog procesa.

  Očekivanu vrstu, količine i smještaj zapaljivih tekućina
  Nije planirano skladištenje niti upotreba zapaljivih tekućina.

  Očekivana vrsta izvora mogućeg zapaljenja
  Obzirom na karakter zgrade predviđa se smještaj raznih vrsta žitarica i poljoprivrednih proizvoda, koji imaju svoju požarnu otpornost, ali s obzirom na privremeno skladištenje, tj. da se materijali ne zadržavaju u prostoru uz prirodno stalno provjeravanje, ne dolazi do samozapaljivanja istih.

  Očekivanu vrstu, količine i svojstva eksplozivnih smjesa
  Količina žitarica i poljoprivrednih proizvoda ovise o sezoni.

  Materijal koji u smjesi sa zrakom može uzrokovati eksplozivnu atmosferu je prašina, koja se pojavljuje uslijed transporta i istovara sirovina. U procesu skladištenja se iz zrna odvaja biološka prašina, te je potrebno onemogućiti njeno rasprostranjivanje u okolinu (brtvljenjem opreme onemogućuje se izlazak prašine) ili je potrebno prašinu smanjiti na minimum, npr. finim predčišćenjem zrna prije skladištenja. Na taj se način bitno smanjuje potencijalna opasnost od eksplozije prašine, ako dođe do pojave inicijalne energije. Količina prašine koja se stvori unutar prirodno provjetravanog skladišta, ne dolazi do eksplozivnih smjesa.

  Podatke o zatečenim svojstvima glede zaštite od požara
  Postojeće građevine zaštitu od požara postigle su primjenom adekvatnog konstruktivnog sistema i ugrađenih materijala, aparatima za početno gašenje požara, osiguranim vatrogasnim prilazima za vatrogasno vozilo i vanjskom hidrantskom mrežom u uličnom koridoru.

  Podatke o zaštićenom spomeničkom svojstvu
  Zgrada nije zaštićena kao kulturno dobro tako da ne postoje ograničenja.

  Podatke o zatečenim svojstvima glede pristupačnosti građevine
  Postoji osiguran pristup zgradama pristupnom cestom koja je dovoljne širine za prolazak vatrogasnog vozila.

  Pristupačnost građevinama je omogućena postojećim kolnim prilazom i postojećim manipulativnim površinama koje su uređene okolo postojeće izgradnje na način da zadovoljavaju i potrebe planirane izgradnje skladišta. Omogućen je prilaz vozilima do svih objekata na parceli. Na istam površinama je moguće formirati površine operativan rad za vatrogasna vozila dimenzija minimalno 5,5 x 11 m.

  Elaborat zaštite od požara
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

   

  HD SKLADISTE DURAD 750 1

  HD SKLADISTE DURAD 750 2

  HD SKLADISTE DURAD 750 3

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive